Проект затвердженоСкачати 263.13 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір263.13 Kb.
ПРОЕКТЗАТВЕРДЖЕНО

Міністр
освіти і науки України

________________ «____»________________2016 р.


ПОГОДЖЕНО

Голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

––––––––––––––––

«____»________________2016 р.

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
(шостий рівень НРК України)__________________

(назва рівня вищої освіти)
СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ Бакалавр ________________________

(назва ступеня вищої освіти)
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 10 Природничі науки_______________________________

(шифр та назва галузі знань)
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 103 Науки про Землю___________________________

(код та найменування спеціальності)

Видання офіційне

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Київ

2016


1. Преамбула


  1. Стандарт вищої освіти бакалавра Наук про Землю, затверджено …….
  1. Розроблено науково-методичною підкомісією № 103 Науки про Землю науково-методичної комісії № 7 з біології, природничих наук та математики, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 375 від 06 квітня 2016 р.

Розробники стандарту:
 1. Гожик Андрій Петрович, кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент, доцент кафедри мінералогії, геохімії та петрографії, директор науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 2. Михайлов Володимир Альбертович, доктор геологічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 3. Круль Володимир Петрович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

 4. Шерстюк Наталія Петрівна, доктор географічних наук, професор, декан геолого-географічного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

 5. Довбніч Михайло Михайлович, доктор геологічних наук, професор, завідувач кафедри геофізичних методів розвідки ДВНЗ «Національний гірничий університет.

 6. Лященко Анатолій Антонович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри геоінформатики і фотограмметрії Київського національного університету будівництва і архітектури.

 7. Мельничук Віктор Григорович, доктор геологічних наук, професор, завідувач кафедри інженерної геології та гідрогеології Національного університету водного господарства та природокористування.

 8. Павлунь Микола Миколайович, доктор геологічних наук, професор, декан геологічного факультету Львівського національного університету імені І.Франка.

 9. Пересадько Віліна Анатоліївна, доктор географічних наук, професор, декан факультету геології, географії, рекреації і туризму Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

 10. Хомин Володимир Романович, доктор геологічних наук, професор, завідувач кафедри основ геології та екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

 11. Хохлов Валерій Миколайович, доктор географічних наук, професор, професор кафедри метеорології та кліматології Одеського державного екологічного університету
  1. Розглянуто на засіданні ……... Враховані пропозиції і зауваження ……… 1. Загальна характеристика
2.1

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
(шостий рівень НРК України)

2.2

Ступінь вищої освіти

Бакалавр

2.3

Галузь знань

10. Природничі науки

2.4

Спеціальність

103. Науки про Землю

2.5

Освітня кваліфікація

Бакалавр Наук про Землю за спеціалізацією (назва спеціалізації)

Примітка: назва спеціалізації визначається вищим навчальним закладом і ґрунтується на предметній області.2.6

Професійна кваліфікація

При опануванні освітньої програми за спеціалізацією можливе одночасне здобуття відповідної професійної кваліфікації шостого рівня НРК України за окремою процедурою. Порядок присвоєння професійної кваліфікації визначається органом, який затвердив відповідний професійний стандарт.
Кваліфікація в дипломі

Бакалавр Наук про Землю за спеціалізацією (назва спеціалізації). (Назва професійної кваліфікації у випадку її присвоєння за програмою)

2.7

Опис предметної області

Науки про Землю – області дослідження Землі як комплексної планетарної системи, її геосфер, процесів і явищ, що в них відбуваються.
- Об’єкт вивчення:

Природні та антропогенні об’єкти і процеси у геосферах у взаємозв’язку, перетвореннях і розвитку в просторі і часі.
- Цілі навчання:

Формування у випускників здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі наук про Землю та практичні проблеми в процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів природничих наук і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
- Теоретичний зміст предметної області:

Геологія, геофізика, мінералогія, геохімія, вулканологія, сейсмологія, геоморфологія, фізична географія та інші науки про Землю, метеорологія та інші атмосферні науки (включаючи кліматичні дослідження), гідрологія, океанологія, палеоекологія
- Методи, методики та технології:

Фізичні і хімічні методи, методи натурного, прямого та опосередкованого, безпосереднього лабораторного або дистанційного дослідження компонентів геосфер, процесів і явищ, методи моделювання та опрацювання інформації.
- Інструменти та обладнання:

Обладнання та устаткування, необхідне для польового, лабораторного, дистанційного дослідження складу, будови і властивостей геосфер та їхніх компонентів (у відповідності до спеціалізації).

2.8

Академічні права випускників

Продовження навчання на другому рівневі вищої освіти. Набуття часткових кваліфікацій за іншими спеціальностями в системі післядипломної освіти.

2.9

Працевлаштування випускників

Професійна діяльність в галузях геологорозвідки, топографо-геодезичних робіт, гідрології, метеорології, географії та інших.


3. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти


3.1

Обсяг освітньої програми бакалавра:

 • на базі повної загальної середньої освіти з терміном навчання 11 років становить 240 кредитів ЄКТС,

 • на базі повної загальної середньої освіти з терміном навчання 12 років становить 180-240 кредитів ЄКТС.

Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених стандартом вищої освіти.

Мінімальний обсяг навчальних і виробничих практик – 10 % обсягу програми.
4. Перелік компетентностей випускника


2.1

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній діяльності предметної області наук про Землю або у процесі навчання із застосуванням сучасних теорій та методів дослідження природних та антропогенних об’єктів та процесів із використанням комплексу міждисциплінарних даних та за умовами недостатності інформації

2.2

Загальні компетентності

1. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.

2. Знання та розуміння області наук про Землю.

3. Здатність спілкуватися рідною мовою як усно так і письмово.

4. Здатність спілкуватися іншою мовою за спеціальністю.

5. Здатність використання інформаційних технологій.

6. Здатність вчитися і бути сучасно освіченим, усвідомлювати можливість навчання впродовж життя.

7. Здатність працювати як самостійно, так і в команді.

8. Навички забезпечення безпеки життєдіяльності.

9. Прагнення до збереження природного навколишнього середовища та забезпечення сталого розвитку суспільства.

10. Визнання морально-етичних аспектів досліджень і необхідності інтелектуальної доброчесності, а також професійних кодексів поведінки.2.3

Спеціальні (фахові) компетентності

1. Здатність показувати знання і розуміння основних характеристик, процесів, історії і складу Землі як природної системи.

2. Здатність показувати базові знання з фізики, хімії, біології, екології, математики, інформаційних технологій тощо.

3. Збір, реєстрація і аналіз даних за допомогою відповідних методів і технологічних засобів у польових і лабораторних умовах.

4. Здатність застосовувати кількісні методи при дослідженні геосфер.

5. Здатність аналізувати склад і будову геосфер (у відповідності до спеціалізації) на різних просторово-часових масштабах.

6. Здатність інтегрувати польові та лабораторні спостереження з теорією у послідовності: від спостереження до розпізнавання, синтезу і моделювання.

7. Знання і використання специфічних для наук про Землю теорій, парадигм, концепцій та принципів відповідно до спеціалізації.

8. Самостійно досліджувати природні об’єкти та процеси (у відповідності до спеціалізації) в польових і лабораторних умовах, описувати, аналізувати, документувати і звітувати про результати.

9. Здатність до планування, організації та проведення досліджень і підготовки звітності.

10. Здатність ідентифікувати та класифікувати відомі і реєструвати нові об’єкти у геосферах, їх властивості та притаманні ним процеси.
5. Нормативний зміст підготовки здобувача вищої освіти


Результати навчання. Здобувач вищої освіти повинен бути здатним:

1. Збирати, обробляти та аналізувати інформацію в області наук про Землю.

2. Використовувати усно і письмово грамотну професійну українську мову.

3. Виявляти знання і вміння спілкуватися іноземною мовою.

4. Використовувати інформаційні технології та картографічні моделі в галузі наук про Землю.

5. Демонструвати уміння проводити польові та лабораторні дослідження.

6. Визначати основні характеристики, процеси, історію і склад Землі як природної системи.

7. Застосовувати моделі, методи і дані фізики, хімії, біології, екології, математики, інформаційних технологій тощо при вивченні природних процесів формування і розвитку геосфер.

8. Використовувати польові та лабораторні методи для аналізу природних систем і об’єктів.

9. Виконувати дослідження геосфер за допомогою кількісних методів аналізу.

10. Аналізувати склад і будову геосфер (у відповідності до спеціалізації) на різних просторово-часових масштабах.

11. Впорядковувати і узагальнювати матеріали польових та лабораторних досліджень, інтегрувати їх від спостереження до розпізнавання, синтезу і моделювання.

12. Називати і використовувати теорії, парадигми, концепції та принципи в науках про Землю відповідно до спеціалізації.

13. Дотримуватися морально-етичних аспектів досліджень, інтелектуальної чесності, професійного кодексу поведінки.

14. Демонструвати здатність проводити самостійні дослідження природних об'єктів і процесів у геосферах в польових і лабораторних умовах.

15. Вміти планувати та проводити польові та лабораторні дослідженні і готувати звіти.
6. Форми атестації здобувачів вищої освіти.


6.1. Форми атестації здобувачів вищої освіти

Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи бакалавра.

6.2. Вимоги до кваліфікаційної роботи

Кваліфікаційна робота бакалавра є важливою частиною навчального процесу. Вона виконується за матеріалами, зібраними протягом практики і їх опрацювання в лабораторних умовах. Кваліфікаційна робота повинна вміщувати аналіз літературних джерел (включаючи фондові та архівні) і результати самостійної творчої роботи студента з матеріалом, зібраним і опрацьованим ним особисто. Обсяг та структура роботи встановлюється вищим навчальним закладом. Робота повинна перевірятися на наявність плагіату згідно з процедурою, визначеною системою забезпечення вищим навчальним закладом якості освітньої діяльності та якості вищої освіти. Кваліфікаційна робота має бути опублікована на офіційному сайті вищого навчального закладу або його структурного підрозділу.


7. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти


У ВНЗ повинна функціонувати система забезпечення вищим навчальним закладом якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості), яка передбачає здійснення таких процедур і заходів:

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників;

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою;

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів вищої освіти;

9) інших процедур і заходів.


Система забезпечення вищим навчальним закладом якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за поданням ВНЗ оцінюється Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти або акредитованими ним незалежними установами оцінювання та забезпечення якості вищої освіти на предмет її відповідності вимогам до системи забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, та міжнародним стандартам і рекомендаціям щодо забезпечення якості вищої освіти.
8. Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт вищої освіти


 1. ESG – http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf

 2. ISCED (МСКО) 2011 – http://www.uis.unesco.org/education/documents/isced-2011-en.pdf.

 3. ISCED-F (МСКО-Г) 2013 – http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-training-2013.pdf.

 4. Закон «Про вищу освіту» - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

 5. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010.– К. : Видавництво «Соцінформ», 2010.

 6. Національна рамка кваліфікацій – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п.

 7. Перелік галузей знань і спеціальностей – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п.

 8. Кодекс України про надра - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/132/94-вр.

 9. Водний кодекс України - http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/213/95-вр.

 10. Закон України ”Про державну геологічну службу України” - http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1216-14.

 11. Закон України ”Про гідрометеорологічну діяльність” - http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/443-14.

 12. Закон України ” Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність” - http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/353-14.

 13. Закон України ”Про охорону навколишнього природного середовища” - http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1264-12.

 14. Закон України ”Про охорону атмосферного повітря” -http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2707-12.

 15. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти.9. Пояснювальна записка
Таблиця 1

Професії, професійні назви робіт

згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (КП) станом на 01.03.2015 р. (ДК 003 : 2015) із змінами, затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 4 березня 2016 року № 394, на фахову підготовку з яких можуть бути спрямовані освітньо-професійні та освітньо-наукові програми за спеціальністю «Науки про Землю»
Професійна назва робіт

Код КП

Фахівці – професії, що вимагають знань в одній чи більше області наук про Землю. Професійні знання полягають у виконанні спеціальних робіт, пов’язаних із застосуванням положень та використанням методів відповідних наук. До них належать професії, яким відповідає кваліфікація за дипломом бакалавра

Асистент геолога

3111

Асистент гідрогеолога

3111

Асистент геохіміка

3111

Асистент геолога нафтогазорозвідки

3111

Асистент професіонала з інформаційного забезпечення геологорозвідувальних робіт

3111

Асистент геофізика

3111

Технік-аеролог

3111

Технік-агрометеоролог

3111

Технік-геолог

3111

Технік-геофізик

3111

Технік-гідрогеолог

3111

Технік-гідролог

3111

Технік-дозиметрист

3111

Технік-лаборант (хімічні та фізичні дослідження)

3111

Технік-метеоролог

3111

Технік-океанолог

3111

Технік-картограф

3118

Технік-геодезист

3119

Технік-гідрометрист

3212

Технік-землевпорядник

3212

Технік (природознавчі науки)

3212

Асистент географа

3439


Таблиця 2

Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам НРК

Класифікація компетентностей за НРК

Знання

Уміння

Комунікація

Автономія та відповідальність

Загальні компетенції

1. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях
+2. Знання та розуміння області наук про Землю

+


3. Здатність спілкуватися рідною мовою як усно так і письмово+
4. Здатність спілкуватися іншою мовою за спеціальністю+
5. Здатність використання інформаційних технологій
+6. Здатність вчитися і бути сучасно освіченим, усвідомлювати можливість навчання впродовж життя

+
+
7. Здатність працювати як самостійно, так і в команді


+

8. Навички забезпечення безпеки життєдіяльності
+9. Прагнення до збереження природного навколишнього середовища та забезпечення сталого розвитку суспільства


+

10. Визнання морально-етичних аспектів досліджень і необхідності інтелектуальної доброчесності, а також професійних кодексів поведінки


+

Спеціальні (фахові) компетенції

1. Здатність показувати знання і розуміння основних характеристик, процесів, історії і складу Землі як природної системи

+


2. Здатність показувати базові знання з фізики, хімії, біології, екології, математики, інформаційних технологій тощо

+


3. Збір, реєстрація і аналіз даних за допомогою відповідних методів і технологічних засобів у польових і лабораторних умовах
+4. Здатність застосовувати кількісні методи при дослідженні геосфер
+5. Здатність аналізувати склад і будову геосфер (у відповідності до спеціалізації) на різних просторово-часових масштабах
+6. Здатність інтегрувати польові та лабораторні спостереження з теорією у послідовності: від спостереження до розпізнавання, синтезу і моделювання+

+

7. Знання і використання специфічних для наук про Землю теорій, парадигм, концепцій та принципів відповідно до спеціалізації

+

+8. Самостійно досліджувати природні об’єкти та процеси (у відповідності до спеціалізації) в польових і лабораторних умовах, описувати, аналізувати, документувати і звітувати про результати
+
+

9. Здатність до планування, організації та проведення досліджень і підготовки звітності


+

10. Здатність ідентифікувати та класифікувати відомі і реєструвати нові об’єкти у геосферах, їх властивості та притаманні ним процеси
+

Таблиця 3

Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей

Програмні результати навчання

Компетентності

Інтегральна компетентність

Загальні компетентності

Спеціальні (фахові) компетентності

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Збирати, обробляти та аналізувати інформацію в галузі наук про Землю

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній діяльності предметної області наук про Землю або у процесі навчання із застосуванням сучасних теорій та методів із використанням комплексу міждисциплінарних даних та за умовами недостатності інформації

+

+


+

+
2. Використовувати усно і письмово грамотну професійну українську мову+
3. Виявляти знання і вміння спілкуватися іноземною мовою


+

4. Використовувати інформаційні технології та картографічні моделі в галузі наук про Землю

++

5. Демонструвати уміння проводити польові та лабораторні дослідження

+


+


6. Визначати основні характеристики, процеси, історію і склад Землі як природної системи


+

7. Застосовувати моделі, методи і дані фізики, хімії, біології, екології, математики, інформаційних технологій тощо при вивченні природних процесів формування і розвитку геосфер
+
+

8. Використовувати польові та лабораторні методи для аналізу природних систем і об’єктів

+

+

+

+
+9. Виконувати дослідження геосфер за допомогою кількісних методів аналізу
+


+10. Аналізувати склад і будову геосфер (у відповідності до спеціалізації) на різних просторово-часових масштабах


+

++

11. Впорядковувати і узагальнювати матеріали польових та лабораторних досліджень, інтегрувати їх від спостереження до розпізнавання, синтезу і моделювання+

+

+


12. Називати і використовувати теорії, парадигми, концепції та принципи в науках про Землю відповідно до спеціалізації
+
+

13. Дотримуватися морально-етичних аспектів досліджень, інтелектуальної чесності, професійного кодексу поведінки

+

+

+
14. Демонструвати здатність проводити самостійні дослідження природних об'єктів і процесів у геосферах в польових і лабораторних умовах

+
+

+

+


15. Вміти планувати та проводити польові та лабораторні дослідженні і готувати звіти

+
+

+


+


Корисні посилання


 1. TUNING – http://www.unideusto.org/tuningeu/.

 2. Національний глосарій 2014 – http://ihed.org.ua/images/biblioteka/glossariy_Visha_osvita_
  2014_tempus-office.pdf.

 3. Рашкевич Ю.М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти – file:///D:/Users/Dell/Downloads/BolonskyiProcessNewParadigmHE.pdf.

 4. Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційно-аналітичний огляд – http://ihed.org.ua/images/biblioteka/Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_UA_2015.pdf.

 5. Розроблення освітніх програм: методичні рекомендації – http://ihed.org.ua/images/
  biblioteka/rozroblennya_osv_program_2014_tempus-office.pdf.

 6. 2015 р. Європейська кредитна трансферно-накопичувана система - Довідник користувача (переклад українською мовою) http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/natsionalna-komanda-ekspertiv-here/materiali-here.html

 7. The UK Quality Code for Higher Education, Subject Benchmark Statements. - http://www.qaa.ac.uk/assuring-standards-and-quality/the-quality-code/subject-benchmark-statements

Проект Стандарту обговорено і рекомендовано на засіданні науково-методичної підкомісії 103 Науки про Землю Науково-методичної комісії № 7 з біології, природничих наук та математики Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України 26 травня 2016 р.


Голова підкомісії, професор Михайлов В.А.
Секретар підкомісії, професор Шерстюк Н.П.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал