Практикумом» Мета іспиту з дисципліни «Сучасна українська мова з практикумом»Скачати 125.81 Kb.
Дата конвертації27.04.2017
Розмір125.81 Kb.
ТипПрактикум
КРИТЕРІЇ І НОРМИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

НА ІСПИТІ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА МОВА З ПРАКТИКУМОМ»

Мета іспиту з дисципліни «Сучасна українська мова з практикумом» - перевірити теоретичні знання та практичні навички студентів, набуті в процесі засвоєння навчального матеріалу з поданого курсу.

Екзаменаційний пакет складається з 30 білетів, у кожному з яких по 3 питання.


 1. теоретичне ( основні поняття письмового та усного мовлення);

 2. теоретично-практичне (норми сучасної української мови: орфографічні, акцентуаційні, лексичні, морфологічні, синтаксичні);

 3. практичне (види мовного розбору: фонетичний, морфемний, словотвірний, морфологічний, синтаксичний).

Основні критерії оцінювання знань теоретичних питань екзаменаційного білета:

1) характер засвоєних знань, умінь і навичок (обсяг, повнота, глибина, правильність, точність знань, їх міцність) -2 бали; 1. якість відповіді студента ( рівень осмислення, аргументації, аналіз) – 2 бали;

 2. логічність, послідовність викладу матеріалу – 2 бали;

 3. виразність мовлення, вміння формулювати висновки та власні судження- 2 бали;

 4. самостійне, творче застосування знань, розкриття причин і взаємозв’язку, взаємозумовленості- 2 бали.

Під час виконання практичного завдання оцінюється не лише правильність його виконання (15 балів), але й уміння студента обґрунтувати власну відповідь (5 балів).

Форма іспиту – усна.

Набрані бали впродовж семестру, додаються до балів, набраних під час іспиту, і на підставі отриманої суми балів виставляють оцінку в залікову книжку, навчальний журнал та в екзаменаційну відомість.

Оцінювання іспиту:

1 теоретичне питання - 10 балів

2 теоретичне питання – 20 балів

3 практичне питання – 20 балів


Таблиця відповідності оцінювання знань студентів


Оцінка

в балах

ECTS


Визначення

90-100

A

Відмінно

81-89

B

Дуже добре

71-80

C

Добре

61-70

D

Задовільно

51-60


E

Достатньо

Теоретичні питання

 1. Класифікація голосних і приголосних звуків.

 2. Лексичне багатство української мови: синоніми, антоніми, омоніми, пароніми.

 3. Поняття про морфему, типи морфем. Морфемна будова слова.

 4. Словотвір, способи словотвору.

 5. Іменник, його значення, граматичні ознаки та синтаксична роль. Категорія роду, числа і відмінка іменника.

 6. Прикметник, його значення та основні граматичні ознаки. Розряди прикметників.

 7. Займенник, його значення та основні граматичні ознаки. Розряди займенників.

 8. Числівник. Розряди числівників за значенням. Класифікація числівників за будовою, їх відмінювання.

 9. Відмінювання та правопис кількісних і порядкових числівників.

 10. Узгодження числівників з іменниками.

 11. Дієслово, його значення та основні граматичні ознаки. Перехідні і неперехідні дієслова. Категорія виду дієслова.

 12. Дієприкметник. Активні і пасивні дієприкметники, їх творення.

 13. Дієприслівник. Творення дієприслівників.

 14. Прислівник, його значення та основні граматичні ознаки. Розряди прислівників.

 15. Прийменник. Групи прийменників за значенням і будовою.

 16. Сполучник. Сполучники сурядності і підрядності.

 17. Частки. Розряди часток за значенням. Правопис часток.

 18. Словосполучення. Типи словосполучень. Типи зв’язку слів у словосполученнях.

 19. Поняття про речення, його основні ознаки. Класифікація речення.

 20. Односкладне речення в системі простого речення. Типи односкладних речень.

 21. Підмет, способи його вираження. Узгодження підмета з присудком.

 22. Присудок. Простий та складений дієслівний присудок.

 23. Іменний складений присудок, способи його вираження.

 24. Додаток, способи його вираження. Прямий і непрямий додаток.

 25. Означення. Узгоджене і неузгоджене означення. Прикладка як різновид означення.

 26. Обставини. Поділ обставин за значенням.

 27. Складні речення, їх класифікація. Складносурядні речення.

 28. Складнопідрядні речення, їх класифікація.

 29. Багатокомпонентні складні речення, їх типи.

 30. Способи відтворення чужого мовлення: пряма мова, непряма мова, діалог, цитата.

Теоретично-практичні завдання

1.Охарактеризуйте граматичну категорію відміни іменників. Визначте відміну поданих іменників.

Тюль, плакса, лошатко, наречена, горня, туш, Умань, дрова, пальто, соло, волосся, шимпанзе, мати, лоша, загс.

2. З’ясуйте, які особливості має відмінювання іменників чоловічого роду у родовому відмінку однини. Утворіть форму родового відмінка однини поданих іменників.

Купон, борщ, грам, пісок, портрет, інститут, Кавказ, відмінок, синтез, крик, памфлет, Париж, барвінок, дуб, ансамбль.3. Провідміняйте числівники 1857 і 1857 – ий, з’ясуйте відмінності у парадигмі числівників.

4. Охарактеризуйте граматичну категорію способу дієслова. Визначте спосіб поданих дієслів.

Носила б, стукни, даси, малюватиму, поїж, буду читати, вчила, гляньте, співав би, танцюють, принесемо, ллють, нехай вивчить, з’їси, заспіваймо.5. Охарактеризуйте граматичну категорію часу дієслова. Визначте час поданих дієслів.

Каже, спинить, гомонітимуть, поїж, сказав би, застеляйте, встане, перевіряють, заплаче, взяли б, ночувала б, будуть писати, звеселяймо, прийди, віднесіть.6. Охарактеризуйте категорію дієвідміни дієслів. Визначте дієвідміну поданих дієслів.

Стелити, доїти, сипати, плести, боротися, спати, хотіти, віддати, гуркотіти, лити, молоти, їсти, кроїти, пити, розповісти.7. З’ясуйте, як утворюються ступені порівняння прикметників. Утворіть усі можливі форми ступенів порівняння прикметників: молодий, короткий, глибокий, високий, низький, дорогий, добрий, зручний, великий, поганий, багатий, старий, близький, важкий.

8. Сформулюйте основні правила правопису прислівників. З’ясуйте, як пишуться подані прислівники: уві/сні, у/двоє, по/двоє, на/завтра, зі/споду, де/небудь, з/ранку, рано/вранці, на/дворі, до/ранку, у/вічі, з/року/в/рік, аби/коли, віч/на/віч, кінець/кінцем.

9. Сформулюйте основні правила вживання апострофа в українській мові. Визначте і поясніть, у котрих словах потрібно ставити апостроф:

Духм/яний, черв/як, дзв/якнути, зв/язок, пів/Європи, пів/ яблука, бур/як, бур/ян, без/язикий, дит/ясла, п/ють, прем/єра, к/ювет, ад/ютант, розв/язати.10. Сформулюйте основні правила вживання м'якого знака в українській мові Визначте і поясніть, у котрих словах потрібно ставити м’який знак:

Молот…ба, кін…цівка, мен…ший, сільс…кий, ковз…кий, н…юанс, Н…ютон, пан…ство, уман…ський, Пріс…чин, Парас…чин, дівчин…ці, яблун…ці, дон…чин, брин…чати.11. Назвіть основні випадки подвоєння і подовження приголосних. Визначте і поясніть, у написанні яких слів порушено орфографічні норми:

Священник, потомственний, статей, статтею, фінни, тонна, голандський, Аполлон, Геннадій, Богданна, військомат, нежданий, нездоланий, Вінничина, воз’єднання.12. Сформулюйте основні правила правопису складних іменників. Поясніть правопис поданих іменників:

Важко/атлет, вело/мото/спорт, пів/аркуша, екс/чемпіон, пів/яблука, івано/франківець, зірви/голова, люби/ мене (рослина), Ново/волинськ, контр/адмірал, вакуум/насос, Івано/Франківськ, контр/удар, боби /какао, пів/Ялти.13. Сформулюйте основні правила правопису складних прикметників. Поясніть правопис поданих прикметників:

Ясно/зорий, суспільно/політичний, західно/український, загально/освітній, лісо/степовий, жовто/гарячий, темно/синій, біло/кам'яний, військово/полонений, кисло/солодкий, кисло/молочний, мало/підготовлений, суспільно/ корисний, молочно/ консервний, суспільно/політичний.14. Замініть, де треба, малу букву на велику. Поясніть правопис великої літери:

(а)хіллесова п’ята, (н)ародний (а)ртист України, (л)ауреат (н)обелівської (п)ремії, (п)резидент України, (г)олова (в)ерховної (р)ади, (м)іністр (о)світи, (с)трийський (п)арк, (д)руга (с)вітова (в)ійна, (г)ромадянська (в)ійна, (р)еволюція 1905 р., (е)поха (в)ідродження, (с)ередньовіччя, (н)овий (р)ік, (д)ень (н)ародження, (д)ень (н)езалежності України.15. Сформулюйте основні правила правопису іншомовних слів. З’ясуйте, які букви потрібно поставити на місці крапок у поданих іншомовних словах, поясніть їхній правопис:

Д…лема, Ч…каго, Д…зель, д…зель, к…парис, дез…нформація, ж…рі, сп…рт, к…нджал, дж…нси, парф…мерія, ч…пси, шп…нат, спані…ль, С…нгапур.16. Сформулюйте основні правила наголошування слів в українській мові. Поставте наголос у поданих словах:

Кажу, була, загадка, видання, ручки (мн.), новий, одного, кілометр, каталог, дрова, спина, феномен, піна, оптовий, черговий.17. Сформулюйте основні правила вживання розділових знаків у реченнях з однорідними членами. У поданих реченнях поставте і прокоментуйте вживання розділових знаків.

1.Лупиться під палаючим сонцем старенький вимитий дощами дах. 2. І квіт і спалахи півонії космічний гул і мовчазний туман усе довкруг в довершеній гармонії звучить урочим ладом як орган. 3.Неспокій рух і боротьбу я бачив скрізь у дубовій вербовій корі у старих пеньках у дуплах у болотній воді. 4.Згадка про рідну землю завжди і в щасті і в горі і в хвилини сумнівів супроводить нас. 5. Хай буде сад, і дерево крислате, і кіт-воркіт, і ще багато див.


18. Сформулюйте основні правила вживання розділових знаків у реченнях з відокремленими означеннями. У поданих реченнях поставте і прокоментуйте вживання розділових знаків.

1. Темна ніч напоєна степовими пахощами пропливала над Асканією.2. Над озером стояв оповитий серпанком загадковості ранок.3. Роз'ятрений нудьгою я плентався тихою ходою берегом річки. 4. І тиха осінь мрійна яснолиста несла в серця надію і тривогу. 5. Олеся йде сама дорогою легка витончена пругка.


19. Сформулюйте основні правила вживання розділових знаків у реченнях з відокремленими прикладками. У поданих реченнях поставте і прокоментуйте вживання розділових знаків.

1. Як учений етнограф і фольклорист Франко все життя з палким інтересом ставився до народної творчості. 2. У Вільні городі преславнім оце случилося недавно. 3.А за порогом батько й мати ждуть дві сиві пташки у гнізді ясному.

4. Олександр Мурашко як художник – імпресіоніст відомий в українському живописі. 5. Дивлячись на людей усміхався і мій батько великий добрий чоловік.

20. Сформулюйте основні правила вживання розділових знаків у реченнях з відокремленими обставинами. У поданих реченнях поставте і прокоментуйте вживання розділових знаків

1. Стоїть замислившись стара груша в саду. 2.Степ зігнавши з себе ранкову прохолоду виграє зеленими барвами. 3. Над озером холонув вечір зануривши в мілкі береги далеке полум'я хмар. 4. Дівчина все ще стоїть заломивши руки. 5. Затихаючи десь за ланами гомонів грім.


21. Сформулюйте основні правила вживання тире між підметом і присудком. У поданих реченнях поставте (де потрібно) і прокоментуйте вживання розділових знаків.

1. Ми діти сонця і добра. 2. Кров людська не водиця. 3. Тиха вода завжди глибока. 4. Читати нові світи відкривати. 5. Самотність як обірвана струна.22. Сформулюйте основні правила вживання розділових знаків у складносурядних і складнопідрядних реченнях. У поданих реченнях поставте і прокоментуйте вживання розділових знаків.

1. Людина бере вмінням а кінь швидкістю. 2.Билося серце і гріла кров од передчуття чогось в житті радісного могучого. 3.Колихнулося золоте море хлібів і жайворонка не стало чути. 4.Тільки невсипуще море бухає десь здалеку та зорі тремтять в нічній прохолоді. 5. Душа моя плаче та сльози не ринуть потоком буйним.23. Сформулюйте основні правила вживання розділових знаків у безсполучникових складних реченнях. У поданих реченнях поставте і прокоментуйте вживання розділових знаків.

1. Нагодуєш землю виросте врожай.2. Минуло літо настала осінь лелеки згуртувались у ключі й відлетіли. 3.Вона ніяк не могла збагнути одного чому люди увесь час намагаються зробити один одному лихо? 4.Виглянув місяць з-за хмар сріблом трава вкрилась. 5.Хай оживає істина стара людина починається з добра!24. Відредагуйте подані словосполучення. Назвіть типові порушення нормативності вживання іменникових форм.

Гостра біль, мале шимпанзе, рибна консерва, святкова відкритка, малі ножниці, підписка на газети, біла тюль, подорож до Мадриду, товар для продажі, велика ярмарка, зла собака, зупинка трамваю, відношення до роботи, наукова ступінь, на горі Говерла.25. Відредагуйте подані словосполучення. Назвіть типові порушення нормативності вживання форм прикметників.

Бувші учні, вільна вакансія, вірна відповідь, самий найкращий день, грецькі горіхи, шерстяна хустина, лишній квиток, м'ягкі меблі, хресні батьки, слідуючий день, учбовий процес, слойоний торт, сливочне масло, люба пісня, по 2-3 чайних ложки.26. Відредагуйте подані словосполучення. Назвіть типові порушення нормативності вживання форм числівників і займенників.

П’ятеро директорів, три апельсина, пів сьомої, п’ятнадцять хвилин восьмої, двадцять двоє окулярів, обидвома ногами, в одній сорочці, на півлітри кип'ятку, протягом семидесяти літ, трьохрічна перерва, їх ватажок, півтори місяця, п’ятдесят грам, з других підрозділів, у тисячу дев'ятсот дев'яностому році.27. Відредагуйте подані словосполучення. Назвіть типові порушення нормативності вживання дієслів.

Вони боряться, йому везло постійно, я вибачаюся, виключати світло, виписувати газети, відкриємо книжку, відкрий вікно, відкрити очі, втратити свідомість, готовити обід, голова закрутилася, здавати іспити, купляти зошити, не мішай мені, оплачувати за проїзд.28. Відредагуйте словосполучення з прийменником по. Назвіть типові порушення нормативності вживання прийменників.

Номер по порядку, пішов по справах, учитися по спеціальності, лекції по економіці, тренер по шахах, жити по адресу, заява по власному бажанню, називати по прізвищу, по сімейним обставинам, концерт по замовленню, з липня по вересень, працювати по контракту, довідка по телефону, торт по замовленню, секція по баскетболу.29.Знайдіть і прокоментуйте помилки у побудові речень. Назвіть типові порушення синтаксичних норм.

1.Місто Львів підготувався до свята. 2.Пишучи контрольну роботу, пролунав дзвоник на перерву. 3.Ми пішли в ліс за грибами. 4.Комп’ютери атакують віруси. 5.За кордоном працюють велика кількість наших співвітчизників. 6.Верховною Радою було прийнято закон у першому читанні. 7.Приїхавши у школу, письменника тепло вітали учні і вчителі. 8.Треба вжити термінові заходи.30. Відредагуйте подані словосполучення. Назвіть типові порушення нормативності лексичних і словотвірних норм.

Мішати вчитися, відноситися до неї з повагою, моя автобіографія, домашній адрес, дружня група, приймати участь, лікарство від болю, оточуюче середовище, на слідуючій неділі, шахматна доска, любиме заняття, працювати круглодобово, надоїдати сестрі, небезпечні качелі, кататися на коньках.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал