Правила використання та обслуговування платіжних карток visa та/або MasterCard публічного акціонерного товариства акціонерного банкуСкачати 222.24 Kb.

Дата конвертації01.01.2017
Розмір222.24 Kb.
ТипПравилаНабирає чинності з «1» квітня 2016 року
ПРАВИЛА
використання та обслуговування платіжних карток VISA та/або MasterCard
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
«ПІВДЕННИЙ»

м. Одеса, 2016 р.

Правила використання та обслуговування платіжних карток VISA та/або MasterCard
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «ПІВДЕННИЙ»

Визначення термінів
Терміни наведені нижче, застосовуються в такому значенні:
Авторизація – процедура отримання дозволу на проведення операції з використанням електронного платіжного засобу;
Банківський автомат самообслуговування (банківський автомат) – програмно-технічний комплекс, що дає змогу держателю електронного платіжного засобу здійснити самообслуговування за операціями з одержання коштів у готівковій формі, унесення їх для зарахування на відповідні рахунки, одержання
інформації щодо стану рахунків, а також виконати інші операції згідно з функціональними можливостями цього комплексу;
Банк – Акціонерний банк «Південний». Член платіжної системи, емітент або еквайр, який надає платіжну послугу користувачу;
Видача готівки – операція з видачі Держателю ПК грошових знаків через касу Банку, фінансової установи чи торговця, банкомат;
Витратний ліміт встановлений по картках ліміт на зняття готівки і розрахунки в торгових установах за певний проміжок часу, який встановлюється для зменшення ризиків несанкціонованого використання коштів на ПР, а також для протидії виникненню несанкціонованої перевитрати на ПР.
Держатель електронного платіжного засобу (Держатель) – фізична особа (Клієнт) або довірена особа клієнта, яка на законних підставах використовує електронний платіжний засіб для ініціювання переказу коштів з відповідного рахунку в банку або здійснює інші операції із застосуванням зазначеного електронного платіжного засобу;
Довірена особа Клієнта фізична особа, якій відповідно до Заяви на оформлення додаткових карток
Клієнт дозволяє випуск додаткового електронного платіжного засобу та дає згоду на здійснення операцій з використанням додаткового електронного платіжного засобу;
Динамічний пароль – одноразовий пароль, що генерується Банком за запитом Держателя електронного платіжного засобу для однієї платіжної операції і діє протягом обмеженого часу;
Додаткова картка – ПК, що випускається додатково до основної Платіжної Картки. Може бути випущена на ім'я Клієнта або його довіреної особи. Операції, проведені з використанням Додаткових Карток, відображаються за рахунком Клієнта. Термін дії додаткової картки не може перевищувати терміну дії основної ПК. Переоформлення додаткової картки здійснюється виключно за заявою Клієнта (Держателя
ПК);
Договір – договір банківського рахунку, що підписується між Банком та власником ПР та регламентує права, обов’язки та порядок взаємовідносин між Банком та власником рахунку;
Документ за операцією із застосуванням ПК – документ за операцією з використанням електронного платіжного засобу – документ, що підтверджує виконання операції з використанням електронного платіжного засобу, на підставі якого формуються відповідні документи на переказ чи зараховуються кошти на рахунки;
Еквайринг – діяльність щодо технологічного, інформаційного обслуговування суб’єктів господарювання і здійснення операцій з видачі готівки користувачам електронних платіжних засобів, які не є клієнтами емітента, а також проведення розрахунків з ними за операції, які здійснені із застосуванням електронних платіжних засобів;
Еквайрингова установа (далі – еквайр) – юридична особа, яка здійснює еквайринг;
Код авторизації – набір цифр або букв і цифр, який формується і надається емітентом або юридичною особою – учасником платіжної системи, яка діє за його дорученням, за результатами авторизації;
Конвертація – перерахування суми операції у валюту ПР, у разі якщо валюта операції відрізняється від валюти ПР;
Клієнт –Юридична особа, фізична особа-підприємець, фізична особа резидент або нерезидент, яка уклала договір з Банком на надання банківських послуг. В розумінні цих Правил поняття «фізичні особи – нерезиденти» та «фізичні особи – резиденти» мають наступне значення:
- фізичні особи-нерезиденти – іноземці, особи без громадянства, громадяни України, які мають постійне місце проживання за межами України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають на території України;
- фізичні особи-резиденти – громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які мають постійне місце проживання на території України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають за кордоном;

Правила використання та обслуговування платіжних карток VISA та/або MasterCard
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «ПІВДЕННИЙ»
Контактний центр – служба підтримки Держателя, до якої може звернутися Держатель в будь-який час за телефонами 0 482 30 70 30 чи 0 800 30 70 30 для отримання допомоги при здійсненні операцій з використанням Платіжної Картки;
Кредитна картка – Платіжна Картка за якою встановлюється Кредитний ліміт на підставі договору укладеного між Банком та Клієнтом;
Логін – унікальний набір символів, що ідентифікує Клієнта у сервісі дистанційного обслуговування
“MyBank” та є інформацією обмеженого поширення і може бути повідомлений Клієнтом виключно співробітнику Банку. Клієнт зобов’язаний забезпечити/гарантувати неможливість отримання третіми особами інформації про Логін. Ризик і всю відповідальність за несанкціоноване використання Логіна несе виключно Клієнт;
Недозволена або некоректна операція – платіжна операція, на яку Держатель ПК не давав згоду, або платіжна операція, яка була виконана с порушенням або послуги по якій не були зроблені;
Незнижуваний залишок (НЗ) сума коштів Клієнта на Рахунку у розмірі, визначеному діючими
Тарифами, якою Держатель не може розпоряджатись протягом строку дії Договору з метою забезпечення можливості Банку здійснювати договірне списання в порядку та в розмірі, визначеному Договором,
Правилами та Чинними Тарифами. Незнижуваний залишок може бути або фіксованою сумою, або відсотком від щоденного залишку на рахунку, залежно від тарифного пакету, за якім обслуговується рахунок;
Несанкціонована перевитрата – перевищення дозволенного ліміту кредитної лінії. Сума визначається як різниця між перевищенням та дозволеним лімітом кредитної лінії. При відсутності кредитної лінії несанкціонована перевитрата визначається як різниця між перевищенням суми платіжної операції по платіжній картки суми залишку коштів на його картрахунку на день здійснення списання коштів.
Несанкціонована перевитрата за поточним рахунком виникає через особливості здійснення розрахунків із застосуванням платіжних карток, зокрема, але не виключно, через розбіжності у часі між здійсненням операції з карткою та клірингом розрахунків, технічні помилки у роботі обладнання, яке використовується при здійсненні розрахунків із платіжними картками. Розмір несанкціонованої перевитрати та час не є прогнозованим;
Платіжна операція – дія, ініційована користувачем електронного платіжного засобу, з унесення або зняття готівки з рахунку, здійснення розрахунків у безготівковій формі з використанням цього електронного платіжного засобу та/або його реквізитів за банківськими рахунками; (Операція).
Платіжна схема – умови, згідно з якими проводиться облік операцій за електронними платіжними засобами користувача та здійснюються розрахунки за цими операціями;
Поточний рахунок (ПР) – поточний рахунок, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів;
Операційний час Банка частина операційного дня Банку або іншої установи - члена ПС, протягом якої приймаються документи на переказ і документи на відкликання, що мають бути оброблені, передані та виконані цим банком протягом цього ж робочого дня. Дні визначаються для банків робочими за правилами, встановленими відповідною постановою Національного банку України;
Офіційний сайт Банку – офіційний сайт Банку за електронною адресою www.bank.com.ua;
Персональний ідентифікаційний номер (ПІН - код) – набір 4-х цифр, відомий лише користувачу електронного платіжного засобу і потрібний для його ідентифікації та автентифікації під час здійснення операцій із використанням електронного платіжного засобу. Клієнт зобов’язаний забезпечити/гарантувати неможливість отримання третіми особами інформації про ПІН - код. Ризик і всю відповідальність за передачу інформації про ПІН - код несе виключно Клієнт.
Сліп – паперовий документ, який підтверджує здійснення операції з використанням платіжної картки і містить набір даних щодо цієї операції та реквізити платіжної картки;
ПІН-конверт – конверт, в якому знаходяться надруковані ПІН-коди;
Платіжна картка (ПК) – електронний платіжний засіб у вигляді емітованої Банком в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки міжнародної платіжної системи VISA Inc. або
MasterCard WorldWide, що використовується Держателем для здійснення платіжних операцій з рахунку
Клієнта, а також інших операцій, встановлених Договором;
Платіжна система (ПС) – міжнародні платіжні системи Visa International та MasterCard Worldwide, члени
ПС та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу грошей;
Платіжний термінал – електронний пристрій, призначений для здійснення платіжних операцій, отримання довідкової інформації і друкування документа за операцією із застосуванням електронного платіжного

Правила використання та обслуговування платіжних карток VISA та/або MasterCard
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «ПІВДЕННИЙ»
засобу. Може бути банківським і торговельним та з'єднаним або поєднаним із реєстратором розрахункових операцій і здійснювати друкування документа за операцією із застосуванням ПК друкувальним пристроєм цього реєстратора;
Стоп-список – перелік електронних платіжних засобів, складений за певними їх реквізитами, за якими заборонено або обмежено проведення операцій. Залежно від правил платіжної системи стоп-список може бути електронним та/або паперовим;
«CVV2/CVC2-код» – (3 надруковані цифри на зворотній стороні ПК) розуміється оригінальний набір символів, що відомий лише Клієнту і потрібний для його ідентифікації при здійсненні операцій Клієнтів за допомогою Інтернет-сервісів. Клієнт зобов’язаний забезпечити/гарантувати неможливість отримання третіми особами інформації про CVV2/CVC2-код. Ризик і всю відповідальність за несанкціоноване використання CVV2/CVC2-коду несе виключно Клієнт;
Mobi Card – система інформаційних повідомлень, яка надає можливість Клієнту Акціонерного банку
«Південний» цілодобово отримувати інформацію про рух коштів по своєму поточному рахунку з видачею платіжної картки у вигляді SMS-повідомлень за допомогою мобільного телефону, підключеного до будь- якого українського оператора мобільного зв'язку.
Visa Virtuon – платіжна картка призначена для проведення Операцій із карткою лише в мережі Інтернет. На платіжній картці відсутня смуга для підпису та магнітна смуга. ПІН-код до віртуальної картки не випускається;
Тарифи – діючи тарифи Акціонерного банку «Південний» по обслуговуванню поточних рахунків з видачею платіжних карт міжнародних платіжних систем. Тарифи можуть змінюватись Банком час від часу, без необхідності отримання окремого погодження (згоди) Клієнта;
Термінальне обладнання – електронний прилад, який при відповідних настройках дозволяє зчитувати та заносити інформацію на чіп ПК, при необхідності здійснювати авторизацію Держателя, та використовується для проведення операцій поповнення балансів інструментів ПК, розрахунків за товари (надання послуг, виконання робіт) за допомогою ПК та формування квитанцій за проведеними операціями і відвантаженню даних про них в Банк для подальшої обробки;
Технологія 3D Secure – технологія, що використовується для підвищення безпеки платежів в мережі
Інтернет та передбачає отримання Держателем електронного платіжного засобу Динамічного паролю, необхідного для здійснення платіжної операції. (сайти торговців, які підтримують цю технологію, мають позначення «Verified by VISA» або «MasterCard SecureCode»);
Торговець - суб'єкт підприємницької діяльності, який, відповідно до договору з еквайром або платіжною організацією, приймає до обслуговування ПК з метою проведення оплати вартості товарів чи послуг
(включаючи послуги з видачі грошей у готівковій формі, що надаються банками та іншими установами).
Інші терміни, що вживаються в цих Правилах, мають значення і зміст відповідно до законодавства України.
1.

Користування ПК та ПІН-кодом

1.1.
ПК є власністю Банку і надається в користування Держателю. Держателем є фізична особа, на ім'я якої випущена ПК. Строк дії зазначений на лицьовій стороні ПК. Дія ПК автоматично припиняється після закінчення останнього дня місяця року, зазначеного на її лицьовій стороні. Після закінчення строку дії ПК
Держатель на вимогу Банку повинен повернути ПК в Банк.
1.2.
ПК, що емітується Банком, є засобом безготівкових платежів, засобом зняття готівкових коштів, використання якого регулюється чинним законодавством України, включаючи нормативно-правові акти
НБУ, правилами ПС, договором банківського рахунку, а також цими Правилами.
1.3.
ПК видається разом з ПІН-конвертом (ПІН-кодом) до неї. При одержанні ПК Держатель повинен поставити власний підпис (кульковою ручкою) на зворотній стороні ПК на панелі для підпису в присутності уповноваженого співробітника Банку, а також розписатися в одержанні ПК і ПІН-конверта з ПІН-кодом.
1.4.
За будь-яких умов Держатель ПК зобов'язаний тримати в таємниці свій ПІН-код, не записувати ПІН- код на ПК або на інших предметах, що, як правило, зберігаються разом із ПК.
1.5.
Держатель не має права передавати ПК в користування третім особам. Використання та видача електронного платіжного засобу за довіреністю не допускається. Держатель не повинен розголошувати реквізити ПК, за винятком випадків, встановлених п. 5 цих Правил. Банк попереджує про підвищений ризик використання ПК для розрахунків в мережі Інтернет. При купівлі товарів, оплаті послуг по Інтернет, телефону, пошті, факсу тощо з використанням ПК, Держатель здійснює операцію з зазначенням свого імені,

Правила використання та обслуговування платіжних карток VISA та/або MasterCard
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «ПІВДЕННИЙ»
номеру ПК, терміну її дії, у деяких випадках – CVV2/CVC2 код, підтверджуючи цим здійснення операції.
Держатель цим попереджається, що здійснення таких операцій може призвести до отримання третіми особами реквізитів ПК та їх несанкціонованого використання для проведення шахрайських операцій. У разі списання по Рахунку сум таких операцій Банк залишає за собою право не приймати ніяких претензій від
Держателя.
1.6.
Розрахунки з використанням ПК здійснюються в межах витратного ліміту.
1.7.
При використанні ПК для оплати товарів і послуг, Держатель не повинен випускати її з поля зору і перед тим, як підписати відбиток з ПК (сліп) або чек з термінального обладнання, повинен перевірити чи вірно зазначені сума і дата операції. Підписуючи сліп або чек, Держатель визнає правильність зазначеної суми. Держатель ПК повинен одержати одну копію оформленого чека або сліпа.
1.8.
Підприємства, що приймають ПК в оплату товарів або послуг, а також пункти видачі готівки банків, можуть вимагати від Держателя ПК пред'явлення документа, що підтверджує його особу, з метою
ідентифікації його як законного Держателя ПК.
1.9.
Держатель ПК може одержати готівку в пунктах видачі готівки банків і в банкоматах з логотипами ПС.
1.10.
Держатель ПК повинен зберігати чеки і сліпи, що підтверджують факт здійснення операцій із використанням ПК для звірки тотожності операції з випискою Банку протягом 45 діб з часу здійснення операції.
1.11.
Для збереження ПК в робочому стані Держатель повинен дотримуватися наступних правил: не докладати до ПК фізичних зусиль (не припускати подряпин, тріщин, вигинів, дії високих або низьких температур тощо); не піддавати ПК дії електромагнітних випромінювань (не тримати ПК поруч з мобільними телефонами, магнітами, побутовою, відео- та аудіо- технікою).
1.12.
У разі необхідності можливе термінове оформлення ПК протягом 4 годин у Операційний час Банку.
Дана послуга здійснюється тільки відділеннями Банку, розташованими у м. Одеса, та додатково тарифікується Банком.
1.13.
Щомісячна виписка про платіжні операції за рахунком надається Клієнту після його ідентифікації при відвідуванні Клієнтом установи Банку (регіонального відділення/відділення) безкоштовно. За власним бажанням, Клієнт може замовити платну послугу щомісячного отримання виписки про платіжні операції за рахунком електронною поштою (відправлення виписки на e-mail) або/та платну послугу SMS-повідомлень про платіжні операції за рахунком (послуги Mobi-Card). Ці послуги Клієнт може замовити після його
ідентифікації в установі Банку (регіонального відділення/відділення) або у контакт-центрі Банку за телефоном 0 800 30-70-30. Замовивши ці платні послуги (в установах Банку або за допомогою контакт- центру), Клієнт доручає Банку самостійно списувати вартість цих послуг з рахунку Клієнта згідно з діючим тарифним пакетом, за якім обслуговується рахунок Клієнта.
1.14.
Замовляючи послугу «Mobi-Card» Держатель погоджується на підключення до виду сервісу, плата за який визначається діючими Тарифами.
1.15.
Підключаючись до послуги «Mobi-Card», Держатель ПК погоджується, що інформація за вказаною платіжною карткою передаватиметься по незахищених каналах зв’язку і може стати відомою третім особам.
При цьому всю відповідальність за розголошення інформації про стан ПР третім особам, що може статися внаслідок надсилання Банком інформації через незахищені канали зв’язку, Держатель ПК бере на себе. Банк не несе відповідальності за несвоєчасну доставку SMS-повідомлень чи цілковиту її відсутність оператором мобільного зв’язку або за зміну внутрішньої політики оператора мобільного зв’язку відносно операцій з доставки SMS-повідомлень на мобільний телефон.
1.16.
У разі припинення дії ПК та/або закриття ПР, послуга «Mobi-Card» відключається автоматично.
1.17.
Клієнт має право звернутися до Банку с заявою на отримання копій документів по операціям, здійсненним по ПР з використанням ПК протягом 360 днів на момент звернення. Таке звернення Клієнта не підпадає під дії розділу 8 цих Правил, при цьому Банком стягується комісія за запит документів згідно
Тарифів.
2.

Активація нової картки та зміна ПІН – коду

2.1.

ПК, що отримана у відділенні Банку повинна буди активована для подальшої роботи. Інформацію про те, чи потребує ПК активації потрібно дізнатися у менеджера, що здійснює видачу ПК.
2.2.

Перша операція з новою ПК з магнітною смугою повинна здійснюватися з використанням ПІН – коду у будь-яких пристроях, що приймаюсь платіжні картки (Банкомати, Банківські кіоски самообслуговування,
POS – термінали, що вимагають введення ПІН – коду).

Правила використання та обслуговування платіжних карток VISA та/або MasterCard
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «ПІВДЕННИЙ»
2.3.

ПК з чипом активуються з введенням ПІН-коду виключно у банкоматах.
2.4.

ПК Visa Virtuon та Visa Gift не потребують активації.
2.5.

За власним бажанням, Держатель може змінити ПІН – код з використанням банкомату Акціонерного
Банку «Південний». Для зміни ПІН – коду Держатель повинен:
2.5.1.

Переконатися, що банкомат не обладнаний додатковим устаткуванням (накладкою на клавіатуру, або зчитувачем картки тощо);
2.5.2.

Переконатися, що під час проведення операції, ПІН-код не може стати доступним іншим особам або пристроям спостереження, що знаходяться біля банкомату;
2.5.3.

Вставити ПК в приймач банкомата магнітною стрічкою донизу праворуч. На екрані з'явиться повідомлення, яке дозволить вибрати мову спілкування;
2.5.4.

Вибрати мову спілкування шляхом натискання на кнопки, які знаходиться поруч з відповідним надписом, при цьому на екрані з’явиться повідомлення "Введіть ПІН-код";
2.5.5.

Набрати ПІН-код на клавіатурі банкомату, натиснути кнопку, яка знаходиться на екрані поруч з повідомленням «Після введення натисніть цю клавішу», при цьому на екрані з’явиться меню, що дозволить вибрати операцію, яку дозволено здійснити за допомогою ПК;
2.5.6.

Натиснути кнопку, яка розташована навпроти надпису «Інші операції», на екрані з’являться варіанти операцій, далі натиснути кнопку «Зміна ПІН-коду»;
2.5.7.

Ввести на клавіатурі банкомату новий ПІН-код (4 цифри). Після цього банкомат запропонує ввести новій ПІН-код ще раз. Повторити введення нового ПІН-коду;
2.5.8.

В разі не збігу повторно введеного нового ПІН – коду банкомат повідомить про це та запропонує ввести новій ПІН-код ще раз. Повторити ще раз введення нового ПІН-коду;
2.5.9.

Після повторного безпомилкового введення ПІН-коду банкомат попередить, що дана послуга є платною з вказівкою вартості послуги та пропонує продовжити операцію;
2.5.10.

В разі згоди натиснути «ТАК», для відміни операції натиснути «НІ»;
2.5.11.

Зі згодою Держателя та наявності на рахунку достатніх коштів, не менш ніж вартість операції, буде проведена авторизація та зміна ПІН – коду;
2.5.12.

По завершенню операції отримати чек банкомату з підтвердженням успішності операції та сумою списаної з рахунку комісії;
2.5.13.

В разі відсутності на рахунку Держателя достатніх коштів, потрібних на здійснення операції зміни
ПИН – коду, операція буде відмінена з видачею банкоматом чеку про відміну операції.
2.5.14.

Не встановлюйте простій ПІН-код, такий як «1234», «5555», «0000».

3.

Отримання готівки в пунктах видачі готівки банківських установ (касах банків)
3.1.

Отримання готівки в пунктах видачі готівки банківських установ (касах банків) здійснюється одним з наведених нижче способів:
- з введенням ПІН – коду;
- з обов’язковим наданням паспорта або документа, що його замінює.
3.2.

Готівкові кошти видаються у національній валюті, за винятком випадків, коли ПР відкрито у іноземній валюті. У такому випадку у відділенні Банку можливо отримати іноземну валюту (якщо інше не передбачене постановами НБУ та іншими нормативно-правовими актами України).
3.3.

Співробітник Банку проводить ПК через зчитувач магнітної смуги або зчитувач мікросхеми термінального обладнання і таким чином надсилає запит на авторизацію. При необхідності Держатель повинен ввести ПІН-код на термінальному обладнанні. Після отримання дозволу на проведення операції передає для підпису Держателю чеки (2 екземпляри), роздруковані термінальним обладнанням.
3.4.

Держатель підписує чеки після перевірки правильності зазначеної в них інформації.
3.5.

Співробітник Банку звіряє підпис Держателя на чеках з підписом на ПК та повертає ПК Держателю.
3.6.

Держатель отримує гроші у касі Банку, та один з примірників чека з підписом касира Банку.
3.7.

Співробітник Банку видає Клієнту готівку у відповідності з чинним законодавством, в межах залишку на рахунку протягом робочого часу за вимогою Клієнта.
3.8.

Видача за електронними платіжними засобами готівки через банківські установи (каси) інших банків в межах України здійснюється виключно в гривнях.
3.9.

Держатель повинен надати паспортний документ в пункті видачі готівки інших банків, у разі потреби.

Правила використання та обслуговування платіжних карток VISA та/або MasterCard
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «ПІВДЕННИЙ»
4.

Отримання готівки через банкомати (ATM)

4.1.

Для отримання готівки через банкомат Держатель повинен:
- переконатися, що банкомат працює (кардрідер (пристрій читання карток) повинен мигати зеленим світлом, екран – «світитися», якщо банкомат не працює, - кардрідер не мигає зеленим світлом, на екрані з’явиться повідомлення “банкомат тимчасово не працює”, “OFF LINE”, “OUT OF SERVICE”, або ж екран не буде “світитися” взагалі);
- здійснити операції згідно пунктів 2.5.1. – 2.5.5. цих правил;
- натиснути кнопку, яка розташована навпроти надпису "Видача готівки", на екрані з'являться варіанти сум, які може отримати Держатель. У разі необхідності отримання суми, що не зазначена на моніторі банкомату можна скористатися пунктом меню «Інша сума» (якщо такий передбачено меню) та ввести суму самостійно на клавіатурі банкомата;
- натиснути кнопку, яка розташована навпроти бажаної суми;
- забрати ПК, гроші які з'являться з банкомата та чек.
При необхідності одержання більшої суми, ніж це максимально можливо (технічні обмеження банкомата на видачу певної кількості купюр), після закінчення операції з видачі готівки потрібно повторити
її з початку.
4.2.

Для отримання інформації про залишок на рахунку потрібно:
У разі надання даної інформації банкоматом, необхідно натиснути кнопку, яка розташована напроти надпису "Залишок на рахунку", банкомат видасть чек, де буде вказаний залишок на ПР, або повідомить залишок на екрані банкомату.
4.3.

Нестандартні ситуації:
Будьте уважні: Картку може бути вилучено банкоматом у наступних випадках:
у разі, якщо тричі поспіль введено невірний ПІН-код (незалежно від місця та часу введення) у разі закінчення строку дії картки; у разі перебування картки у стоп-списку;
Затримка з виконанням інструкцій банкомата більш ніж 20 секунд може призвести до скасування операції або до затримання готівки чи картки банкоматом.
У випадку помилкової видачі готівки Держатель повинен звернутись у найближче відділення Банку, оформити заяву, в якій визначити обставини проведення операції. Співробітник Банку проконсультує
Держателя, щодо подальших дій. Після проведення перевірки та чергової інкасації банкомата стан ПР
Держателя буде приведений у відповідність з фактичними операціями (кошти на ПР буде поповнено на недоотриману суму або зменшено на отриманий у банкомату надлишок коштів).
У разі виникнення проблем, пов'язаних з роботою банкомата, видачею невірних купюр, вилучення ПК необхідно звертатися за телефонами 0482 – 30-70-30 або 0-800-307030.
У разі вилучення ПК банкоматом потрібно звернутися до найближчого відділення Банку та оформити відповідну заяву на повернення вилученої ПК.
4.4.

Якщо ПК Держателя була вилучена Банкоматом іншого Банку, Держатель може або зателефонувати за номерами телефонів, вказаними на Банкоматі, та з’ясувати обставини повернення вилученої ПК, або звернутися до Банку-емітента для переоформлення ПК.
4.5.

Після телефонного звернення Держателя ПК блокується шляхом її внесення до електронного СТОП-списку. Після блокування ПК здійснення операцій, які потребують авторизації, стане неможливим: у відповідь на авторизаційний запит Банк надасть відповідь відмови.
4.6.

У разі вилучення ПК через технічний збій роботи Банкомату іншого банку необхідно звернутися до банку- власника Банкомату, телефон якого зазначено на екрані та/або корпусі банкомату.
5.

Розрахунок за товари та послуги з використанням ПК
5.1.

При розрахунку за товари та послуги платіжною карткою, Держатель перевіряє чек або сліп, який йому надається, та підписує його. Цей підпис повинен відповідати тому, що знаходиться на ПК. Якщо це передбачено, держатель повинен ввести ПІН –код на термінальному обладнанні.
5.2.

Своїм підписом Держатель підтверджує точність рахунку та правильність вказаної суми, а також дає розпорядження на сплату рахунку в системі Банку на користь цього Торговця.

Правила використання та обслуговування платіжних карток VISA та/або MasterCard
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «ПІВДЕННИЙ»
5.3.

Якщо товар повернено або послуга не отримана в повному обсязі, Держатель ПК самостійно повинен звернутися в торгову точку, у якій був придбаний товар/надана послуга.
5.4.

Повертаючи кошти Держателю, підприємство торгівлі (послуг) здійснює відміну відповідної операції шляхом використання ПК, за якою була проведена ця операція, в POS-терміналі та видає Держателю зворотний (кредитовий) чек POS-терміналу (СЛІП) на суму повернення.
5.5.

Повернення коштів можливе виключно на ПР в безготівковій формі.
5.6.

У разі, якщо кошти не були зараховані на ПК Держателя протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів по Картках Visa та/або 30 (тридцяти) календарних днів по Картках MasterCard, Держатель повинен звернутися в Банк та написати заяву на спірну транзакцію.
Увага! Банк не несе відповідальність за відмову підприємств торгівлі/сервісу
прийняти до оплати ПК.

6.

Оплата послуг готелю за допомогою ПК

6.1.

Після приїзду в готель Держателя можуть попросити пред’явити свою ПК адміністратору чи іншому уповноваженому співробітнику готелю для проведення попередньої авторизації. Авторизація проводиться на приблизно розраховану суму вартості послуг готелю, виходячи з розцінок готелю. У результаті проведеної авторизації відбувається блокування цієї суми.
6.2.

При виїзді з готелю Держатель пред’являє свою ПК адміністратору чи іншому уповноваженому співробітнику готелю для проведення остаточного розрахунку. При цьому Держатель повинен
ОБОВ’ЯЗКОВО нагадати відповідному співробітнику, що авторизація за його ПК вже проводилась та попередньо розрахована сума вартості послуг готелю вже заблокована;
6.3.

Співробітник готелю зобов’язаний надати Держателю сліп (квитанцію) для підпису, що підтверджує вірність вартості послуг готелю;
6.4.

Якщо остаточно розрахована сума вартості послуг готелю виявилася більшою, ніж сума, заблокована попередньо, на різницю між ними може проводиться додаткова авторизація;
7.5. Якщо Держатель заборгував готелю, з його Рахунку буде списуватися відповідна сума після виїзду
Держателя з готелю.
7.

Особливості використання картки при ризикових операціях та в мережі Інтернет
7.1.

Банк попереджає, що вся відповідальність за операції, що здійснюються у мережі Інтернет, або за допомогою пошти/телефону, покладається на Держателя ПК. Банк рекомендує використовувати для подібних операцій спеціалізований банківський продукт Visa Virtuon – картку, яка може бути використана виключно для здійснення операцій за допомогою Інтернет/пошти/телефону. Вся інформація, що необхідна для здійснення розрахунків зазначена на картці. Дана картка не має магнітної смуги та ПІН-коду.
7.2.

Банк рекомендує при здійснені операції з платіжними картками у мережі Інтернет, якщо сайти торговців підтримують Технологію 3D Secure (сайти мають позначення «Verified by VISA» або «MasterCard
SecureCode»), обов’язково виконувати платіжні операції за допомогою цієї технології.
7.3.

Активувати технологію 3D Secure на своїй платіжній картці Держатель може у будь-якому банкоматі
Акціонерного Банку «Південний», ввівши за допомогою спеціального меню з клавіатури банкомату номер мобільного телефону, на який банк буде відправляти SMS повідомлення зі згенерованими динамічними паролями.
7.4.

Оплата товарів, послуг у мережі Інтернет та замовлення товарів чи послуг поштою/телефоном дозволяється тільки Держателям карток типу Visa Electron, Visa Unembossed, Visa Classic, Visa Gold та
Platinum, Visa Business, MasterCard Unembossed, MasterCard Standard, MasterCard Gold, Debit MasterCard,
MasterCard Business.
7.5.

Для замовлення послуги/товару по Інтернет, пошті, телефону Держатель картки повинен вказати тип картки, номер картки, термін дії картки та останні три цифри надруковані на смузі для підпису картки поряд з номером (CVC2 або CVV2)(на картках Visa Virtuon – з лицевої сторони картки) у відповідні поля запиту.
На сайтах, які підтримують Технологію 3D Secure, необхідно додатково ввести в поле запиту динамічний

Правила використання та обслуговування платіжних карток VISA та/або MasterCard
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «ПІВДЕННИЙ»
пароль, згенерований та відправлений Банком у SMS повідомленні на ідентифікований Банком мобільний номер телефону Держателя платіжної картки.
7.6.

У разі втрати / крадіжки мобільного телефону або зміну номера мобільного телефону, на номер якого
Банком направляються динамічні паролі, Держатель електронного платіжного засобу зобов'язується негайно інформувати Банк.
7.7.

У випадку виникнення питань, стосовно проведення операцій за допомогою мережі Інтернет, потрібно зв’язатись із Банком за телефонами 0482 – 30-70-30 або 0-800-307030.


8.

Втрата та незаконне використання ПК.

8.1.

Держателі ПК повинні вживати всіх можливих заходів для запобігання втраті, крадіжці чи незаконному використанню ПК.
8.2.

Якщо ПК втрачено, викрадено або з іншої причини вона стала непридатною до використання, а також якщо ПІН-код став відомий сторонній особі. Держатель ПК повинен в усній формі негайно повідомити про це Банк за телефонами 0482–30-70-30 або 0-800-307030 і підтвердити свої персональні дані (П.І.Б, кодове слово), поставити ПК у електронний стоп – список.
8.3.

Письмово підтвердити усне повідомлення про втрату/крадіжку ПК або розголошення ПІН - коду та вимогу щодо постановки ПК у стоп - лист, у строк не пізніше 5 (п’яти ) робочих днів з моменту надання
Держателем ПК усного повідомлення. Письмове підтвердження має надійти на адресу Банку рекомендованим листом або факсовим повідомленням за номером (+380 48) 738-57-04 або може бути надане безпосередньо при відвіданні Банку.
8.4.

Якщо ПК втрачено за кордоном, необхідно повідомити про це Банк за телефонами цілодобовою служби: +38-0482-30-70-30 або 0-800-307030.
8.5.

Держатель ПК відповідає за всі суми по операціях з ПК, якщо ПК було передано сторонній особі або
Банк не отримав повідомлення про те, що її загублено/вкрадено.
8.6.

Якщо ПК, раніше занесену до стоп-списку, знайдено, Держатель повинен негайно повідомити про це
Банк та на вимогу Банку повернути ПК.
8.7.

Банк відповідно до договору залишає за собою право, з метою попередження несанкціонованих операцій з боку держателя, призупинити дію ПК в наступних випадках:
- коли, за рішенням Банку, операції по ПК являються ризиковими, а зв’язок з клієнтом неможливий чи відсутні відомості про контактні телефони. Розблокування здійснюється після контакту з клієнтом і підтвердження ним витрат по ПК, які привели Банк до висновку, що операції по ПК являються ризиковими;
-
ПК може бути поставлена в стоп-список за умови відправки її в інше місто/країну до моменту отримання її держателем та повідомлення про це Банк. Пересилка ПК здійснюється тільки при відсутності підпису власника картки на картці. Блокування ПК відбувається на протязі 5-10 хвилин з моменту прийняття Банком рішення (узгодження з клієнтом операцій по картці, повідомлення про отримання картки у випадку відправлення її в інше місто/країну).
-
ПК може бути заблокована програмним комплексом, що фільтрує ризикові операції, у момент, що слідує за здійсненням операції.
8.8.

Розблокування здійснюється після контакту Банка з клієнтом і підтвердження ним витрат по ПК, які були визначені програмами як ризикові, на протязі 5-10 хвилин.
Примітки.
Банк може заблокувати дію ПК шляхом постановки її в «паперовий» стоп-список.
Це дозволяє попередити несанкціоновані Держателем ПК підлімітні (без проведення авторизації) операції у випадку втрати/крадіжки ПК. На сьогоднішній день дана процедура не діє на території України.
Оплата даної послуги здійснюється згідно Тарифів Банка.
8.9.

У разі втрати ПК Банк може залишок коштів на ПР за винятком незнижувального залишку та з урахуванням заборгованості та блокіровок по рахунку перерахувати на інші рахунки згідно заяви Клієнта або видати готівкою не раніше наступного робочого дня, якщо Клієнтом здійснено дії згідно пункту 9.2.-9.4.
Правил та при відсутності діючих додаткових карток.
8.10.

У разі втрати ПІН-коду:

Правила використання та обслуговування платіжних карток VISA та/або MasterCard
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «ПІВДЕННИЙ»
- якщо Держатель загубив або не може пригадати ПІН-код, необхідно подати письмову заяву на переоформлення ПК до відділення Банку, де була оформлена картка;
- відновити ПІН-код, який Держатель загубив або не може пригадати, неможливо;
- на підставі заяви Банк емітує нову ПК з новим ПІН-кодом згідно з діючими Тарифами.
8.11.

У разі пошкодження ПК:
- якщо ПК не працює внаслідок пошкодження магнітної смуги або інших механічних пошкоджень,
Держателю необхідно подати письмову заяву на переоформлення ПК до відділення Банку.
- на підставі заяви Банк емітує нову ПК з новим ПІН-кодом згідно з діючими Тарифами.
8.12.

При переоформленні ПК Банком Клієнт:
- сплачує комісійну винагороду Банку за обслуговування ПК, встановлену Тарифами, які діють на момент випуску нової ПК (якщо сплата такої винагороди передбачена діючими Тарифами);
- має право користуватися попередньою ПК до закінчення терміну її дії, та несе відповідальність по всім ризикам за проведеними транзакціями, які можуть виникнути в разі крадіжки, втрати цієї ПК та несанкціонованого втручання третіми особами.
- повертає ПК, строк дії якої закінчився, на вимогу Банку.

9.

Порядок розгляду спорів.

9.1.

Клієнт має право, у разі незгоди, опротестувати операцію, зроблену із застосуванням усіх ПК, емітованих в рамках Договору, а також недозволені або некоректно виконані платіжні операції.
9.2.

Для опротестування операції клієнт повинен заповнити заяву про спірну транзакцію в Банку. Якщо не має можливості заповнити заяву в Банку, клієнт може звернутися до Банку в телефонному режимі в
КОНТАКТ-ЦЕНТР (0800307030) або безпосередньо в сектор претензійної роботи (0487579224).
9.3.

До розгляду приймаються заяви про операції по яким було проведено фактичне списання коштів с ПР
Клієнта, але не пізніше 120 днів з дня проведення авторизації по цій операції. Банк повинен повернути кошти на ПР Клієнта або дати письмову відповідь, у разі коректності проведення операції, не пізніше 30 днів з моменту реєстрації заяви про спірну транзакцію. Період відповіді, або повернення коштів може бути збільшений до 50 днів, по спірній транзакції, яка була проведена не в мережі Банку.
9.4.

До врегулювання претензії, сума спірної транзакції, на ПР не відновлюються.
9.5.

У разі встановлення коректності проведення операції з ПР Клієнта буде утримана комісія відповідно до Тарифів Банку за опротестування непідтвердженої операції.
9.6.

У разі передачі претензії Клієнта на розгляд до Арбітражного комітету платіжної системи, Банк повинен повідомити Клієнта про процедуру розгляду та додаткові комісії, які можуть бути стягнути с
Клієнта у разі програшу претензії.
9.7.

Не можуть бути опротестовані операції, а у випадку їх опротестування Банк має право залишати таку заяву Держателя без розгляду у випадку, якщо такі операції було здійснено у зв’язку з чим або як наслідок будь-якої із наступних дій/бездіяльності Держателя:
- невиконання Держателем (його Довіреною особою) вимог Договору, чи чинного законодавства
України;
- передання чи втрата Держателем ПІН коду чи ПК іншій особі;
- передання Держателем будь-якої інформації в будь-якому вигляді щодо номеру ПК, ПІН-коду,
CVV2/CVC2-коду тощо.
9.8.

Держатель ПР відповідає за всі операції з ПК та заборгованість за ПР впродовж строку дії Договору, а також протягом 40 (сорока) календарних днів з дати закриття ПР та повернення до Банку всіх ПК, пов'язаних з ПР;
9.9.

Держатель повідомлений про те, що стосовно деяких операцій можуть застосовуватися обмеження
(наприклад, за типом та сумою операцій), встановлені законодавчими та нормативними актами, внутрішніми правилами та процедурами Банку, інших банків та/чи систем Visa або MasterCard, через які ці операції здійснюються.

Правила використання та обслуговування платіжних карток VISA та/або MasterCard
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «ПІВДЕННИЙ»
10.

Деякі особливості стягнення комісій Банку
10.1.

При проведенні операцій зняття готівки у банкоматах та відділеннях, що не відносяться до мережі
Банку, та здійснення витратних операцій за межами України комісії Банку входять до суми, що авторизується.
10.2.

Якщо валюта суми авторизації не збігається з валютою ПР, Банк здійснює конвертацію суми авторизації у валюту ПР згідно курсу, встановленого Банком на день операції та блокує дану суму на ПР у межах витратного ліміту. Курс встановлюється кожного операційного дня.
При здійсненні операції, сума, що блокується на рахунку складається з:
- суми операції;
- якщо здійснюється операція безготівкового розрахунку ПК та валюта розрахунку не Українська гривня, додатково блокується комісія за конвертацію згідно Тарифів Банку;
- якщо здійснюється операція зі зняття готівки, додатково блокується сума комісії за зняття готівки згідно Тарифів Банку
Під час виконання операції списання коштів з рахунку сума складається з:
- суми операції;
- комісії за конвертацію згідно діючого тарифного пакету, в рамках якого обслуговується рахунок, якщо валюта рахунку відрізняється від валюти розрахунку.
- у разі операції зняття готівки – комісії за отримання готівки, що передбачена умовами тарифного пакету.
10.3.

Оскільки дата здійснення операції Клієнтом за допомогою ПК відрізняється від дати списання Банком коштів з ПР, під час здійснення операції, за якою валюта операції відрізняється від валюти ПР курсова різниця, що виникла під час цього не може бути предметом претензії з боку Клієнту. Комісія за конвертацію списується з ПР у день списання суми операції за курсом на день списання.
10.4.

Списання коштів з ПР по зазначеним операціям (див. п. 11.2) Банк здійснює за курсом, встановленим
Банком на день списання. Усі комісії по здійсненим операціям нараховуються та стягуються Банком у національній валюті з ПР згідно з діючим Договором та Тарифами. Якщо ПР Клієнта відкритий в іноземній валюті, Клієнт доручає Банку самостійно списати грошові кошти в валюті рахунку по курсу НБУ у сумі, необхідній для сплати комісій. У разі наявності залишку заблокованих по кожній операції коштів, що залишилися після списання з рахунку суми операції та передбачених тарифами необхідних комісії та плат, цей залишок розблоковується та стає доступним Клієнтові.
10.5.

Курси продажу, обміну або конвертації валюти встановлені Банком, розміщуються на сайті http://bank.com.ua/.
10.6.

Банк має право змінювати в односторонньому порядку, відповідно до статті 651 Цивільного кодексу
України умови Договору, змінювати (вводити нові) Тарифи та ці Правила, повідомляючи про це не менш, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до запровадження в дію таких змін, шляхом розміщення відповідної
інформації на сайті Банку (www.bank.com.ua або http://pivdennyi.info/) та/або на інформаційних стендах у установах Банку, здійснення відповідної розсилки через систему дистанційного обслуговування та/або в
інший спосіб, на вибір Банку. У разі незгоди зі змінами умов Договору/Правил та/або Тарифів Банку,
Власник ПР має право звернутися до Банку для розірвання Договору попередньо погасивши всю заборгованість за Договором що виникла перед Банком, у тому числі й заборгованість, що виникла протягом 30 днів з моменту повернення карток, виданих Власнику ПР і його довіреним особам. В іншому випадку усі такі зміни вважаються прийнятими Власником ПР, якщо до дати, з якої вони застосовуватимуться, Власник ПР не повідомить Банк про розірвання Договору.
11.

Зарахування коштів на поточний рахунок
11.1.

Кошти на ПР зараховуються згідно з нормами діючого законодавства України.
11.2.

Кошти можуть бути зараховані в готівковій та безготівковій формі.
Якщо кошти, внесені на ПР у готівковій формі в операційний час Банка – зарахування на рахунок здійснюється того ж робочого дня, в післяопераційний час - наступного робочого дня.
Безготівкові кошті, що надійшли до Банку протягом операційного часу, Банк виконує в день їх надходження, безготівкові кошті, що надійшли після операційного часу, Банк виконує наступного операційного дня, якщо під час проведення контролю за реквізитами цих документів, що здійснюється відповідно до законодавства України, не виявлено розбіжностей.

Правила використання та обслуговування платіжних карток VISA та/або MasterCard
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «ПІВДЕННИЙ»
Кошті в готівковій та безготівковій формі приймаються банками без обмеження їх максимальної або мінімальної суми.
11.3.

Реквізити для поповнення ПР, що відкриті в національній валюті:
Готівкове поповнення ПР в національній валюті третіми особами можливе за умови пред’явлення паспорта або документа, що його замінює.
11.4.

Для отримання реквізитів, необхідних для зарахування коштів на ПР в іноземній валюті, потрібно звернутися до найближчого відділення Банку, до менеджера, що обслуговує ПР. Готівкове поповнення ПР в
іноземній валюті заборонено третім особам. Можливе лише безготівкове поповнення з власних ПР платників в іноземній валюті. В готівковій формі поповнення можливе власниками рахунків або довіреними особами за умови пред’явлення нотаріальної довіреності та паспорта або документа, що його замінює.
11.5.

У разі необхідності можливе термінове поповнення ПР. При цьому додатково сплачується комісія за зарахування коштів, згідно тарифів Банку.
12.

Ліміти операцій

12.1.

Розрахунки з використанням картки можуть здійснюватися в межах доступної суми, але з урахуванням встановленого по ПК платіжного ліміту.
12.2.

Держатель може змінювати платіжний ліміт по картці без укладання додаткових угод до Договору, якщо це не заборонено чиним законодавством та Правилами платіжних систем. За необхідності тимчасової зміни платіжного ліміту Клієнт може звернутися до Банку телефонами інформаційного центру, повідомивши ідентифікаційну інформацію (номер Договору або номер Картки, прізвище, ім'я, та кодове слово). В разі зміни платіжного ліміту по картці, Клієнт відповідає всім ризикам за проведеними транзакціями, які можуть виникнути в разі крадіжки, втрати платіжної картки та несанкціонованого втручання третіми особами.
Увага! В разі зміни платіжного ліміту по картці, Банк не несе відповідальності за несанкціоноване
списання коштів з рахунку Держателя. Банк залишає за собою право без попереднього попередження
Держателя обмежувати право користування карткою та ПР у випадку, якщо Держателем платіжної
картки порушено умови Договору та/чи Правил, а також при здійсненні Банком моніторингу
операцій з карткою.


13.

Закриття рахунків

13.1.

Закриття рахунку відбувається на підставі наданої «Заяви про закриття рахунку».
13.2.

Після подання «Заяви про закриття рахунку» та відсутності заборгованості рахунок набуває статусу
«Заморожений». При цьому повертається незнижувальний залишок, припиняється нарахування відсотків, та здійснюється списання всіх заборгованостей, що є на момент подання Заяви про закриття рахунку.
13.3.

Залишок за ПР перераховується на рахунок, вказаний у Заяві на закриття рахунку, або виплачується готівкою після здійснення всіх розрахунків за ПР не раніше ніж через 14 діб.
13.4.

Банк має право закрити рахунок, якщо операції за цим рахунком не здійснюються протягом 3-х років підряд і на цьому рахунку немає залишку коштів та діючих ПК до нього.
У день закриття рахунку за ініціативою клієнту Банк зобов’язується видати Клієнту довідку про закриття рахунку.
Отримувач
П.І.Б.
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІНН)
Рахунок отримувача
Рахунок, що зазначений в договорі банківського рахунку
Банк отримувача
Акціонерний банк «Південний»
МФО 328209
Призначення платежу
Поповнення поточного рахунку назва
Клієнта

Правила використання та обслуговування платіжних карток VISA та/або MasterCard
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «ПІВДЕННИЙ»
14.

Прикінцеві та перехідні положення

14.1.

У зв’язку з переходом Банку з 01.04.2016 року на обслуговування фізичних осіб за Договором комплексного банківського обслуговування фізичних осіб (далі - Публічний договір/ Договір комплексного банківського обслуговування), публічна пропозиція щодо укладення якого розміщена на сайті Банку
(www.bank.com.ua) та опублікована в газеті «Урядовий кур’єр» № 40 від 01.03.2016 року, ці Правила стають невід’ємною частиною Публічного договору та усі умови договорів банківського рахунку, що укладені між
Банком та власником ПР, які регламентують права, обов’язки та порядок взаємовідносин між Банком та власником ПР, регулюються Договором комплексного банківського обслуговування.
14.2.

У разі незгоди зі змінами, вказаними в п. 14.1. цих Правил, Власник ПР має право звернутися до
Банку для розірвання укладеного до 01.04.2016 року Договору, попередньо погасивши всю заборгованість за таким Договором, що виникла перед Банком, у тому числі й заборгованість, що виникла протягом 30 днів з моменту повернення платіжних карток, виданих Власнику ПР і його довіреним особам. В іншому випадку вищевказані зміни вважаються прийнятими Власником ПР в порядку, в обсязі, в спосіб та на умовах, визначених Договором комплексного банківського обслуговування, якщо до дати, з якої вони застосовуватимуться, Власник ПР не повідомить Банк про розірвання такого Договору.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал