Практикум 3 групової психокорекції навчально методичний посібникСкачати 64.66 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації10.03.2017
Розмір64.66 Kb.
ТипПрактикум

Міністерство освіти і науки України
Уманський державний педагогічний університет
імені Павла Тичини
Факультет дошкільної та c
пеціальної освіти
C
крипник Н.ПРАКТИКУМ 3 ГРУПОВОЇ
ПСИХОКОРЕКЦІЇНавчально
-
методичний посібник


Умань
ПП Жовтий О.О.
2016


УДК 159.98 (075.8)
ББК 88. 492я 73
C 45


Рецензенти:

Попиченко С.С.
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної педагогіки Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;
Шулдик Г.О.

кандидат психологічних наук, доцент кафедри психологія
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини


Затверджено на засіданні ради факультету

дошкільної та спеціальної освіти Уманського державного педагогічного
університету імені Павла Тичини (протокол № 2 від 20 вересня 2016 р.)

Скрипник Н.

І.
Практикум ɜ
групової психокорекції : навчально
- методичний посібник / укладач
Н.
І.
Скрипник. –
Умань
: ПП Жовтий
О.О.
, 2016.

100 с.
Навчально
- методичний посібник «Практикум ɜ групової психокорекції»
укладено згідно навчального плану підготовки бакалаврів та вимог кредитно
- модульної системи навчання. Він включає програму курсу та його структурні елементи. У посібнику подані тези лекцій, плани практичних занять, рекомендована література до них, завдання та методичні вказівки до самостійної роботи, тематика повідомлень і рефератів, питання для повторення курсу, а також глосарій.
Посібник призначений для студентів
IV курсу факультету дошкільної та спеціальної освіти денної і заочної форми навчання (спеціальність 012 Дошкільна освіта, спеціаліɜація 053 Психологія).
Скрипник Н. І.
Практикум ɜ групової психокорекції
Навчально
- методичний посібник
УДК 159.9 8 (075. 8)
ББК 88.
492
я 73

©

Скрипник Н.І., 2016


ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА………………………………………………………………
4

РОЗДІЛ 1. СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ
”ПРАКТИКУМ 3 ГРУПОВОЇ ПСИХОКОРЕКЦІЇ”…………………
5

1.1.
Опис навчального курсу…..……………………………………..
6
1.2.
Структура залікового кредиту …………………………………..
7
1.3.
Зміст навчального курсу….…………............................................
8
1.4.
Теми практичних занять………………………………………….
9
1.5.
Самостійна робота студентів ……………………………………
10
1.6.
Теми рефератів та повідомлень……………………….................
12
1.7.
Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ)…………..
13
1.8.
Розподіл балів, що присвоюються студентам…………………..
16
РОЗДІЛ 2. ТЕЗИ ЛЕЦІЙ…………………………………………………

РОЗДІЛ 3. МАТЕРІАЛИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ……………….
17 62

3.1. Методичні рекомендації до практичних занять……………………….
62
3.2. Плани до практичних занять
Змістовий модуль І. Основні поняття про групову психокорекцію………
64
Практичне ɜаняття № 1. ………………………………………………… 64
Практичне ɜаняття № 2. …………………………………………............. 65
Практичне ɜаняття № 3….……………………………………………….
66
Практичне ɜаняття № 4…….…………………………………………….
74

3.3. Змістовий модуль ІІ. Особливості органіɜації групової психокорекції………………………………………………………………….
75
Практичне ɜаняття № 5. .………………………………………………… 75
Практичне ɜаняття № 6. …………………………………………………. 77
Підсумкове ɜаняття № 7 ………………………………………………… 78
ПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ КУРСУ………………………………
80

СЛОВНИК ПСИХОЛОГІЧНИХ ТЕРМІНІВ ..…………………………
82

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ
ТА РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………

98


ПЕРЕДМОВА

У системі професійної підготовки фахівців дошкільної освіти педагогічних вузів чільне місце посідає психологічна освіта. Її актуальність посилюється у контексті особистісно-орієнтованої парадигми освіти, реалізація якої не можлива без глибокої психологізації майбутніх фахівців освіти, формування професійно–психологічної спрямованості педагога. Це сприятиме умінню педагога самостійно розв’язувати психолого-педагогічні проблеми та конфлікти, дозволить глибше дослідити та враховувати особливості
індивідуального розвитку кожного вихованця, і послужить основою для науково-обгрунтованої побудови освітнього процесу.
Представлений навчально-методичний посібник допоможе у підготовці студентів, які навчаються за спеціальністю „Дошкільна освіта”, спеціаліɜація
„Психологія”.
У посібнику зібрано необхідну інформацію ɜ курсу «Практикум ɜ групової психокорекції», яка відповідає сучасним вимогам вищої освіти в контексті кредитно-модульної системи. Групова психокорекція практикумом поєднує академічну, теоретичну психологію із психологією дієвою, практичною, яка може стати в нагоді різноманітним групам населення: студентам, робітникам і службовцям, рядовим бізнесменам, керівникам фірм і підприємств, а також вчителям, учням, батькам, лікарям і пацієнтам. У різноманітних сферах соціальної практики та у процесі підготовки психологів неможливо обійтись без психокорекційної роботи. Матеріал цього посібника сприятиме методичній та теоретичній орієнтації мвйбутнього психолога саме в питаннях групової психокорекції..
Для укладання посібника були узагальнені і використані результати теоретичного аналізу і практичних досліджень відомих вітчизняних і зарубіжних вчених таких як: Л. Бурлачук, Т. Гончаренко, К. Гуревич,
М. Корольчук, С. Кузікова, К. Малютіна, В. Осьодло, А. Осипова, В. Панок,
Т. Яценко та ін.
До уваги студентів упосібнику представлені: опис, структура курсу; тези лекцій; практичні заняття з методичними вказівками, психологічними тренінгами, творчими психологічними завданнями та проблемними ситуаціями; питання для повторення курсу; завдання для самостійної роботи; глосарій психологічних термінів та рекомендована література.
Оволодіння знаннями з курсу «Практикум ɜ групової психокорекції» є необхідною умовою не лише для професійного становлення майбутніх практичних психологів, але і для їх особистісного розвитку, самопізнання та самовдосконалення.

РОЗДІЛ 1. СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
« ПРАКТИКУМ 3 ГРУПОВОЇ ПСИХОКОРЕКЦІЇ »

1.1

. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Групова психокорекція як одна іɜ форм корекційної роботи психолога є важливі професійно спрямованим курсом у підготовці практичних психологів.
Знання і уміння ɜ групової психокорекції сприятимуть вирішенню головного завдання системи освіти в нашій країні – виховання розвинутої, вільно мислячої, творчої, не закомплексованої особистості.
У навчальному плані підготовки фахівців дошкільної освіти цей курс передбачається на третьому або четвертому році навчання і формує теоретичні знання про один із видів роботи психолога та готує студентів до безпосередньої практичної діяльності у закладах освіти.
Метою вивчення курсу «Практикум групової психокорекції» є забезпечення професійної компетентності практичних психологів у сфері психокорекційної діяльності; розширення системи психологічних знань та формування практичних умінь проведення групової корекційної роботи як складової професійної діяльності практичного психолога, сприяння особистісному розвитку майбутнього психолога. А також допомогти студентам у підготовці до практичних занять, самостійної роботи та іспитів.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати: основні теоретичні поняття про групову психокорекцію; основні види, форми та умови застосування групової психокорекції; особливості комплектування психокорекційних груп; напрями та методи групової психокорекції;
уміти: застосовувати методи групової психологічної корекції; комплектувати та виконувати функції керівника корекційної групи.
Розроблений курс включає:

лекційний матеріал, який передбачає загальне ознайомлення студентів із однією іɜ форм психокорекцією (груповою), методами і засобами її використання, розуміння основних принципів і вимог до проведення групових корекційних заходів;

практичні заняття, які спрямовані на апробацію та практичне закріплення теоретичних ɜнань, аналіз психологічної та методичної літератури, які мають сформувати у майбутніх спеціалістів елементарні вміння і навички проведення групової психокорекційної роботи з людьми рідної вікової категорії.
На вивчення курсу відводиться 3 кредитів – 90 год., із них 14 год. лекційних, 14 год. практичних занять, 62 год. відведено на самостійну роботу.


ОПИС КУРСУ
Найменування показників
Галузь знань, напрям підготовки, освітньо- кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної дисципліни денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3
Галузь знань
01 Педагогічна освіта
(
шифр і назва
)
Нормативна
(за вибором)

Cпеціальність
012 Дошкільна освіта
(
шифр і назва
)
Модулів – 3
Спеціалізація:
Психологія
Рік підготовки
Змістових модулів – 2 4-й
4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання
Семестр
Загальна кількість годин – 90 7-й
7-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4 самостійної роботи студента – 8
Освітньо- кваліфікаційний рівень:
_____бакалавр_______
14 год.
12 год.
Практичні, семінарські
14 год.
8 год.
Лабораторні
0 год.
0 год.
Самостійна робота
32 год.
36 год.
Індивідуальні завдання:
30 год.
34 год.
Вид контролю:
екзамен екзаменПоділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал