Професійно-технічна освіта України Інноваційний досвідPdf просмотр
Сторінка10/10
Дата конвертації01.01.2017
Розмір5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Таблиця 2
Чинники підвищення
валідності та надійності результатів оцінювання


з/п
Чинники
Заходи, що слід вжити
1
Чітко конкретизований перелік навчальних результатів
Визначте заплановані навчальні результати в термінах виконавських умінь
2
Репрезентативна вибірка (певна кількість) чітко визначеного поля навчальних завдань
Підготуйте опис поля досягнень тих, хто тестується, що мають оцінюватися, а також вибір-ку пропонованих завдань
3
Завдання, що співвідносяться з навчальними результатами, що треба виміряти
Доберіть оціночні тестові завдання до визначених у навчальних результатах конкретних викона-вських умінь
4
Завдання, що мають належний рівень скла-дності
Доберіть оціночні тестові завдання за рівнем складності з урахуванням навчального завдання, здібностей тих, хто тестується, а також того, як будуть використані результати оцінювання
5
Завдання, що дають змогу ефективно розрізняти успішних та неуспішних вико-навців
Дотримуйтесь загальних принципів і конкретних правил підготовки тестових завдань, методик оцінювання та зважайте на чинники, що можуть викривити результати тестування
6
Кількість завдань (довжина тесту) — достатня, щоб виміряти адекватну вибірку досягнень тих, хто тестується, та дати на-дійні результати
Якщо наявний для оцінювання час потребує обмеження кількості завдань, оцінюйте резуль-тати частіше та вивіряйте їх за допомогою інших даних
7
Прийоми, що сприяють ефективній підго-товці та застосуванню методик оцінювання тестування
Чітко формулюйте та застосовуйте прийоми, що полегшують адміністрування, винесення оцінок чи суджень
Валідність
1
стосується відповідності, значущості та корисності конкретних висновків, зроблених за результатами оцінювання; ґрунтується на різних формах даних, пов’язаних зі змістом та критеріями, а також наслідками використання результатів оцінювання. Наслідки використання результатів тестування, як позитивні, так і негативні, дуже важливі для оцінки валідності.
Проблема валідності виникає у процесі опрацювання й практичного застосування тесту, коли ставиться завдання встановити відповідність між ступенем вираженості властивості особистості, що цікавить дослідника, і методом її вимірювання. Чим валідніший тест, тим краще відображається в ньому та якість (властивість), заради вимірювання якої він створювався.
Надійність дидактичного тесту — це ступінь відносної постійності і
1
Валідність — один з основних критеріїв якості тесту. Тест називається валідним, якщо він вимірює те, до чого призначений.

106 стабільності оцінок, що забезпечуються даним тестом під час повторних (через невеликі інтервали часу) тестувань одних і тих самих досліджуваних. Висока надійність становить необхідну (але недостатню) умову валідності дидактичного тесту.
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ПІДГОТОВКА
Розвиток критичного мислення учнів ПТНЗ
на уроках економіки
Мохнюк О.— викладач економіки Любомльського
професійного ліцею Волинської області
Сучасний випускник професійно-технічного навчального закладу, дбаючи про свій добробут, про добробут своєї родини, протягом усього життя змушений робити економічний вибір, приймати економічні рішення і відповідати за їх наслідки, покладаючись, головним чином на власні зусилля і власний хист. Саме тому набуття економічних знань є нагальною потребою для учнів професійно-технічних навчальних закладів.

Методика та технологія навчання
Сьогодні майбутнім робітникам недостатньо мати високу професійну кваліфікацію. Для того, щоб знайти своє місце на сучасному ринку праці, їм потрібно мати економічні знання і уміти застосовувати їх у нестандартних ситуаціях.
Саме тому я практикую на своїх уроках використання методики
критичного мислення, адже вона має унікальний набір прийомів і технік, що дозволяють створювати ситуацію мислення на уроці. Стратегії цієї методики дають змогу:
– визначити життєвий досвід учнів з нової теми;
– навчити учнів уважно прислухатись до думок інших;
– виховувати в учнів небайдужість, інтелектуальну ініціативу;
– активізувати раніше набуті знання;
– вміти аналізувати інформацію, отриману на уроці;
– розвивати в учнів здатність думати на уроці тощо.
За В. Сухомлинським, розвиток критичного мислення — це невід'ємна складова розумового виховання, разом із тим це активне ставлення до явищ навколишнього життя, прагнення пізнавати і знати, системність тобто цілеспрямований відбір об'єктів пізнання, понять, висновків, дисциплінованість, гнучкість, самостійність, критичність.
На початку вивчення теми уроку використовую метод «вільне письмо».
Суть цього методу полягає в тому, що після оголошення теми уроку учні протягом 3 хвилин повинні записати усі слова, пов’язані з цією темою, що спадуть їм на думку. У кінці уроку вони звіряють написане з отриманою
інформацією під час уроку, аналізують та роблять певні висновки. Наприклад
(тема «Податки, їх види і характеристика»):

107

Податок
Сплачувати

Гроші
Вносити

Фізична особа
Заробляти

Юридична особа
Витрачати тощо
Іноді, на етапі актуалізації, користуюсь стратегією «гранування».
Зокрема, вивчаючи тему «Служба зайнятості України. Підготовка і перепідготовка кадрів». (предмет основи галузевої економіки і підприємництва, професія «кравець» - III розряд), для з'ясування поняття «служба зайнятості» пропоную учням висловити свої думки щодо цієї теми, які записую на дошці.
Розміщуючи ключове слово посередині, я разом з учнями встановлюю зв’язки між поняттями, таким чином, утворюється гроно:


Методика та технологія навчання
На етапі вивчення нового матеріалу використовую метод «кубування». На кожній стороні куба містяться запитання, на які учням (попарно) потрібно дати відповідь. Запитання розміщені в порядку зростання складності: від простішого до складнішого. Наприклад:
1.
Що таке служба зайнятості?
2.
Чим відрізняється служба зайнятості від різного виду бірж?
3.
Про що змушує вас думати слово «зайнятість»?
4.
Для чого, на вашу думку, служба зайнятості здійснює підготовку і перепідготовку кадрів?
5.
Яким чином можна позбутись безробіття?
6.
Як ви ставитесь до служби зайнятості? Потрібна вона чи ні?
По закінченні учні зачитують свої відповіді. Визначають разом з вчителем кращу пару.
Цікавим є метод «підсиленої лекції», який я використовую при вивченні нового матеріалу. Так, коли ми вивчаємо тему «Міжнародна торгівля.
Торгівельний баланс країни» (питання: поняття міжнародної торгівлі) на

108 початку уроку пропоную учням список термінів, які вони мають пояснити або поставити запитання. Наприклад:
– міжнародна торгівля;
– принцип абсолютних переваг;
– принцип порівняльних переваг;
– міжнародний поділ праці;
– спеціалізація країн;

Адам Сміт;

Давид Рікардо;

Альтернативна вартість.
Після лекції учні в парі складають декілька запитань, які задають сусіду по парі і, таким чином, опитують один одного. Такий метод сприяє активізації пізнавальної діяльності учнів на уроці.
В кінці уроку пропоную учням заповнити дискусійну сітку. По закінченні вивчення певного питання або теми ставлю проблему, яку вони вирішують, використовуючи отриману на уроці інформацію.
Наприклад: після вивчення теми «Міжнародна торгівля. Торгівельний баланс країни» учні отримали повідомлення про те, що 5 лютого Україна підписала меморандум про вступ до СОТ:
Дискусійна сітка


Так
Поява на ринку більшої кількості товарів

Ні
Збільшиться обсяг імпорту й зменшиться - експорту
З’являються дешевші і якісніші товари
Створяться нові робочі місця
Зменшаться надходження до держбюджету
Приріст українського ВВП
Чи отримає Україна значні
переваги в розвитку
торгівлі, ставши членом
СОТ?
З’явиться загроза неконкурентним галузям української економіки
(розорення вітчизняного виробника)

Досить дієвим є метод «Діаграма Венна», яку ми заповнюємо разом з учнями, вивчаючи новий матеріал. Адже, протиставляючи певні поняття, твердження, ознаки учні самі визначають, в чому вони збігаються.
Методика та технологія навчання

Діаграма Венна
Попит


Пропозиція
Кількість товарів
Доходи населення
Споживачі
Смаки й уподобання
Регулятори ринкової ціни
Впливають зміни цін на взаємопов’язані товари
Ступінь реагування споживачів на зміну величини — еластичність
Бажання продавця
Ціни на виробничі ресурси
Технологія виробництва
Податки і дотації

109
Із задоволенням на етапі рефлексії (закріпленні знань і вмінь) учні складають сенкен. Як правило, сенкен на уроці учні складають біля дошки або отримують як домашнє завдання. Це допомагає учням проаналізувати і засвоїти щойно вивчене на уроці, виявити свій власний погляд на певний об'єкт, розвиває творчі здібності.
Наприклад:
Професія


Гроші
Престижна, популярна

Готівкові, безготівкові
Здобувається, змінюється, вибирається
Міняються, витрачаються, заробляються
Види трудової діяльності

Особливий товар
Фах


Еквівалент
Кваліфікація


Інфляція
Висока, низька


Помірна, висока
Набувається, присвоюється, готується
Зростає, обанкручує
Ступінь підготовленості працівника
Втрата купівельної спроможності грошей
Спеціаліст


Знецінення
Персонал


Бюджет
Промисловий, непромисловий
Центральний, місцевий
Керує, виготовляє, оформляє
Складається, приймається, змінюється
Сукупність постійних працівників
Надходження та видатки грошей
Кадри

казна
Домашні завдання, які я задаю, складаються з трьох рівнів. Одним з них може бути написання есе (короткого письмового твору) на тему, прослухану на уроці.

«Служба зайнятості і перепідготовка кадрів»

«Торгівельні відносини України з...» (країна на вибір)

«Гроші сьогодні — це засіб накопичення чи засіб обігу?» тощо
У час розквіту комп'ютерних технологій учнів непросто зацікавити навчанням. Потрібно зробити усе для того, щоб їм було цікаво на уроці, щоб вони могли проявити свою активність, реалізувати себе як творчу особистість.
Власне, на досягнення цих цілей і спрямована методика критичного
мислення.
ЛІТЕРАТУРА
1.

Булавенко С., Застосування методики мислення на уроках економіки //
Географія та основи економіки в школі. – 2004. - №1. – с.17-19
2.

Грінченко О.І., Пужайчереда Л.М.Формування та використання економічних знань на уроках з базових предметів // Економіка в школах України. - №2. –
2007. – с.4-11
3.

Сиротенко Г.О. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання. – Харків:
Основа, 2003. – 78с.
4.

Тітечко С. Технологія розвитку критичного мислення. // Краєзнавство.
Географія. Туризм. – 2006. - №19. – с.3-7
5.

Шушкевич Ю. Технологія критичного мислення // Завуч. - №4. – с.12-14


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал