Професійна компетентність педагога як одна з умов його успішної професійної діяльностіСкачати 452.3 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка3/3
Дата конвертації01.01.2017
Розмір452.3 Kb.
1   2   3
Діагностика професійної компетентності педагога

Діагно- стичні блоки
Склад діагностичних блоків
Діагностичні параметри
Бали
1 2 3
Спеціаль- на компе- тентність


1
)

І.
Знання теоретичних основ науки, предмета, що викладається
1. Орієнтація в меті та завданнях науки.
2. Знання основних закономірностей науки.
3. Оперування науковою термінологією.
4. Орієнтація у виборі змісту навчання на підставі наукових даних, фактів, понять, законів.
5. Розуміння логіки науки.
ІІ. Знання методів науки, предмета, що викладається
1. Орієнтація в різноманітності методів наукового пізнання.
2. Розуміння суті методів використовуваних у науці.
3. Уявлення про можливість використання методів науки в
процесі викладання предмета.
І І І. Знання історії розвитку сучасних й досягнень науки
1. Орієнтація в
історії наукових винаходів.
2. Розуміння необхідності використання цієї історії в процесі викладання предмета.
3. Знання про сучасні досягнення науки.
4. Уявлення про роль
і місце використання цих знань.
Всього:
Психоло- го-педа- гогічна компе- тентність


2
)

І.
Знання психологічних особливостей учнів
1. Орієнтація в психологічних особливостях школярів і необхідності
їх обліку під час добору змісту, форм і методів навчання.
2. Розуміння ролі психодіагностики в розвитку учнів.
II.
Знання 1. Розуміння закономірностей

23 психологічних закономірностей навчання й розвитку школярів пізнання.
2. Орієнтація в компонентах навчання,
їхній суті й логічному взаємозв'язку.
3. Розуміння психологічних основ навчання, виховання, розвитку особистості школярів різних вікових груп.
III.
Знання теоретичних основ педагогіки
1. Розуміння мети
і завдань педагогічних взаємодій зі школярами.
2. Орієнтація в методах педагогічної діагностики рівня знань і виховання учнів.
3. Уявлення про типологію уроків і характеристика уроків різного типу.
4. Орієнтація в класифікації методів навчання й характеристика кожного із
них.
IV.
Знання педагогічних технологій
1. Розуміння необхідності управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів і місця вчителя в цьому процесі.
2. Володіння прийомами планування й організації особистої праці та праці школяра.
3. Володіння прийомами педагогічної техніки.
Всього:
Методич на компе- тентність

3
)
І. Знання змісту освіти учнів з навчального предмета
1. Розуміння мети і завдань навчання учнів певного предмета.
2. Орієнтація у навчальних планах і програмах предмета, що викладається.
3. Визначення провідних умінь, які необхідно сформувати в учнів у процесі
викладання навчального предмета.
II. Знання методів
і прийомів навчання школярів з навчального предмета
1. Орієнтація в різноманітності й цільовому спрямуванні різних методів і прийомів навчання учнів з предмета.
2. Розуміння суті різних методів навчання школярів і специфіки їх використання в процесі викладання навчального предмета.

24
ПІ. Знання форм організації навчання школярів з навчального предмета
1.
Орієнтація в нових формах організації навчання, їх суті та умовах успішного використання у викладанні.
IV. Знання засобів навчання школярів з навчального предмета
1.
Орієнтація в різноманітності, специфіці та умовах використання різних засобів навчання учнів предмета.
Всього:
Дана методика дає змогу оцінити основні знання та вміння, які він застосовує в процесі навчання і виховання. Основні компоненти діагностики – це спеціальна, психолого-педагогічна та методична компетентність учителя.
Основні діагностичні параметри оцінюються за трибальною шкалою (від 1 до
3). Кожен із діагностичних балів оцінюють коефіцієнтом (К
1
, К
2
, К
3
), який вираховують за формулою: де – ∑ загальна сума.
Середній коефіцієнт обчислюється за формулою:
Якщо К лежить в межах 0,8-1 балів, то рівень професійної компетентності педагога оптимальний; 0,6 – 0,7 балів – допустимий; якщо К менше ніж 0,6 балів, то вчитель має критичний рівень компетентності.
Для внесення даних у базу «Діагностична карта» використовуються буквені знаки, що вказують на рівень компетентності:
О – оптимальний;
Д – допустимий;
К – критичний.
Діагностична картка

ПІП
Дані про вчителя
Рівень професійної компетентності
К
n
=
∑ балів max к-сть балів
К
1
=

36
К
2
=

36
К
3
=

21
К =
К
1
+ К
2 +
К
3 3

25 за/п
Ка те горі
я
Зв анн я
Рі
к а те ст аці
ї
Спеціальна (у галузі дисципліни, що викладається)
Психолого- педагогічна
Методична бал рівень бал рівень бал рівень
1 2
3 4 всього
К-сть
%
Шановні колеги!
Просимо взяти участь в опитуванні, яке проводиться з метою моніторингу професійної компетентності вчителя. Дайте, будь ласка, оцінку власної педагогічної діяльності з наступних питань в 4 бальній системі (1 бал – відповідає початковому рівню, 2 бали –середньому рівню, 3 бали – достатньому рівню, 4 бали – оптимальному рівню).
Прізвище та ініціали вчителя _____________________, кваліфікаційна категорія
__________
№ з/п
Питання
Оцінка власної педагогічної діяльності
(в балах 1,
2, 3, 4)
К
орекц
ія
Психолого-педагогічна компетенція вчителя
1
Знання психофізіологічних та вікових особливостей учнів
2
Знання психологічних закономірностей навчання, виховання та розвитку школярів
3
Використання теоретичних основ педагогіки і психології
4
Обізнаність з основними особистісно орієнтованого підходу
5
Використання нових педагогічних технологій
6
Знання змісту керівництва самоосвітою учнів
7
Обізнаність з основами профільного навчання
Всього:
Технологічна компетенція вчителя
1
Володіння навичками роботи з аудіотехнікою
2
Володіння навичками роботи з відеотехнікою
3
Комп’ютерної грамотності
4
Застосування методів роботи з комп’ютерною технікою у
НВП
Всього:

26
Стан діяльності вчителя з позакласної роботи
1
Планування позакласних заходів з предмета
2
Урахування особистісних характеристик у системі позакласної роботи з предмета
3
Підготовка учнів до олімпіад, конкурсів, тощо
4
Результативність позакласної роботи з предмета
5
Ступінь задоволеності учнів організацією позакласної роботи
Всього:
Стан роботи з виховання учнів
1
Планування виховної діяльності
2
Врахування особистісних характеристик у системі виховної діяльності
3
Організація виховних заходів
4
Вивчення особистості учня
5
Ступінь задоволеності учнів організацією виховної роботи
6
Вивчення рівня вихованості учнів
7
Диференційний та індивідуальний підхід до учнів у виховній роботі
8
Організація роботи учнівського врядування
9
Організація роботи з батьками
10 Вивчення ціннісних ставлень учнів
11 Організація життєдіяльності учнівського колективу
Всього:
Вивчення та оцінка результативності уроку
1
Визначення цільових завдань уроку, відповідність типу уроку його меті
2
Створення позитивної, творчої атмосфери на уроці.
3
Створення умов для успішного сприйняття навчального матеріалу з врахуванням суб’єктивного досвіду учнів
4
Формування самостійного здобуття знань учнями
5
Диференційований та особистісно зорієнтований підхід до учнів в процесі уроку
6
Зворотній зв’язок між учителем і учнем, рівень співробітництва між ними
7
Оцінювання учнів. Аргументація оцінок
8
Розвиток в учнів навичок самоаналізу та самоконтролю.
9
Оптимальність домашнього завдання: характер, обсяг, усвідомлення, диференційованість
10
Формування на уроці ціннісного ставлення особистості до держави і суспільства, історичних, культурних і духовних надбань рідного краю, сім`ї, родини, людей, до себе, природи, праці та мистецтва

27 11
Використання методів та прийомів на уроці, які спрямовані на розвиток пізнавальних процесів учнів.
12
Залучення до роботи кожного учня класу
13
Досягнення мети уроку
Всього:
Стан контрольно-оціночних умінь вчителя
1
Обумовленість порядку виставлення оцінок
2
Об’єктивність оцінювання згідно з критеріями навчальної компетентності
3
Здійснення поточного оцінювання
4.1
Проведення контрольних
4.2
Проведення практичних робіт
4.3
Проведення лабораторних робіт
5
Якість перевірки письмових робіт (вчителів української мови, математики, поч. навчання, іноземної мови)
6.1 Здійснення оцінювання контрольних робіт
6.2
Здійснення оцінювання практичних робіт
6.3
Здійснення оцінювання лабораторних робіт
7
Контроль за роботою учнів з щоденниками, зв'язок з батьками
Всього:
Стан роботи вчителя з зошитами
1
Система письмових робіт учнів (домашніх і класних)
2
Зміст письмових робіт учнів, їх відповідність вимогам програм
3
Наявність диференційного, індивідуального підходу до робіт учнів
4
Дотримання нормативних вимог до оцінки письмових робіт
5
Система роботи над помилками, її результативність
6
Популяризація вчителем кращих зошитів
Всього:
Стан умінь ведення класних журналів
1
Відповідність кількості уроків навчальному плану
2
Фактичне відображення змісту навчальної програми в журналі
3
Поділ матеріалу на тематичні блоки
4
Відомості про виконання контрольних, практичних, лабораторних робіт тощо.
5
Диференціація домашнього завдання, повнота записів
6
Своєчасність записів у журналах
Всього:
Стан умінь ведення календарних навчальних планів

28 1
Встановлення ступеня відповідності вивченого матеріалу навчальному плану і навчальній програмі
2
Урахування методичних рекомендацій з предмета
РОІППО, МОН України
3
Оптимізація навчального матеріалу
4
Раціональний поділ матеріалу на тематичні блоки
5
Орієнтація на індивідуальні особливості класу, окремих учнів
6
Планування систематичного повторення пройденого матеріалу
7
Поєднання теоретичного і практичного аспектів у навчанні предмету
Всього:
Стан умінь ведення поурочних планів
1
Змістовна орієнтація поурочних планів
2
Уміння педагогічно-доцільної постановки триєдиної мети та завдань уроку
3
Уміння вибору типу та структури уроку
4
Передбачення можливих утруднень учнів
5
Відбір необхідного демонстраційного матеріалу для реалізації поставленої мети
6
Планування системи самостійних і домашніх завдань
7
Планування роботи на уроці з урахуванням особистісно- орієнтованого підходу
8
Вибір форм, методів і засобів роботи на уроці з урахуванням диференційного підходу
Всього:
Стан роботи з підвищення професійної майстерності
1
Упровадження у власній діяльності рекомендацій МО
2
Участь навчально-методичних заходів
3
Організація діяльності із розв’язання індивідуальної науково-методичної проблемної теми
4
Участь у дослідницько-експериментальній діяльності
5
Впровадження сучасних педагогічних технологій
6
Впровадження сучасних інноваційних технологій
Всього:
ІНТЕРПРИТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ МОНІТОРИНГУ

Компетенції
Початковий рівень
Середній рівень Достатній рівень
Оптимальний
Психолого-
педагогічна
компетенція
1-7 балів
8-14 балів
15-21 балів
22-28 балів
Вчитель лише в теорії володіє
Вчитель поодиноко
Вчитель обізнаний з новинами
Вчитель повністю володіє та застосовує на

29
вчителів психофізіологічн их та вікові особливості учнів, не застосовує їх на практиці використовує
індивідуаль- ний підхід до учнів педагогічними технологіями, практиці знання психофізіологічних та вікові особливості учнів; застосовує компетентнісно- орієнтований підхід.
Технологічна
компетенція
вчителів
1-4
5-8
9-13
14-16
Вчитель не володіє технічними засобами навчання
Вчитель епізодично використовує технічні
Засоби на уроках та позакласних заходах
Вчитель використовує технічні засоби на уроці та позакласних заходах
Вчитель використовує технічні засоби, що носять
інформаційну цінність, а й були джерелами проблемно- дослідницького навчання.
Стан
діяльності
вчителя
з
позакласної
роботи
1-5
6-10
11-15
16-20
Вчитель не актуалізує позакласну діяльність учнів з предмету; не враховує особистісні характеристики у виховній діяльності.
Вчитель робить спроби врахувати особистісні характеристики учнів.
Позакласна робота з предмету носить епізодичний характер
Учитель враховує особистісні характеристики учнів, що сприяє результативнос- ті з позакласної діяльності предмету
Учитель спирається на особистий досвід учнів, враховує прагнення їх до самовираження позакласної роботи. Є високі результати з позакласної діяльності предмету
Стан роботи
з виховання
учнів
1-11
12-22
23-33
34-44
Вчитель при проведенні виховних заходів користується готовими конспектами, не враховуючи особистісних якостей учнів
Вчитель робить спроби спланувати виховні заходи на основі вікових та
індивідуаль- них особливостей учнів
Вчитель враховує вікові та
індивідуальні особливості учнів при плануванні та організації виховних заходів Вчитель
Вчитель враховує вікові та
індивідуальні особливості учнів при плануванні та організації виховних заходів чим сприяє особистісному розвитку особистості; вміло організовує роботу з батьками
Вивчення та
оцінка
результатив
ності уроку
1-13
14-26
27-29
40-52
Завдання висуває вчитель без
індивідуально –
диференційного врахування; емоційний стан учнів пригнічений
Вчитель завдання не диференціює
Емоційний стан учнів не врівноважений
Домінує особистісно орієнтований тип стосунків, що забезпечує високий рівень пізнавальної діяльності; учні почуваються комфортно на заняттях
Вчитель реалізує особистісно орієнтований тип стосунків чим забезпечує роботу з кожним учнем зокрема
Стан
контрольно-
оціночних
1-11
12-22
23-33
34-44
Контроль за засвоєння
Вчитель здійснює
Вчитель здійснює технологізова-
Вчитель здійснює технологізова-

30
умінь
вчителя навчального матеріалу не проводиться формальний контроль за засвоєння навчального матеріалу не проводиться ний контроль за засвоєнням навчальної
інформації ний контроль за засвоєнням знань за допомогою диференційного підходу
(використання творчих робіт)
Стан роботи
вчителя
з
зошитами
1-6
7-12
13-18
19-24
Не дотримується орфографічний режим в зошитах; не має системності письмових робіт
Частково дотримуєть- ся орфографічний режим в зошитах
Дотримуються орфографічний режим в зошитах; частково прослідковуєть- ся в зошитах
індивідуальний підхід
Повністю дотримуються орфографічний режим в зошитах; вчитель популяризує кращі учнівські зошити; прослідковуєть- ся в зошитах
індивідуальний підхід
Стан умінь
ведення
класних
журналів
1-6
7-12
13-18
19-24
Не дотримується вимог щодо ведення класного журналу
Частково дотримується вимог щодо ведення класного журналу
Дотримується вимог щодо ведення класного журналу, домашні завдання не диференційовані
Повністю дотримується вимог щодо ведення класного журналу; диференціація домашнього завдання
Стан умінь
ведення
календарних
навчальних
планів
1-7
8-14
15-21
22-28
Вчитель здійснює хаотичне планування з предмету
Навчальні плани відповідають навчальній програмі
Вчитель здійснює планування з урахуванням
індивідуальних особливостей учнів
Вчитель здійснює раціональний поділ матеріалу на тематичні блоки з урахуванням
індивідуальних особливостей учнів; поєднує теоретичне та практичне у викладанні предмету
Стан умінь
ведення
поурочних
планів
1-8
9-16
17-24
25-32
Форми навчання учнів на уроці формальні;
Диференціація та
індивідуалізація навчання не здійснюється
Вчитель в окремих випадках здійснює диференційний підхід до учнів
Здійснюється оптимальний вибір форм навчання – парна, групова,
індивідуальна; диференціація здійснюється на рівні навчальних можливостей
Оптимально поєднані форми навчання; учитель виступає як консультант, порадник
Стан роботи
по
підвищенню
професійної
майстернос
ті
1-6
7-12
13-18
19-24
Вчитель пасивно відвідує навчально- методичні заходи
Вчитель частково реалізує власну науково- методичну проблемну тему
Вчитель здійснює дослідницько- експериментальній діяльності
Вчитель впроваджує сучасні педагогічні технології; здійснює дослідницько- експериментальній діяльність, впроваджує повністю реалізує власну науково-методичну проблемну тему

31
12. Вправа “Моя інтуїція” ( 10хв. )
Мета: моделювання алгоритму підвищення власного рівня професійної компетентності.
Очікування: кожен учасник тренінгу має своє бачення проблеми; мотивація на пошук нової інформації.
Ресурсне забезпечення: маркери, ватман.
Хід вправи: тренер пропонує учасникам скласти алгоритм підвищення власного рівня професійної компетентності. Представник кожної групи доповідає. Інші заперечують, доповнюють. Як підсумок, виводять алгоритм підвищення власного рівня професійної компетентності.
Алгоритм підвищення власного рівня професійної компетентності вчителя

виявлення здібностей, нахилів, спеціальної компетентності, ціннісних орієнтацій;

створення особистої позитивної “Я-концепції”;

інноваційний підхід до удосконалення професійної компетентності як у курсовий, так і міжкурсовий період, аналіз власної діяльності;

рефлексія і аналіз власної діяльності, через об’єктивну оцінку прийти до самореалізації;

самовдосконалення;

виявлення та впровадження продуктивних технологій навчання й виховання;

відвідування уроків у кращих вчителів, участь у конкурсах, творчих дискусіях, методичних мостах;

складання плану самовдосконалення професійної компетентності;

створення учителем власної бази кращих сценаріїв уроків, цікавих прийомів, знахідок на уроці;

цілеспрямована систематична робота над методичною темою;

акумуляція і застосування на практиці результатів інноваційного педагогічного досвіду;

самовиховання;

кооперативна професійна взаємодія з колегами;

збір та укладання творчого портфоліо вчителя;

оприлюднення індивідуальних доробок на нарадах, педрадах, методичних об’єднаннях, в пресі;

консультування;

робота з наставником.
13. Вправа “Дерево підсумків” ( 10хв. )
Мета: з`ясувати реалізацію очікуваних результатів.
Очікування: отримати зворотній зв'язок від учасників тренінгу.
Ресурсне забезпечення:ватман з малюнком дерева, клейкі стікери, ручки.
Хід вправи:
Тренер пропонує зробити аналіз заняття. Роздає клейкі листочки, де учасники записують свої емоції від заняття, чи справдились їхні очікування. Відповіді мають бути лаконічними, поради – дієвими та конкретними. Записана інформація промовляється.

32


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал