Позитивні та негативні впливи інформаційних технологій на суб’єкти навчання (слайд 1)Скачати 100.6 Kb.
Дата конвертації02.02.2017
Розмір100.6 Kb.
Тема: Позитивні та негативні впливи інформаційних технологій на суб’єкти навчання (слайд 1)

Мета:


- розглянути позитивні та негативні впливи інформаційних технологій на суб’єкти навчання;

- ознайомити учасників МО із результатами анкетування учнів та вчителів школи. (слайд 2)Вступ

Перебудови у сучасній системі освіти включають в себе впровадження нових та перспективних технологій навчання. Найбільш вагому частину в цих технологіях несуть інформаційні технології навчання. Основний напрямок використання нових інформаційних технологій навчання базуються на можливостях сучасної комп'ютерної техніки. Нині розроблено багато різних методик впровадження комп'ютерів у навчальний процес, деякі з них практично використовуються в поєднанні із своїми програмними продуктами. Поряд з усім цим виникає багато запитань щодо впливу даних методик на те, як реагують учнів на такі форми навчання, як вони засвоюють матеріал при дотриманні даних технологій, на яких етапах уроку можна застосовувати комп'ютер у навчанні, якого віку учні готові до таких форм навчання, як впливає дана технологія на фізіологічні та психологічні вікові особливості учнів. (слайд 3) Проблема комп'ютеризації освіти торкається не тільки учнів – як суб'єкту навчання, а й педагогів – як вони володіють новими методиками. (слайд 4)Мова йде про зміну змісту освіти, про оволодіння інформаційною культурою, під якою розуміємо одну із складових загальної культури, що по суті є вищим проявом освіченості, в тому числі й особисті якості людини, її професійна компетентність. Сучасна позиція провідних психологів і педагогів (О.К. Тихомиров, Е.И. Машбиц, В.В. Рубцов, Б.С. Гершунський та ін.) полягає в тому, що ПК розглядається не тільки як засіб обробки інформації, але і як засіб впливу на психіку людини. Комп'ютеризація в загальному соціальному розумінні повинна зробити працю людини більш продуктивною, підвищити її творчий зміст, сприяти всебічному розвитку особистості. (слайд 5)Питання, що стосуються побудови діалогу користувача з комп'ютером, складні і різноманітні.

Методологічні рекомендації охоплюють сукупність таких чинників: 1. психологічні принципи побудови діалогу учня з комп'ютером;

 2. організацію процесу спілкування;

 3. лінгвістичні аспекти спілкування;

 4. варіативність спілкування;

 5. змістовні аспекти спілкування. (слайд 6)

Одночасно, діалог учня з комп'ютером повинен відповідати тим основним психологічним принципам, яким відповідає спілкування. До того ж слід урахувати, що тут по суті спілкування моделюється, і досить суттєвим є те, що одним із партнерів у діалозі є розробник навчаючих програм, котрий хоча і не прямо, а побічно, але все ж досить суттєво впливає на характер спілкування учня з комп'ютером, бо він розумово програє спілкування раніше ще на стадії розробки програми діалогу. Взаємодія учня з комп'ютером будується так, щоб вона по можливості нагадувала спілкування людей і не створювала та не викликала небажаних емоцій. Учень не повинен боятися нових елементів і разом з тим бути впевненим у позитивному і доброзичливому ставленні до себе.(слайд 7)Така система організації навчально-виховного процесу повинна здійснювати підтримку спробам навчатися спілкуванню, не спричиняти роздратованості у користувачів, стимулювати їх вести діалог, навіть тоді, коли вони не завжди бажають включати цей діалог. Стосовно становлення і розвитку мислення учнів пропонується динамічна рівновага „раціонального мислення", (яке має лінійно сфокусований і аналітичний характер), та „інтуїтивного мислення", (що виникає у розвинутій свідомості). Раціональне мислення тяжіє до автономії, а інтуїтивне спрямоване до співставлень з інтегральними його тенденціями. (слайд 8) У навчальному процесі обидва ці види мислення завжди збалансовані, однак при їх ізоляції виникає дисбаланс. Система освіти повинна бути орієнтованою на поєднання „раціонального" і „інтуїтивного" мислення, що дає простір оригінальним ідеям, пронизує навчальну діяльність нестандартними пошуками, здогадками, сплесками в активності розумової діяльності, а також заохочує нестандартну поведінку.

Як засіб навчання комп'ютер має такі дидактичні можливості:

 1. формування науковості навчання;

 2. інтенсифікація процесу навчання;

 3. здійснення активних методів навчання;

 4. сприяння мотиваційній стороні навчання;

 5. здійснення систематичного та об'єктивного контролю знань і вмінь учнів;

 6. звільнення вчителя від чорнової роботи. (слайд 9)

На сучасному етапі комп'ютеризації дидактичні можливості використання ІКТ пов'язують із підвищенням інтенсифікації процесу навчання, але для цього потрібно мати навчальні програми, які б відповідали високим педагогічним вимогам. Одним із ефективних засобів використання комп'ютера в навчанні є його здатність керувати навчальним процесом учнів. Він може забезпечити індивідуальне навчання, самостійну роботу, допомогти учнів у разі необхідності при розв'язуванні різноманітних завдань. (слайд 10)Учень при спілкуванні з комп'ютером відіграє роль дослідника, тому можливості комп'ютера для реалізації проблемного навчання дуже великі. Слід також підкреслити важливу роль ПК як технічного засобу навчання. При цьому ефективне використання комп'ютера при вивченні природничих дисциплін ґрунтується на більш повній реалізації основних дидактичних можливостей у порівнянні з традиційними формами навчання. Використання ІКТ у навчальному процесі дещо змінює функції вчителя, оскільки здійснюється їх перерозподіл між вчителем і ІКТ. При цьому машині передаються лише ті функції, з якими вона може справитися ефективніше за викладача.(слайд 11) Програма і технічна система ПК допомагають автору програми компонувати інформацію, планувати її зміни, видавати креслення, таблиці, графіки на екран дисплея. Розробка нових інформаційних і цифрових технологій призводить до суттєвих змін в розумінні особливостей пізнавальних процесів діяльності людини, свідомості й міжособистісних стосунків. Оволодіння комп'ютерною грамотністю з точки зору психології свідчить про те, що в людини формується новий вид діяльності, оскільки використовуються принципово нові засоби. Сприйняття матеріалу при використанні ПК поліпшується за рахунок різних дидактичних можливостей ПК: наочності, підкреслювання, обертання, кольорового зображення тощо. (слайд 12) Особливість процесу навчання за допомогою ІКТ викликає інтерес до навчання і сприяє активізації та зосередженню уваги учнів на предметі. Цьому сприяють також діалогова форма роботи, безперервний контроль і негайне підкріплення відповіді. Умови роботи на ПК спонукають учнів до активної і напруженої діяльності, оскільки вони усвідомлюють можливість контролю вчителем, а також самоконтролю завдяки порівнянню та узагальненню матеріалу, що вивчається. Процес навчання в школах нерозривно пов'язаний з використанням креслень, графіків, діаграм, формул, що дозволяє подавати інформацію в ущільненому вигляді. Це сприяє розвиткові високого рівня абстракції в учнів. Дидактичні можливості сучасних ІКТ щодо зображення графічної інформації дозволяють демонстрацію конкретних предметів замінити схематичними або символічними зображеннями, використовувати наочність як спосіб абстрагування та формування проблемних ситуацій. Крім того, ІКТ створює умови для переходу на більш високий рівень інтелектуальної праці, бо чим більше автоматизується в машинних процесах діяльність людини, тим більше підвищується її психологічний рівень і вона може краще проявити свої творчі здібності. (слайд 13) При традиційних формах навчання педагог не може враховувати всі індивідуальні особливості учнів і орієнтує навчальний процес на середнього учня з точки зору не лише його успішності, але й рівня психологічних характеристик. Значну допомогу психологу може надати використання ПК для психодіагностичного тестування учнів, наприклад, визначення об'єму пам'яті, концетрації уваги, репродуктивності розумових процесів, оригінальності мислення та ін. (слайд 14 - 15)Проте інформування учнів як базова процедура навчального процесу все-таки потребує участі вчителя.

Негативні фізіологічні та психологічні прояви при роботі суб'єкту чи вчителя з комп'ютером виділяє В. М. Лапін: (слайд 16)

 • фізичні: підвищення значення напруги електричного кола, підвищення рівня електромагнітного випромінювання, підвищення рівня статичної електрики, підвищення рівня іонізації повітря.

 • психологічні: статичні та динамічні перевантаження, розумове перенапруження, перенапруження органів зору при роботі з об'єктами, зображеними на екранах моніторів. (слайд 17)

Дослідження І. І. Даценка, Р. Д. Габовича, М. Є. Йонди дозволяють з усією достовірністю стверджувати, що праця з комп'ютером, безперечно, негативно впливає на центральну нервову систему й органи зору, зокрема, користувачі персональних комп'ютерів частіше всього скаржаться на швидку втомлюваність, головну біль, втому очей тощо.
Аналіз анкетування серед учнів 5- 9 класів Жукотинської ЗОШ І-ІІ ступенів

Анкета «Я і комютер»

 1. Чи маєте дома ПК?

 2. Як його використовуєте?

а) граю;

б) готую реферати та виступи для уроків;

в) працюю з різними програмами;

г) використовую для самоосвіти.

3. Чи володієте курсом користувача?

а) добре;

б) посередньо;

в) не вмію працювати.

4. З якими ком’ютерними програмами вмієте працювати?

а) Windovs

б) Word

в) Paint


г) Power Point

д) Excel


е) Photoshop

є) Opera


ж) Fine Reader

5. З яких навчальних предметів маєте програмні диски?

6. Як часто ними користуєтесь?

а) систематично

б) за потребою

в) не користуюсь

7. З яких предметів хотіли придбати б диски?

8. Як Ви розумієте поняття «дистанційна освіта»?

9. Чи хотіли б Ви займатися такою формою навчання через Інтернет, та електронні підручники?

а) так;


б) ні. (слайд 18)

Анкета

 1. Яким форми навчальної діяльності Ви віддаєте перевагу на уроках?

а) фронтальним

б) індивідуальним

в)інноваційним технологіям

г) поєднанню інноваційних технологій з традиційними формами роботи

д) колективним, груповим, роботі в парах та диференційований підхід.

2. У своїй практиці використовують такі форми навчальної діяльності: • Робота в групах;

 • Робота в парах;

 • Спільний проект;

 • Інтерактивні форми навчання;

 • Метод проектів;

 • Рольові ігри;

 • Пошук інформації;

 • Розвивальне навчання;

 • Проблемно-пошуковий метод;

 • Штурм;

 • Самостійна робота.

3. Як часто практикуєте роботу з інноваційними технологіями?

 • Кожен урок;

 • Час від часу;

 • Залежно від теми уроку;

 • Зрідка.

4. Не використовую інноваційних технологій, тому що…

 • Немає відповідного обладнання в класних приміщеннях;

 • Великий обсяг теоретичного матеріалу, мало часу на практику.

5. Одностайна позитивна відповідь на запитання про те, що інноваційні технології, елемент уроку можна використовувати на уроках будь-якого предмета.

6. Які форми роботи сприяють виробленню в учнів активної життєвої позиції: • Фронтальні;

 • Індивідуальні;

 • Інноваційні технології;

 • Поєднання всіх форм роботи;

 • Колективні.

7. Інноваційні технології сприяють розвитку комунікативних здібностей учнів:

 • Так;

 • Частково;

 • Не сприяють.

8. На уроках учителі використовують:

1) найчастіше:


 • Інтерактивні форми роботи;

 • Проблемно-пошуковий метод;

 • Розвивальне навчання;

 • Самостійну роботу учня;

 • Особистісно зорієнтоване навчання.

2) частково:

 • Навчання через гру;

 • Метод проекту;

 • Використання комп’ютерних технологій.

3) дуже мало:

 • Дуже мало;

 • Модульно-розвивальне навчання;

 • Навчально-дослідницьку діяльність.

9. Переваги інноваційних технологій на уроках:

 • Учням цікаво;

 • Розвивають креативне мислення;

 • Вчать вчитися самостійно;

 • Сприяють співпраці вчителя та учня;

 • Сприяють виробленню в учнів активної життєвої позиції;

 • Сприяють розвитку комунікативних здібностей учнів;

 • Відповідають вимогам часу;

 • Виробляють навички роботи в колективі;

 • Дітям цікаво, можливість залучити всіх учнів до роботи;

 • Зростання мотивації до навчання;

 • Допомагають подолати бар’єр у мовленні (іноземна мова);

 • Робота в групах допомагає слабшим учням краще зрозуміти новий матеріал.

НЕДОЛІКИ:

 • Відсутня матеріальна база;

 • Порушують дисципліну на уроці;

 • Перевантаженість навчальних програм;

 • Велика витрата часу;

 • Розсіюють увагу учнів;

 • Громіздка підготовка;

 • Деякі інноваційні технології не покращують якість викладання навчального матеріалу. (слайд 19)


Висновки

Узагальнивши сучасні уявлення про можливості комп'ютеризації освіти, можна виявити такі чотири напрями використання комп'ютерів: 1. комп'ютер як об'єкт вивчення;

 2. комп'ютер як засіб навчання;

 3. комп'ютер як складова частина системи управління народною освітою;

 4. комп'ютер як елемент методики наукових досліджень. (слайд 20)

Отже, узагальнюючи сказане можна зробити висновок, що впровадження комп'ютерної техніки в навчальний процес школи дає можливість майбутнім спеціалістам розширювати свої можливості, спонукає до активної навчальної діяльності, є гарним засобом активізації пізнавальної діяльності, дає можливість з цікавістю вивчати будь-які предмети.

Хоча може виникнути ряд проблем з комп'ютеризацією навчання у школі: 1. небажання переходу вчителів до інновацій в системі навчання;

 2. закоренілі погляди „старе надійне і краще за нове";

 3. недостатнє забезпечення навчальними програмами;

 4. недостатня матеріальна база.

Водночас педагоги повинні враховувати й негативні моменти. Передусім робота з комп'ютером швидко стомлює учнів, може погано впливати на зір або навіть призводити до розладу нервової системи. Комп'ютеризоване навчання не розвиває здатності учнів чітко й образно висловлювати свої думки, істотно обмежує можливості усного мовлення, формуючи логіку мислення на шкоду збагаченню емоційної сфери. Хоча на даний час впровадження комп'ютера в навчальний процес набуло популяризації, але інформатика і цифрові технології свідчать про те, що спілкування "людина-людина" залишається переважаючим засобом, тобто комп'ютеризація не пригнічує, а розкріпачує особистість.
Список використаних джерел

 1. Апостолова Г.В. Електронна техніка і безпека розвитку дитячих здібностей.// Безпека життєдіяльності. – 2003. – №10. – с. 16-18.

 2. Даценко І.І., Габович Р.Д., Йонда М.Є. Умови праці з комп'ютером і їх оптимізація: Науково практичне видання. – Львів, 1998. – 40 с.

 3. Лапін В. М. Безпека життєдіяльності людини: Навч. посіб. – 3-є вид., стер. – Л.: Львів, банк. Коледж; К.: Т-во „Знання", КОО, 2000. – 186 с.

 4. Основи нових інформаційних технологій навчання: Посібник для вчителів/ Авт. кол.; За ред. Ю.І. Машбиця / Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К.: ІЗМН, 1997. – 264 с.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал