Принципи укладання електронного словникаСкачати 52.19 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації10.04.2017
Розмір52.19 Kb.

64
УДК 81'373.72.004.81(038)=161.2=111
Андрощук О.С., студ.,
Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка
ПРИНЦИПИ УКЛАДАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО СЛОВНИКА
УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ
НА ОЗНАЧЕННЯ ЛЮДИНИ

Стаття присвячена принципам укладення електронного словника
українсько-англійських фразеологізмів та розробці навчально-
тренувальної програми на основі двомовної бази даних у середовищі
Microsoft Access.
Ключові слова: фразеологізм, ідіома, поняття, електронний
словник, навчально-тренувальна програма.

Фразеологізми як джерело унікальності та неповторності кожної мови завжди перебували в колі інтересів учених-мовознавців. Це – стійкі, цілісні, семантично нерозкладні сполучення слів, що відтворюються в мовленні як готові формули. Такі ознаки фразеологізмів, як постійний лексичний склад, усталений порядок слів, виконання у реченні однієї синтаксичної функції всіма компонентами фразеологізму, наявність синонімічних та антонімічних зв’язків з іншими фразеологізмами і словами відкривають широкі можливості для досліджень цього мовного матеріалу в галузі теоретичної лінгвістики.
Метою нашого дослідження є визначення принципів укладання електронного українсько-англійського словника, а також навчально-тренувальної програми для вивчення фразеологізмів.
Саме у цьому полягає прикладне завдання нашої роботи. Об’єктом дослідження є фразеологізми та ідіоми української та англійської мов. Предметом – формальна та семантична будова й організація цих мовних одиниць.
У дослідженні використовуються методи систематизації фразеологічних одиниць, які полягають у комплексному аналізі фразеологізмів як єдиного цілого, що функціонує в узгодженості усіх своїх елементів і частин. Крім того, застосовувався концептуальний аналіз – під час співвіднесення фразеологічної одиниці з певною категорією, концептом. Перевагу було віддано дедуктивному
підходу: одиниці розподіляються відповідно до готової схеми семантичної організації української та англійської мов. У процесі

65
пошуку відповідників українських фразеологізмів в англійській мові ми зверталися до методу аналогії, а також класифікації.
У доробку двомовної англо-української лексикографії можна відзначити "Англо-український фразеологічний словник" К.Т.
Баранцева, а також "Практичний англо-український словник фразеологічних синонімів" Т. Берези, укладений у Львові 2011 року.
Наукова
новизна
одержаних
нами
результатів
визначається розробкою теоретичної позиції щодо класифікації фразеологізмів, зорієнтованістю на створення навчально- тренувальної програми. Укладена база даних може стати
інструментом для подальших ідеографічних досліджень.
Дослідження базується на матеріалі 2000 фразеологізмів із двотомного фразеологічного словника української мови (Київ,
1993). Оскільки в процесі використання фразеологізми зазнають певних трансформацій, було використано також матеріал із академічного видання 2003 року "Словник фразеологізмів української мови (за редакцією В.М. Білоноженко). Щодо пошуку відповідників англійською мовою, то використовувались "Longman
Idioms Dictionary" 1998 року та "Oxford Dictionary of English idioms" 2009 року. На цьому етапі ми використали словниковозорієнтований підхід, а згодом електронний словник такого типу може бути використаним у текстозорієнтованих дослідженнях через накладання відібраного лексичного матеріалу на художні та публіцистичні тексти.
Першим етапом в укладанні словника була робота із системою управління базою даних "Microsoft Access", де інформацію, необхідну для створення словника навчально-тренувальної програми для користувачів, було розподілено за такими колонками:
"Центральне слово", "Фразеологізм", "Значення", "Тезаурус",
"Kernel", "Idiom", "Category", "Meaning".
Такий розподіл досліджуваного матеріалу є зручним для створення відповідної програми, яка автоматично знаходитиме відповідник та надаватиме усю наявну інформацію про певну фразеологічну одиницю. Інформацію у базі даних слід розподіляти саме так, оскільки на цій основі і створюється навчально- тренувальна програма, яка допоможе користувачеві спочатку засвоїти матеріал, а тоді пройти перевірку у вигляді тесту.
Розміщуючи фразеологізми у словнику, здебільшого застосовують структурно-граматичний принцип, тобто

66
фразеологізми розміщені у словнику в алфавітному порядку з орієнтацією на повнозначний компонент цієї одиниці. Наприклад, маємо фразеологізм "на вагу золота", з якого виділяємо основний компонент "вагу" і розміщуємо його в словнику поряд з іншими фразеологізмами, повнозначний компонент яких починається з літери "В". У межах заголовного слова фразеологізми розміщуються за алфавітом буквених знаків усіх компонентів.
Користувачу в процесі пошуку відповідника певного фразеологізму в англійській чи українській мові достатньо вводити початкові літери цього слова. Такий принцип надасть програмі зручності та гнучкості в користуванні.
Словник містить фразеологізми на позначення людини, а в перспективі буде враховано всі одиниці семантичної організації лексичної основи фразеологізмів. Концепт "Людина" у нашій базі даних подано в такій деталізації: "Сукупність людей", "Родинні зв’язки", "Стосунки", "Рід діяльності (соціальні ознаки)", "Вікові ознаки", "Матеріальний стан", "Риси характеру", "Зовнішність",
"Емоційний стан", "Психологічні особливості", "Поведінка". Варто зауважити, що надзвичайно складно точно визначити співвіднесеність того чи іншого фразеологізму з певним концептом. У нашому розпорядженні є два методи ідеографічного опису фразеології – індуктивний та дедуктивний. Дедуктивний пропонує вже готову класифікаційну схему, усталену ієрархію, яку можна накласти на мовний матеріал. Слід лише взяти певну мовну одиницю і віднести її до певної ніші. Індуктивний метод передбачає здійснення семантичного аналізу досліджуваного матеріалу. У цьому випадку кінцевим результатом буде не чітка й усталена ієрархія понять, а певна семантична сітка, де зв’язки між поняттями відображені у вигляді парадигматичних посилань.
Наприклад, фразеологізм "Бідний, як церковна миша" буде віднесено до концепту Людина/Матеріальний стан, а також до концепту Бідність, що протиставляється антонімічному –
Багатство. Зустрічаються так звані периферійні фразеологізми, які, по суті, не можна віднести до жодного концепту, і вони не мають синонімічних чи антонімічних сполук.
Компоненти, які є варіантами фразеологізму, наводяться в дужках: впіймати (спіймати, піймати, зловити). Часто в дужках також подаються факультативні компоненти, оскільки серед особливостей фразеологізмів слід відзначити також їхню здатність

67
до функціонування в неповному складі. Форма тлумачення фразеологічного значення випливає із належності фразеологізму до того чи іншого граматичного розряду, його співвідношення зі словами певної лексико-семантичної групи. При укладанні цього словника ми звертаємо увагу на значення фразеологічної одиниці, її семантику, а форма тлумачення фразеологічного значення випливає із належності фразеологізму до того чи іншого граматичного розряду, його співвідношення зі словами певної лексико-семантичної групи. Тому в тлумаченні іменних фразеологізмів на першому місці, як правило, мають виступати
іменники, у тлумаченні дієслівних – дієслова, прислівникових – прислівники та інші відповідні частини мови.
Важливо також враховувати ступінь злитості фразеологізмів і класифікацію їх на фразеологічні єдності, сполучення, звороти чи зрощення. Від цього залежить довжина варіативного ряду одиниць у складі фразеологічної одиниці, а також рівень складності тлумачення її значення. Ідіоми є, очевидно, найскладнішим явищем для дослідження, оскільки ідіома (від грец. Idіоma – особливість, своєрідність) – поєднання мовних одиниць, значення якої не збігається зі значенням його складників.
Повними фразеологічними еквівалентами можемо вважати ФО, які мають однакове сигніфікативно-денотативне значення, образність, структурно-граматичну будову, функціонально- стилістичний зміст, експресивно-емоційну конотацію. Зауважимо, що Р.П. Зорівчак вважає, що повних українсько-англійських фразеологічних еквівалентів небагато, що зумовлено віддаленою спорідненістю української і англійської мов.
Отже, "Електронний словник українсько-англійських фразеологізмів" може:
- бути ресурсом для вивчення української та англійської мов, оскільки користувач збагачує словниковий запас;
- сприяти популяризації фразеологічного багатства української мови шляхом співвідношення україномовних висловів із фразеологічними одиницями, що широко вживаються у сучасній англійській мові;
- бути ілюстративним матеріалом для електронного посібника та практичного електронного посібника і сприяти створенню якісних текстів, збагачених ідіомами, фразеологічними синонімами, крилатими висловами.

68
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Фразеологічний словник української мови. / за ред. Л.С.
Паламарчука ; [уклали : В.М. Білоноженко, В.О. Винник, І.С. Гнатюк] ;
НАН України ; Укр. мовно-інформ. фонд ; Ін-т мовознав. ім. О. О.
Потебні. . –К. : Наукова думка, 2006 (2 томи). 2.
Словник фразеологізмів української мови (за редакцією В.М.Білоноженко). – К.:
2003. 3. Longman Idioms Dictionary. – Addison Wesley Longman
Limited, 1998. 4. Oxford Dictionary of English idioms. – Oxford
University Press,3rd edition, 2009. 5.
Прадід Ю.Ф. Фразеологічна
ідеографія (проблематика досліджень). НАН України, Ін-т української мови // Відп. ред. О.О. Тараненко. – К.; Сімферополь, 1997.
6. Москаленко
Н.А.
Питання фразеології в "Грамматике малороссійскаго наречія" // З історії української мови. До 150-річчя "Грамматики" О. Павловського. – К.: Наукова думка, 1972.
7. 7. Виноградов В.В. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке. – М., 1986. 8. Виноградов В.В. Лексикология и лексикография. – М., 1977. 9.
Корунець І.В. Порівняльна типологія англійської та української мов. Навч. посібник. – Вінниця: Нова книга,
2003. 10.Kunin A. V. English-Russian dictionary of idioms. – M., 2005.
Стаття надійшла до редакції 19.04.13.
Андрощук О.С., студ.,
Институт филологии КНУ имени Тараса Шевченко
Статья посвящена принципам составлению электронного словаря
украинско-английских фразеологизмов и разработке обучающей
программы на основании базы данных в среде Microsoft Access.
Ключевые слова: идиома, понятие, электронный словарь,
обучающая программа.
Androshchuk O.S., student
Institute of Philology, National Taras Shevchenko University

ELECTRONIC DICTIONARY OF UKRAINIAN-ENGLISH
IDIOMS TO DENOTE A PERSON
The article is devoted to the principles of compiling of an electronic
dictionary of ukrainian-english idiomatic expressions and teaching
program on the basis of Microsoft Access bilingual Database.
Keywords: idiom, concept, electronic dictionary, teaching program.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал