Проектні технології при вивченні української мови та літературиСкачати 219.35 Kb.
Дата конвертації17.01.2017
Розмір219.35 Kb.
ПРОЕКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ПРИ ВИВЧЕННІ

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Аналіз досвіду роботи в школі свідчить, що рушійною силою процесу на-вчання є інтерес учнів до предмета. Розвивати його покликані системи інтер-активних та особистісно зорієнтованих педагогічних технологій, серед яких - метод проектів.


Модне слово «проект» постійно на слуху. Але чомусь одні проекти виконуються і приносять результат, а інші - ні.
Ще В. Сухомлинський переконував, що «справжня школа - це багато гран-не духовне життя учнівського колективу, в якому учитель і діти об'єднані ба-гатьма інтересами і захопленнями ». Тому, на нашу думку, найдоцільнішим

є інноваційний метод проектів, який передбачає використання педагогом су-купності дослідницьких, пошукових, творчих за своєю суттю методів, прийо-

мів, засобів.
Робота над проектом - практика особистісно зорієнтованого навчання в процесі конкретної праці учня на основі його вільного вибору, з урахуванням його інтересів . У свідомості школяра це має такий вигляд: «Все, що я пізнаю, я знаю, для чого це мені треба і де я можу ці знання застосувати». Для педагога - це прагнення знайти розумний баланс між академічними і прагматичними знаннями, уміннями та навичками.
Проектна діяльність допомагає усвідомити відповідальність кожного за спільну справу, підвищити рівень особистої участі, якомога ефективніше виконати роботу та представити її результат.

Метод проектів це модель організації навчального процесу, орієнтована на творчу самореалізацію особистості, розвиток її можливо-

стей у процесі створення певного «продукту» під контролем учителя.

Найбільш доцільним та ефективним , на нашу думку, метод проектів є на уроках літератури та в позакласній роботі. Результатом такого проекту можуть бути твори різних літературних жанрів: казка,оповідання,вірш, стаття, сценарій, альманах, виставка, фольклорне свято, альбом, газета, екскурсія тощо.

Підготовка проекту з мови орієнтує більше не на пошукову, а на творчу діяльність.

У мовному проекті можуть міститися правила, визначення з обраної теми, схеми, таблиці, алгоритми, вправи на повторення, творчі завдання, ребуси, кросворди, акровірші тощо.

Практикуємо як індивідуальні, так і групові проекти.

Проект спрямований на збір інформації про будьякий об’єкт, явище. Він

має певну структуру:

формулювання мети,

робота з різноманітними джерелами інформації,

обробка матеріалів,

оформлення результату,

його презентація.

Найважливішим є етап підготовки. Обравши тему, визначаємо з учнями ідею та разом обговорюємо її. Попередньо вчителю потрібно продумати можливі варіанти проблем, які важливо дослідити. Самі ж проблеми висуваються учнями з подачі вчителя.

На даному етапі використовуємо «мозковий штурм» з подальшим колекти-вним обговоренням . Після формування груп, розподілу обов’язків обговорю-ються можливі методи дослідження пошукової інформації, способи оформлення кінцевих результатів (презентація, захист, творчі роботи і т. ін.). Для полегшення роботи розробляємо і пропонуємо учням пам’ятки.

Під час самостійної роботи над проектом не придушується ініціатива дітей, створюється ситуація успіху. Призначаються консультації, переглядаються чернетки, даються рекомендації. Увесь опрацьований, оформлений матеріал

учні представляють під час захисту проектів.

Однак не можна стверджувати, що проектна робота допоможе вирішенню

всіх проблем навчання. Адже в роботі за даним методом існують і труднощі: на підготовку до роботи витрачається багато часу (значні моральні та інтелектуальні зусилля).


Алгоритм роботи над проектом


Етапи

роботи

Діяльність учнів

Діяльність учителя

Приклади

1

Вибір теми, визначення завдань, типу проекту

Обговорюють чи пропо-нують тему, мету і завда-ння проекту

Мотивує діяльність учнів, формує і пояснює мету і завдання

Тема. Гайдамацький рух в Україні.

Тип проекту: дослідницький.

Завдання: дослідити причини виникнення гайдамацького руху, Коліївщини та її поразки; роль в цих історичних подіях І.Гонти та М.Залізняка за історичними джерелами, народною творчістю, поемою «Гайдамаки» Т.Г.Шевченка.

2

Визначення важливих проблем дослідження

Вживаються в ситуацію, висувають з подачі вчителя проблеми («мозкова атака» з по-дальшим обго-воренням)

Продумує можливі варіанти проблем у межах визначеної тематики, підводить учнів до самостійного визначення проблем, спостерігає

Проблема: невідво-ротність боротьби українського народу за визволення.

3

Розподіл за групами, обговорення можливих методів дослідження

Формують склад груп, розподіляють ролі, здійснюють планування роботи, вибирають форму презентації, обґрунтовують критерії роботи над проектом

Пропонує можливі варіанти складу груп і ролей. За необхідності допомагає в аналізі, пошуку інформації, виборі форм презентації

Об’єдналися на чотири групи за видом діяльності:

історики (дослідження причин гайдамацького руху за історичними джерелами);

фольклористи(висвітлення даного питання у фольклорних джерелах);

шевченкознавці(показ Коліївщини в поемі Т.Шевченка «Гайдамаки»);

видавці(оформлення, ілюстрування, друк брошури)


4

Самостійна робота над проектом

Активно й самостійно працюють над виконанням відповідно до ролей та плану роботи

Ненав’язливо контролює діяльність, за необхідності консультує

Послідовність роботи: підбір та опрацювання необхідної літератури про гайдамацький рух, ілюстративного матеріалу (репродукції картин,цитати).

5

Підготовка до представлення проекту

Оформлюють проекти, ведуть підготовку до захисту, беруть участь у колекти-вному само-аналізі

Консультує на прохання, спостерігає

Оформлення зібраних матеріалів, підготовка до презентації.

 6

Захист проекту

Захищають проект, демонструють розуміння проблеми, цілей та завдань, уміння планувати та здійснювати діяльність, аргументувати свої висновки

Обґрунтовує отримані результати, підбиває підсумки роботи

Захист проекту: демонстрація буклета (брошури)

« Гайдамацький рух в Україні» та виступи учнів за ним.7

Колективне обговорення

Беруть участь у колективно-му аналізі та оцінюванні результатів

Бере участь в обговоренні, підбиває підсумки

Аналізуємо результати, підсумовуємо.

Пам'ятки
Етапи роботи над проектом (індивідуальним)

З'ясуй проблему.

Чітко визнач тему та мету, тип проекту.

Передбач можливий результат.

Опрацюй джерела інформації з обраної теми.

Накопичуй матеріал.

Аналізуй, зіставляй факти.

Аргументуй думку.

Прийми власне рішення.

Створи кінцевий продукт - матеріальний носій (фільм, календар, журнал,

проспект, газету, електронну презентацію) . Успіху!!!
Етапи роботи над груповим проектом

Створіть групу, оберіть координатора.

З'ясуйте проблему.

Чітко визначте тему, мету, тип проекту. Складіть план роботи.

Передбачте можливі результати та форму захисту.

Опрацюйте джерела інформації з обраної теми.

Накопичуйте матеріал.

Чітко розподіліть обов'язки між членами групи.

Аналізуйте, зіставляйте факти.

Обговорюйте суперечливі питання, толерантно вирішуйте їх,

аргументуйте думку.

Створюйте «кінцевий продукт».

Визначте тип захисту.
Правила успішної командної роботи

Пам'ятай, що ти — частина команди і без тебе команді буде важко.

Будь активним.

Вчасно та ретельно виконуй доручену справу.

Допомагай іншим у разі потреби.

Не « тягни ковдру на себе », пам'ятай, що від тебе команда передусім чекає якісного виконання обов'язків.

Працюй в атмосфері співпраці та взаємовигідного партнерства.

Поважай думку кожного.

Пам'ятай: успіх кожного — це успіх усіх!
Оцінка своїх дій

Чого і як навчився?

Що, на твій погляд, можна зробити інакше? Яких умінь і навичок набув?

Чого навчився під час групової роботи? Які, на твій погляд, недоліки в груповій роботі?

Що вдалося найкраще?
Структура підсумкового уроку:

Організаційний момент.

Повідомлення теми, завдань.

Захист проектів « Теза — аргумент — ілюстрація ».

Підсумок.

Контроль і самоконтроль.

Результати опитування « Чи доцільно працювати за методом проектів?»

Як показує практика ,найбільш цікавими для учнів є дослідницько -пошукові , ознайомлювально - інформаційні та творчі проекти.


Дослідницько-пошукові проекти

Діяльність учнів спрямована на розв'язання проблеми, результат якої заздалегідь не відомий. Проекти за своєю структурою максимально наближені до наукових досліджень:


• постановка проблеми;
• формулювання гіпотези;
• планування та розробка дослідницьких дій;
• збирання інформації, її аналіз та узагальнення;
• підготовка та оформлення результатів проекту;
• публічна презентація результату;
• рефлексія;

• висновки.

Для цих проектів важливі мета, структура, соціальний напрям, актуальність. Вони дають змогу активізувати та розвивати розумові й мовленнєві здібності школярів, їхнє мислення, пам'ять, привчають до уважності, спостережливості, відповідальності, формують культ знань.

Так , під час вивчення обрядових пісень в 9 класі учнями досліджувалася весільна обрядовість нашої місцевості. Результат роботи над проектом було представлено у вигляді ілюстрованої брошури «Весільні пісні мого краю», фрагменти якої представляємо нижче.Весільні пісні мого краю
Записано в селі Гур’ївка Новоодеського району Миколаївської області

від Вовченко А.П.


214042079_ukrweddress-17.jpg


У нашому селі весільний обряд починався тим , що молодий разом зі своїми боярами готувався їхати за молодою. Його виводила до воріт мати , яка «засівала» сина житом , дрібними грішми ,що означало побажання достатку й добробуту.

А в хаті нареченої в цей час дружки готували молоду до шлюбу,співаючи:


Жалуй мене ,мамо, та хоч цими днями,

Та не буди мене ,мамо,вранці дуже рано .

Бо я в свекрухи спати не буду.

Бо я в свекрухи осуджена буду.


Не буди мене,мамо,по дрова й по солому,

Тільки сядь зі мною на тиху розмову.


Засвіти , мамо, свічку,

Постав на столі,

А я встану й подивлюся,

Чи пора мені.

Засвітила мати свічку –

Неясно горить.

А я встала й подивилась –

З нелюбом жить.

Особливо сумними були пісні для дівчини - сироти:
Ой їхала Маруся до вінця,

Розсипала васильочки з рукавця.

«Ростіть , ростіть, васильочки ,

По крутій горі,

Прибудь, прибудь, мій батечко,

Хоч тепер к мені ».

«Ой рад би я ,дитя моє,

Прибути к тобі,

Насипали сирой землі

На груди мені,

Не можу я піднятися,

Дати порядочок тобі.

Не кланяйся , дитя моє,

Не кланяйся мені,

А кланяйся , дитя моє,

Чужій стороні».


«Мати ж моя, мати,де тебе узяти?

Хіба ж тебе, мати, та й намалювати?

Намалюю матір в хаті на божниці.

На божничку гляну – матінку спом’яну.

Назад повернуся – сльозами заллюся».

Коли молодий з боярами приходили до двору молодої,їх не одразу пускали,а спочатку «влаштовували бійку»,вимагали викупу. А бояри при цьому співали :

У нашого свата із соломи хата,

Та й боїться нас пустити ,

Щоб її не розвалити.

Свате, свате, пусти нас у хату.

Нас тут небагато: четверо та п’ятеро ,

А всього дев’ятеро.

Ой що то за злидота ,

Що зачиняє ворота?

За чарку горілки

Не пуска парубка до дівки.

Наречена в цей час повинна була сидіти за столом , нахиливши голову на хліб. Біля неї сидів неодружений брат, який «охороняв» її , інколи – молодша сестра .У них бояри «купували» наречену.

Потім молоді йшли до церкви чи до сільради, де їх оголошували законним подружжям.

Після цього поверталися у дім молодої,де на порозі чекали батьки з хлібом - сіллю. Частували всіх гостей, співали пісні:

Ой помалу ви, бояре, коників женіть,

Зеленого винограду ви не поломіть .

Бо зелений виноградик сам не ріс ,

Ой куди ж тебе, Іванку, чорт поніс?

До тої тещіньки гордої,

До тої дівчиноньки молодої!
Здвигнулися стіни,як бояри сіли,

А ще більше здвигнуться ,

Як бояри наші нап’ються.

ukr06.jpg

«Світилко – паня, сідай поруч з нами.

Не будь така горда, бо будеш голодна».

«Аби була паня, сіла би з панами

Під білими калачами».
«Ой не сердься, ненько, на мене,

Що веду всю челядь до тебе,

Бо я тобі, ненько, робила,

Щоб ти мою челядь пригостила».

«А я ж тебе, доню, не лаю ,

Я ж твою челядь пригощаю».


Вийди, матінко, стрічайся,

Своє дитятко питайся.

А де ж твоє дитятко бувало?

Під царським вінцем стояло,

Червоні черевички стоптало.

Червоні черевички при нозі,

Золотий перстень на руці.
Старосто старенький,

Голубе сизенький!

Виведи нас з хати

На двір погуляти,

Боярів повидати.

Чи не криві, не горбаті,

Чи уміють танцювати ?

Надвечір, як правило, молоді вирушали до хати молодого. Батьки ж молодої так благословляли свою доньку:

Приступися , доню, близенько,

Поклонися батьку й неньці низенько.

Приступися іще ближче,

Поклонися батьку й неньці іще нижче.

Бери ікону в руки,

Виряджаєм тебе до свекрухи.

А подруги молодої співали:

Вигортай, мати, жар,

Коли тобі доньки жаль,

Клади у піч дрова,

Оставайсь жива – здорова.

Коли молода дружина прибувала у дім до чоловіка, то гості співали :

Прилетіла пава,

Серед двору впала.

Не кишкайте, не лякайте,

Нехай вона не злітає,

К цьому двору привикає.
Топи , мати , грубу,

Везем тобі невістку любу.

Любу чи нелюбу ,

Аби була тепла груба.


Тобі , мати , не журитися,

Тобі , мати , веселитися.

Тобі на припічку сісти

Та порядочок вісти.

Оглянися, мати ,

Чи вся сім’я в хаті,

Чи велика щербина ,

Щоб взять, тебе, дитино.

Тяжким зображувалося у весільних піснях життя молодої у свекрухи:

«Невісточко – голубочко,

Ти в нас ще не робила,

А хліба вже уломила».

«Аби ж моя мати знала,

Вона б мені вечерю прислала,

Хоч орликом, хоч орлицею,

Хоч братиком, хоч сестрицею».


Молода , аби завоювати прихильність свекра з свекрухою , мала їх задобрити подарунками .

Свекру – гарну сорочку,

Щоб невістку мав за дочку.

Свекрусі – хустинку ,

Щоб любила невістинку.

А ввечері відбувався обряд розплітання коси. Молоду садовили на діжу,їй розплітали косу і надівали хустку, яку вона знімала і тільки на третій раз залишала на голові. При цьому співали пісню «Горіла сосна , палала…»


00097130_n1.jpg (300×401).jpg

Тепер вже наречена переходила під владу і захист чоловіка.Ознайомлювально-інформаційні проекти

Такі проекти спрямовані на збір інформації про який-небудь об'єкт, явище. Передбачено ознайомлення учасників з цією інформацією, її аналіз та узагальнення фактів. Проект має певну структуру:


• формулювання мети;
• робота з різноманітними джерелами інформації;
• обробка матеріалів, їх аналіз, узагальнення, зіставлення з відомими фактами, аргументовані висновки;
• оформлення результату;
• презентація (публікація, у тому числі в електронній мережі тощо).
Проте в процесі роботи припускається корекція структури проекту. Крім того, ознайомлювально-інформаційні проекти можуть бути органічною частиною дослідницьких, їхнім модулем.
Результат такого проекту можна представити таким чином:
• збір і оформлення цікавих фактів із життя письменника (життєва позиція, ідейно-естетичний ідеал, кредо і світогляд, вдача, темперамент, грані особистості, характер, зацікавлення і захоплення, обдарування тощо);
• пошук і оформлення відомостей про різні варіанти твору;
• складання карти подорожей літературних героїв;
• створення фотоальбомів, виставок;
• проведення уявних екскурсій тощо.
Ці проекти інтегрованого характеру. Учні одержують проблемні завдання залежно від пізнавальних інтересів і творчих здібностей (завдання для біографів, літературознавців, читців ,мистецтвознавців тощо).

Так , учні 11 класу з непідробною цікавістю працювали над проектом «Розвиток кіномистецтва в Україні в 20 - 40 –их роках XX століття. Фільм «Трактористи» - яскравий приклад кіномистецтва епохи соцреалізму» , адже в процесі роботи над проектом учні ознайомилися з цікавою сторінкою історії рідного села. Натурні зйомки фільму проходили влітку і восени 1938 року в нашому селі Гур’ївка , на території відомої на той час Гур’ївської машинно – тракторної станції. У грудні 1938 року роботу над фільмом було завершено ,а прем’єра відбулася 3 липня 1939 року. У сім’ях гур’ївчан проживали відомі вже в той час діячі радянського кіномистецтва : режисер Іван Пир’єв, актори Марина Ладиніна, Микола Крючков , Борис Андрєєв , Петро Алєйніков.

Після виходу на екрани музичний фільм «Трактористи» отримав визнання глядацької аудиторії, пісні із фільму набули популярності і стали народними. У 1941 році режисер І. Пир’єв , актори М.Крючков, М.Ладиніна були удостоєні Сталінської премії І ступеня в галузі літератури і мистецтва.

Після перегляду фільму (до речі, одинадцятикласники жваво переглядали епізоди , в яких пізнавали вулиці рідного села ,чули знайомі назви ) учні з легкістю визначали ознаки соцреалізму в кінострічці тенденційність, міфоло-

гізація колгоспного життя, ідеалізація сільськогосподарської праці; могли порівняти фільм «Трактористи» з іншими зразками радянського кіно тих часів , зокрема з виучуваними кіноповістями О.Довженка.

У процесі роботи над проектом учні виявили цікаві факти з історії фільму . У хрущовські часи фільм «Трактористи», як і інші фільми із згадуванням імені Сталіна, зазнав певних змін: були заретушовані портрети Сталіна та назви тракторів «Сталінець», перезаписаний текст відомої свого часу пісні «Марш радянських танкістів».

З 1964 року по телебаченню транслювалася лише змінена версія фільму.
1280213129_traktoristi-film-skachat-dvdrip.jpg

У всіх друкованих та інтернет-джерелах зазначається , що трактор , що брав участь у зйомках кінострічки , встановлено при в’їзді до Гур’ївки в пам’ять про героїчну працю хліборобів. Однак це не так. На постаменті стоїть пізніша модель трактора ,а справжній «Сталінець» зараз знаходиться біля колишньої будівлі «Сільгосптехніка» при в’їзді до м. Миколаїв.

У 1984 році актор Микола Крючков відвідав Україну ,зокрема й Гур’ївку, зустрівся з гур’ївчанами, знайомими ще з часів зйомок фільму, побував і в Гур’ївській ЗОШ.

зобр000.jpg

Народний артист СРСР М.Крючков під час зустрічі з педколективом Гур’ївської ЗОШ. 1984р.

Результати роботи над проектом були представлені учнями у формі фотоальбому, матеріали з якого були використані вище.

Щоб спонукати учнів до вивчення літератури рідного краю, десятикласникам було запропоновано роботу над проектом « Наш земляк – поет Василь Малагуша ». Про цю людину залишилося небагато свідчень, навіть у всесвітній мережі про нього дуже мало відомостей.

Учням вдалося зібрати матеріал про поета, який народився в 1911 році в Гур’ївці. У 1937 році він , 25- літній аспірант кафедри мови й літератури Миколаївського педагогічного інституту , дозволив собі публічно дати оцінку роботі місцевого НКВС, несхвально відгукнувся про суцільну колекти-візацію. За це В.Малагушу звинуватили в терористичній змові і засудили за 58 – ою статтею до 10 років тюремного ув’язнення та до 5 років позбавлення громадянських прав. Він пройшов усі кола табірного пекла Далекої Півночі. Саме там народилися його перші вірші російською мовою .

На схилі літ В. Малагуша проживав у Білорусі в м. Мінськ. Звідти в 2003 році він прислав у нашу школу свою маленьку збірочку віршів із словами : «Рідним землякам, всім вчителям та учням від колишнього учня Гур’ївської школи із щирою відданістю та любов’ю». У цій збірці під назвою «Сага про вічну мерзлоту» була й поезія про наше село.


зобр006.jpg зобр005.jpg
Ностальгия

Родному селу Гурьевка


Сошлись,

Сошлись концы с концами…

Печаль и радость стали в ряд.

И, словно знаки восклицанья,

Над Бугом тополя стоят.

И неба синь.

И запах мяти…

И в сад открытое окно…

И аист над горбатой хатой,

как черно- белое кино…

Вдруг
все розрушилось ,сломалось

и местами поменялось:

мой дом родительський – с тюрьмой,

и Украина - с Колымой…

О, ведьма! О, злодейка-ночка!

Ну разве можно грубо так?!

Давно остыла печка-бочка,

и стужа заняла барак.

Сковали боли поясницу…

Брезент дырявый надо мной…

А мне село родное снится –

мой неповторный рай земной.

1939

Результати роботи над проектом учні представили у формі шкільної стін-газети .

Творчі проекти
Такі проекти не мають чіткої структури спільної діяльності учасників, вона вимальовується залежно від жанру остаточного результату та його представлення. Головне завдання проекту полягає в тому, щоб навчити школярів грамотно, логічно, творчо висловлювати свої думки, використовуючи засоби художньої виразності.
Результат творчого проекту — це створення і презентація:
• відеофільму;
• фотопроекту;
• діафільму;
• сценарію до створених фільмів;
• рукописних збірок різної тематики з ілюстраціями;
• сценарію літературно-музичного свята;
• колективного колажу;
• ілюстративного матеріалу;
• журналу мандрівки разом з улюбленим героєм; творів різних літературних жанрів

(казок, оповідань, есе, віршів, статей тощо);


• альманаху;
• макета журналу, газети, альбому тощо.

Як бачимо, зміст проектів виходить за межі вивчення української мови й літератури і поєднує їх з іншими науками, спирається на загальнолюдські цінності. Метод проектів створює умови для творчої самореалізації учнів, підвищує мотивацію для отримання знань, сприяє розвитку їхніх інтелектуальних здібностей.

Список використаної літератури:


 1. Застосування проектних технологій на уроках української літератури.

Л. Денисюк // «Українська мова та література», №17-18, 2010.


 1. Організація проектної діяльності учнів на уроках літератури.

Г. Семко // «Вивчаємо українську мову та літературу», №33, 2008.

 1. Проектні технології на уроках мови і літератури. О.Каліманов //

«Вивчаємо українську мову та літературу», №28, 2008.

 1. Проектні технології на уроках літератури. Г. Присмицька //

«Вивчаємо українську мову та літературу», №1, 2008.Розробка уроку з української літератури

9 клас
Тема : Т.Г. Шевченко . Поема „Гайдамаки”

Методичний коментар :

Тип проекту – за домінуючим видом проектної діяльності – дослідницький ; • за предметно-змістовою галуззю – міжпредметний (українська література, історія, образотворче мистецтво);

 • за кількістю учасників – індивідуальний

 • за тривалістю діяльності – короткостроковий;

 • за характером координацій – із безпосередньою координацією

Особиста практична значущість для учнів – набуття навичок роботи з додатковою літературою, формування вмінь аналізувати та відбирати потрібну інформацію.

Ключове питання : складність історичної долі українського народу, невідворотність його боротьби за визволення, відображені у поемі Т.Шевченка „Гайдамаки”.

Тематичні питання :

1. Причини виникнення гайдамацького руху. 1. Коліївщина. Хід повстання. Причини поразки.

 2. Постаті Івана Гонти та Максима Залізняка в історичних джерелах, усній народній творчості та живописі.

 3. Відображення Коліївщини в поемі Т.Шевченка „Гайдамаки”. Оцінка твору сучасниками поета.

Мета проекту - активізація самостійної дослідницької роботи учнів та зацікавленості до вивчення творчості Т.Г. Шевченка, до історичного минулого українського народу, формування національної культури і свідомості учнів.

Актуальність проекту - проблема виховання молодої людини, яка була б носієм високої національної гідності, досконало знала історію свого народу, усвідомлювала, що національна ідея є наскрізною у творчості Т.Шевченка, залишається актуальною і сьогодні.

Запланований результат - виступ з рефератом.
Діяльність учителя та учнів на кожному етапі проектної діяльності

Етап передпроектної підготовки

Учитель

Учень

- ставить перед учнями завдання по підготовці до уроку - конференції

„ Поема Т.Шевченка „Гайдамаки”, знайомить їх із питаннями, що роз-глядатимуться, метою, очікуваними результатами;


- пропонує список літератури;
- готує за участю бібліотекаря ви-ставку джерел;
- організовує відбір літератури через Інтернет;
- пропонує пам’ятку „Як підготувати реферат”, рекомендує учням ту чи іншу тему, враховуючи індивідуальні особливості дитини.

- записує літературу до уроку;
- осмислює та обирає тему реферату;
- складає план самостійної дослід-ницької роботи.


Етап дослідницької роботи

Учитель

Учень

- тримає на контролі роботу кожного учня з проблемного питання;
- надає консультації;
- знайомиться з робочими матеріала-ми дев’ятикласників;
- націлює на глибше дослідження ключових питань.

- підбирає та опрацьовує літературу за обраною темою;
- робить тематичні виписки, складає тези реферату;
- звертається до вчителя за консуль-таціями;
- читає та осмислює поему „Гайда-маки”;
- знайомиться з відповідним розділом підручника;

- добирає до реферату за потребою ілюстративний матеріал, цитати;


- узагальнює опрацьований матеріал, записує та вдосконалює;
- готується до виступу з рефератом перед аудиторією.


Етап представлення отриманих результатів (урок – конференція)

Учитель

Учень

- на початку уроку націлює учнів на сприймання й усвідомлення резуль-татів пошукової роботи товаришів;
-звертається із запитаннями;
-коректує інформацію при потребі;
-залучає учнів до обговорення;
-підводить їх до узагальнення, під-биття підсумків самостійної роботи, націлює на використання отриманих результатів досліджень на наступних етапах вивчення творчості поета;
-оцінює результати діяльності кожного та ефективність даного уроку

- виступає перед однокласниками з рефератом як результатом своєї дослідницької роботи;
- демонструє наявний ілюстративний матеріал;
- відповідає на питання вчителя та однокласників;

- слухає товаришів, ставить запи-тання;


- бере участь в обговорення резуль-татів дослідницької роботи інших, фіксує потрібну інформацію (письмово), аналізує та узагальнює почуте;
- висловлює власні думки з приводу ключового питання та співставляє їх із думками інших;
- бере участь в оцінюванні змістовності та продуктивності уроку - конференції

Додаток 1
Список рекомендованої літератури:

 1. Івакін Ю. Коментар до „Кобзаря”. Поезії до заслання. – К., 1964 р.

 2. Історія русів. К., 1991 р.

 3. Листи до Т.Г. Шевченка – К., 1962 р.

 4. Мірчук П. Коліївщина. Гайдамацьке повстання 1768 – К, 2005

 5. Смілянська В.Л. „святим огненним словом”. – К., 1990

 6. Усна народна творчість ( перекази, пісні про М.Залізняка, І. Гонту).

 7. Храбан Г. Спалах гніву народного. – К., 1989

Додаток 2« Гайдамаки» Худ. В. Касіян. Туш , акварель. 1951

Додаток 3

Портрет Максима Залізняка. Портрет Івана Гонти.

Худ. І.Лось. Олія, 1951 Худ. І. Лось. Олія, 1951
Додаток 4


«Гайдамаки» Худ. О.Сластіон . Туш. 1885

Додаток 5
« Гайдамаки» Худ. І. Їжакевич. Олія. 1938
Додаток 6


« Гайдамаки» Худ. І. Їжакевич . Олія. 1938
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал