Практикум з курсу „етика для студентів першого курсу усіх спеціальностейPdf просмотр
Сторінка9/9
Дата конвертації29.12.2016
Розмір5.01 Kb.
ТипПрактикум
1   2   3   4   5   6   7   8   9
2. Морально-професійні кодекси та їхні функції. Види професійної етики

Змістом професійної етики є кодекси поведінки, що пропонують певний тип моральних взаємовідносин між людьми та способи обґрунтування даних кодексів.
Кодекс професійної етики не є винаходом сьогоднішнього дня. Більше
300 років тому був розроблений і дійшов (практично в незмінному вигляді) до наших днів кодекс самурая. Даний кодекс є зведенням етичних правил професійного воїна які регламентували його поведінку як у бою, так і у мирному житті.
Сьогодні прийнято виділяти професійну етику лікаря, педагога, журналіста, існують етичні кодекси у бізнесі, у військових, в сфері торгівлі,
існують міжнародні етичні кодекси для працівників музеїв, об’єднання
Червоного Хреста та в межах інших професійних об’єднань. Основне завдання розроблювачів етичних кодексів полягає в тому, щоб формулювати і впроваджувати у професійне середовище принципів і норм корпоративної етики, які спрямовані на розв’язання морально-етичних проблем та спірних ситуацій, запобігання зловживань у різних сферах професійної діяльності. У сучасний період в багатьох державах професійними співтовариствами прийняті різноманітні кодекси професійної етики. Дані кодекси своїми приписами доповнюють положення законодавчих актів, що регламентують діяльність лікарів, журналістів, юристів та ін.

Причини прийняття етичних кодексів наступні.

По-перше, діюче законодавство не може охопити своїм регулюванням ві нюанси їхньої професійної діяльності. Тому виникає необхідність в додатковому регулюванні професійної поведінки.


По-друге, оскільки правове регулювання має свої межі, законодавець прагне звести до мінімуму своє вторгнення в морально-етичну сферу суспільства, яка традиційно регламентується релігійними і моральними нормами, звичаями та традиціями. В зв’язку з цим прийняття етичного кодексу слід розглядати як результат упорядкування суспільних відносин усередині громадянського суспільства силами цього суспільства.

100


По-третє, представники деяких професій (лікар, суддя та ін..) в силу свого правового статусу мають достатньо широкий простір суб’єктивного розсуду. Свобода їхній дій (які можуть бути не тільки соціально-корисними, але і суспільно-шкідливими) дуже часто обмежена правовими приписами і особистою совістю. Але совість поняття неконкретне і найчастіше дуже суб’єктивне. У зв’язку з цим завдання етичних кодексів і полягає в тім, щоб привести часом протилежні уявлення членів професійного співтовариства про добро і зло до загального соціально-корисного знаменника.

Етичний кодекс містить такі формально-визначені моральні правила, при порушенні яких виникають несприятливі юридичні наслідки.

Кожному виду людської діяльності (наукової, педагогічної, юридичної, лікарської, художньої та ін.) відповідають певні види професійної етики.
Види професійної етики – це ті специфічні особливості професійної діяльності, що спрямовані безпосередньо на людину в тих чи інших умовах її життя і діяльності в суспільстві. Для кожної професії особливого значення набувають ті чи інші професійні моральні норми.
Основними видами професійної етики є: лікарська етика, педагогічна етика, етика вченого, актора, художника, підприємця, військового, спортсмена тощо.
Кожний вид професійної діяльності визначається своєрідністю професійної діяльності, має свої специфічні вимоги у сфері моралі.
Так, наприклад, етика вченого передбачає, в першу чергу такі моральні якості, як наукову сумлінність, особисту чесність, шановне ставлення до протилежних точок зору своїх колег. Судова етика потребує чесності, справедливості, відвертості, гуманізму (навіть до підсудного при його провині), вірності закону.
Професійна етика в умовах військової служби потребує чіткого виконання службового обов’язку, мужності, дисциплінованості, відданість батьківщині.
3.
Особливості професійної етики лікаря. Імідж сучасного лікаря
Своєрідність професійної етики лікаря полягає в тому, що в ній всі норми, принципи і оцінки орієнтовані на здоров’я людини, його покращання та збереження. Ці норми спочатку були закріплені в клятві Гіппократа, яка стала відправної точкою для створення інших професійно-моральних медичних кодексів. Всесвітня медична асоціація, яка виникла 1947 р., розпочала свою діяльність з прийняття «Женевської декларації» – сучасного варіанта клятви
Гіппократа. «Женевська декларація» стала морально етичною гарантією незалежності медичної професії від політичних режимів та ідеологічного диктату.
В професійній етиці лікаря вихідним слід вважати принцип гуманізму, який розглядає людину як найвищу цінність. Ідея гуманності закладена вже у
«золотому правилі моральності»: стався по відношенню до інших так, як би ти хотів, щоб вони ставилися по відношенню до тебе. Гіппократівський кодекс професійної моралі уявляє собою систему принципів людинолюбства у концентрованому вигляді. До виявлень гуманізму етики Гіппократа слід віднести заповіти про лікарську таємницю та безумовній цінності будь-якого людського
життя.

101
Зміст принципу гуманізму в професійній етиці лікаря розкривається через етичне ставлення лікаря до пацієнта, до болі, страждань, до відкритості, незахищеності в умовах лікарювання внутрішнього світу, приватного життя пацієнта.
Значна роль у професійній етиці лікаря відводиться професійному обов’язку.
В уявленні хворого зразковий лікар – це людина обов’язку, для якого надання допомоги не тільки посадовий обов’язок, але і справжнє моральне діяння.
У тісному взаємозв’язку з поняттям професійного обов’язку знаходиться поняття відповідальності. Відповідальність – це конкретна міра обов’язку.
Виключно висока відповідальність – це висока ціна рішень лікарів. Предметом труда яких є життя та здоров’я людей. Почуття відповідальності плекає професіоналізм лікаря, це «гормон росту» самої особистості.
Ставлення лікаря до хворого потребують особливого такту, дотримання своєрідного етикету. Існують специфічні правила поведінки медичних працівників, в яких значну роль відіграють прямі заборони – що і як недозволено робити медичним працівникам, і в першу чергу, лікарям.
Лікар виступає в значній мірі гарантом здоров'я. Ця місія потребує формування відповідного іміджу сімейного лікаря. На наш погляд, він включає такі елементи: відповідний зовнішній вигляд, уміння спілкуватися з людьми,
прагнення націлити їх на необхідність збереження, зміцнення і реабілітації
свого здоров'я. Кожний з цих елементів варто пояснити.
Зовнішній вигляд лікаря передбачає не тільки охайність, акуратність в одязі
(що є безумовним), але насамперед він повинен випромінювати здоров'я. Навряд чи можна розраховувати на успіх і змусити людину боротися за своє здоров'я, якщо перед нею стоятиме немічна особа із задишкою, нездоровим кольором обличчя, яка до того ж палить і випиває. Не секрет, що сьогодні деякі лікарі мають таки пристрасть до цих шкідливих звичок.
Здавалося б, питання спілкування з хворим настільки зрозуміле, що не вимагає особливої розмови. Але трапляються інші приклади, що неприпустимі у практиці медицини. У США, наприклад, широко обговорюється той факт, що молоді лікарі вже не вміють оглядати хворого, і, залишившись без приладів і лабораторій, неспроможні надати йому допомогу. Апаратний характер сучасної діагностики спотворює психологічний клімат лікування: особистий контакт лікаря і пацієнта втрачає свою значимість. Відправним пунктом для цілеспрямованого діагностичного пошуку є бесіда, що дозволяє окреслити коло можливих причин захворювання. Манера і техніка бесіди мають допомогти лікарю отримати конструктивну інформацію від пацієнта. У випадку невизначених або неясних симптомів необхідне конкретне опитування до одержання повної картини. Подібна бесіда, можливо, і не дасть лікареві змоги поставити точний діагноз, але дозволить наблизитися до нього. Відверта співчутлива розмова справляє на пацієнта приємне враження, а отже й лікувальний вплив, переконуючи, що до його проблем ставляться з розумінням.
У більшості випадків ретельно продумане і проведене опитування допомагає поставити діагноз. Саме тому майбутнього лікаря треба навчити дотриманню етичних норм у взаємовідносинах з хворим, показати важливість впливу на людину на різних стадіях захворювання і одужання.

102
Цільові навчаючі завдання:
1. Як Ви розумієте вислови В.Я. Данилевського: „Лікар стоїть поза
партіями та політичними течіями” та Є. Ліка: „Лікар по суті стоїть поза
часом”?
2. Лікарська етика – це:
a. наука про моральні цінності вчинків і поведінку лікаря у його професійній діяльності
b. наука про професійну мораль лікаря
c. лікарська деонтологія
d. сутність морального обов’язку лікаря
e. вчення про мораль усього медичного колективу
f. вираження істотних рис етики медичної професії
3. Як можна тлумачити думку видатного лікаря сучасності М. Семашко,
який зазначив, що так звана лікарська етика включає в себе три групи
питань: по-перше, відношення лікаря до хворого; по-друге, відношення
лікаря до колективу (суспільства) та, по-третє, відношення лікарів між
собою?
4. Професійна мораль лікаря – це:
a. область дії моральних відносин у сфері лікарняної діяльності
b. система норм та правил поведінки лікаря, які у спеціальній формі відображають соціальні функції медицини та регулюють відношення „лікар- хворий”, „лікар-лікар”, „лікар-суспільство”
c. розгляд поведінки лікаря у трьох вищезазначених напрямках
5. У першій половині ХУІІІ ст. лейденський лікар Г. Бургав проголосив
педагогічну максиму: „Підготовка лікаря повинна вестися, перш за все, у
ліжка хворого”. Чому це є аксіомою? Які моральні риси лікаря формуються
під час цього у студента-медика?
6. В історії медичної етики у таких творах, як „Про лікаря”, „Настанови”,
„Про благочинну поведінку” викладені основні принципи та норми
лікарської діяльності, які не втратили свого значення на протязі багатьох
століть. Автором цих творів був:
a. Гіппократ
b. Асклепія
c. Авіценна
d. Допишіть своє ________________________________
7. Хірург, герой оповідання М. Амосова „Думки і серце”, говорить: ”У нас
в клініці свій кодекс праці. Лікар працює стільки, скільки треба для
хворого. Початок рівно у дев’ять, а кінець – коли буде зроблена уся робота”.
А видатний харківський офтальмолог Л. Гіршман казав: „У мене немає
останнього часу прийому, є тільки останній хворий”. Прокоментуйте ці
фрагменти з точки зору лікарської етики.

II. Навчальні завдання для самостійної роботи:
Питання для контролю та самоконтролю:
1.
Що таке професійна етика?

103 2.
Які завдання виконує професійна етика?
3.
Які існують види професійної етики?
4.
У чому сутність морально-професійного кодексу, корпоративної культури та які соціальні функції вони виконують?
5.
У чому гуманістична спрямованість професійної етики лікаря?
6.
Назвіть та поясніть принципи професійної медичної моралі.
7.
Чи є різниця між поняттями „медична етика” та „лікарська етика”?
8.
Які історичні моделі моральної медицини Ви знаєте? Розкрийте їх.
9.
У чому специфічні проблеми лікарської моралі?
10.
Які основні положення „Міжнародного кодексу медичної етики” та які його функції?
11.
Які існують етичні проблеми у відносинах лікар – пацієнт в сучасній моделі медицини?
12.
З чого складається імідж сучасного лікаря?
Теми рефератів:
1.
Умови виникнення й практичне призначення професійної етики.
2.
Види професійної етики та їх гуманістична спрямованість.
3.
Методологічний аналіз спеціальних понять медичної етики.
4.
„Женевська декларація” та „Міжнародний кодекс медичної етики”: сутність, значення та функції.
5.
Основні поняття та принципи лікарської етики.
6.
Моральний імідж сучасного лікаря.
Література:
1.
Васильченко О., Васильченко А. Філософська медична етика: спроба окреслення предмету // Філософська і соціологічна думка. – 1996. - № 1-2. – С.
224-244.
2.
Грандо А.А. Врачебная этика и медицинская деонтология. – К., 1986.
3.
Етика: Навч. посіб./ В.О. Лозовой, О.А. Стасевська та ін.; За ред. проф..
В.О. Лозового. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 224 с.
4.
Етика: Навч. посіб./ Т.Г. Аболіна, В.В. Єфименко, О.М. Лінчук та ін. –
К.: Либідь, 1992. – 328 с.
5.
Иванюшкин А.Я. Профессиональная этика в медицине. – М., 1990. – 224 с.
6.
Федоренко Г.Ф. Профессиональная этика. – К.: Вища школа, 1983. – 215 с.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал