Про організацію навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016-2017 навчальному роціСкачати 472.79 Kb.
Сторінка3/4
Дата конвертації25.12.2016
Розмір472.79 Kb.
1   2   3   4

ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ «МАТЕМАТИКА»

Основною метою початкового курсу математики, одного з найскладніших для засвоєння предметів, є розвиток школярів через засвоєння математичних понять, формування спеціальних умінь і навичок, необхідних у повсякденному житті й достатніх для вивчення математичних дисциплін у наступних класах, у тому числі для пропедевтичного опанування алгебри та геометрії. Така мета реалізується шляхом розв’язання низки завдань. Серед них:

- уточнення, поглиблення і розвиток сенсорних умінь, за допомогою яких діти успішно орієнтуватимуться у навколишній дійсності;

- формування уявлень про натуральне число, обчислювальних навичок із натуральними числами і нулем, розв’язування задач, що розкривають зміст арифметичних дій і відношень ”більше на”, “менше на”, ”більше в”, “менше в”;

- формування уявлень про основні геометричні фігури й тіла, початкового досвіду вимірювання та обчислення геометричних величин, вироблення необхідних графічних умінь, формування понять про величини та одиниці вимірювання, вмінь порівнювати об’єкти вимірювання, робити необхідні обчислення;

- формування початкових доказових міркувань і пояснень обчислювальних дій, розвиток відповідних мовленнєвих умінь, пов’язаних із використанням математичної термінології та символів.

Ці завдання відображаються у змістових лініях галузі. Предметна змістова лінія охоплює обов’язковий обсяг математичних знань і вмінь молодших школярів і представлена окремими розділами: Властивості та відношення предметів. Лічба. Числа та дії над ними. Числові та буквені вирази. Рівняння і нерівності. Геометричні фігури та їх властивості. Геометричні тіла. Вимірювання геометричних величин та обчислення їх значень. Величини та одиниці вимірювання величин.

Однак дітям з порушеннями психофізичного розвитку (зокрема школярам з порушеннями слуху, з порушеннями зору, затримкою психічного розвитку, порушеннями мовлення мовлення, порушеннями функцій опорно-рухового апарату), які навчаються в інклюзивному класі, достатньо складно засвоїти в повному обсязі зміст цих розділів (передбачений освітнім стандартом загальноосвітньої школи) з огляду на певні причини. А саме: несформованість пізнавальних процесів, відсутність чи недостатність необхідних знань про навколишній світ (що є основою опанування програмового матеріалу), недорозвиток мовлення, обмежений словниковий запас, недостатня сформованість просторових уявлень, обмеженість сприймання та ін., зумовлені сенсорними порушеннями.

Зважаючи на все вищезазначене, предметна лінія повинна пронизуватися особливою корекційно-розвивальною змістовою лінією, яка передбачає розвиток сенсомоторної, пізнавальної, мовленнєвої та особистісної сфер діяльності, які в учнів з порушеннями психофізичного розвитку мають певні особливості.

Корекція має відбуватися на уроці, який є основною формою шкільного навчання, а це, відповідно, передбачає специфіку змісту й певних методів навчання, потребує диференціації та індивідуалізації навчального процесу з урахуванням психофізичних особливостей кожної дитини. Корекційно-розвивальна лінія забезпечує розвиток розумових дій, заповнення прогалин у знаннях, уміннях і навичках, необхідних для засвоєння шкільної програми, пізнавальної діяльності, конкретночуттєвих форм пізнання, пам’яті, логічного, творчого мислення, уяви, мовлення, довільної поведінки, навчальної мотивації. Для дітей з особливими освітніми потребами розвиток і корекція вищих психічних форм пізнавальної діяльності є спеціальним завданням курсу “Математика” і суттєвим засобом компенсації сенсорних порушень. Заняття з математики сприяють розвиткові розумових дій, зокрема, аналізуючого спостереження, порівняння, узагальнення, виробленню в учнів складної системи математичних понять, що тісно пов’язується із систематичним накопиченням словникового запасу, усвідомленням і поглибленням знань, яких вони набувають при вивченні інших галузей, вихованню позитивних особистісних якостей, формуванню вміння вчитися, створюють передумови для саморозвитку.

Таким чином, у процесі вивчення початкового курсу математики корекційно-розвивальна лінія передбачає дорозвиток і корекцію вторинних відхилень у сенсомоторній та емоційно-вольовій сферах дітей з особливими освітніми потребами, їхньої розумової та пізнавальної діяльності на основі перцептивного розвитку та використання усіх збережених аналізаторів (залишкового слуху, зору, тактильних відчуттів).

Аби забезпечити ефективний корекційно-розвивальний вплив під час занять необхідно розв’язувати специфічні корекційні завдання та створювати спеціальні умови для учнів з особливостями психофізичного розвитку.Для дітей з порушеннями зору – особливу увагу слід звернути на розвиток дотикового сприймання, слуху, залишкового зору під час виконання практичних дій з геометричним матеріалом, навичок просторового орієнтування, образного мислення, конкретизацію уявлень про природні об’єкти. Також необхідно забезпечити належне освітлення робочого місця, можливість тактильно обстежувати наочність та об’єкти, які демонструються, підтримання охоронного режиму та розвиток вміння користуватися залишковим зором (відповідні вправи за рекомендаціями лікаря-офтальмолога, тифлопедагога), використання збільшуваних приладів, підручників з більшим шрифтом, технічних засобів навчання тощо.

Для дітей з порушеннями слуху – першочерговими завданнями є розвиток мови та мовлення (збагачення словника спеціальними термінами); формування мовленнєвих умінь і навичок для засвоєння та відтворення теоретичних і практичних знань; вироблення вмінь і навичок сприймати звернене мовлення та продукувати власні висловлювання за змістом тем курсу “Математика”. Окрім цього необхідно розташовувати робоче місце таких дітей ближче до джерела звука й так, аби забезпечити можливість, використовуючи залишковий слух і зір, сприймати мовлення вчителя. Вчитель має контролювати (за рекомендаціями сурдо-педагога) використання індивідуальних звукопідсилювальних апаратів; застосовувати сурдотехнічне обладнання індивідуального та колективного призначення (індукційні петлі, поліфонатори, FM- системи тощо), технічні засоби навчання.

Для дітей з порушеннями функцій опорно-рухового апарату – зважаючи на різноманітність і ступінь тяжкості порушення, навчальне середовище для таких учнів доцільно організовувати з урахуванням їхніх психофізичних особливостей і потреб. Найтиповішими для цих дітей є такі особливості розвитку: порушення психомоторних функцій (загальної та дрібної моторики); порушення мовленнєвих функцій (ускладнені власне мовлення, розуміння зверненого мовлення); порушення сенсорно-перцептивних функцій (утруднена просторова орієнтація). З огляду на це, необхідні певні заходи щодо усунення цих явищ та розвитку відповідних умінь і навичок. Зокрема, вчитель має зосередити увагу на розвиткові дрібної моторики пальців і кистей рук, зорового, сприймання, просторового орієнтування, наочно-дійового та наочно-образного мислення.

Для дітей з порушеннями мовлення найважливішими завданнями є розвиток вміння планувати у мовленнєвій формі практичні дії (послідовність обчислень, розв’язування задач, вимірювання тощо); вироблення навичок мовленнєвого супроводу зазначених практичних дій.

Для дітей із затримкою психічного розвитку необхідно забезпечити розширення словникового запасу через засвоєння математичної термінології, удосконалення зв’язного мовлення, розвиток саморегуляції та самоконтролю під час виконання практичних завдань; формування логічного мислення.

Усім учням з особлвими освітніми потребами, допомагають засвоїти складний математичний матеріал різноманітні унаочнення та використання технічних засобів навчання. Вони мають бути доступними для розуміння, враховувати наявний у дітей досвід і розширювати його, розвивати і коригувати сенсорне і тактильне сприйняття, просторові уявлення, уяву, мислення, спонукати до виділення, аналізу, співставлення, порівняння різних предметів, об’єктів і явищ, викликати інтерес і прагнення пізнання та ін.
Зміст освіти

Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня

Предметна лінія

Властивості та відношення предметів. Лічба

Властивості предметів

Виділяти з групи предметів один чи кілька, яким властиві певні ознаки (форма, розмір, розташування); порівнювати предмети за окремими ознаками (форма, колір, призначення, розмір); правильно вживати відповідну термінологію.

Діти з порушеннями зору, тактильно обстежуючи об’єкти, повинні розрізняти і класифікувати їх

Розташування предметів у просторі

Уміти визначати розташування предмета у просторі, визначати напрямки руху і рухатися у зазначених напрямках, визначати просторове відношення предметів відносно себе, та розташування предмета відносно іншого, розкладати і переміщувати предмети на площині аркуша паперу, парти, зошита, вживати відповідну термінологію.

Діти з порушеннями зору мають удосконалювати навички орієнтування у просторі, використовуючи залишковий зір та слух

Порівняння кількості предметів

Розуміти поняття „пара”, „багато”, „один”, знати способи порівняння кількості предметів, вживати терміни „стільки ж”, „більше”, „менше”

Лічба предметів

Знати правила лічби і вміти лічити предмети, по-різному розташовані на площині, вживати кількісні та порядкові числівники; знати способи лічби: прямо, у зворотному порядку, групами

Діти з порушеннями слуху повинні розуміти значення кількісних і порядкових числівників, правильно вживати їх у мовленні

Числа та дії над ними

Натуральні числа. Число 0. Усна нумерація

Мати уявлення про натуральний ряд і порядок чисел у ньому, уміти назива ти числа у прямому і зворотному порядку від будь-якого числа в межах мільйона, знати розрядний і класовий склад чисел, таблицю класів і розрядів, співвідношення між розрядними одиницями кожного класу, вміти визначати кількість одиниць кожного розряду та загальну кількість одиниць певного розряду в числі; лічити одиницями, десятками, сотнями, тисячами.

Діти з порушеннями слуху повинні розуміти значення кількісних і порядкових числівників у різних відмінках, правильно вживати їх у власному мовленні

Письмова нумерація натуральних чисел

Мати уявлення про цифру і число, яке позначається нею, уміти читати, записувати і порівнювати натуральні числа в межах мільйона, користуватися відповідними знаками ( >, <, =, +, — , х, : ), записувати багатоцифрове число у вигляді суми розрядних доданків, виконувати обчислення, які ґрунтуються на нумерації багатоцифрових чисел; множити, ділити багатоцифрове число на десять, сто, тисячу.

Діти із затримкою психічного розвитку, діти із розладами мовлення – використовувати навички мовленнєвого супроводу обчислювальних дій

Арифметичні діїз натуральними числами

Знати напам’ять таблиці додавання і множення одноцифрових чисел і відповідні випадки віднімання і ділення, виконувати усні і письмові нескладні обчислення в межах ста використовуючи всі арифметичні дії, виконувати письмово додавання і віднімання, множення і ділення багатоцифрових чисел, вміти ділити з остачею і записувати результат, знати порядок виконання дій у виразах (з дужками і без них), знаходити значення числового виразу на 3-4 арифметичні дії.

Діти із затримкою психічного розвитку, діти із розладами мовлення – використовувати навички мовленнєвого супроводу обчислювальних дій

Дроби

Мати уявлення про утворення дробу, про чисельник і знаменник дробу, уміти читати і записувати дроби та знаходити дріб числа, розв’язувати задачі на знаходження частини від числа і числа за його частиною.

Діти із затримкою психічного розвитку, діти із розладами мовлення – мають використовувати навички мовленнєвого супроводу.

Діти з порушеннями слуху – правильно вживати дробові числівники у різних відмінках

Зв’язок дій додавання і віднімання, множення і ділення. Закони арифметичних дій

Уміти робити перевірку виконаних дій. Уміти використовувати переставний і сполучний закони додавання і множення, розподільний закон множення відносно додавання, властивості частки

Відношення „більше на”, „менше на”, „більше в”, „менше в”

Уміти пов’язувати відношення з арифметичними діями під час розв’язування задач.

Для дітей із затримкою психічного розвитку – розвивати прийоми логічного мислення

Числові та буквені вирази

Числові вирази

Мати уявлення про числовий вираз та його значення, знати порядок дій у числовому виразі, уміти обчислювати значення числового виразу

Буквений вираз і його числове значення

Мати уявлення про буквений вираз, уміти знаходити числове значення простішого буквеного виразу при заданих числових значеннях букв, що входять до нього

Рівняння і нерівності

Рівняння і нерівності

Читати й записувати рівності та нерівності; розрізняти правильні та неправильні рівності (нерівності); перетворювати неправильні рівності (нерівності) на правильні

Рівняння з однією змінною

Розв’язувати рівняння з однією змінною на одну-дві дії на основі взаємозв’язку між компонентами та результатами їх дій; розв’язувати задачі на одну дію за допомогою рівнянь

Нерівність з однією змінною

Мати уявлення про нерівність з однією змінною, уміти розв’язувати прості нерівності способом підбору

Геометричні фігури та їх властивості. Геометричні тіла

Точка, пряма, відрізок, промінь, кут

Мати уявлення про найпростіші геометричні фігури, вміти знаходити найпростіші геометричні фігури (точки, прямі, відрізки, промені, кути, прямі кути) на малюнках, моделях, в навколишніх предметах позначати прямі, відрізки, промені та кути буквами.

Діти з порушеннями зору, тактильно обстежуючи об’єкти, повинні розрізняти їх

Трикутник і його елементи

Мати уявлення про трикутник та його елементи, знаходити трикутник на моделях, малюнках, навколишніх предметах, вміти знаходити вершини, сторони і кути трикутників, розрізняти прямокутний трикутник, вміти будувати трикутник на папері в клітинку.

Діти з порушеннями зору, тактильно обстежуючи об’єкти, повинні розрізняти їх

Чотирикутники, види чотирикутників

Мати уявлення про чотирикутник та його види, розпізнавати на моделях, малюнках, називати різні чотирикутники, будувати на папері у клітинку прямокутник і квадрат за довжиною сторін, вміти позначати чотирикутники буквами.

Діти з порушеннями зору, тактильно обстежуючи об’єкти, повинні розрізняти їх

Коло і круг

Мати уявлення про коло і круг, розуміти поняття „радіус”, „діаметр”, вміти будувати коло за допомогою циркуля.

Діти з порушеннями зору, тактильно обстежуючи об’єкти, повинні розрізняти їх

Куб, куля, циліндр

Мати уявлення про найпростіші геометричні тіла: куб, кулю, циліндр

Діти з порушеннями зору, тактильно обстежуючи об’єкти, повинні розрізняти їх

Вимірювання геометричних величин та обчислення їх значень

Довжина, відстань

Мати уявлення про довжину, ширину і висоту предметів у найближчому оточенні та про відстань між ними; порівнювати предмети за довжиною,

шириною та висотою. Уміти вимірювати за допомогою лінійки довжину відрізка в сантиметрах, будувати відрізок заданої довжини, порівнювативідрізки за допомогою вимірювання, знати міри довжини (кілометр, метр. дециметр, сантиметр, міліметр), знати співвідношення між ними, вміти скорочено їх записувати; розв’язувати задачі різних типів

Многокутники. Периметр і площа многокутника

Мати уявлення про многокутник, розпізнавати і називати многокутники, позначати точки, кути і відрізки многокутників буквами, уміти обчислювати периметр многокутників, знати міри площі (квадратний метр, квадратний сантиметр, квадратний дециметр), знати співвідношення між ними, вміти скорочено їх записувати, обчислювати площі прямокутника і квадрата за даними довжин їх сторін

Величини та одиниці вимірювання величин

Час

Знати одиниці часу (рік, місяць, доба, година, хвилина), використовувати співвідношення між ними під час розв’язування задач

Маса

Знати одиниці маси (грам, кілограм, центнер, тонна), співвідношення між ними, вміти скорочено їх записувати, використовувати співвідношення між мірами маси під час розв’язування задач

Грошові розрахунки

Знати назви грошових одиниць (гривня, копійка), співвідношення між ними, вміти скорочено їх записувати та використовувати співвідношення між гривнею і копійкою під час розв’язування задач

Об’єм

Знати міру об’єму (літр) і вміти скорочено її записувати, використовувати різні мірки для порівняння об’ємів рідини

Залежність між величинами

Знати залежність між швидкістю, часом і відстанню, уміти скорочено записувати міри швидкості, знати залежність між ціною, кількістю і вартістю, уміти розв’язувати прості арифметичні задачі на визначення швидкості, часу, відстані, ціни, кількості та вартості

Корекційно-розвивальна лінія

Сенсомоторний розвиток

Користуватися різними аналізаторами (зоровим, слуховим, тактильним) під час роботи з наочним та дидактичним матеріалами. Уміти обстежувати предмети за допомогою дотику, зору за відповідним алгоритмом; розпізнавати предмети за істотними ознаками; визначати їх габаритні розміри, просторове розташування відносно інших. Мати координовані рухи, розвинену дрібну моторику пальців рук, мовленнєву моторику.

Для дітей з порушеннями слуху: На слухо-зоровій основі сприймати мовлення оточуючих; орієнтуватися у темі спілкування.

Для дітей з порушеннями зору: Використовувати залишковий зір, слух дотик під час роботи з наочним та дидактичним матеріалами; самостійно користуватися збільшувальними приладами

Для дітей із порушеннями опорно-рухового апарату: Застосовувати зорове сприймання під час аналізу об’єктів, геометричних фігур (натуральних, наочно зображених), мати навички просторового орієнтування

Розвиток пізнавальної діяльності

Уміти доказово міркувати і пояснювати свої дії, знаходити різні способи розв’язання завдання, порівнювати їх і обирати найраціональніший. Вміти

здійснювати порівняння, аналіз, класифікацію, узагальнення об’єктів та явищ, виділяти суттєві ознаки математичних об’єктів і величин, встановлювати залежності та співвідношення між ними, робити найпростіші висновки. Мати розвинену пам’ять.Для дітей із затримкою психічного розвитку

Уміти зосереджуватися під час виконання завдань уявляти послідовність та результат поетапного виконання дій з опорою на інструкцію, контролювати власні діїМовленнєвий розвиток

Мати розвинені на основі збагаченого сенсорного досвіду математичні уявлення та сформовані відповідні поняття. Вміти логічно та граматично правильно будувати математичні висловлювання; мати достатній запас узагальнюючої лексики, математичної термінології (в межах програмового матеріалу), вміти ними оперувати, мовленнєво опосередковувати обчислювальні дії, практичні дії з геометричним матеріалом.

Для дітей з порушеннями слуху

Знати типові словосполучення, фрази, які відображають специфіку курсу, використовувати їх в усних відповідяхОсобистісний розвиток

Виявляти позитивне ставлення до процесу і результатів навчання. Виявляти позитивні особистісні риси: зосередженість, уважність, самостійність, наполегливість, працьовитість, допитливість, охайність, вольові якості

Орієнтовні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами (початкова ланка) розміщені у методичному посібнику: Діти з особливими потребами у загальноосвітньому просторі: початкова ланка (за ред. В.І. Бондаря, В.В. Засенка). – К.: 2004. – 152 с. (режим доступу: http://poippo.pl.ua/inkl-osv/vydannia-v-haluzi-inkliuzyvnoi-osvity) та рекомендовані Міністерство освіти і науки України до використання в інклюзивних класах.

Досягнення дітей, також, ретельно фіксуються у щоденнику спостережень, потім він стає об’єктом всебічного аналізу фахівцями під час складання або доопрацювання Індивідуальної програми розвитку дитини.

Учні з особливими освітніми потребами є активними учасниками позакласної роботи, яку проводять з урахуванням психофізичних можливостей дитини і яка спрямована на всебічний розвиток особистості, формування позитивного соціально-психологічного статусу. Учні залучаються до позашкільної роботи відповідно до можливостей, інтересів, нахилів, здібностей, з урахуванням їхніх побажань, віку, психофізичних особливостей та стану здоров’я.

Корекційні заняття, індивідуальні або групові, проводять спеціалісти (вчитель-дефектолог, логопед, психолог, асистент учителя) з урахуванням особливостей розвитку дитини. Корекційна робота спрямована на: формування всіх психічних процесів відповідно до особливостей віку; корекцію, компенсацію та попередження вторинних відхилень у розвитку дитини.

Надзвичайно важливою залишається у новому навчальному році просвітницько-виховна робота. Особливо актуальним є запровадження органами управління освітою неформальної консультативно-розяснювальної роботи серед керівників, педагогічних працівників навчальних закладів, громадськості, особливо батьків дітей з інвалідністю, щодо забезпечення права таких дітей на освіту, особливостей організації їх навчання, реабілітації, соціалізації. Продовжує залишатися актуальним формування толерантного ставлення членів громади до потреб дітей і дорослих з інвалідністю, забезпечення їм необхідної суспільної допомоги.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал