Правовий порадник для засуджених до позбавлення воліPdf просмотр
Сторінка1/6
Дата конвертації17.03.2017
Розмір0.55 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Правовий порадник для засуджених до позбавлення волі
Рада Європи

23
Правовий порадник для засуджених до позбавлення волі
Погляди, висловлені в даній публікації,
є відповідальністю авторів і необов’язково відображають офіційну політику
Ради Європи чи Європейського Союзу.
Це видання здійснено в рамках впровадження проекту «Подальша підтримка пенітенціарної реформи в Україні» Рамкової програми співробітництва Ради
Європи та Європейського Союзу для країн Східного партнерства.
Всі запити стосовно репродукції або перекладу всього або частини даного документу повинні
направлятися до Директорату комунікацій (F-67075
Strasbourg Cedex або publishing@coe.int). Вся інша кореспонденція стосовно даного документу повинна направлятися до Головного Директорату з прав людини та верховенства права.
Дизайн обкладинка: SPDP, Рада Європи
Верстка: Arena CS
© Рада Європи, 2016 рік
Друк: надруковано в Україні
Автори
Це видання підготували експерти-консультанти Ради Європи
Алла Мукшименко, Костянтин Автухов та Ерік Сванідзе

Правовий порадник для засуджених до позбавлення волі
4
3
ЗМІСТ
ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
6
1.1. Види колоній
6
1.2. Приймання засуджених
7
1.3. Переміщення засуджених по дільницях колонії
9
1.4. Праця в колоніях
11
1.5. Медична допомога в колоніях
14
1.6. Загальні питання відбування покарання у виді позбавлення волі
15
1.7. Безпека засудженого
19
РОЗДІЛ 2. ЗВІЛЬНЕННЯ ТА ЗАМІНА НЕВІДБУТОЇ ЧАСТИНИ ПОКАРАННЯ БІЛЬШ М’ЯКИМ
21
2.1. Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким покаранням
21
2.2. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання
24
2.3. Звільнення у зв’язку з хворобою
27
Перелік захворювань, які є підставою для подання до суду матеріалів про
звільнення засуджених від подальшого відбування покарання
27
2.4. Звільнення у зв’язку з відбуттям строку покарання
33
2.5. Звільнення на підставі амністії та помилування
36
2.6. Адміністративний нагляд
37
РОЗДІЛ 3. ЖІНКИ ТА НЕПОВНОЛІТНІ В МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
38
3.1. Неповнолітні
38
3.2. Жінки
39
РОЗДІЛ 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
41
4.1. Дисциплінарна відповідальність
41
4.2. Матеріальна відповідальність
43
4.3. Адміністративна відповідальність
44
4.4. Кримінальна відповідальність
45
РОЗДІЛ 5. НАЦІОНАЛЬНІ ТА МІЖНАРОДНІ МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЗАСУДЖЕНИХ
46
5.1. Процедура судового розгляду питань, пов’язаних із виконанням вироку
46
5.2. Державні органи, що забезпечують контроль і нагляд за дотриманням
прав засуджених
47
5.3. Громадські інституції захисту прав засуджених
49
5.4. Механізм реалізації права на правову допомогу
51

43
Правовий порадник для засуджених до позбавлення волі
Вступ
Чим відрізняються Ваші конституційні права на свободі та в колонії?
Розділ ІІ Конституції України містить права, свободи та обов’язки людини і громадянина. У ньому зазначені 44 конституційних права людини та 4 обов’язки.
Стаття 21 наголошує на тому, що всі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і сво- боди людини є невідчужуваними та непорушними. Немає різниці між людиною засудженою чи незасудженою, про це чітко говорить стаття 63, яка наголошує, що засуджений користується всі-
ма правами людини і громадянина, за винятком обмежень, які визначені законом і вста-
новлені вироком суду. Те саме написано і у статті 7 Кримінально-виконавчого кодексу України.
На особливу увагу заслуговують такі положення Конституції, що стосуються засуджених:
«Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню» (стаття 28); «Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в поряд- ку, встановлених законом» (стаття 29).
Переглянемо ж, в яких конституційних правах ви обмежені під час позбавлення волі:
4
обмежена дія статті 31, яка гарантує таємницю листування, телефонних розмов, те-
леграфної та іншої кореспонденції. Під час відбування покарання ви можете телефону- вати тільки під контролем адміністрації. Ви не можете телефонувати іншим засудженим, які теж відбувають покарання в колоніях, але ви можете листуватися з ними з дозволу адміністрації колонії. Ваші листи до засуджених, які перебувають в інших колоніях будуть переглядатися працівниками колонії;
4
обмежена дія статті 33, яка гарантує свободу пересування, вільний вибір місця про-
живання, право вільно залишати територію України. Під час відбування покарання ви не маєте права залишати межі колонії без законних підстав;
4
обмежена дія статті 34, яка гарантує право вільно збирати, зберігати, використову-
вати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір. Під час відбування покарання ви маєте право зберігати лише підручники і навчальне прилад- дя, літературу та періодичні видання, у тому числі релігійного змісту (до 10 примірників), письмовий папір, зошити, олівці, авторучки, чорнило, стержні, конверти, марки, листівки;
4
обмежена дія статті 36, яка гарантує право на свободу об’єднання у політичні партії
та громадські організації. Під час відбування покарання ви можете брати участь у робо- ті самодіяльних організацій та гуртків, що створені в колонії. Звертаємо вашу увагу на те, що засуджені, які належать до самодіяльних організацій, не користуються додатковими пільгами і не звільняються від основної роботи;
4
обмежена дія статті 38, яка гарантує право брати участь в управлінні державними
справами, всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати й бути об-
раними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Під час вашого перебування в колонії ви не маєте права голосу на місцевих виборах, але можете обирати Президента та депутатів Верховної Ради України;
4
обмежена дія статті 39, яка гарантує право збиратися мирно, без зброї і проводити
збори, мітинги, походи і демонстрації. Під час відбування покарання ви не маєте пра- ва самовільно залишати призначену для перебування ізольовану територію, приміщення або визначене місце роботи, а також перебувати без дозволу адміністрації колонії у гур- тожитках та відділеннях, у яких ви не проживаєте, або на виробничих об’єктах, на яких ви не працюєте;
4
обмежена дія статті 41, яка гарантує право володіти, користуватися і розпоряджа-
тися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Під час відбування покарання вам заборонено придбавати, виготовляти, зберігати і вико- ристовувати гроші, цінності, предмети, речі, речовини і вироби, заборонені до викори- стання в колонії, а також заборонено продавати, дарувати предмети, вироби і речі, якими ви користуєтеся.

Правовий порадник для засуджених до позбавлення волі
4
5
Перелік предметів, виробів і речовин, зберігання і використання яких засудженими заборонено:
4
предмети, вироби та речовини, вилучені з цивільного обігу;
4
будь-яка зброя, а також спеціальні засоби та засоби активної оборони, оптичні прилади;
4
пересувні засоби;
4
гроші, цінні речі та цінні папери (за винятком засуджених, які відбувають покарання у ви- правних центрах, виправних колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання та дільницях соціальної реабілітації);
4
будь-які вироби з дорогоцінних металів, у тому числі наручні та кишенькові годинники (за винятком засуджених, які відбувають покарання у виправних центрах, виправних колоні- ях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання та дільницях соціальної реабілітації);
4
будь-які алкогольні та слабоалкогольні напої, одеколон та інші вироби на спиртовій осно- ві, а також напої енергетичної дії;
4
психотропні речовини, наркотичні та лікарські засоби, предмети медичного призначення (за винятком протезів, інвалідних візків, окулярів та лікарських засобів, необхідних для підтри- мання життєдіяльності організму, за наявності відповідного медичного висновку);
4
будь-яка теле-, радіо-, аудіо- та відеоапаратура, аудіо-, відеокасети, CD- та DVD-диски (за винятком: гучномовця – одного на жилу секцію, телевізора – одного на відділення соці- ально-психологічної служби або на жилу секцію, DVD-програвача – одного на відділення соціально-психологічної служби або на жилу секцію);
4
радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (раді- останції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скетч-картки попов- нення рахунку мобільного зв’язку, пейджери тощо), друкарські машинки, розмножуваль- ні прилади;
4
комп’ютерна техніка (за винятком комп’ютерної техніки, що встановлена у комп’ютерних класах. Засудженим, які відбувають покарання у виправних центрах, виправних колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання та дільницях соціальної реабілітації, дозволяється мати при собі портативні персональні комп’ютери та аксесуари до них), ігрові консолі та приставки;
4
ножі, бритви (крім електричних, механічних та безпечних з касетною головкою) та інші гострорізальні та колючі предмети;
4
сокири, молотки та інші інструменти;
4
гральні карти;
4
фотоапарати, фотоматеріали, хімікати;
4
будь-які документи (крім копій вироків і ухвал судів, квитанцій на зберігання грошей, ре- чей та цінностей, а також кореспонденції від органів та осіб, зазначених у пункті 1 розді- лу ХІІ Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань);
4
топографічні карти, компаси;
4
військовий та інший формений одяг, обладнання до нього, а також верхній одяг, головні убори та взуття (за винятком тапочок) невстановлених законодавством зразків;
4
копіювальний папір;
4
музичні інструменти;
4
будь-яке спортивне знаряддя, у тому числі для заняття бойовими мистецтвами (боксер- ські рукавички та груші, рукавички для заняття рукопашним боєм, маківари тощо);
4
обмежена дія статті 44, яка гарантує тим, хто працює, право на страйк для захисту
своїх економічних і соціальних інтересів. Ви не маєте права припиняти роботу з метою вирішення трудових та інших конфліктів.
Отже, ваші конституційні права не суттєво обмежені, в той же час ви повинні виконувати певні обов’яз- ки під час перебування в колонії, про які ви можете прочитати в наступних розділах брошури.

63
Правовий порадник для засуджених до позбавлення волі
Розділ 1.
Загальні положення відбування покарання у виді
позбавлення волі
1.1. Види колоній

Які види колоній існують?
Згідно з Кримінально-виконавчим кодексом України (КВК України), колонії поділяються на:
4
виправні (для повнолітніх осіб);
4
виховні (для неповнолітніх).
Для неповнолітніх не створюється різних видів колоній. Колонії для повнолітніх бувають міні- мального, середнього та максимального рівня безпеки. Колонії мінімального рівня безпеки по- діляються на колонії із загальними умовами тримання та полегшеними умовами тримання (за старою термінологією їх називають «колонія-поселення»).
Для жінок є окремі колонії, однак колоній максимального рівня безпеки для них не передбаче- но.
Законодавством також передбачено створення окремих секторів з певним рівнем безпеки у складі колонії з іншим рівнем безпеки. Наприклад, на території колонії середнього рівня безпе- ки може функціонувати сектор максимального рівня безпеки.
Виправні колонії
Мінімального рівня безпеки
Середнього рівня безпеки
Максимального рівня безпеки
Із загальними умовами тримання
З полегшеними умовами тримання
Норма права: стаття 18 КВК України.

Чим відрізняються умови в колоніях різних видів?
Фактично всі засуджені до позбавлення волі мають майже однакові права незалежно від виду колонії. Відмінності є в колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання, в яких засуджені тримаються на умовах «напівсвободи», як за обмеження волі.
Раніше колонії відрізнялись за дозволеною кількістю побачень, телефонних дзвінків, посилок та передач. Нині ж різниця майже зникла. Трохи більше обмежень, поряд з загальними норма- тивами, мають засуджені, що тримаються покамерно в колоніях максимального рівня безпеки.
Основна відмінність полягає в категорії осіб, які перебувають у колонії.

Хто визначає рівень безпеки колонії та конкретну колонію для засудженого?
Це здійснює Регіональна комісія з питань розподілу. Під час визначення колонії вона враховує різні факти, такі як тяжкість злочину, попередні судимості, умисний чи необережний злочин вчи- нила особа та ін. Вона ж визначає конкретну колонію для відбування.

Правовий порадник для засуджених до позбавлення волі
4
7
Рішення Регіональної комісії може бути оскаржене начальнику територіального органу Держав- ної пенітенціарної служби України (ДПтС України). У разі незгоди з результатами оскарження до начальника рішення комісії можна оскаржити до Апеляційної комісії ДПтС України. При цьому оскаржувати рішення Регіональної комісії може не лише засуджений, а й інші особи.
Для оскарженням рішення про визначення рівня безпеки та конкретної установи можна зверта- тись також до суду.
Норма права: Інструкція про порядок розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі, Положення про Регіональну комісію з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлен- ня волі, Положення про Апеляційну комісію Державної пенітенціарної служби України з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлен- ня волі, затверджені наказом Міністерства юстиції від 8 лютого 2012 р. № 222/5.

Які є види дільниць у колоніях?
У більшості колоній існує чотири дільниці:
4
карантину, діагностики та розподілу (див. докладніше на с. 8 посібника);
4
ресоціалізації;
4
соціальної реабілітації;
4
посиленого контролю.
Виключення становлять виховні колонії, в яких не створюється дільниця посиленого контролю, а замість дільниці соціальної реабілітації створюється дільниця соціальної адаптації. Дільниця посиленого контролю також не створюється і в колоніях для жінок. У свою чергу, в колоніях мак- симального рівня безпеки не створюється дільниця соціальної реабілітації.
У колонії існує дві відокремлені зони: житлова та виробнича, вони між собою розмежовані кон- трольно-пропускним пунктом (КПП).
1.2. Приймання засуджених

Хто приймає засуджених до позбавлення волі в колонії?
Порядок приймання засуджених у колонію залежить від того, прибувають вони групою чи по- одинці. Якщо групою, то приймання здійснює комісія під керівництвом начальника установи. До складу комісії входять також заступники начальника установи, персонал оперативного підрозді- лу, підрозділів нагляду і безпеки, контролю за виконанням судових рішень, соціально-виховної та психологічної роботи, інтендантського та господарського забезпечення та медичної частини.
Приймання засуджених, яких доставлено в індивідуальному порядку, здійснює начальник уста- нови разом зі співробітником відділу контролю за виконанням судових рішень (за старою тер- мінологію «спецчастина»).
У неробочий час приймання засуджених здійснює черговий помічник начальника установи
(ЧПНУ) і начальник варти.
Норма права: пункт 1 розділу ІІ ПВР УВП.

Що адміністрація колонії повинна робити з Вашими речами під час при-
ймання?
Ваші речі обов’язково оглянуть. Речі, продукти харчування, вироби і речовини, які заборонені, у засуджених вилучаються. Комісія повинна скласти протокол про вилучення. Вилучені речі зда- ються для зберігання на склад і мають бути повернені вам при звільненні з установи, при цьо- му вам повинні видати корінець квитанції про передачу речей на склад. Речі, вилучені з обігу, знищуються, а гроші, цінності та інші предмети за рішенням суду можуть бути передані в дохід держави.
Норма права: пункт 1 розділу ІІ ПВР УВП.

83
Правовий порадник для засуджених до позбавлення волі

Які дії адміністрація колонії повинна провести щодо вас під час приймання
до установи?
Вас повинні повністю обшукати, для чого попросять роздягнутись. Також ви зобов’язані пройти комплексну санітарну обробку, що включає для чоловіків, зокрема, стрижку волосяних частин голови, підборіддя, бороди, вусів.
Вас повинен оглянути медик, якому ви можете розказати про свої проблеми зі здоров’ям. Якщо під час перебування в СІЗО чи етапування до колонії або ще до цього вас били чи завдавали ін- ших фізичних страждань медичний працівник повинен зафіксувати це в медичній карті.
Далі приймається рішення про направлення вас до дільниці карантину, діагностики і розподілу
(КДіР).
Норма права: пункт 1 розділу ІІ ПВР УВП, Порядок організації надання медичної допомоги засу- дженим до позбавлення волі, затверджений наказом Міністерства юстиції України, Міністер- ства охорони здоров’я України від 15 серпня 2014 року № 1348/5/572.

Кому повинна повідомити адміністрація колонії про ваше прибуття до
установи?
Адміністрація повинна повідомити суд, який виніс вирок, про його виконання, а також про ваше місце відбування покарання. Протягом трьох діб з дня вашого прибуття адміністрація направляє повідомлення вашій сім’ї, в якому повідомляється адреса колонії і роз’яснюється, що ви має- те право на листування, отримання посилок, передач, бандеролей, побаченнями та телефонні дзвінки.
Якщо ви іноземець, то не пізніше трьох діб додатково направляється відповідне повідомлення до ДПтС України. Здійснення контактів консульських установ із засудженими відбувається відпо- відно до статті 36 Віденської Конвенції про консульські зносини (1963 р.).
Норма права: стаття 91 КВК України; пункт 1 розділу ІІ ПВР УВП.
Види дільниць
Назва дільниці
Вид колонії
Карантину діагностики
і розподілу
Ресоціалізації
Соціальної адаптації
Соціальної реабілітації
Посиленого контролю
Виховна колоніяВиправна колонія для тримання засуджених жінокВиправна колонія мінімального та середнього рівнів безпеки
Виправна колонія максімального рівня безпеки
Що таке дільниця карантину, діагностики і розподілу?
У цій дільниці тримаються всі новоприбулі засуджені протягом 14 діб. У ній з вами повинен пра- цювати психолог та проводиться повне медичне обстеження для виявлення інфекційних та ін- ших хвороб. Засуджені у дільниці КДіР повністю відокремлені від інших засуджених і не можуть з ними спілкуватись. Засуджені, які тримаються у дільниці КДіР, можуть залучатися лише до робіт з благоустрою в межах зазначеної дільниці. Під час перебування у цій дільниці ви маєте право

Правовий порадник для засуджених до позбавлення волі
4
9
на прогулянку, право відвідувати лазню. Робота з засудженими організується у порядку, визна- ченому у програмі ознайомлення новоприбулих засуджених з порядком та умовами відбування покарання.
Норма права: Положення про дільницю карантину, діагностики і розподілу засуджених, затвер- джене наказом Міністерства юстиції України від 4 листопада 2013 р. № 2300/5).

Що слід зробити вам під час перебування в дільниці карантину, діагности-
ки і розподілу?
Під час перебування в дільниці КДіР важливо ознайомитись з порядком і умовами відбування покарання, зі своїми правами та обов’язками. З вами повинні провести інструктаж щодо захо- дів пожежної безпеки, попередити про відповідальність за порушення встановленого порядку відбування покарання. Вас повинні проінформувати про можливі випадки застосування до вас фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї. У вас повинні взяти розписку про ознайомлення з вимогами законів.
Засудженим іноземцям така розписка надається на одній з офіційних іноземних мов. Крім того, персонал колонії зобов’язаний проінформувати засудженого іноземця про наявне у нього пра- во на зустріч із представником консульства.
Перебуваючи у цій дільниці, ви вже маєте право на телефонні дзвінки.
Норма права: пункт 1 розділу ІІ ПВР УВП.

Чим повинно закінчитись ваше перебування в дільниці карантину, діагнос-
тики та розподілу?
За результатами медичного обстеження та роботи психолога начальник дільниці КДіР готує пропозиції комісії щодо вашого розподілу до дільниці ресоціалізації, у певне відділення соці- ально-психологічної служби (за старою термінологією «загін») та працевикористання. До складу комісії входять керівні особи колонії, а її рішення оформлюється протоколом.
Якщо під час перебування в дільниці КДіР буде встановлено, що ви маєте високий ступінь со- ціально-педагогічної занедбаності і потяг до вчинення злочинів, то вас можуть направити до дільниці посиленого контролю. Таке рішення приймається на засіданні адміністративної комісії установи з урахуванням висновку начальника відділення та фахівців інших структурних підроз- ділів колонії.
Якщо ви вперше засуджені до позбавлення волі за злочини, вчинені з необережності, злочини невеликої та середньої тяжкості, то вас можуть перевести із КДіРу відразу до дільниці соціальної реабілітації, однак на практиці таке відбувається доволі рідко.
Визначення відділення має відбуватись з урахуванням ваших особистісних якостей, криміналь- но-правової характеристики, робочої спеціальності та трудових навичок.
Норма права: стаття 94 КВК України, Положення про дільницю карантину, діагностики і роз- поділу засуджених, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 4 листопада 2013 р.
№ 2300/5.
1.3. Переміщення засуджених по дільницях колонії

Які причини переміщення засудженого з однієї дільниці в іншу?
Як уже зазначалось, з дільниці КДіР засуджений може бути переведений до будь-якої дільниці колонії.
Дільниця ресоціалізації – це основна дільниця в колонії, в якій тримається більшість засу- джених, і залежно від поведінки вас можуть з неї перевести або до дільниці соціальної реа- білітації (за сприятливих умов, див. докладніше про це на с. 10), або до дільниці посиленого контролю за умови, якщо буде визначено, що ви не проявили готовності до самокерованої соціально-правомірної поведінки. При цьому до дільниці посиленого контролю за цієї умови

103
Правовий порадник для засуджених до позбавлення волі
вас можуть перевести не лише з дільниці ресоціалізації, а й з дільниці соціальної реабілітації.
Ресоціалізації
КДіР
Посиленого
контролю
Соціальної реабілітації
Норма права: стаття 94 КВК України.

Які умови тримання повинні бути в дільниці ресоціалізації?
Засуджені в дільниці ресоціалізації, як правило, тримаються у приміщеннях блочного типу. Нор- ма жилої площі на одного засудженого не може бути меншою як чотири квадратні метри. При цьому в кожному локальному секторі проживають засуджені одного відділення соціально-пси- хологічної служби. Температура у жилому приміщенні повинна бути не нижчою за 18°C. Вас по- винні забезпечити триразовим гарячим харчуванням та одягом встановленого зразка.
Засуджені в дільниці ресоціалізації тримаються у звичайних жилих приміщеннях, а гуртожитки обладнуються на загальних підставах. При цьому в кожному жилому приміщенні тримаються засуджені одного відділення соціально-психологічної служби. Гуртожитки обладнуються: одно- або двоярусними металевими ліжками з жорсткою сіткою за кількістю засуджених; приліжко- вими тумбочками (одна на двох засуджених); столом на 10–12 посадкових місць; табуретами на кожного засудженого; гучномовцем; баком для питної води з кухлем і тазом; годинником настін- ним на кожну житлову секцію; фіранками на вікнах; телевізором чорно-білого або кольорового зображення на кожне відділення; холодильниками; столовими і консервними ножами (два на житлову секцію), ножицями (одні на 50 засуджених); вішалкою для верхнього одягу.
Умивальники для засуджених обладнуються в окремих приміщеннях з розрахунку один кран на
10 засуджених.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал