Правила банківського обслуговування фізичних осіб в ат «райффайзен банк аваль»Pdf просмотр
Сторінка1/12
Дата конвертації15.06.2017
Розмір1.09 Mb.
ТипПравила
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

ПРАВИЛА БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Сайт:
Інформаційний центр:
E-mail:

www.aval.ua

0(800) 500-500; 490-88-88 у Києві
info@aval.ua


521 з мобільного (для абонентів МТС)
Сторінка 1 з 50

Затверджено Правлінням
АТ «Райффазен Банк Аваль»
«16» вересня 2013 р.

ПРАВИЛА БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
В АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»Ця редакція Правил набуває чинності з 27.11.2014

ПРАВИЛА БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Сайт:
Інформаційний центр:
E-mail:

www.aval.ua

0(800) 500-500; 490-88-88 у Києві
info@aval.ua


521 з мобільного (для абонентів МТС)
Сторінка 2 з 50
ЗМІСТ
Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ................................................................................................................................................... 3
Стаття 1. Терміни, визначення та скорочення .................................................................................................................................... 3
Стаття 2. Послуги Банку ........................................................................................................................................................................ 4
Стаття 3. Засвідчення та гарантії Клієнта ............................................................................................................................................ 7
Стаття 4. Ідентифікація Клієнта та зобов‘язання з інформування ..................................................................................................... 7
Стаття 5. Дотримання вимог FATCA ..................................................................................................................................................... 8
Стаття 6. Порядок оплати Послуг......................................................................................................................................................... 9
Стаття 7. Банківська таємниця та персональні дані ......................................................................................................................... 10
РОЗДІЛ 2. ВІДКРИТТЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОТОЧНИХ ТА КАРТКОВИХ РАХУНКІВ ................................................................. 11
Стаття 1. Терміни, визначення та скорочення .................................................................................................................................. 11
Стаття 2. Відкриття та закриття Рахунків ........................................................................................................................................... 13
Стаття 3. Зарахування коштів на Рахунки ......................................................................................................................................... 13
Стаття 4. Виконання Розрахункових документів Клієнта та підтвердження операцій за Рахунками .......................................... 14
Стаття 5. Особливості обслуговування Рахунків в іноземній валюті .............................................................................................. 15
Стаття 6. Операції з готівкою ............................................................................................................................................................. 15
Стаття 7. Особливості обслуговування Поточних та Карткових рахунків, відкритих для зарахування пенсій та грошової допомоги ............................................................................................................................................................................................. 15
Стаття 8. Особливості обслуговування Карткових рахунків ............................................................................................................ 16 8.1. Відкриття Карткового рахунку та видача ПК. Порядок закриття Карткового рахунку ........................................................ 16 8.2. Порядок використання ПК ....................................................................................................................................................... 17 8.3. Здійснення видаткових операцій за Картковим рахунком. Ліміти ....................................................................................... 17 8.4. Нарахування процентів за користування коштами на Картковому рахунку ........................................................................ 18 8.5. Особливості обслуговування Карткових рахунків в рамках Зарплатних проектів .............................................................. 19 8.6. Умови виникнення та погашення Недозволеного овердрафту за Картковим рахунком ................................................... 20 8.7. Підтвердження операцій за Картковими рахунками ............................................................................................................ 20 8.8. Відмова Клієнту в обслуговуванні Карткових рахунків та операцій з Платіжними картками ............................................ 20 8.9. Особливості обслуговування Карткових рахунків, до яких встановлено ліміт кредитування ........................................... 21 8.10. Особливості обслуговування Карткових рахунків, відкритих в рамках Благодійних програм ......................................... 21
РОЗДІЛ 3. ОБСЛУГОВУВАННЯ ВКЛАДНИХ РАХУНКІВ ................................................................................................................... 22
Стаття 1. Загальні умови обслуговування Вкладних рахунків ......................................................................................................... 22
Стаття 2. Внесення та повернення Вкладу ........................................................................................................................................ 23
Стаття 3. Проценти та комісії за Вкладом ......................................................................................................................................... 23
Стаття 4. Довіреність на право розпорядження Вкладом ............................................................................................................... 24
Стаття 5. Особливості відкриття та обслуговування Вкладних рахунків, відкритих на ім'я малолітньої або неповнолітньої дитини на умовах Вкладу «Дитячий» .............................................................................................................................................. 24
РОЗДІЛ 4. ПІДПИСАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ ТА НАДАННЯ ІНШИХ ПОСЛУГ В СИСТЕМІ «РАЙФФАЙЗЕН ОНЛАЙН» .. 24
Стаття 1. Терміни, визначення та скорочення .................................................................................................................................. 24
Стаття 2. Отримання доступу до Системи «Райффайзен Онлайн». Загальні положення щодо використання Системи
«Райффайзен Онлайн». ...................................................................................................................................................................... 25
Стаття 3. Порядок здійснення Договірного списання в Системі «Райффайзен Онлайн» ............................................................. 26
Стаття 4. Порядок подання Доручень та прийняття їх до виконання............................................................................................. 27
Стаття 5. Послуги Системи «Райффайзен Онлайн» та порядок їх надання.................................................................................... 27
Стаття 6. Відмова від надання Банком послуг в Системі «Райффайзен Онлайн» ......................................................................... 27
Стаття 7. Вимоги безпеки при користуванні Системою «Райффайзен Онлайн» ........................................................................... 28
РОЗДІЛ 5. КАРТКА ІДЕНТИФІКАЦІЇ КЛІЄНТА ................................................................................................................................ 28
Стаття 1. Порядок надання та користування Карткою ідентифікації Клієнта ................................................................................ 28
РОЗДІЛ 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ..................................................................................................................................................... 30
Стаття 1. Відповідальність .................................................................................................................................................................. 30
Стаття 2. Форс-мажор ......................................................................................................................................................................... 31

Додатки

Додаток 1. Угода ................................................................................................................................................................................ 32
Додаток 2. Інструкція щодо користування платіжним картками АТ «Райффайзен Банк Аваль» ................................................ 35
Додаток 3. Інструкція щодо користування Системою «Райффайзен Онлайн» ............................................................................. 41
Додаток 4. Порядок доступу до Системи «Райффайзен Онлайн» ................................................................................................. 48

ПРАВИЛА БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Сайт:
Інформаційний центр:
E-mail:

www.aval.ua

0(800) 500-500; 490-88-88 у Києві
info@aval.ua


521 з мобільного (для абонентів МТС)
Сторінка 3 з 50

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Ці Правила банківського обслуговування фізичних осіб в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (далі – Правила) визначають перелік Послуг, порядок та умови надання Банком Послуг за Договором банківського обслуговування, права та обов‘язки
Банку та Клієнта, порядок розрахунків та відповідальність Сторін, додаткові підстави відмови від Договору банківського обслуговування та/або припинення надання Послуг, а також інші особливості надання окремих Послуг.
Правила застосовуються до відносин Сторін з дати прийняття (акцепту) Клієнтом Публічної пропозиції з підписанням
Сторонами Угоди.
Публічна пропозиція, Угода, Правила, Згода, Тарифи, Заяви разом зі всіма змінами, додатками та додатковими договорами/угодами до них у сукупності є Договором банківського обслуговування (далі – Договір), складають його зміст,
мають обов‘язкову силу та застосовуються до відносин Сторін так само, якби їх було викладено безпосередньо в тексті одного підписаного Сторонами документу. Договір банківського обслуговування є укладеним з дати підписання Сторонами
Угоди.

Стаття 1. Терміни, визначення та скорочення
Банк – Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль», м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, ідентифікаційний код
14305909.
Вклади на вимогу – це грошові кошти (Вклад), що розміщені Клієнтом в Банку на умовах видачі Вкладу на першу вимогу
Клієнта.
Вкладний рахунок – рахунок, що відкривається Банком Клієнту на договірній основі для зберігання грошей, що передаються
Клієнтом в управління на встановлений строк або без зазначення такого строку під визначений процент (дохід) і підлягають поверненню Клієнту відповідно до законодавства України та умов Договору.
Заборонені операції – операції, пов‘язані із видами діяльності, забороненими/обмеженими відповідно до рішень уповноважених міжнародних органів (зокрема, Ради безпеки ООН та її Комітетів, Ради Європи тощо) та політики Банку, а також пов‘язані із проведенням операцій з або на користь осіб, щодо яких застосовані міжнародні санкції. Інформація про
Заборонені операції розміщується на сайті Банку.
Заява – підписаний Банком та Клієнтом правочин за формою Банку, яким ініціюються та визначаються особливості та додаткові умови надання окремих Послуг. Заява є невід‘ємною частиною Договору з моменту її підписання Банком та
Клієнтом.
Згода – підписаний Клієнтом та/або Уповноваженою особою Клієнта документ за формою Банку, що містить добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання Банку згоди на розкриття банківської таємниці, обробку персональних даних та
іншої конфіденційної інформації на умовах, передбачених у Згоді. Згода є невід‘ємною частиною Договору з моменту її підписання Клієнтом.
Клієнт – фізична особа, що прийняла (акцептувала) Публічну пропозицію.
НБУ – Національний банк України.
Пакет послуг – сукупність Послуг, розмір плати за яку визначений відповідним розділом Тарифів на ведення та обслуговування Карткових рахунків фізичних осіб.
Пільговий період – період протягом семи днів з дати пролонгації Вкладу.
Платіжна картка (ПК) – електронний платіжний засіб у вигляді емітованої Банком пластикової картки, що використовується для здійснення платіжних операцій з Карткового рахунку, а також інших операцій по Картковому рахунку.
Податковий статус Клієнта – інформація щодо реєстрації Клієнта, Уповноваженої особи Клієнта та осіб, на користь яких
Клієнт надав Банку доручення на систематичне (два та більше разів) договірне списання коштів з Рахунку, в якості платника податків відповідно до законодавства певної держави із зазначенням реєстраційного номеру платника податків, зокрема,
інформація про статус Податкового резидента США відповідно до вимог FATCA.
Послуги – визначені пунктом 2.1. Статті 2 Розділу 1 Правил послуги та Пакети послуг Банку.
Публічна пропозиція – оприлюднена на дату підписання Угоди на Сайті Банку пропозиція (оферта) Банку щодо надання
Банком громадянам Послуг в порядку та на умовах, викладених в Правилах.
Рахунок (Рахунки) – кожен окремо та всі разом Поточні, Вкладні та Карткові рахунки Клієнта в національній та/або іноземній валютах, які відкриваються Клієнтом в Банку.
Сайт Банку – офіційна сторінка Банку в мережі Інтернет за адресою www.aval.ua, розділ Послуги приватним особам/Публічна пропозиція щодо надання банківських послуг.
Сторони Договору (Сторони) – Банк та Клієнт.
Строкові вклади – це грошові кошти (Вклад), розміщені Клієнтом в Банку на умовах повернення Вкладу зі спливом встановленого Заявою строку.
Тарифи – всі та окремі затверджені Банком тарифи, що розміщені на Сайті Банку та визначають перелік Послуг та розмір плати (комісійних винагород) за ними, а також розмір процентів, що сплачується Банком за користування коштами на
Рахунках. Зокрема, до складу Тарифів входять Тарифи на ведення та обслуговування Поточних рахунків фізичних осіб,
Тарифи на ведення та обслуговування Карткових рахунків фізичних осіб - приватних клієнтів та Карткових рахунків, відкритих в рамках Зарплатних проектів, Тарифи за Вкладними рахунками, Тарифи на операції в Системі «Райффайзен Онлайн».

ПРАВИЛА БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Сайт:
Інформаційний центр:
E-mail:

www.aval.ua

0(800) 500-500; 490-88-88 у Києві
info@aval.ua


521 з мобільного (для абонентів МТС)
Сторінка 4 з 50
Тарифи за Вкладними рахунками – затверджені Банком тарифи, що розміщені на Сайті Банку, які визначають перелік Послуг щодо залучення Вкладів на вимогу фізичних осіб, Строкових вкладів фізичних осіб та розмір плати (комісійних винагород) за ними, а також розмір процентів, що сплачується Банком за користування коштами на Вкладних рахунках.
Угода – підписаний Банком та Клієнтом правочин за формою згідно з Додатком № 1 до Правил, що є акцептом Публічної пропозиції та невід’ємною частиною Договору з моменту її підписання Сторонами.
Уповноважена особа Клієнта – фізичні особи, які на законних підставах мають право здійснювати операції з використанням
ПК за Картковим рахунком Клієнта (Держателі Додаткових ПК), а також фізичні особи, які діють від імені та за дорученням
Клієнта при виконанні Договору, у тому числі розпорядженні Поточним або Вкладним рахунком, на підставі довіреності, засвідченої нотаріально або уповноваженим працівником Банку.
Фінансовий моніторинг – сукупність заходів, що здійснюється Банком як суб’єктом первинного фінансового моніторингу щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, ідентифікації учасників фінансових операцій та встановлення їх Податкового статусу, а також вивчення їх діяльності, ведення обліку цих операцій та відомостей про їх учасників відповідно до вимог законодавства України та внутрішніх документів Банку, у тому числі вимог FATCA.
FATCA – Закон Сполучених Штатів Америки «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (Foreign Account Tax Compliance
Act), який набуває чинності з 01.07.2014р., спрямований на запобігання легалізації злочинних доходів та визначає обов’язкові для всіх фінансових установ-учасників FATCA, у тому числі Банку, процедури щодо:

проведення ідентифікації нових та існуючих клієнтів з метою виявлення Податкових резидентів США, тобто клієнтів та/або Уповноважених осіб клієнтів які є громадянами США, мають постійне місце проживання на території США або з
інших підстав зобов’язані сплачувати податки відповідно до законодавства США, та надали Банку заповнену відповідно до вимог Податкової служби США форму W9 із зазначенням ідентифікаційного номера платника податків США (TIN) клієнта / Уповноваженої особи клієнта (далі – FATCA-ідентифікація);

надання звітності до Податкової служби США (Internal Revenue Service), зокрема, інформації про клієнтів-Податкових резидентів США, їх рахунки та операції за ними, про осіб, які не надали необхідної інформації для проведення FATCA-
ідентифікації тощо;

розкриття інформації про результати FATCA-ідентифікації на запит Податкової служби США, осіб, що приймають участь в переказі коштів на рахунки клієнта, а також в інших випадках, передбачених FATCA;

утримання «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів клієнтів, які не надали необхідної
інформації для проведення FATCA-ідентифікації, з наступним переказом зазначених сум до Податкової служби США.
Всі інші терміни вживаються в значеннях, що наведені в інших Розділах Правил, а якщо вони Правилами не визначені, то вони вживаються у розумінні відповідного до законодавства України або звичаїв ділового обороту.

Стаття 2. Послуги Банку
2.1. Банк зобов‘язується надавати Клієнту такі Послуги:
2.1.1. Відкриття та обслуговування Поточних рахунків у національній та іноземній валютах. В тому числі Банк надає цю
Послугу на таких умовах:

«Поточний рахунок» – рахунок, що відкривається Банком Клієнту на договірній основі для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів, крім ПК;
– Поточний рахунок «Для виплат» – рахунок, який призначений для здійснення операцій щодо зарахування коштів розміщеного в Банку Вкладу та процентів за користування Вкладом; зарахування кредитних коштів в сумах, визначених укладеним між Банком та Клієнтом кредитним договором, або іншим договором, на підставі якого здійснюється кредитування Клієнта як фізичної особи; зарахування коштів в сумі переказів на користь Клієнта; внесення Клієнтом готівкових коштів на Рахунок виключно у випадках та в межах сум, визначених кредитним договором, укладеним між
Банком та Клієнтом;

Поточний рахунок «Для виплат» (на ім`я малолітньої/неповнолітньої дитини)» – рахунок, який призначений для здійснення операцій щодо зарахування коштів розміщеного в
Банку
Вкладу
«Дитячий»
(на
ім’я малолітньої/неповнолітньої дитини) та процентів за користування Вкладом; зарахування коштів в сумі переказів на користь Клієнта; здійснення безготівкових переказів та видачі готівкових коштів;
– Поточний рахунок «Пенсійний» – рахунок, який призначений для здійснення безкоштовного безготівкового зарахування сум пенсій та грошової допомоги;

Поточний рахунок «Пенсійний» (на ім`я дитини)» – рахунок, який призначений для здійснення безкоштовного безготівкового зарахування сум пенсій та грошової допомоги на ім`я дитини;

Поточний рахунок «Інвестиційний» – рахунок, що відкривається нерезиденту-інвестору в національній або іноземній валюті для здійснення інвестиційної діяльності в Україні, а також для повернення іноземної інвестиції та прибутків, доходів, інших коштів, одержаних іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні.
Відкриття та обслуговування Поточних рахунків здійснюється відповідно до Тарифів на ведення та обслуговування
Поточних рахунків фізичних осіб.
2.1.2. Відкриття та обслуговування Вкладних рахунків, розміщення Вкладів у національній та іноземній валютах. В тому числі Банк надає цю Послугу на таких умовах:
Строковий вклад "Класичний” – Вклад строком на тридцять один день/на два, три, або шість місяців/ на триста шістдесят сім днів з можливістю пролонгації; виплата процентів за користування Вкладом здійснюється у кінці строку Вкладу;

ПРАВИЛА БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Сайт:
Інформаційний центр:
E-mail:

www.aval.ua

0(800) 500-500; 490-88-88 у Києві
info@aval.ua


521 з мобільного (для абонентів МТС)
Сторінка 5 з 50 дозволяється здійснення Клієнтом додаткових внесків на Вкладний рахунок (поповнення Вкладу) та одноразове часткове зняття коштів з Вкладного рахунку виключно протягом Пільгового періоду;
Строковий вклад “Ощадний” – Вклад строком на три, шість місяців/ на триста шістдесят сім днів з пролонгацією; виплата процентів за користування Вкладом відбувається щомісячно шляхом капіталізації процентів або шляхом зарахування на відкритий в Банку Поточний рахунок «Для виплат» Клієнта; дозволяється здійснення Клієнтом додаткових внесків на
Вкладний рахунок (поповнення Вкладу) та одноразове часткове зняття коштів з Вкладного рахунку протягом Пільгового періоду;
Строковий вклад "Бонус" – Вклад строком на один місяць з можливістю пролонгації (до п’яти разів); розмір процентів за користування Вкладом щомісячно збільшується; виплата процентів за користування Вкладом відбувається щомісячно шляхом капіталізації або зарахування на відкритий в Банку Поточний рахунок «Для виплат» Клієнта; дозволяється одноразове часткове зняття коштів з Вкладного рахунку протягом Пільгового періоду; здійснення Клієнтом додаткових внесків на Вкладний рахунок (поповнення Вкладу) не передбачено;
Вклад на вимогу “Універсальний” – Вклад на умовах видачі Вкладу на першу вимогу Клієнта; ярусна процентна ставка за користування Вкладом (нараховується окремо на кожну частину Вкладу в межах відповідного ярусу); виплата процентів за користування Вкладом відбувається щомісячно шляхом капіталізації процентів; дозволяється здійснення Клієнтом додаткових внесків на Вкладний рахунок (поповнення Вкладу) та часткове зняття коштів з Вкладного рахунку;
Строковий вклад "Дитячий" – Вклад з відкриттям Вкладного рахунку неповнолітньою дитиною (віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років) на своє ім`я, а також на ім`я малолітньої дитини (віком до чотирнадцяти років) або на ім`я неповнолітньої дитини її законними представниками; строком на триста шістдесят сім днів з пролонгацією; гнучкі умови повернення Вкладу по досягненні дитиною повноліття (вісімнадцяти років); виплата процентів за користування Вкладом відбувається щоквартально шляхом капіталізації процентів; дозволяється здійснення додаткових внесків на Вкладний рахунок (поповнення Вкладу); одноразове часткове зняття коштів з Вкладного рахунку протягом Пільгового періоду.
Відкриття та обслуговування Вкладних рахунків здійснюється відповідно до Тарифів за Вкладними рахунками.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал