Про організацію навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016-2017 навчальному роціСкачати 472.79 Kb.
Сторінка2/4
Дата конвертації25.12.2016
Розмір472.79 Kb.
1   2   3   4

Мета і завдання початкового курсу „Читання” визначають власне предметну лінію, яку представлено розділами: художні твори для читання та їх зміст, розвиток навичок читання, літературознавча пропедевтика, розвиток умінь аналізувати художній твір, розвиток навичок самостійного читання та творчої діяльності учнів. Корекційно-розвивальна лінія наскрізно пронизує зміст освіти і вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.Зміст освітньої галузі з читання в цілому однаковий для всіх учнів, у тому числі й з психофізичними порушеннями, і спрямований на реалізацію загально навчальних завдань предмета. Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки (кінцеві результати) учнів з різними порушеннями переглянуто і приведено у відповідність до пізнавальних можливостей кожної категорії дітей, розвиток яких обтяжений вторинними недоліками різних сфер особистості: нервово-психічної, інтелектуальної, моторної, комунікативної, особистісної та ін.


Зміст освіти

Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня

Предметна лінія

Художні твори для читання та їх зміст

Дитяча література, адресована молодшим школярам: твори усної народної творчості (ігровий фольклор, казки, прислів’я, приказки, загадки, скоромовки); художні твори українських письменників–класиків, а також сучасних поетів і прозаїків (вірші, оповідання, літературні казки, повісті, байки); науково–пізнавальні твори, дитяча періодика, довідкова література, класичні твори зарубіжної літератури для дітей

Мати уявлення про жанрові ознаки, тематичне спрямування творів, їх авторів. Розрізняти прозові та поетичні творию Правильно називати прізвища та імена українських письменників–класиків, з творами яких неодноразово зустрічалися діти під час навчання. Знати назви кількох найвідоміших казок, кілька українських приказок, загадок, скоромовок

Твори, тематика і зміст яких відображають різні аспекти життя дитини і навколишньої дійсності (твори для дітей, взаємини в сім’ї, школі; про природу, її різноманітність і красу; про працю і професії; твори на історичні теми, про любов до рідної землі, про рідну мову, книжку і читання; про різні види мистецтва; гумористичні, пригодницькі твори тощо)

Розуміти, що читання є важливим джерелом знань, задоволення пізнавальних, естетичних інтересів, цікавого дозвілля. Уміти висловлювати свої почуття та враження від прочитаного. Знати і шанувати видатних культурних діячів та національних героїв, традиції українського народу

Розвиток навичок читання

Спосіб читання, усвідомленість, правильність, засоби виразності усного мовлення, основні правила літературної вимови слів, прийоми розвитку темпу читання вголос і мовчки (практично)

Опанування системи зорового сприймання тексту: розширення поля зору, вміння охоплювати периферичним зором наступні слова і читання їх навздогад на основі усвідомлення попереднього тексту

Для дітей з порушеннями мовлення:

Уміти після попередньої підготовки читати плавно вголос цілими словами і групами слів: правильно (не пропускаючи букв, не повторюючи їх, дотримуючись правильної літературної вимови); усвідомлено (розуміти значення слів, зміст речень, цілого тексту); виразно (дотримуватися розділових знаків, логічних пауз, логічних наголосів); користуватися силою (гучністю) голосу (читати тихо, голосно, напівголосно, пошепки); читати у відповідному темпі (повільно, швидко, нормально, змінювати темп залежно від змісту); помічати в тексті незнайомі слова і з’ясовувати їх значення, звертаючись за допомогою до вчителя, словників до текстів, довідкової літератури; усвідомлено читати мовчкиЛітературознавча пропедевтика ,

розвиток умінь аналізувати художній твір (практично)

Особливості жанрів художніх та науково-пізнавальних творів для молодших школярів: казка як фольклорний художній твір, у якому є вимисел, елементи фантастичного; герої українських народних казок; літературна казка; малі фольклорні жанри (прислів’я, загадки, скоромовки, лічилки); оповідання як невеликий розповідний художній твір про якийсь випадок, епізод із життя героя; герої (персонажі) художнього твору і автор; вірш, рима, настрій у вірші; байка, її жанрові особливості (герої, повчальний смисл); особливості творів для дітей науково-пізнавального змісту

Уміти свідомо користуватися найпростішими літературознавчими термінами (без визначення понять), наприклад, казка, оповідання, загадка, заголовок твору, автор та ін.; практично розрізняти твори за окремими жанровими ознаками; розрізняти народну і літературну казку; називати основних персонажів (героїв) літературного твору; складати усну розповідь про героя твору, від імені героя; користуватися найпростішими прийомами заучування віршів (на основі ключових слів, інтонації).

Знати напам’ять до 10 віршів, прислів’їв, приказок, загадок, уміти добирати їх до певної теми. Практично розрізняти художні та науково-пізнавальні текстиТема і основна думка художнього твору

Уміти з допомогою вчителя визначати тему та основну думку твору

Сюжет і композиція твору

Орієнтуватися у структурі художніх текстів. Уміти складати простий план невеликого за обсягом і нескладного за змістом, за будовою тексту; детально, близько до тексту, стисло, вибірково, творчо переказувати зміст прочитаного (за допомогою ілюстрації чи плану); дотримувати під час переказу логічної послідовності та точності; розрізняти слова автора і слова персонажів

Вчинки персонажів, їх мотиви. Ставлення автора до своїх героїв

Уміти зіставляти вчинки персонажів, визначити за допомогою вчителя мотиви їхньої поведінки, визначити авторське ставлення до подій і персонажів. Висловлювати власне ставлення до вчинків героїв, давати найпростішу морально-етичну оцінку ситуацій, спираючись на власний досвід

Мова художнього твору

Уміти помічати і виділяти засоби художньої виразності (епітети, порівняння, метафори), добирати і використовувати їх відповідно до мети власного висловлювання

Для дітей з порушеннями слуху:

Помічати і виділяти засоби художньої виразності (епітети, порівняння) без називання термінівЕмоційність художнього твору

Уміти виявляти зміну емоційного забарвлення художнього твору, передавати динаміку почуттів під час словесного малювання, виразного читання, інсценізації уривків

Сприймання і розуміння мовлення

Стосується лише дітей з порушеннями слуху, які мають інший, ніж чуючі люди, механізм сприймання словесного мовлення – слухо-зоро-вібраційний; Слухо-зоро-вібраційно сприймати звернене мовлення; виділяти структуру та ритміко-інтонаційні особливості слів і речень; прогнозувати та домислювати частини мовних одиниць, недостатньо доступні для сприйняття (з орієнтацією на ситуацію спілкування); співвідносити мовленнєві одиниці з їх предметно-образними відповідниками; розуміти зміст сприйнятого мовленнєвого матеріалу, орієнтуючись на знайомі слова та синтаксичні конструкції; встановлювати логічну послідовність сприйнятого; виділяти елементи фактичного змісту мовленнєвого матеріалу

Розвиток навичок самостійного читання учнів

Різні види і типи дитячих видань (книжка-іграшка, книжка-розмальовка, книжка-твір, книжка-збірник, довідково-енциклопедична книжка, словник, дитяча періодика)

Уміти розрізняти дитячі видання (книжка, газета, журнал, словник), користуватися довідковою літературою: словниками, дитячими енциклопедіями

Елементи дитячої книжки та їх призначення (обкладинка, корінець, сторінка, назва (заголовок) твору, прізвище автора, ілюстрації, зміст, передмова, післямова) та їх особливості

Називати основні елементи художньої книжки, розуміти їх значення та використовувати для набуття досвіду самостійного читання

Прийоми самостійного осмислення (розуміння) змісту незнайомого тексту

Уміти виділяти в тексті складні для розуміння або нові слова, з’ясовувати їх значення, ставити запитання до тексту, користуватися додатковою інформацією (ілюстрацією, схемою, таблицею, запитаннями, завданнями. Знаходити в тексті ключові (опорні) слова, важливі для розуміння змісту. Розрізнювати пряме і переносне значення слів у контексті. Встановлювати причинно_наслідкові та смислові зв’язки

Бібліотечно-бібліографічні знання, уміння, навички

Уміти самостійно вибирати книжку у бібліотеці за допомогою книжкового плаката, книжкової виставки, ілюстрованої картотеки, вільного доступу до книжкових фондів. Добирати книжки на задану тему. Знати і дотримуватись елементарних навичок поводження в бібліотеці та набувати гігієнічних навичок читання

Розвиток творчої діяльності на основі прочитаного

Уміти вносити доповнення і зміни до тексту, створювати власні варіанти розвитку сюжету твору, різні види творчого переказу, відтворювати в уяві й у слові картини життя, художні образи, зображені письменником

Стимулювання самовираження особистості дитини з психофізичними порушеннями у літературній творчості

Уміти складати твори-мініатюри, художні описи на основі спостережень, почутого, побаченого, казки, вірші, загадки, лічилки тощо, колективно та індивідуально інсценувати уривки з художніх творів, життєві ситуації

Корекційно-розвивальна лінія

Сенсомоторний розвиток

Уміти використовувати всі збережені аналізатори (дотик, зір, слух, смак, нюх) та предметно-практичну діяльність для всебічного сприймання тих предметів, явищ довкілля, дій, ознак, якостей, про які йдеться в змісті прочитаного твору. Моделювати перехід від повільного до прискореного (і навпаки) читання частин художнього твору

Виявляти достатній рівень довільної уваги при сприйманні літературного твору; запам’ятовувати та правильно відтворювати послідовність подій у тексті; уміти користуватися різними видами контролю та самоконтролю при відтворенні змісту прочитаного.

Уміти користуватися логічними операціями та діями (узагальненням, класифікацією, умовиводами) під час аналізу тексту та визначення його основної думки. На основі усвідомлення змісту художнього твору уміти користуватися засобами виразності читання

Для учнів з порушеннями слуху:

Мати достатню чуттєву основу розуміння лексики і змісту творів. Уміти співвідносити мовленнєві одиниці з предметно-образною реальністю. Уміти користуватися спеціальними прийомами зорового сприймання малюнків та наочних посібників (кольорові листівки з контрастним фоном, чітко зображені, без зайвих деталей; малюнки з підручників)Розвиток пізнавальної діяльності

Аналізувати, порівнювати предмети, виділяти суттєві і несуттєві ознаки, робити найпростіші висновки. Мати розвинену пам’ять. Уміти аналізувати описи предметів, явищ за опосередкованими уявленням та по пам’яті, звертаючи увагу на відповідність дійсності зображених в них ознак. Мати досить розвинений фонематичний аналіз і синтез здійснювати логічні завдання з групування, класифікації лексики, вчинків героїв, засобів виразності та ін.; користуватися смисловою здогадкою. Дотримуватися гігієнічних вимог читання. Прогнозувати окремі ситуації у змісті тексту, домислювати, розуміти хід дії, мотивацію вчинків персонажів, запам’ятовувати та відтворюватизміст прочитаного (з допомогою малюнків, жестів, словесно);

Доповнювати оповідання за поданими початком, серединою, закінченням, ілюструвати прочитане власними малюнкамиМовленнєвий розвиток

Уміти правильно та чітко вимовляти всі звуки рідної мови. Встановлювати смислові та синтаксичні зв’язки в тексті. Самостійно застосовувати логічний наголос з метою увиразнення тексту. Логічно, послідовно висловлюватися із використанням засвоєної лексики, правильно інтонувати власне мовлення. Розуміти конкретне та переносне значення слів, образні вислови, вдало використовувати слова в конкретному та переносному значеннях. Змістовно, виразно, граматично правильно, логічно висловлюватися, переказувати прочитане, брати участь в бесіді, діалогах. Правильно інтонувати власне живе мовлення, використовувати в ньому засвоєну лексику; виявляти інтерес і здібності до словесної творчості Розуміти і пояснювати образний смисл речень, приказок, прислів’їв.

Для учнів з порушеннями слуху:

Знати слова, словосполучення, терміни, типові фрази, які відображають специфіку предмету, використовувати їх в усних відповідяхОсобистісний розвиток

Виявляти власне ставлення до прочитаного. Вміти співставляти вчинки літературних героїв із власними вчинками. Прагнути до самовдосконалення та творчої активності на основі усвідомлення виховного впливу художньої літератури. Виховувати в собі художній смак, любов до рідної мови, до природи, до краси слова, громадянськість, допитливість, наполегливість, повагу до людей праці Виявляти інтерес, до самостійного читання, до книги, як джерела знань, самовдосконалення, прилучення до культури свого народу

Для учнів з порушеннями зору:

Виявляти творчу активність і самостійність у роботі над змістом прочитаного, розвивати свої здібності до віршування, прозової творчості.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал