Прізвище, ім’я та по батькові Авілова Олена ВасилівнаСкачати 270.16 Kb.
Дата конвертації01.01.2017
Розмір270.16 Kb.

 1. Анкетні дані автора


p1090612


1.

Прізвище, ім’я та по батькові

Авілова Олена Василівна

2.

Дата і місце народження

04.10.1972, с.Урожайне Великоновосілківського району Донецької області

3.

Освіта

Повна вища – Донецький державний університет, 1994 рік

4.

Спеціальність за дипломом

Філолог. Викладач української мови та літератури

5.

Місце роботи

Великоновосілківська гімназія з загальноосвітньою школою І ступеня

6.

Посада

Учитель української мови та літератури

7.

Стаж безпосередньої педагогічної роботи

19 років

8.

Стаж роботи на даній посаді

19 років

9.

Державні нагороди
10.

Звання

Учитель-методист 1. Основна частина


Анотація. Сьогодні в незалежній Україні велика увага приділяється вивченню і дослідженню фольклору та етнографії рідного краю. Донеччина – порівняно молодий щодо заселення край великої України, який має самобутню своєрідну матеріальну і духовну культуру, пов’язану з багатьма національностями, які представляють український народ. Духовна спадщина його дуже багата й цінна, але ступінь її засвоєння нині ще недостатній. Програма гуртка «Фольклорно-етнографічне краєзнавство Великоновосілківщини» актуальна, адже розрахована на духовне збагачення підлітків, дає їм можливість дізнатися про особливості історії, колориту звичаїв, традицій, обрядів, діалекту рідного краю, а також формує компетентності особистості в процесі проведення учнями наукових досліджень у галузі української фольклористики.
Програма

«Фольклорно-етнографічне краєзнавство Великоновосілківщини»

Пояснювальна записка

Фольклористика як наука виникла на основі збирання та вивчення усної словесності. Спираючись на здобуті матеріали і спостереження перші збирачі фольклору готували ґрунт для поглибленого дослідження духовної спадщини народу, для розробки теорії та історії науки.

Коло питань, які вивчає фольклористика, широке: це дослідження основних закономірностей розвитку фольклору, його суспільної, Ідейної та естетично-виховної функції в різні періоди історичного розвитку народу; вивчення його національних особливостей, місця в міжнародному науковому процесі; висвітлення фольклорно-літературних взаємозв’язків, місця та ролі народної творчості в розвитку культури.

Збирання усної словесності — школа навчання і виховання молодого покоління. Через неї молодь контактує з народом, здобуває навички збирацької праці та осмислює роль народної творчості, що сприяє пробудженню інтересу до історії, культури, формує естетичні смаки. Нині все більше відчувається потреба пізнати корені свого минулого, зберегти свою самобутність, яка найяскравіше відображена у пам’яті народу.

Краєзнавство всебічно розвиває вихованців, прищеплює їм уміння дивитися на світ очима дослідника. Навчання з використанням краєзнавчого матеріалу значно полегшує засвоєння вихованцями наукової термінології, сприяє вихованню патріотичних почуттів молоді, розширює їхній світогляд, розвиває пізнавальні інтереси, залучає до пошуково-дослідницької діяльності, формує інтелектуальні та практичні вміння.

Значна увага в програмі приділяється детальному вивченню фольклорно-етнографічної спадщини нашого регіону. У процесі практичних занять, вихованці набувають навичок методу збору краєзнавчого матеріалу його обробки і систематизації.

Вивчаючи фольклорно-етнографічну спадщину рідного краю, вихованці збагачуються духовно, маючи можливість дізнатися про особливості його історії, колориту звичаїв, традицій, обрядів, діалекту.

Метою програми є формування компетентностей особистості в процесі проведення учнями наукових досліджень у галузі української фольклористики.

Основні завдання полягають у формуванні в учнів таких компетентностей:

— пізнавальної: засвоєння початкових знань у галузі української фольклористики, збирацько-видавничої діяльності; ознайомлення з усною словесністю, традиційною культурою регіонів України, з музичним фольклором, календарною обрядовістю, декоративно-прикладним мистецтвом, народним календарем; пізнання специфіки науково-дослідницької діяльності;

— практичної: формування музичної грамотності, вмінь під час роботи з різноманітним фольклорним матеріалом, записами та розшифровкою фольклорного матеріалу, засвоєння етики спілкування в процесі записування та збирання фольклорного матеріалу, вміле застосування отриманих знань на практиці; здобуття навичок роботи щодо організації народознавчих музеїв, гуртків, виставок, підготовки і проведення тематичних свят та обрядів; формування вмінь і навичок науково-дослідницької діяльності;

— творчої: набуття досвіду власної творчої діяльності; розвиток етнографічних, музичних здібностей, логічного мислення, уяви, фантазії, здатності проявляти творчу ініціативу; формування стійкого інтересу до народознавчої спадщини України, задоволення потреби у творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні;

— соціальної: виховання поваги до народних духовних цінностей, дбайливого ставлення до національної минувшини; формування ціннісних орієнтацій, позитивних якостей емоційно-вольової сфери (самостійність, стійкість, наполегливість, працелюбність та ін.), доброзичливості й товариськості, уміння працювати в колективі.

Програма гуртка розрахована на роботу з учнями 10-11 класів.

Програма передбачає навчання дітей у гуртках початкового та основного рівнів. На опрацювання навчального матеріалу відводиться така кількість годин: початковий — 144 год (4 год на тиждень), основний - 216 год (6 год на тиждень). Кількісний склад навчальної групи 12-15 учнів. Програма гуртка спрямована на формування в учнів системного мислення, вміння бачити зв’язок народознавчої творчості з предметами шкільного курсу. У змісті програми враховані вимоги Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти з галузей «Мови і літератури», «Суспільствознавство», «Естетична культура».

Програма включає елементарні відомості з літератури, географії, розкриваються питання історії, мистецтва, музики та художньої культури. Важлива роль надається історико-етнографічній, музичній підготовці, формуванню мовної культури учнів, засвоєнню знань з історії походження регіонів, районів України, вивченню традиційної культури народу, побуту, звичаїв, обрядів, календарної обрядовості, історії костюма, паспортизації фольклорного матеріалу.

Кожне заняття містить теоретичний матеріал і практичну роботу (збирання зразків народної творчості рідного краю, організація народознавчих музеїв, гуртків, участь у святах та обрядах, пропагування норми народної моралі та етики). Програма передбачає варіативність технологій, методів, форм навчання. У процесі організації навчально-виховного циклу застосовуються як традиційні технології навчання та виховання, так і елементи інноваційних (робота в малих групах, робота в парах, «мозковий штурм», розв’язання проблем, стимуляційні ігри) та проектних технологій.

Серед традиційних методів навчання найпоширенішими є поясню-вально-ілюстративні (розповідь, пояснення, бесіда, демонстрація та ін.) репродуктивні (запис та розшифровка матеріалу) та проблемно-пошукові (проблемне викладення матеріалу, пошук, спостереження, дослідження, аналіз) тощо. Неодмінною умовою вивчення є поєднання поезії, музики, гри та обрядових дійств, різних видів наочності. Поряд із груповими формами роботи, такими як лекція, дискусія. Практичні заняття, презентація, виступи-захисти, робота в музеї, експедиції, проводиться індивідуальна робота з учнями. Зокрема, велика кількість годин передбачена для індивідуальних занять під час підготовки дітей до різноманітних конкурсів. У процесі навчання застосовуються різноманітні засоби навчання: наочні посібники, дидактично-роздатковий матеріал, етнографічні картки, використовуються технічні засоби навчання.

Перевірка та оцінювання знань і вмінь учнів здійснюється під виконання ними практичних робіт, а також у формі проведення вікторин, тематичних конкурсів, свят та підсумкових виставок.

Дана Програма є адаптованою, складена на основі діючої Програми дослідницько-експериментального напряму «Фольклор та етнографія народу України» (рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист від 19 травня 2010 р. № 1/11-4221).Початковий рівень

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Розділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

1.

Вступне заняття

4

2

2

2.

Краєзнавство. Джерела краєзнавчої інформації.

Суть, значення та завдання краєзнавчої роботи.6

4

2

3.

Збирання та обробка фольклорного матеріалу

12

2

10

4.

Великоновосілківщина – мій рідний край.

14

8

6

5.

Топоніміка. Легенди і перекази про походження назв населених пунктів району.

16

10

6

6.

Пісенна творчість Великоновосілківщини.

12

6

6

7.

Обрядовість зимового циклу. Календарно-обрядова пісенність зимового циклу.

10

6

4

8.

Обрядовість весняного та літнього циклу. Календарно-обрядові пісні весняного та літнього циклу Великоновосілківщини.

8

6

2

9.

Осінні звичаї та обряди. Пісні, що їх супроводжують.

10

6

4

10.

Основи науково-дослідницької діяльності

24

8

16

11.

Екскурсії етнографічних та національних музеїв, кабінетів фольклору та етнографії

10

2

8

12.

Виставки, конкурси, тематичні заходи

16

2

14

13.

Підсумкове заняття

2

1

1

Разом

144

63

81

ЗМІСТ ПРОГРАМИ1. Вступне заняття (4 год)

Фольклористика як наука. Відомі фольклористи. Значення фольклору в житті людини.

Ознайомлення з порядком і планом роботи гуртка. Організаційні питання.

Практична робота. Написання твору «Народні традиції в моїй сім’ї».

2. Краєзнавство. Джерела краєзнавчої інформації. Суть, значення та завдання краєзнавчої роботи (6 год)

Історичне краєзнавство та його становлення. Історико-краєзнавчі можливості рідного краю. Кордони рідного краю. Речові джерела. Види речових джерел. Фотографії, документи, листи – документальний матеріал для краєзнавців. Збирання та вивчення пам’яток усної народної творчості – важливий напрямок шкільного краєзнавства. Пісні, легенди, загадки, билини.Практична робота. Ознайомлення з літературними джерелами про рідний край, вивчення кордонів рідного краю. Збирання і вивчення творів усної народної творчості.

3. Збирання та обробка фольклорного матеріалу (12 год)

Вимоги, правила для початківця щодо записування фольклорного матеріалу. Правила роботи з диктофоном, магнітофоном. Правила техніки безпеки.

Робота над різними жанрами фольклору. Діалектні особливості певного регіону.

Основні теоретичні поняття про розшифровування та паспортизацію зібраного матеріалу.

Культура ведення бесіди, дискусії під час збирання та записування фольклорного матеріалу. Ціннісні аспекти записаного матеріалу.

Практична робота. Розшифровування фольклорного матеріалу згідно з правилами для початківця. Оформлення матеріалу згідно з паспортом. Робота з магнітофоном та диктофоном.

4. Великоновосілківщина – мій рідний край (14 год)

Загальна характеристика краю. Природо-географічні умови Великоновосілківщини: корисні копалини, ґрунти, клімат, рельєф. Фауна і флора Великоновосілківщини. Ознайомлення з історичними пам’ятками краю.Практична робота. Екскурсії до річок Мокрі Яли, Кашлагач, Шайтанка, до музею-садиби В. І. Немировича-Данченка. Виготовлення альбому: «Чарівний край Донбасу».

5. Топоніміка. Легенди і перекази про походження назв географічних об’єктів населеного пункту (16 год)

Топоніміка в іменах та прізвищах. Мікротопоніміка краю. Легенди і перекази, що сприяють поясненню топоніма, мікротопоніма населеного пункту. Ойконіми – назви населених пунктів.Практична робота. Збір інформації з різних джерел та її опрацювання. Оформлення альбому «Мікротопоніми та топоніміка Великоновосілківщини». Легенди і перекази. Складання кросворду топонімічних назв. Оформлення топонімічного словника. Тематична екскурсія – «Місце топонімів в експозиціях місцевого музею».

6. Пісенна творчість Великоновосілківщини (12 год)

Пісенна творчість Великоновосілківщини. Пісні календарно-обрядового та родинно-побутового циклу. Купальські та петрівчані пісні. Жнивні пісні. Колискові пісні. Дитячий фольклор. Традиційні народні музичні інструменти.Практична робота. Запис на диктофон пісенної творчості з уст старожилів та ближніх сіл.

7.Обрядовість зимового циклу. Календарно-обрядова пісенність зимового циклу (10 год)

Традиції Великоновосілківщини: святкування Нового року, Різдва, Св.Василя. Водохреща. Вивчення поліських обрядів. Обряд колядування, щедрування, посівання. Календарно-обрядова пісенність зимового циклу.Практична робота. Похід пошукових груп з метою опитування старожилів про традиції зимової обрядовості, запису пісень. Спостереження за обрядами колядування, щедрування. Вивчення обрядів, традиційних страв Свят-вечора.

8. Обрядовість весняного та літнього циклу. Календарно-обрядові пісні весняного та літнього циклу Великоновосілківщини (8 год)

Зелені свята, Івана Купала, «русалчин тиждень». Народні повір’я та вірування у русалок. Спасівка. Обжинки. Календарно-обрядові пісні весняного та літнього циклу Великоновосілківщини.Практична робота. Екскурсії пошукових груп до старожилів та ближніх сіл Великоновосілківщини з метою вивчення звичаїв, обрядів та пісенного фольклору весняного та літнього періоду. Обробка зібраного матеріалу. Виготовлення рефератів, повідомлень.

9. Звичаї та обряди осіннього періодів.

Пісні, що їх супроводжують (10 год)

Свято свічки. Пісні, що його супроводжують.Практична робота. Екскурсії пошукових груп до старожилів та ближніх сіл Великоновосілківщини з метою вивчення даного звичаю та обряду, запису пісень. Обробка зібраного матеріалу. Виготовлення рефератів, повідомлень.

10. Основи науково-дослідницької діяльності (24 год)

Сутність та основні етапи організації наукового дослідження.

Види учнівських науково-дослідницьких робіт та їх структура Ознайомлення учнів із тематикою робіт випускників гуртка.

Вибір теми. Мета, завдання, актуальність дослідження. Методи роботи. Принципи збору інформаційного матеріалу. Конспектування. Укладання бібліографії. Написання, редагування та оформлення дослідницької роботи. Розробка та створення мультимедійної презентації. Складання плану доповіді. Культура мовлення під час ведення дискусії.

Вимоги до оформлення науково-дослідницьких робіт.

Практична робота. Складання індивідуальних планів роботи.

Визначення теми, мети і завдань, методів наукового дослідження. Розробка плану-проспекту, структури наукового дослідження. Пошук і збір інформації. Написання дослідницької роботи. Оформлення наочних матеріалів. Підготовка доповіді.

Виступи учнів із результатами своїх досліджень. Обговорення виступів.

11. Екскурсії до етнографічних та національних музеїв,

кабінетів фольклору та етнографії (10 год)

Загальне поняття про історію створення етнографічних і національних музеїв, народознавчих кутків, кабінетів фольклору та етнографії, їх значення в культурному житті української спільноти. Екскурсійні лекції.

Заняття в майстер-класах музеїв. Оформлення щоденника гуртківця, написання міні-творів щодо відвідування музеїв та народознавчих кутків і кабінетів.

12. Виставки, конкурси, тематичні заходи (16 год)

Ознайомлення із загальними принципами організації масових заходів. Організація виставок робіт гуртківців. Участь у конкурсах, конференціях. Підготовка та проведення тематичних вікторин, свят, концертів, вечорів.13. Підсумкове заняття (2 год)

Підбиття підсумків роботи гуртка протягом року. Відзначення кращих вихованців.

Презентація кращих учнівських науково-дослідницьких робіт. Завдання на літо.

Основний рівень

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Розділ, тема

Кількість годин

Усього

Теоретичні

Практичні

 1. 1.

Вступне заняття

3

1

2

 1. 2.

Родинно-обрядова пісенність Великоновосілківщини.

21

6

15

 1. 3.

Суспільно-побутові пісні рідного краю.

15

6

9

 1. 4.

Родинно-побутова лірика.

36

21

15

 1. 5.

Ліро-епічна пісенна спадщина Великоновосілківщини.

12

6

6

 1. 6.

Прозова та віршова народна творчість

9

6

3

 1. 7.

Розшифровування музичного фольклору певного регіону України.

12

3

9

 1. 8.

Діалектологічне розшифровування фольклорного матеріалу.

21

6

15

 1. 9.

Основні галузі господарства жителів рідного

краю. Ремесла та промисли.24

9

15

 1. 10.

Характерні риси традиційного вбрання. Вишивка.

21

6

15

 1. 11.

Науково-дослідницька діяльність

24

3

21

 1. 12.

Екскурсії, виставки, конкурси, тематичні заходи

15

3

12

 1. 13.

Підсумкове заняття

3

1

2
Разом

216

77

139

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (3 год)

Ознайомлення з планом роботи гуртка. Організаційні питання.Практична робота. Розробка індивідуальних планів роботи. Гра-конкурс «Юний фольклорист».

 1. Родинно-обрядова пісенність Великоновосілківщини (21 год)

Загальні відомості про родинно-обрядовий фольклор: рід, родина, рідня. Знайомство з основними родинно-обрядовими звичаями та обрядами. Коротка характеристика весільних обрядів як основи родинно-обрядового фольклору. Поняття про специфіку виконання весільних, хрестильних пісень. Народні традиції на Великоновосілківщині. Ворожіння, пісні.

Практична робота. Розшифровування пісень родинно-обрядового фольклору. Складання сценарію проведення одного із етапів весільного обряду Збір та вивчення звичаїв, обрядів, пісенної творчості рідного краю. Створення пошукових груп, з метою зустрічі зі старожилами для збору інформації про особливості родинно-обрядових звичаїв та свят нашого краю. Обробка зібраного матеріалу.

 1. Суспільно-побутові пісні рідного краю (15 год)

Поняття про соціально-побутові пісні. Види соціально-побутових пісень. їхнє призначення та художньо-образний зміст. Побутування суспільно-побутових пісень у рідному краї. Обрядодійства, які супроводжуються соціально-побутовими піснями.

Практична робота. Розшифровування соціально-побутових пісень. Визначення текстової та музичної специфіки. Паспортизація фольклорного матеріалу. Робота над словами-діалектизмами.

 1. Родинно-побутова лірика (36 год)

Ознайомлення з родинно-побутовими піснями (про кохання, про родинне життя, вдовині, сирітські, жартівливі), призначення, час виконання та художній зміст.

Знайомство з дитячим фольклором (колискові, забавлянки, примовки, заклички, лічилки, ігрові пісні).

Художній зміст колискових пісень, проведення дитячих забавлянок, закличок, лічилок та ігор.

Основні обрядодійства з використанням примовок, ігрових пісень, колискових, закличок.Практична робота. Розшифровування тексту родинно-побутової пісні, дитячого фольклору. Проведення дитячих забавлянок, ігор, закличок, лічилок. Визначення художнього змісту календарно-обрядових пісень. Запис та паспортизація пісень календарної обрядовості. Розшифровування найпростішої мелодики даного фольклорного матеріалу. Робота з магнітофоном та диктофоном.

5. Ліро-епічна пісенна спадщина Великоновосілківщини (12 год)

Поняття про народні балади, думи та історичні пісні. Особливості побутування даних жанрів на Великоновосілківщині.Практична робота. Екскурсії пошукових груп до старожилів та ближніх сіл Великоновосілківщини з метою вивчення звичаїв, обрядів та пісенного фольклору ліро-епосу. Обробка зібраного матеріалу. Виготовлення рефератів, повідомлень.

6.Прозова та віршова народна творчість (9 год)

Поняття про усну народну творчість. Ознаки усної народної творчості (традиційність, багатоваріантність, усність, імпровізаційність). Елементарні поняття про прозовий жанр фольклору. Використання найкоротшого жанру фольклору. Регіональні особливості усної народної творчості: діалект, основні ознаки. Народні оповідання, легенди, перекази. їх призначення.Практична робота. Розшифровка прозового жанру фольклору-Визначення діалекту, говорів. Запис прозової та віршової народної творчості свого району. Коротка характеристика фольклорного матеріалу. Визначення жанру. Робота над текстом записаного матеріалу.

7.Розшифровування музичного фольклору

певного регіону України (12 год)

Розшифровування музичного фольклору (пісенний жанр, прозовий жанр фольклору). її специфіка та особливості.

Класифікація календарної обрядовості (веснянки, гаївки, колядки, русальні, петрівчані, весільні пісні та ін.). Особливості діалекту різних регіонів України. Визначення обрядодійств рідного краю. Паспортизація фольклорного матеріалу.

Практична робота. Виготовлення зразків записаного фольклорного матеріалу. Робота з магнітофоном, диктофоном. Текстова розшифровка.

8. Діалектологічне розшифрування

фольклорного матеріалу (21 год)

Елементарні поняття із діалектологічного розшифровування фольклорного матеріалу. Початкові поняття принципів діалектологічного розшифровування. Регіональні діалектні особливості мови конкретного регіону, району.Практична робота. Визначення певного регіону, району за говорами, говірками та ін. їх особливості. Текстова розшифровка та записи відповідно до вимог діалектологічного розшифровування (м’які звуки, крапки, коми, апострофи, закінчення фрази, наголоси та ін.). Розшифровування фольклорного матеріалу свого регіону, району. Виготовлення зразків діалектологічного розшифрування.

9. Основні галузі господарства жителів рідного краю. Ремесла та промисли

(24 год)

Землеробство та скотарство – основні види господарства поширені з найдавніших часів на Великоновосілківщині. Техніка обробки землі. Знаряддя праці. Кушнірство, полювання, як допоміжні промисли. Ремесла та промисли характерні для Великоновосілківщини: бджільництво, мисливство, рибальство.Практична робота. Збір знарядь праці до музею, знайомство з народними умільцями. Виготовлення фотоальбому «Сучасні ремесла і ремісники Великоновосілківщини»..

10. Характерні риси традиційного вбрання. Вишивка (21 год)

Народний одяг мешканців Великоновосілківщини. Жіночий та чоловічий одяг. Святковий і буденний одяг. Техніка виготовлення. Сировина. Види вишивок. Матеріал – основа для вишивання.Практична робота. Екскурсія в музейну кімнату. Збирання у жителів експонатів для експозиції «Народний одяг». Запис відомостей про сировину і техніку виготовлення одягу на Великоновосілківщині, збирання експонатів у жителів: вишивок, рушників, картин. Створення колекції вишитих картин у музеї. Знайомство із сучасними умільцями.

11. Науково-дослідницька діяльність (24 год)

Визначення напрямів роботи. Актуалізація знань про структурні компоненти науково-дослідницької роботи, вимоги щодо оформлення матеріалу.

Збір, структуризація та оформлення матеріалу з теми дослідження. Виготовлення наочності для захисту наукової роботи. Вимоги до доповіді.

Практична робота. Поповнення термінологічного словника. Складання індивідуального плану роботи. Написання та оформлення

учнівської роботи. Підготовка мультимедійної презентації. Складання плану-захисту роботи. Підготовка доповіді.

Проведення учнівської науково-практичної конференції. Виступи із результатами своїх досліджень. Обговорення виступів.

12. Екскурсії, виставки, конкурси, тематичні заходи (15 год)

Екскурсії до музеїв, бібліотек, наукових установ, вищих навчаль-закладів. Організація виставок робіт гуртківців. Участь у конкурсах конференціях. Підготовка та проведення тематичних вікторин, концертів, вечорів.13. Підсумкове заняття (3 год)

Підбиття підсумків роботи гуртка протягом року. Відзначення кращих вихованців.

Презентація кращих учнівських науково-дослідницьких робіт. Рекомендації щодо подальшого навчання і продовження науково-дослідницької діяльності.
Рекомендовані теми для рефератів та фотоальбомів:

1.Етнічний склад і чисельність населення будь-якого села (на вибір) Великоновосілківщини в кінці XIX- поч. XX ст.

2.Грецьке житло.

3.Звичаї та свята на Великоновосілківщині.

4.Художні особливості вишиванок мого краю.

5.Промисли і ремесла мого села.

6.Легенди Великоновосілківщини.

7.Сімейна обрядовість мого родоводу.

8. Рушники моєї бабусі.
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Учні мають знати:

— поняття про фольклористику, імена визначних фольклористів;

— основні етнографічні регіони, райони, етнографічні групи України;

— традиційну культуру певного регіону, району України;

— основні календарно-обрядові звичаї та обряди з використанням календарних пісень;

— різновиди родинно-обрядових пісень;

— специфіку виконання весільних пісень;

— основні види соціально-побутових пісень;

— давні козацькі, рекрутські пісні окремих регіонів України;

— особливості слов’янських дохристиянських вірувань;

— образи української міфології;

— поняття про обрядову землеробську традицію;

— стильові особливості обрядових пісень;

— символічні рослини українців, легенди і повір’я про них;

— види декоративно-ужиткового мистецтва різних регіонів України;

— регіональні особливості усної народної творчості;

— основні види та особливості традиційного українського одягу;

— технологію виготовлення елементів народного одягу;

— основні символи, атрибути, обереги українців;

— поняття про розвиток писанкарства в Україні;

— великодні ігри з писанками;

способи виготовлення писанок;

— вимоги, правила записування фольклорного матеріалу;

— поняття про розшифровування та паспортизацію зібраного матеріалу;

— правила техніки безпеки;

— правила культури спілкування;

— особливості організації дослідницької роботи;

— структуру наукового дослідження;

— методологію дослідження;

— правила оформлення результатів наукової роботи;

— правила культури мовлення, поведінки під час виступу.

Учні мають уміти:

— визначати географічне розташування регіону, району, етнічно групи;

— визначати регіони за діалектними особливостями;

— працювати з магнітофоном, диктофоном;

— вести бесіду з носієм фольклору щодо запису фольклорного матеріалу;

— дотримуватись правил культури спілкування;

— порівнювати етнографічні регіони, райони за їх традиційною культурою: побутом, діалектом, костюмом, звичаями, обрядами тощо;

— характеризувати стильові особливості календарно-обрядових, родинно-побутових та соціально-побутових пісень;

— характеризувати особливості текстової та музичної специфіки календарно-обрядових, родинно-побутових та соціально-побутових пісень;

— описувати обрядові традиції українців;

— розшифровувати символічні образи українських народних пісень;

— розпізнавати ознаки декоративно-ужиткового мистецтва;

— характеризувати регіональні особливості усної народної творчості;

— розшифровувати прозову та віршову усну народну творчість;

— характеризувати регіональні особливості традиційного одягу певного регіону: основні ознаки та прикмети, символічні значення кольорів, узорів;

— визначати обрядодійство, в якому використовуються символи, атрибути, обереги;

— описувати технологію виготовлення писанок, символіку орнаменту;

— характеризувати вироби з дерева, шкіри та ін.;

— аналізувати своєрідність регіональних ознак декоративного мистецтва;

— записувати, розшифровувати, паспортизувати фольклорний матеріал;

— визначати регіон, район за говорами, говірками тощо;

— виготовляти ескізи народного костюма;

— виготовляти ескізи весільної атрибутики;

— виготовляти елементи традиційного українського одягу;

— складати сценарії народних свят;

— організувати власну науково-дослідницьку діяльність; • формулювати мету завдання дослідження, аргументувати вибір проблеми;

 • застосовувати різні методи дослідження; використовувати різні інформаційні джерела для збору наукового матеріалу;

 • правильно оформлювати результати дослідження; презентувати власну науково-дослідницьку роботу; складати план захисту наукового дослідження і виголошувати промову;

 • дотримуватись правил мовленнєвої поведінки під час захисту; практично застосовувати знання щодо організації виставок та проведення масових заходів.


Висновки
Програма гуртка спрямована на те, щоб більш цілеспрямовано й обґрунтовано будувати навчально-виховну діяльність з вихованцями, зосереджувати зусилля на вирішенні найбільш важливих педагогічних проблем, погоджувати устремління дій педагога, вихованців при плануванні та організації життєдіяльності гуртка, допомагає дитині стати творчою та креативною особистістю, самоствердитися, підготуватися до подальшого дорослого життя, професійно визначитися, відчути себе частиною великого народу.

.
Використана література
 1. Грушевський М. Історія української літератури: У 6 т., 9 кн. — Т. 1. — К.: Либідь, 1993. — 392 с.

 2. Дей О.І. Поетика української народної пісні. — К.: Наук, думка, 1978. — 250 с.

 3. Кирчів Р. Із фольклорних регіонів Укр.: Нариси і статті. – Львів, 2002. – 352 с.

 4. Ковальчук О. В. Українське народознавство / О. В. Ковальчук. — К.: Освіта, 2004. – 336 с.

 5. Ковбасенко Л. І. Мала академія наук України як пріоритетна форма позашкільної освіти / Л. І. Ковбасенко //Обдарована дитина. – 2001. - № 3.- С. 30.

 6. Колесса Ф. Українська народна словесність. — Едмонтон, 1983. — 113 с.

 7. Культура і побут населення України : навч. посіб. / В. І. Наулко та ін. – К.: Либідь, 2011. – 232 с.

 8. Лановик , М.Б., Лановик З.Б. Українська усна народна творчість: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2009. – 591с.

 9. Лозко Г. Українське народознавство. – Київ: Зодіак-ЕКО, 2005. – 368 с.

 10. Луис (Хорош) Н. Яниссольские рассветы. – Великая Новосёлка, 2003. – 119 с.

 11. Макарова О. Як писати роботу на конкурс МАН / О. Макарова // Шкільний світ. – 2005. – № 40. – С. 8-10.

 12. Пірко В. О. Заселення і господарське освоєння степової України в ХVІ – ХVІІІ ст. – Донецьк, 2004. – 198 с.

 13. Стеченко Д. М. Методологія наукових досліджень : підруч. / Д. М. Стеченко, О. С. Чмир. — 2-е вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2011. - 317 с.

 14. Юрченко Т. Дослідницька робота як засіб активізації творчих здібностей учнів / Т. Юрченко // Завуч. — 2012. — № 29. — (вкладка).


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал