Правовий порадник для учнів ліцею та батьків УклалаСкачати 399.77 Kb.
Дата конвертації09.05.2017
Розмір399.77 Kb.
Міністерство освіти і науки України

Державний професійно-техничний навчальний заклад

«Білоцерківський професійний ліцей»
Правовий порадник

для учнів ліцею та батьків

Уклала: symbols_of_education_and_learning__a_world_globe_graduation_cap_diploma_and_books_0071-0907-2910-3845_smu

Викладач вищої категорії,

Викладач-методист

Матросова Тетяна

Олександрівна

Адреса:09100 , м. Біла Церква

Вул. Гетьманська,94

Біла Церква

2017
Профілактика правопорушень серед неповнолітніх

Правова освіта і правове виховання-це цілісна система ,що охоплює всі сфери діяльності навчального закладу, сприяє вихованню правової свідомості, демократичних громадянських цінностей і поведінки всіх учасників освітнього процесу, передбачає використання практично-орієнтованих та інтерактивних методів навчання.

Ми будуємо правову державу, громадянське суспільство, тому в дітях необхідно сформувати певні суспільні цінності: політичні (суверенітет, незалежність, народовладдя, право нації на самовизначення); правові, ідеологічні (мир, свобода, рівність ,справедливість,толерантність); економічні (економічне благополуччя, матеріальний добробут, економічна стабільність); соціальні (соціальна стабільність, самореалізація особистості, соціальна захищеність).

Правове виховання – це складова частина виховання в цілому. Але правове виховання впливає не тільки на свідомість, а й на відповідальну сторону поведінки, формує переконаність у необхідності суворого додержання законів, прав та обов’язків. Кінцевим результатом правового виховання є реальні справи, вчинки у сфері правових відносин, які свідчать про дієвість правового виховання.

Загальна мета та конкретні завдання правового виховання вирішуються в процесі навчальної діяльності. Одночасно виділяються конкретні задачі правового виховання. До них відносяться:

- формування в кожного учня системи знань з питань основ держави та права, розвиток інтересу до цієї галузі знань і зв’язок права з навколишньою дійсністю;

- формування поваги до держави, до її законодавчих та виконавчих органів;

- прищеплення навичок правосвідомої поведінки;

- виховання нетерпимості до різноманітних правопорушень;

- формування потреб та умінь активно захищати в установленому законом порядку свої права та законні інтереси інших осіб.

Виходячи з вищесказаного, правове виховання передбачає перш за все знайомство учнів із законами нашої держави. У ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей» це знайомство постійно відбувається не тільки на заняттях правових дисциплін, а й у позакласній роботі. Неодмінною частиною правового виховання є проведення годин спілкування, брейн-рингів, КВК на правову тематику (наприклад, КВК «Основні права і свободи людини і громадянина»,виховна година «Державна мова України», морально-правова експрес-гра «Подорож країнами Закону, Права і Моралі», бесіди за круглим столом «Закон і ми», «Вчинок і відповідальність».Бесіди, лекції проводяться не тільки, спираючись на теоретичні положення норм закону, але із конкретними прикладами.тижня правових знань та щомісячно Дня правових знань, які спрямовані на формування правової культури, профілактики правопорушень серед учнівської молоді. Головне завдання правового виховання – формування правової установки, з позиції якої неповнолітній зможе керувати своїм настроєм, бажаннями, вчинками, де свої правові знання він використовує в повсякденному житті. При здійсненні правового виховання також враховується вікова категорія. Значна увага приділяється кожній віковій групі (це є одним із пріоритетних напрямків роботи ДПТНЗ) .Правове виховання учнівської молоді має два взаємопов’язаних аспекти. З одного боку, воно спрямоване на необхідність дотримуватись правил поведінки у ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей», громадських місцях, за місцем проживання. З іншого боку, дає учням перспективу на майбутнє, навчає поважати закони. Ось чому в своїй роботі ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей» звертає увагу на ті норми та розділи права, які захищають їх права та законні інтереси: норми сімейного, трудового, житлового громадянського права, тобто на ті питання, з якими вони зустрінуться за стінами навчального закладу. Профілактичне значення виховного впливу на поведінку учнів та студентів, яке може бути сформоване тільки знаннями про правові вимоги, про юридичні наслідки здійснених правопорушень і злочинів, впливає на вироблення позитивних настанов. Все це, як правило, попереджує правопорушення та здійснення злочинів неповнолітніми. Правове виховання в ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей» тісно пов’язане з іншими видами виховання: моральним, трудовим, естетичним.. Наприклад, моральне виховання готує учнів до сприйняття та засвоєння норм права. Робота ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей» з естетичного виховання зменшує можливість здійснення учнями хуліганських вчинків, привчає їх до бережливого ставлення до природи, до пам’яток культури, творів мистецтва.

Запобігання правопорушенням неповнолітніх має бути справою не тільки дорослих,. Майбутні позитивні зміни залежать також від рівня розвитку самоврядування, результативності роботи Ради учнівського самоврядування).Особливе місце в роботі Ради відводиться саме самих підлітків у правовому вихованню. У межах правового виховання в ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей» постійно працює комісія по профілактиці правопорушень серед учнів на засіданнях якої розглядаються питання щодо порушення правил поведінки.

Здійснюється і правове виховання викладачів. Свій правовий рівень вони підвищують на педагогічних нарадах, семінарах класних керівників, на зустрічах з лікарями, юристами, правоохоронцями для того, щоб проводити грамотно й ефективно правоосвітню та правовиховну роботу з учнями. Викладач повинен бути підготовлений, знати головні положення чинного законодавства, бути зразком для учнів та їх батьків. РМК надаються методичні рекомендації щодо профілактики правопорушень серед неповнолітніх,щодо ведення щоденника психолого-педагогічних спостережень педагогічно занедбаного учня (додаток 1, додаток 2).

Правове виховання батьків здійснюється у межах «Батьківського всеобучу», а також безпосередньо класними керівниками. В ст.61 Кодексу законів про сім’ю та шлюб України «Права та обов’язки батьків по вихованню дітей» говориться, що батьки мають право та зобов’язані виховувати своїх дітей, турбуватися про їх здоров’я , фізичний ,духовний і моральний розвиток, навчання, готувати їх до праці. Батьківські права не можуть здійснюватись врозріз з інтересами дітей. Тому на засіданнях «Батьківського всеобучу» систематично розглядаються питання правового виховання. Індивідуальна робота з батьками (індивідуальні бесіди та консультації. Зустрічі з батьками в «батьківські дні») сприяє становленню міцних та дружніх стосунків з родинами учнів.

Сьогодні надто актуальною виступає проблема зростання правопорушень серед молоді. Профілактика правопорушень неповнолітніх є передусім проблемою педагогічною, бо вона пов’язана з вирішенням певного кола виховних завдань. Тому в цій справі особливе місце має зайняти рання профілактика, У профілактиці правопорушень серед неповнолітніх значна роль належить психологічній службі. Психологічна служба школи забезпечує психічне здоров’я учнів гармонійний розвиток особистості, формування громадянина, здатного до свідомого суспільного вибору,сприяє гармонізації взаємин особистості і суспільства, вирішенню проблем психологічного забезпечення навчально-виховного процесу ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей»,профілактиці конфліктів,правопорушень. Важливим напрямком в роботі психолога і соціального педагога є психокорекція. Основу психокорекційної діяльності складає робота з «групами ризику» ,до яких входять підлітки, схильні до девіантної поведінки,які вже скоїли незначні правопорушення, стоять на внутріліцейному обліку або на обліку в кримінальній міліції. Психологом в тісній співдружності з соціальним педагогом в ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей» організовуються та проводяться лекції,семінари для викладачів,батьків з метою підвищення їх психологічної компетентності. Після проведення таких заходів значно збільшується число консультацій з питань виховання та навчання підлітків, адже на основі психологічної діагностики, бесід,спостережень надаються конкретні рекомендації викладачамі батькам про подальшу роботу з даною категорією дітей.

Сучасна правова освіта неможлива без упровадження інноваційних форм і методів,які роблять весь процес навчання та виховання більш ефективним, а значить і більш якісним. Ми виходимо з того, що реалізація нових підходів до здійснення профілактичної роботи та визначення в ній місця особистості має починатися зі зміни характеру управлінської діяльності закладу освіти та наповнення її інноваційним змістом. Передбачається поступовий перехід від репродуктивної, авторитарної освіти до освіти інноваційного,гуманістичного типу. У гуманістичній педагогіці суб’єкти процесу навчання та виховання діють разом,паралельно та спільно, є партнерами, тому на тренінгах, бесідах, диспутах .на уроках права повинен переважати діалогічний стиль спілкування, відбувається взаємодія між учнями заснована на принципах інтерактивного навчання,ініціатива дітей підтримується. Профілактика правопорушень вимагає осмислення змісту виховної роботи і. Поки ж що вона слабо реагує на відносно нові форми правопорушень та їх фонові явища-токсикоманію і наркоманію,проституцію,азартні ігри, рекет тощо. Наша виховна система не завжди формує ставлення до цих явищ, а просто йде по шляху забороні. У ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей» мають переважати такі форми, які дозволяли б кожному учню самовиразитись,- конкурси, змагання, олімпіади, вікторини тощо. Це дозволить учням займатись улюбленою справою , спонукатиме їх до творчості,привчатиме до розумного використання вільного часу. ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей» повинен стати центрами виховної роботи в мікрорайонах, бо мають як матеріальну базу, так і досвідчені педагогічні колективи.

На наш погляд, потребує вдосконалення система взяття учнів на облік в інспекціях у справах неповнолітніх. На даний час в основному діє єдиний підхід: скоїв неповнолітній правопорушення - має справу з поліцією. Підключається до роботи з ним і ліцей. То чи треба їй чекати доти, поки справа не дійде до поліції? Вважаємо, що ліцей має організувати свій облік, розробивши конкретні критерії, провівши по кожному «кандидату» в правопорушники психологічний консультпункт. А на облік у кримінальну поліцію треба ставити лише тоді, коли всі заходи виховного впливу в рамках ліцею та сім’ї вичерпані.

Зміст профілактичної роботи-комплекс ідей, думок, факторів, основних напрямків попереджувального виховного впливу. Цілісність системи профілактичної роботи вимагає наступності та єдності всіх ланок загального виховання та перевиховання. Особистісно орієнтований зміст профілактичної роботи принципово виключає ситуацію, коли намагання учня-правопорушника досягти певних позитивних цілей не помічаються, проте будь-які його відхилення від правомірної поведінки викликають яскраво виявлене незадоволення,підкреслюється їх невідповідність тим чи іншим суспільним нормативам, навіюється, що учень не такий, яким би його хотіли бачити дорослі. Форми і методи загального виховання та перевиховання – це способи досягнення прогнозованих цілей і завдань.

Педагогічні колективи сьогодні готові вирішувати будь-які завдання навчання і виховання учнів та з упевненістю крокують у завтрашній день.

Методичні рекомендації

викладачам, класним керівникам, майстрам в/н

Профілактика правопорушень серед неповнолітніх

1 Потрибен облік (банк даних) важкових у вихованні підлітків які потребують допомоги, підтримки;організація відповідної психокорекційної роботи з ними.

2.Відвідування неблагополучних , проблемних сімей з метою виявлення причин неблагополуччя та надання консультацій.

3.Спільні виступи на батьківських зборах та психолого-педагогічних семінарах.

4.Проведення виховних годин на морально-етичні проблеми, проблеми взаєморозуміння, поваги.

5.Ведення картотеки:

* неблагополучні сім’ї ;

* діти-інваліди;

* діти з послабленим здоров’ям;

* діти-сироти, позбавлені батьківського піклування;

*важковиховувані діти.

6.Проведення консультпунктів із учнями, батьками, вчителями.

7.Співпраця з правоохоронними органами, службою у справах дітей, центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управлінням юстиції та ін..

8.Робота з педагогічним колективом ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей» (ознайомлення з новинками психолого-педагогічної літератури, бесіди, консультації з питань профілактики правопорушень серед неповнолітніх).КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ

Встановлення певного мінімального віку кримінальної відповідальності пов'язане з фізіологічним процесом поступового формування здатностей особи після досягнення певного віку усвідомлювати свої дії та керувати ними й розуміти небезпечність вчинюваних дій.

Згідно зі ст. 22 Кримінального Кодексу України (надалі - ККУ), відповідальність за деякі злочини настає з 14 років. Тому перелік злочинів, за які можлива кримінальна відповідальність, обумовлений головним чином не їхньою тяжкістю (як це помилково вважають), а саме можливістю усвідомлювати суспільно небезпечний характер відповідних дій навіть у 14-річному віці.Вчинення злочину неповнолітніми розглядається як пом'якшуюча обставина.

Основними видами покарань неповнолітніх є:

- штраф;


- громадські роботи;

- виправні роботи;

- арешт;

- позбавлення волі на певний строк.

У всіх випадках покарання у виді позбавлення волі неповнолітньому не може бути призначено більш ніж 15 років.

Кримінальна відповідальність неповнолітніх настає з 16 років.

Враховуючи, що кримінальна відповідальність неповнолітніх за своєю формою та змістом досить специфічна, ст. 104 ККУ передбачає умови та порядок звільнення неповнолітньої особи від відбування покарання з випробуванням. Ця стаття може бути застосована до неповнолітнього лише в разі його засудження до позбавлення волі.

Якщо неповнолітній не вчинить нового злочину, то після закінчення іспитового строку, засудження скасовується і він визнається несудимим. У разі вчинення нового злочину під час іспитового строку, суд призначає засудженому покарання за новий злочин і повністю або частково приєднує покарання, призначене за попередній злочин.

Формою реалізації кримінальної відповідальності, яка не пов'язана із застосуванням кримінального покарання, є застосування примусових заходів виховного характеру.

Ст. 105 ККУ містить вичерпний перелік примусових заходів вихов¬ного характеру, що можуть застосовуватися до неповнолітніх:

- застереження;

- обмеження дозвілля й встановлення особливих вимог до поведінки неповнолітнього;

- передача неповнолітнього під нагляд батьків чи осіб, які їх замінюють, чи під нагляд педагогічного колективу за його згодою, а також окремих громадян на їхнє прохання. Неповнолітній може бути переданий під нагляд педагогічному колективу навчального закладу тільки за місцем навчання, трудовому колективу - за місцем роботи за умови, що цей колектив спроможний здійснювати належний контроль за поведінкою неповнолітнього та позитивно впливати на його виховання;

- покладення на неповнолітнього, який досяг 15-річного віку і має майно, кошти або заробіток, обов'язку відшкодування заподіяних майнових збитків;

- направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і підлітків до його виправлення, але на строк, що не перевищує 3-х років. Умови перебування неповнолітніх у цих установах і порядок їх за¬лишення визначаються законом.

Як правило, примусові заходи виховного характеру застосовуються до осіб, які вперше вчинили злочин, що не становить великої суспільної небезпеки. Направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і підлітків означає поміщення його в спеціальну школу або професійно-технічне училище. Це найбільш суворий примусовий захід виховного характеру. При вирішенні цього питання суд враховує, зокрема, що неповнолітній важко піддається вихованню, вийшов із-під батьківського впливу чи впливу педагогічного або трудового колективу, підпав під негативний вплив інших осіб тощо.

До спеціальної школи направляються неповно¬літні правопорушники віком від 11 до 14 років, а до спеціальних училищ - від 14 і до досягнення правопорушником 18-річного віку. Не підлягають направленню і прийому до спеціального училища неповнолітні, які раніше відбували покарання в місцях позбавлення волі.

До неповнолітнього може бути застосовано декілька примусових заходів виховного характеру.ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ ПІДЛІТКІВ У КОНТАКТАХ ІЗ ОРГАНАМИ ПРАВОПОРЯДКУ

Поради щодо уникнення неприємностей з боку закону:1. Не ходи по вулицях один в пізній час без дорослих, не шукай пригод у небезпечних місцях (на будівельних майданчиках, пустирях, у лісосмугах).

2. Не відчиняй двері квартири стороннім людям.

3. Не спілкуйся з підозрілими особами, відмовляйся від їхніх доручень щось кудись віднести або передати на словах.

4. Не наближайся до п'яних та до людей, які поводять себе неадекватно, бо вони можуть бути здатними до непередбачених дій.

5. Не вживай речовин сумнівного або токсичного (клей, ацетон тощо) походження. Пам'ятай, що правопорушення, скоєне в стадії алкогольного чи наркотичного сп'яніння, обтяжує вину.

6. Не носи з собою предмети (ніж, кийок тощо), наявність яких може викликати підозру.

7. Не будь надто впевненим у своїй силі, у сум¬нівній ситуації краще звернися за допомогою до дорослих.

Як треба себе поводити, якщо тебе затримали працівники поліції:

1. Не тікай та не чини опір працівникам поліції.

2. У якій би ролі ти не потрапив до поліції (свідка, потерпілого, правопорушника), твої права повинні відстоювати твої законні представники, насамперед батьки чи особи, що їх замінюють.

3. Будь чемним із працівниками поліції, не намагайся їх залякувати своїми «впливовими» знайомствами.

4. Знай свої права. Вимагай від працівників поліції пояснення причин твого затримання та обов'язкового роз'яснення твоїх прав.

5. Не бреши, якщо не хочеш говорити правду. Краще мовчи - ти маєш на це право.

6. Обов'язково повідомляй працівникам поліції своє прізвище, ім'я, по батькові, дату народження та домашню адресу. Якщо ти приховуєш ці відомості і твої батьки через це не будуть знайдені, тебе можуть помістити до дитячого приймальника-розподільника на ЗО діб, а це на користь тобі не піде.

Триваліше затримання (арешт) можливе тільки з санкції (дозволу) прокурора. Наприклад, коли неповнолітнього затримано на місці злочину.

Якщо сталося так, що тебе затримали працівники поліції, запам'ятай:

1. Працівники поліції мають право затримати підозрілого неповнолітнього тільки на 3 години для з'ясування його особи.

2. При складанні протоколу про затримання краще бути ввічливим, давати правдиву інформацію про себе (прізвище, ім'я, свій вік та адресу). Це дозволить швидше знайти твоїх батьків, які є твоїми законними представниками.

3. Дуже важливо, щоб протокол затримання був оформлений правильно. Тому перед тим, як підписати протокол, уважно прочитай його, бажано запам'ятати його зміст, а також дату та час твого затримання.

4. Про свої потреби та права бажано вести розмову зі співробітником кримінальної поліції у справах неповнолітніх.

5. Тобі зобов'язані, у разі необхідності, надати медичну допомогу, ти маєш право зателефонувати батькам.

6. Тебе не мають права тримати в камері попереднього слідства разом із дорослими.

7.Поліція не має права допитувати тебе без присутності твоїх батьків, адвоката, педагога, які є твоїми законними представниками. Затримувати тебе мають право не більше ніж на 8 годин після з'ясування твоєї особи.

8. У разі скоєння тобою правопорушення, через 72 години тобі має бути пред'явлено звинувачення. Але не забувай, що за постановою прокурора тебе можуть помістити і до слідчого ізолятору.

9. У слідчому ізоляторі неповнолітні мають перебувати окремо від дорослих.

Якщо тобі довелося побувати в поліції в будь-якій ролі (свідка, потерпілого або правопорушника), головне для тебе - зробити правильні висновки. Такі випадки не додадуть тобі ні авторитету, ні слави.

Більш детальну інформацію про свої права ти можеш отримати в службі у справах неповнолітніх та центрі соціальних служб для молоді за місцем проживання.

Як поводитися під

час допиту?

Поради:


 • З´ясуйте, в якості кого вас викликати (свідка, потерпілого, підозрюваного чи обвинуваченого);

 • Якщо вас допитують як підозрюваного чи обвинуваченого – вимагайте присутності адвоката;

 • Уважно слухайте запитання слідчого, якщо запитання не зрозуміле, ви можете з´ясувати його;

 • Відповідайте, зважаючи на свої права, особливо, якщо ви підозрюваний чи обвинувачений;

 • Пам´ятайте про своє право давати свідчення проти себе або відносно своїх близьких родичів (батьків, братів, сестер);

 • Після закінчення допиту уважно перечитайте протокол (запис вашої розповіді та відповідей на запитання), якщо щось записано не вірно, ви маєте право зробити необхідні виправлення, підпишіть протокол на кожній сторінці, а також біля кожного виправлення (якщо вони зроблені);


Як поводитись у спілкуванні з правоохоронними органами

(пам´ятка для підлітків)

Дії підлітків у разі:

 1. Затримання

Згідно з Кримінально-процесуальним кодексом україни ніхто не може бути заарештованим інакше як на підставі судового рішення або санкції прокурора.

Пам’ятайте ! Вас можуть затримати лише у визначених

Законом випадках: • коли ви скоїли правопорушення, за яке передбачена адміністративна відповідальність і має бути складений протокол, а у Вас не має посвідчення особи і не має свідків, які могли б повідомити про Вас не обхідні дані;

 • коли Ви здійснюєте адміністративне правопорушення, до вичерпано всі інші заходи впливу, а Ви не припинаєте своїх протиправних дій.

Адміністративне затримання не може тривати більше трьох годин, крім виняткових випадків , передбачені Законом України.

Після з’ясування особи Вас має бути звільнено.

Вас можуть також затримати за підозрою кримінального злочину:


 • коли Вас застали під час вчинення злочину, або безпосередньо після його вчинення;

 • коли очевидці, в тому числі потерпілі , прямо вкажуть, що саме Ви вчинили злочин;

 • коли на Вас, або вашому одязі, при Вас або вашому житлі буде виявлено явні сліди злочину.

У разі наявності інших даних, що дають підстави підозрювати особу у вчинені злочину, її може бути затримано лише в тому разі коли ця особа намагається втекти, або коли вона не має постійного

місця проживання, або коли не встановлено особу підозрюваного.

Осіб, які вчинили дрібне хуліганство, злісну непокору законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, народного дружинника , а також військовослужбовця чи образу їх,публічні заклики до не виконання вимог працівника міліції, може бути затримано до розгляду справи суддею, або начальником (заступником начальника) органів внутрішніх справ. Про факт і місця затримання повідомляється родичам, адміністрації за місцем роботи або навчання.

При затриманні за підозрою у скоєнні злочину:

А) Вам мають роз’яснити ваші права, у тому числі право не свідчити проти себе чи своїх рідних , а також право мати захисника і зустріч з ним до першого допиту, про що має бути складений протокол.

Б) має бути складено протокол про ваше затримання як особи, що підозрюється у скоєнні злочину, їх значення підстав, мотивів, дня, годин,місяця, року, місця затримання, Ваших пояснень , а також часу складення протоколу про роз’яснення підозрюваному його прав.

В) протягом двадцяти чотирьох орган дізнання, що здійснив затримання,має зробити письмове повідомлення прокурору , а також на вимогу прокурора подати йому матеріали, що стали підставою для затримання .

Протокол роз’яснення прав затриманого, а також протокол затримання підписується особою яка його склала, і затриманим

Протягом 8 годин з моменту одержання повідомлення про здійснення затримання прокурор зобов’язаний дати санкцію взяти під варту або звільнення затриманого.

Про арешт підозрюваного або обвинуваченого і його місце перебування слідчий зобов’язаний повідомити його батькам , або іншим родичам, а також сповістити за місцем його навчання або роботи.

Одразу після Вашого затримання вимагайте захисника!


 1. Допиту

Якщо підозрюваний був затриманий або до нього було обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту, його допит проводиться негайно, а при не можливості негайного допиту – не пізніше ніж через двадцять чотири години після затримання.

При допиті такого підозрюваного присутність захисника є обов’язковою, за винятком випадків, якщо підозрюваний відмовився від захисника.

Перед допитом підозрюваному має бути роз’яснено його права, а також повідомлено, у вчинені якого злочину він підозрюється, про що робиться відмітка в протоколі його допиту.

При допиті підозрюваного, обвинуваченого, свідка, і потерпілого, очній ставці, пред’явлені для пізнання, відтворенні обстановки і обставин події та при приведенні інших слідчих дій під час попереднього розслідування, а також при розгляді справи в суді може застосовуватись звукопис .УВАГА! При приведенні слідчих дій із застосування звукопису про це повідомляються всі учасники слідчої дії до її початку. Перед закінчення м слідчої дії звукопис повністю відтворюється учасникам цієї дії. Висловлені ними зауваження і доповнення до звукозапису заносяться на фонограму. Протокол слідчої дії , проведеної із застосуванням звукозапису, складається з додержанням правил Кримінально-процесуального кодексу України.

3.Обшуку

Процедуру обшуку проводить слідчий (або правоохоронці з його санкцій ), але тільки тоді, коли має підстави припускати, що у вашій оселі заховано знаряддя злочину, речі та цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, важливі для встановлення істини в справі.

Слідчий мусить підписати постанову про обшук, а прокурор – дати свою санкцію . Обшук, який потрібно проводити за присутності двох свідків (понятих), належить оформити протоколом.

Радимо вам правильно придивитись до понятих. Обов’язково перевірте їхні документи і відповідність їхніх паспортних даних та даних що внесено до протоколу.

«Досліджуючи» Вашу оселю, правоохоронці зазвичай шукають валюту, цінності та документи, що свідчили б про Вас. Ось що вони можуть вилучити на законних підставах:


 • Предмети та документи, які мають значення для справи , тобто речові докази (знаряддя злочину);

 • Предмети зі слідами злочину; предмети, що були метою злочину; гроші, цінності та все інше майно (здобуте злочинним шляхом )

 • Цінності і майно, які вилучають для того, щоб забезпечити цивільний позов або можливу конфіскацію майна. Відібрати у Вас можуть лише в тому разі, якщо підписано постанову, де Вас визнано обвинуваченим або підозрюваним за порушенням кримінальної справи;

 • Предмети і документи , обіг яких заборонено законом (наркотики, зброя, бойові патрони та вибухівка тощо).

Усі предмети і документи перед вилученням обов’язково належить показати понятим, а також зазначити в протоколі обшуку або в доданому до нього описі.

Правоохоронець , який проводив особистий обшук, мусить попередити всіх присутніх, що вони не мають право розголошувати виявлені під час цієї процедури обставини особистого життя підозрюваного.

Якщо вам не вдалося уникнути затримання , обшуку, допиту, варто спробувати зробити все, аби ці процедури пройшли якомога спокійніше і законним чином. Не варто конфліктувати з працівниками правоохоронних органів, які виконують слідчі дії, але потрібно показати їм, що ви знаєте свої права, обізнані з основними процедурами проведення слідчих дій, переконані у своїй правоті і хочете лише одного – дотримання законності.

Як не стати жертвою

злочину

(пам´ятка для підлітків)


 1. Не носи з собою великої суми грошей.

 2. Не приймай дарунків від незнайомих людей.

 3. Не входь до ліфту або інших порожніх, темних приміщень з незнайомою людиною.

 4. Не проводь вільний час у підвалах, біля пустирів, нежилих будівль, будівельних майданчиків тощо.

 5. Під жодним приводом не сідай в автомобіль до незнайомих людей.

 6. Не перебувай один на вулиці у темну пору доби.

 7. Не носи дорогих прикрас.

 8. Не вдягай провокуючий одяг.

Заповіді безпечного існуванняя

Треба вміти:

передбачити і розпізнавати небезпеку, по можливості, уникати їїТреба знати:

про оточуючі нас небезпеки і власні можливостіТреба діяти:

розсудливоТреба бажати:

удосконалювати свої фізичні і психічні можливості, щоб протистояти небезпекам.ПРАВОВЕ ЖІТТЯ У РОДИНІ

Визначення прав та обов'язків батьків і дітей викладені в Кодексі про шлюб та сім'ю України (КпШС України)

Цей Кодекс встановлює порядок і умови одруження, регулює особисті та майнові відносини, які виникають в сім'ї між подружжям, між батьками та дітьми.

Право на виховання дітей є передумовою здійснення обов'язків по вихованню. Право й обов'язок батьків неможливо відокремити від їхньої особи. Відмовитися від прав і обов'язків по піклуванню про здоров'я, фізичний, духовний, моральний розвиток, навчання і, підготовку до праці дітей вони не можуть, а можуть тільки втратити їх за рішенням суду. Така втрата тягне за собою надзвичайні наслідки - повне скасування прав та обов'язків стосовно дітей, за винятком одного матеріального утримання.

Підстави, при наявності яких може постати питання про позбавлення батьківських прав, передбачені ст. 70 Кодексу про шлюб та сім'ю України. Таке питання може постати, коли буде встановлено, що:

- батьки ухиляються від виконання своїх обов'язків по навчанню і вихованню дітей;

- батьки відмовляються без поважних причин забрати дитину з пологового будинку;

- батьки відмовляються без поважних причин забрати дитину з лікувально-профілактичних чи навчально-виховних закладів;

- батьки зловживають батьківськими правами, жорстоко поводяться з дітьми;

- батьки шкідливо впливають на дітей своєю аморальною, антигромадською поведінкою;

- батьки є хронічними алкоголіками чи наркоманами.

Кожна з указаних підстав є самостійною умовою для вирішення питань про позбавлення батьківських прав, яке проводиться тільки в судовому порядку.

Цей перелік підстав свідчить про те, що батьки можуть позбавлятися батьківських прав за порушення вимог ст. 61 КпШС України, де передбачено, що батьки мають право й зобов'язані виховувати своїх дітей, піклуватися про їхнє здоров'я, фізичний, духовний і моральний розвиток, навчання.

БАТЬКИ І ДІТИ

Якщо дитина відбилася від рук,

рукоприкладство не допоможе.

Костянтин Кушнір

Ст. 59 КпШС України проголошує, що батько та мати мають рівні права й обов'язки щодо своїх дітей і у випадках, коли шлюб між ними розірвано. Тому, коли йдеться про позбавлення батьківських прав, слід розуміти, що позбавлення може стосуватись як батька, так і матері або обох батьків.

Для захисту інтересів дитини суд може прийняти рішення про відібрання дитини без позбавлення батьківських прав і передачу на опікування органу опіки та піклування. Воно може мати місце тоді, коли подальше перебування дитини в осіб, у яких вона знаходиться, загрожує її здоров'ю, вихованню та небезпечне для неї (дитина залишається без їжі, одягу, необхідного постійного догляду, ст. 76 КпШС України).

Позбавлення батьківських прав щодо неповнолітніх дітей є надзвичайним засобом впливу на батьків. Але навіть рішення суду з цього питання не є остаточним вироком. Наше гуманне законодавство передбачило поновлення в батьківських правах (ст, 75 КпШС України), яке допускається, якщо цього вимагають інтереси дітей і якщо діти не усиновлені. Поновлення в батьківських правах проводиться тільки в судовому порядку, якщо буде встановлено, наскільки змінились обставини, що були підставою для позбавлення батьківських прав.Адміністративна відповідальність батьків

Адміністративна відповідальність батьків встановлена, виходячи із вимог КпАП, за ухилення від виконання своїх обов'язків:

- ст. 184, ч. 1 (за систематичне ухилення від виконання обов'язків щодо забезпечення необхід¬них умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей (за наявності підтверджуючих документів));

- ст. 184, ч. 2 (передбачена відповідальність за ті ж дії, які вчинені повторно протягом року після накладання адміністративного стягнення відповідно до першої частини цієї статті (за наявності підтверджуючих документів));

- ст. 184, ч. З (за вчинення неповнолітнім у віці від 14 до 16 років правопорушення, яке передбачає відповідальність згідно з Кодексом про адміністративні правопорушення);

- ст. 184, ч. 4 (до неповнолітніх, які відповідно до ст. 22 Кримінального Кодексу не є суб'єктами злочину і не можуть нести кримінальної відповідальності, застосовують примусові заходи виховного характеру, які передбачені ст. 105 ККУ, а батьки несуть адміністративну відповідальність).

Зловживання батьківськими правами може бути в різних формах і з різними наслідками для батьків. Так постійне нанесення дитині тілесних ушкоджень є підставою не тільки для позбавлен¬ня батьків (чи одного з них) прав, але й притягнення до кримінальної відповідальності за злочин проти здоров'я дитини. Законом передбачено, що якщо суд при позбавленні батьківських прав виявить у діях батьків ознаки злочину, то відповідно до ст. 70 КпШС України він може сам порушити кримінальну справу або повідомити про це прокурора, який повинен вирішити це питання по суті.

Кримінальна відповідальність батьків

У ст. 52 Конституції України сказано, що будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідується за законом.

У ККУ передбачено покарання (ст. 304): обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років за втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, пияцтво, заняття жебрацтвом, азартними іграми.

У ст. 303 ККУ (проституція або примушування та втягнення до занять проституцією) в ч. З сказано: дії, вчинені щодо неповнолітнього організованою групою, караються позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

У ст. 307 (309) ККУ про «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів» сказано, що такі дії із залученням неповнолітнього караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 (12) років.

Ст. 324 ККУ охороняє здоров'я неповнолітніх. Схилення неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів, що не є наркотичними або психотроп¬ними, карається обмеженням або позбавленням во¬лі на строк до 3 років.ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА В СІМ'Ї

Насильство в сім'ї - будь-які умисні дії фізич¬ного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування одного члена сім'ї відносно іншого її члена, якщо ці дії порушують конституційні пра¬ва і свободи члена сім'ї як людини та громадянина і завдають йому моральної шкоди, шкоду його фізичному чи психічному здоров'ю.

Фізичне насильство в сім’ї - умисне нанесення одним членом сім'ї іншому побоїв, тілесних ушко¬джень, що може призвести або призвело до смерті постраждалого, порушення фізичного чи психічно¬го здоров'я, завдання шкоди його честі і гідності.

Фізичні ознаки насильства:

- зовнішні пошкодження (відбитки пальців, пас¬ка, сліди цигарок тощо);

- пошкодження внутрішніх органів і кісток, які не є наслідком нещасних випадків.

Психічні ознаки насильства:

- страх фізичного контакту з дорослими;

- намагання приховати причину травми;

- нічні кошмари і страхи;

- самотність, відсутність друзів;

- негативізм, агресивність, жорстоке ставлення до тварин;

- суїцидальні спроби.

Сексуальне насильство в сім’ї - протиправне посягання одного члена сім'ї на статеву недотор¬канність іншого, а також дії сексуального характеру відносно неповнолітнього члена сім'ї.Фізичні ознаки сексуального насильства:

- ушкодження статевих органів;

- захворювання, що передаються статевим шляхом;

- вагітність.Психічні ознаки сексуального насильства:

- нічні кошмари і страхи;

- депресія, низька самооцінка;

- невідповідні до віку сексуальні ігри і знання про сексуальну поведінку;

- намагання повністю закрити своє тіло;

- ексгібіціонізм;

- проституція.

Психічне насильство в сім'ї - насильство, пов'язане з дією одного члена сім'ї на психіку іншого шляхом словесних образ або погроз, переслідування, залякування, якими навмисно спричиняється емоційна невпевненість, нездатність захистити себе та може завдаватися або завдається шкода психічному здоров'ю.Ознаки психічного насильства:

- затримка фізичного і розумового розвитку дитини;

- енурез, нервовий тік;

- постійно сумний вигляд;

- різноманітні соматичні захворювання;

- неспокій, тривожність;

- порушення сну;

- довготривалий пригнічений стан;

- агресивність;

- схильність до усамітнення;

- невміння спілкуватися.

Економічне насильство в сім'ї - умисне позбавлення одним членом сім'ї іншого житла, їжі, одягу й іншого майна чи коштів, на які постраждалий має передбачене законом право, що може призвести до його смерті, викликати порушення фізичного чи психічного здоров'я.Ознаки економічного насильства:

- відсутність адекватних віку і потребам дитини їжі, одягу, житла, медичної допомоги, освіти;

- крадіжка їжі;

- санітарно-гігієнічна недбалість; хворобливість;

- агресивність.

Жертва насильства в член сім'ї - який постраждав від фізичного, сексуального, психологічного чи економічного насильства з боку іншого члена сім'ї.

Попередження насильств в сім'ї - система соціальних і спеціальних заходів, спрямованих на усунення причин і умов, які сприяють вчиненню насильства в сім'ї, припинення насильства в сім'ї, яке готується або вже почалося, притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні насильства, а також медико-соціальна реабілітація жертв насильства в сім'ї.

Захисний припис - спеціальна форма реагування служби дільничних інспекторів міліції та кримінальної міліції у справах неповнолітніх що до жертви насильства в сім'ї, яким особі, що вчинила це насильство, забороняється вчиняти певні дії стосовно жертви насильства в сім'ї.

Віктимна поведінка - поведінка потенційної жертви насильства в сім'ї, що провокує це насильство.

Органи та установи, на які покладається здійснення заходів із попередження насильства в сім'ї:

1. Спеціально вповноважений орган виконавчої влади з питань попередження насильства в сім'ї.

2. Служба дільничних інспекторів міліції та кри¬мінальна міліція у справах неповнолітніх.

3. Органи опіки та піклування.

4. Спеціалізовані установи для жертв насильства в сім'ї:

- кризові центри для жертв насильства в сім'ї та членів сім'ї, стосовно яких існує реальна загроза вчинення насильства в сім'ї;

- центри медико-соціальної реабілітації жертв насильства в сім'ї.

Підстави для вжиття заходів із попередження насильства в сім’ї:

- заява про допомогу жертви насильства в сім'ї або члена сім'ї, стосовно якого існує реальна загроза вчинення насильства;

- висловлене жертвою насильства в сім'ї або членом сім'ї бажання на вжиття заходів з попередження насильства в сім'ї в разі, якщо повідомлення або заява надійшли не від нього особисто;

- отримання повідомлення про застосування насильства в сім'ї або реальної загрози його вчинення стосовно неповнолітнього чи недієздатного члена сім'ї.ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ

Учень приходить в ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей» за 15-20 хвилин до початку занять, чистий і охайний, займає своє робоче місце з першим дзвінком, готує все необхідне навчальне приладдя.

Не можна приносити на територію ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей» з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом зброю, в т.ч. ножі, вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої, сигарети, наркотики і інші одурманюючі засоби і отрути.

Забороняється вживання непристойних виразів і жестів.

Не можна без дозволу педагогів або медичної сестри (за узгодженням з батьками) йти з ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей» та її території в урочний час.

У разі пропуску занять до 3-х днів учень зобов'язаний пред'явити класному керівнику довідку або записку від батьків (осіб, їх заміняють) про причину відсутності на заняттях. У разі пропуску більше трьох днів учень зобов'язаний представити довідку з медичної установи.

Учень ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей» повинен проявляти пошану до старших, піклуватися про молодших. Учні поступаються дорогою дорослим, старші - молодшим, хлопчики - дівчаткам.

Поза ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей» учні поводяться скрізь і усюди так, щоб не принизити свою честь і гідність, не заплямувати добре ім'я навчального закладу.

Учні бережуть майно ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей» акуратно ставляться як до свого, так і до чужого майна, дотримуються чистоти і порядку на території ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей»

До учнів), які привласнили чужі речі, будуть застосовані дисциплінарні стягнення. У разі спричинення збитку чужому майну, батьки учнів , які заподіял збиток, несуть матеріальну відповідальність.

Учні, які знайшли втрачені або забуті, на їх думку, речі належить здати черговому, який знаходиться на першому поверсі навчального закладу.

Фізична конфронтація, залякування і знущання є неприпустимими формами поведінки.Не дозволяється жувати гумку, користуватися плеєром і мобільним телефоном на заняттях.

Учень зобов'язаний виконувати домашні завдання в терміни, встановлені програмою.

Приносити на заняття всі необхідні підручники, зошити, інструменти і письмове приладдя.

ПОВЕДІНКА НА ЗАНЯТТЯХ

Коли викладач входить в клас, учні встають, вітаючи викладача. Так само учнівітають будь-якого дорослого, який увійшов до класу під час занять, окрім занять інформатики, коли учні працюють за комп'ютером.

Під час заняття не можна шуміти, відволікатися самому і відволікати інших товаришів від занять розмовами, іграми і іншими справами, що не стосуються заняття.

Якщо під час занять учню необхідно вийти з класу, то він повинен попросити дозволу у викладача.

Якщо учень хоче поставити питання викладачеві або відповісти на питання викладача, він піднімає руку.

Під час заняття ученьмає право ставити питання викладачеві, якщо не

має право в коректній формі обстоювати свій погляд і свої переконання при обговоренні різних спірних і неоднозначних питань.

ПОВЕДІНКА УЧНІВ ДО ПОЧАТКУ, НА ПЕРЕРВАХ І ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ЗАНЯ

зобов'язаний:

- підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці;

- вийти з класу, якщо попросить викладач;

- підкорятися вимогам чергового координатора по поверху.

Час перерви - особистий час кожного учня. Він може його проводити по своєму розумінню, проте, не повинен заважати іншим.

Під час перерви учні можуть вільно переміщатися по ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей», окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися в цілях безпеки (горище, підвал, кухня, фізична і хімічна лабораторії).

Під час перерв забороняється бігати по сходах, поблизу віконних отворів і в інших місцях, не пристосованих для ігор.

Під час перерв забороняється штовхати один одного, кидатися предметами і застосовувати фізичну силу.

У навчальному закладі забороняється тютюнопаління.

Категорично не можна самовільно розкривати вікна, сидіти на підвіконнях.

На перервах учні можуть звернутися до свого класного керівника, чергового від дирекції за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ УЧНІВ

У ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей» учні повинні приходити в охайному одязІ

Одяг повинен відповідати зросту, виражати пошану господаря до самого собі і суспільства.

Рекомендується не використовувати косметику і не носити багато прикрас на заняття.Спортивний одяг, призначений для уроків фізкультури, на інших уроках недоречний.

Знаходитися в ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей» у верхньому одязі без особливих на те причин не дозволяється.

На заняттях виробничого навчання повинні мати робочу форму.

На урочисті заходи учні приходять у святковій формі.

На вечори, концерти учні вибирають одяг по рекомендації батьків і на свій розсуд.

1. КУЛЬТУРА ПОВЕДІНКИ В ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей» НА ЗАНЯТТІ:

1. Старанно вчись, акуратно відвідуй заняття, не запізнюйся.

2. Безперечно виконуй розпорядження викладача, уповноважених класного колективу.

3. Під час заняття сиди прямо, не спирайся на парту і не розлягайся, уважно слухай, не займайся сторонніми справами.

4. Якщо знаєш відповідь на запитання, мовчки підніми руку.

5. Не «тягнись» і не вигукуй — будь скромним.

6. Уважно слухай відповідь товаришів, не глузуй з товариша, що допустився помилки, неточності у відповіді.

7. Будь ввічливим з викладачами і товаришами: проси вибачення, коли ненавмисне вчинив якусь прикрість, постійно користуйся словами ввічливості.

8. Допомагай товаришеві у навчанні.

9. Тримай у чистоті й порядку своє робоче місце в кабінеті, майстерні.

10. Не затримуй хід заняття, не завдавай запитань, які не стосуються теми.

11. Виправляй відповідь товариша у доброзичливій формі, не підкреслюй своєї переваги.12. Якщо не підготувався до заняття, скажи про це і не намагайся відповідати, цим ти збережеш час і для себе, і для товаришів.

Права учнів

Учні мають право
1. На захист прав особистості і ввічливе ставлення до себе.
2. На вільний вибір закладу.
3. На вибір предмету поглибленого вивчення, позакласних додаткових, факультативних занять, занять із окремих предметів і складання курсу екстерном.
4. На відкриту оцінку своїх знань, отримування об’єктивної оцінки із предметів.
5. На завчасне повідомлення про строк контрольної роботи, вимагати проведення не більше двох контрольних робіт у день і не більше п’яти контрольних робіт у тиждень.
6. Вносити пропозиції в раду, адміністрацію ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей» з покращення програмного навчання і виховання.
7. На апеляцію у випадку конфлікту з учителем в раду ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей» або адміністрацію.
8. На носіння довільної форми одягу.
9. Висловлювати класному керівнику, директору, вчителям свої проблеми і отримувати від них допомогу, пояснення, відповіді.
10. Відкрито висловлювати свою думку стосовно життя ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей», не принижуючи гідності інших.
11. Представляти ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей» в конкурсах, оглядах, змаганнях та інших заходах відповідно із своїми можливостямси і вміннями.
12. На звільнення від уроків згідно заяви батьків.

Зобов’язані
1. Виконувати статут ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей».
2. Оволодівати знаннями.
3. Не пропускати уроки, не запізнюватися на заняття.
4. Акуратно вести щоденник і подавати його за першою вимогою.
5. Брати активну участь у суспільно-корисній праці, виробництві.
6. Брати участь у житті ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей», підтримувати і примножувати традиції ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей», його авторитет, брати активну участь у позакласній і гуртковій роботі.
7. Бути ввічливим у спілкуванні з учителями, з повагою ставитись до батьків. Проявляти милосердя, турбуватись про молодших.
8. Гідно поводити себе, дотримуватись культури поведінки і зовнішнього вигляду. Забороняється куріння, вживання алкоголю і наркотиків.
9. Приходити в ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей» охайним, дотримуватись єдиної форми.
10. Піклуватися про здоров’я і безпеку свого життя, товаришів, у випадку пропуску занять пред’явити довідку або інший підтверджуючий документ.
11. Знати і дотримуватись правил техніки безпеки на уроках, вуличного руху, правил протипожежної безпеки.
12. Бережно ставитись до державного, суспільного і особистого майна, охороняти природу.
13. У випадку псування шкільного майна, приміщення, учень повинен відшкодувати його або разом з батьками провести ремонт.
14. Повністю використовувати час, відведений на уроки, старанно працювати над поповненням своїх знань, систематично готуватись до уроків.
15. Діяти завжди на благо колективу ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей», турбуватись про честь і підтримку традицій ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей», його авторитету.
16. Гідно, культурно вести себе в ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей» і за її межами, турбуватись про красу рідної мови.
17. Проявляти повагу до вчителів та інших працівників ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей», підкорятись вказівкам та розпорядженням директора ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей», педагогічної ради, учителів, а також постановам ліцейного самоврядування (суперечки вирішувати тільки на принципах визначених Статутом ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей»).
18. Постійно підтримувати у чистоті і порядку приміщення ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей» та його територію.
19. Вітатися до працівників та гостей ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей».

Заохочення і покарання
1. Колектив заохочує учня за:
- старанне навчання і суспільно-корисну працю;
- зразкову поведінку;
- визначні досягнення;
- працелюбство і мужність.
2. Вид заохочення і спосіб його присвоєння визначається Статутом ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей».
3.Батькам відмінників навчання надсилаються листи-подяки.
4.Учні, які особливо відзначились, одержують нагороди і заохочення, присуджені органами народної освіти, закладами організаціями - відповідно до існуючих положень; за відмінне навчання після закінчення кожного семестру і навчального року видається стипендія.
5.Згідно зі Статутом ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей» учень карається:
- зауваженням класного керівника;
- зауваженням або доганою директора ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей», зробленою в присутності учнів .
- позбавлення права брати участь у вечорах відпочинку, представляти ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей» за його межами;
- переводом в інший заклад;
- виключенням з ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей», якщо учень не виконує своїх учнівських) обов’язків;
- обговореням поведінки учня на класних зборах, ради ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей»;
- зниженням оцінки за поведінку за тиждень, семестр, рік;
- за запізнення на уроки учень повинен писати пояснюючу записку.
6.Здійснення покарання може бути відкладено на час випробування
(не більше півроку), якщо учень буде взятий на поруки класним керівником
або учнівським колективом, батьківським комітетом, педагогічною радою чи іншою громадською організацією.
7. Учень має право на зняття покарання на принципах, встановлених статутом ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей»


Правила поведінки учнів в громадських місцях

1. Під час відвідування театрів, музеїв, художніх виставок, екскурсій учень поводиться з гідністю, скромно і інтелігентно. Пам'ятає, що він представляє перед людьми, що оточують його, самого себе, свою сім'ю, свою освітню установу, свого педагога який разом з ним є присутнім на заході.

2. У громадському транспорті учень тихо розмовляє зі своїми товаришами, щоб не заважати іншим пасажирам. Поступається місцем людям старшого віку, інвалідам, дошкільнятам. Хлопчики і юнаки поступаються місцем дівчаткам, дівчатам і жінкам. Вони "сильна стать" і тому поступаються місцями "слабкій статі".

3. Забороняється розмовляти під час театральних спектаклів і пояснень екскурсовода, їсти солодощі і морозиво, шарудіти папірцями від цукерок, заважати навколишнім людям. Після закінчення екскурсії можна поставити питання екскурсоводові.

4. Не рекомендується під час театрального антракту купувати у буфеті багато солодощів. Це шкідливо для здоров'я. У будь-якому випадку нічого не можна їсти в самому театральному залі, для цього існує приміщення буфета.

5. Вказівки педагога або педагогів, які ведуть учнів на екскурсію, в музей, театр і тому подібне, обов'язкові для виконання учнями і обговоренню не підлягають. Після повернення до освітньої установи можна з'ясувати, чим було викликано те або інше зауваження.

6. Учень має право самостійно повертатися додому після заходу тільки з дозволу педагога.

Кодекс честі учня:

- Вчитися не заради оцінки, а для здійснення гуманних, патріотичних цілей і досягнень.

- Направляти свою навчальну діяльність на глибоке оволодіння знаннями з основ наук, бути ініціативним, самостійним, найповніше виявляти себе.

- Дотримуватися вимог ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей», правил внутрішнього розпорядку, гідно вести себе.

- Бути ввічливим у спілкуванні з товаришами, викладачами, старшими людьми, шанобливо ставитися до батьків.

- Турбуватися про молодших.

- Виявляти милосердя.

- Дбати про пристойний зовнішній вигляд, власну гігієну.

- Не допускати куріння, не вживати спиртних напоїв, наркотичних засобів.

Безпека в разі загрози терористичного акта

- Постійно виявляйте пильність, тримайте навколишнє оточення під контролем. У разі виникнення підозрілої ситуації: неадекватна поведінка окремих громадян, підозрілий предмет, пряма загроза - негайно повідомте про це батькам, учителям, працівникам правоохоронних органів. Ніколи не беріть в руки, не відкривайте, не розгортайте підозрілі безгоспні сумки, пакети, кейси, валізи, портфелі. Не наносите по ним удари.

- Не користуйтеся радіоприладів поблизу підозрілого предмета.

- Не робіть спробу самостійно знешкодити підозрілий предмет або доставити його у відділення міліції.

- Не намагайтеся проникнути на оточення, огороджену, що охороняється зону.

- Постарайтеся швидко покинути небезпечну зону, вивести з неї однолітків. У разі проведення операції спеціальними службами із застосуванням вогнепальної зброї швидко ляжте на землю, сховайтеся за парканом, стіною будівлі, деревом, бордюром.

- Якщо у вас є інформація про підготовлюваний теракт, негайно повідомте про це батькам, учителям, в поліцію, рятувальникам.

- Якщо у вас в руках опинився фотоапарат, кіно-або відеокамера, постарайтеся зафіксувати на плівці максимально можливу кількість інформації.

- У разі виникнення теракту негайно надайте долікарську допомогу постраждалим, викличте «швидку допомогу», міліцію, рятувальників.

Список використаних джерел:

1.Бех, І.Д. Особистісно орієнтоване виховання : Науково-методичний посібник .-К.:ІЗМН,1998.-204 с.

2.Бех, І. Д. Особистісно-орієнтоване виховання-нова освітня філософія // Педагогіка толерантності.-2001.-№ 1.- С. 16-19.

3.Кашкарьов, Г.В. Врахування типологічних особливостей специфічних груп молоді в процесі соціальної роботи // зб. наукових праць БДПІ ( Педагогічні науки).-№ 1.-1999.-С.39-44.4.Оржеховська, В.М., Виноградова-Бондаренко, В.Є.Дитяча бездоглядність та безпритульність: історія,проблеми, пошуки:Навчальний посібник,-К.,2004.-78 с.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал