Пояснювальна записка Зміст програмиСкачати 161.59 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації07.01.2017
Розмір161.59 Kb.
ТипПояснювальна записка2

3
ЗМІСТ

1.
Пояснювальна записка………………………………..…………………………4 2.
Зміст програми……………………………………………...……………………5 3.
Критерії оцінювання………………………………………...…………………13 4.
Список рекомендованої літератури…………………………...………………15

4
1.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Мета фахового вступного випробування для вступу на здобуття освітнього ступеня бакалавр (для осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план) за іншим напрямом підготовки на другий курс: з’ясувати рівень теоретичних знань та практичних навичок вступників, яких вони набули під час навчання на освітньому ступені бакалавра за іншим напрямом підготовки, з метою формування рейтингового списку та конкурсного відбору абітурієнтів на навчання за освітнім ступенем бакалавра за напрямом підготовки 6.030103 Практична психологія в межах вакантних місць ліцензованого обсягу.
Фахове вступне випробування з психології є важливим етапом перевірки та оцінки ступеня підготовки абітурієнта та становить особливу комплексну форму контролю, що у найбільш повному і чіткому вигляді характеризує досягнутий освітньо-кваліфікаційний рівень вступника.
Форма фахового випробування - тестування.
Тест – це завдання стандартної форми, виконання якого дає можливість виявити рівень сформованості знань, умінь, навичок.
Час виконання тестових завдань – 180 хвилин.
Екзаменаційний тест складається із 100 завдань, з яких – 95 тестів закритого типу (з альтернативними вибірковими відповідями в 4-х варіантах) та 5 тестів відкритого типу (самостійна відповідь на питання, на утворення логічних пар, на визначення термінологічних понять, написання міні-творів, есе та інших форм творчої роботи).

Приклад тестового завдання
1. Що є предметом вивчення вікової психології?
1) психологічні закономірності навчання і виховання;
2) факти та закономірності розвитку людини в філогенезі;
3) факти та закономірності розвитку людини в онтогенезі;
4) формування особистості в процесі навчання і виховання.
94. Розкрийте сутність поняття «спрямованість особистості» та визначить її основні форми.
Перелік дисциплін, що виносяться на фахове вступне випробування з
психології:
1.
Загальна психологія.
2.
Вікова та педагогічна психологія.
Завдання з основ нормативного курсу «Загальна психологія» охоплює теми з загальних питань психології, закономірностей психічних процесів, психічної діяльності, емоційно-вольової сфери особистості, її індивідуальних особливостей, питання психології особистості, діяльності та спілкування.
Знання змісту тем з вікової та педагогічної психології спрямовані на розкриття основних теоретичних поглядів провідних вітчизняних та зарубіжних

5 вчених у галузі індивідуального розвитку людської психіки, закономірностей її формування від народження до зрілості та психологічних особливостей та механізмів навчання та виховання.

Вимоги до відповіді абітурієнта
Під час фахового вступного випробування абітурієнт повинен показати:

чітке знання основних психологічних понять та категорій, етапів розвитку та становлення психології як самостійної галузі знань, методів психологічного дослідження, особливостей розвитку та функціонування психологічних станів, процесів та явищ, вікових закономірностей психічного розвитку людини, механізмів та закономірностей процесів навчання й виховання, психологічних особливостей педагогічної діяльності та особистості вчителя;

вміння застосовувати теоретичні знання з основ загальної, вікової та педагогічної психології для розв’язання практичних психологічних завдань і вправ;

вміння розв’язувати психологічні завдання в межах програми випробування;

вміння точно, стисло, логічно висловити психологічну думку в письмовій формі.
2.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

Тема 1. Структура, завдання і методи сучасної психології
Предмет психології. Завдання психології. Етапи становлення та розвитку психології як с самостійної галузі знань. Зв’язок психології з іншими науками.
Галузі психологічних знань. Основні напрями в сучасній психології. Методи загальної психології. Спостереження. Самоспостереження. Експеримент у психології, інші методи.
Тема 2. Поняття психіки в психології
Категорія відображення в психології. Психічне – відображувальна функція мозку. Рефлекторна природа психічного. Вища нервова діяльність, її орган.
Умовні рефлекси, процес їх утворення. Динаміка збудження і гальмування в умовно-рефлекторній діяльності. Перша і друга сигнальна системи. Виникнення та розвиток психіки на різних етапах еволюції тваринного світу. Виникнення людської свідомості. Історичний розвиток людської свідомості.
Тема 3. Діяльність
Поняття про діяльність, інтеріоризація та екстеріоризація. Структура діяльності: потреби, мета, мотив, рух, дія, інтереси, знання, вміння, навички, звички, операції, вчинки. Формування вмінь та навичок. Види діяльності: гра, навчання, праця. Поняття про провідну діяльність. Педагогічна діяльність.
Тема 4. Спілкування

6
Поняття про спілкування, його функції та умови. Структура спілкування: комунікативна, інтерактивна, перцептивна підструктури спілкування. Засоби спілкування. Види спілкування: міжособистісне, міжгрупове, особистісно- групове; безпосереднє та опосередковане; короткочасне та довготривале; інтимне, ділове, соціально-рольове. Педагогічне спілкування, такт.
Тема 5. Особистість
Поняття про особистість в психології.
Особистість,
індивід,
індивідуальність. Теорії особистості – біхевіористична, гештальтизм, фрейдизм, неофрейдизм. Структура особистості. Спрямованість як центральне утворення особистості. Формування особистості.
Тема 6. Стосунки у групах
Групи, їх виникнення та розвиток, як процес становлення, формування та задоволення спільних потреб. Види груп: офіційні, неофіційні; умовні та реальні; мікрогрупи, малі та великі. Поняття про асоціації, корпорації та колектив.
Поняття міжособистісних стосунків. Феномен лідерства. Основні методи дослідження міжособистісних стосунків: соціометрія, референтометрія.
Тема 7. Увага
Поняття про увагу. Природа уваги. Види уваги: зовнішня та внутрішня, мимовільна, довільна, післядовільна увага. Властивості уваги: обсяг, розподіл, переключення, концентрація, стійкість.
Тема 8. Відчуття
Поняття про відчуття. Процес виникнення відчуття. Види відчуттів. Зорові відчуття. Слухові відчуття. Нюхові відчуття. Смакові відчуття. Тактильні відчуття. Температурні відчуття. Больові відчуття. Органічні відчуття.
Кінестетичні відчуття. Статичні відчуття. Загальні властивості відчуттів.
Закономірності відчуттів.
Тема 9. Сприймання
Поняття про сприймання.
Рефлекторна природа сприймання.
Взаємозв’язок аналізаторів у процесі сприймання. Виділення об’єкта в сприйманні. Роль попереднього досвіду в сприйманні. Роль мови в процесі сприймання.
Активний характер сприймання;
Спостереження.
Види сприймання. Сприймання простору. Сприймання часу. Сприймання руху.
Сприймання тексту. Властивості сприймань.
Тема 10. Пам’ять
Визначення пам’яті. Теорії пам’яті. Асоціації та їх види. Види пам’яті.
Мимовільна і довільна пам’ять. Мимовільне і довільне запам’ятовування.
Смислове і механічне запам’ятовування. Умови продуктивності мимовільного запам’ятовування. Умови продуктивності довільного запам’ятовування.
Збереження. Види відтворення. Впізнавання. Згадування. Спогади. Уявлення пам’яті, їх характерні особливості. Забування, його причини і боротьба з ним.
Індивідуальні відмінності в пам’яті.
Тема 11. Мислення
Визначення мислення. Значення мислення в житті людини. Чуттєва та логічна ступені пізнання. Мислення та мовлення. Мислителі пі дії та операції.
Аналіз і синтез. Абстрагування. Порівняння і узагальнення. Судження.

7
Умовиводи. Поняття. Засвоєння понять. Процес розв’язування задач. Види мислення. Індивідуальні відмінності в мисленні людей.
Тема 12. Уява
Поняття про уяву. Уява і об’єктивна дійсність. Процес створення образів уяви. Мимовільна і довільна уява. Види уяви залежно від характеру діяльності людини. Види уяви за її змістом. Мрія. Індивідуальні особливості уяви людини.
Тема 13. Емоції та почуття
Поняття про емоції і почуття. Характерні особливості емоцій і почуттів.
Природа емоцій і почуттів. Почуття і діяльність людини. Види емоцій і почуттів. Прості емоції. Складні емоції. Афекти. Настрої. Пристрасті.
Моральні почуття. Інтелектуальні почуття. Естетичні почуття.
Тема 14. Воля
Загальне поняття про волю. Мимовільні і довільні дії. Специфічно людські довільні дії. Власне вольові дії людини. Основні фази складної вольової дії. Вольові якості особистості.
Тема 15. Темперамент
Поняття про темперамент. Теорії темпераменту. Фізіологічні основи темпераменту.
Темперамент
і умови життя, діяльності, виховання.
Характеристика основних типів темпераментів.
Тема 16. Характер
Поняття про характер. Зв’язок характеру з темпераментом. Структура характеру. Типове і індивідуальне в характері людини. Умови формування характеру особистості.
Тема 17. Здібності
Поняття про здібності. Здібності та знання, вміння і навички. Здібності та
інші психічні властивості. Види здібностей. Умови формування здібностей людей. Індивідуальні відмінності в здібностях людей.

ВІКОВА ТА ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Тема 1. Предмет, завдання та методи вікової і педагогічної психології
Предмет та завдання вікової та педагогічної психології.
Історичний огляд розвитку вікової та педагогічної психології
(П.П. Блонський,
Л.С. Виготський,
С.Л. Рубінштейн,
Н.О. Леонтьєв,
Д.Б. Ельконін).
Теоретичні та практичні завдання сучасної вікової та педагогічної психології, основні напрямки її розвитку.
Галузі вікової психології: психологія дитини дошкільного віку, психологія молодшого школяра, психологія підлітка, психологія юності.
Основні розділи педагогічної психології: психологія виховання та самовиховання, психологія загального та професійного навчання, психологія педагогічної діяльності та особистості вчителя.
Зв’язок вікової та педагогічної психології з віковою фізіологією, загальною психологією, педагогікою та методиками.

8
Методи вікової та педагогічної психології: спостереження, його види, експеримент та його види. Тести та умови їх наукового застосування.
Соціометрична методика при вивченні дитячого колективу. Анкета для обстеження інтересів та спрямованості особистості.
Тема 2. Закономірності і динаміка психічного розвитку та формування
особистості в онтогенезі
Філософські концепції про психічний розвиток індивіда та формування його особистості. Роль навчання та виховання в психічному розвитку дитини та формуванні його особистості. Рушійні сили психічного розвитку дитини.
Взаємозв’язок психічного розвитку дитини та формування його особистості в умовах виховання і навчання. Педагогічний процес соціалізації особистості як умова психічного розвитку та формування особистості школяра. Перетворення зовнішнього у внутрішнє в процесі психічного розвитку. Інтеріоризація та
інтелектуалізація предметних знань та навичок в процесі пізнання і суспільно- корисної діяльності.
Залежність оволодіння дитиною новим видом діяльності від рівня перцептивного розвитку його особистості. Віковий аспект сприйняття та розуміння особистістю соціальних явищ в світі людей, їх роль в формуванні ставлення особистості до дійсності.
Нерівномірність психічного розвитку дитини та її причини. Проблема акселерації психічного розвитку. Періодизація психічного розвитку людини.
Вікові та індивідуальні особливості психічного розвитку в процесі навчання і виховання.
Тема 3. Психічний розвиток дитини до початку навчання в школі
Періодизація психічного розвитку дитини: немовлячий період, раннє дитинство, переддошкільний період, дошкільний період, молодший шкільний період. Значення перших шести років життя для подальшого розвитку особистості.
Загальна характеристика немовлячого періоду. Соціальна ситуація розвитку
– залежність від дорослого. Провідна діяльність – безпосереднє емоційне спілкування з дорослим. Основне протиріччя віку – потреба в пізнанні предметного світу і відсутність засобів пізнання.
Розвиток рецепторної та рухової діяльності немовляти. Особливості розвитку пізнавальної сфери. Значення спілкування дитини з дорослими для її психічного розвитку в немовлячому періоді. Розвиток фонематичного боку мовлення.
Особливості першого етапу розвитку дитячої особистості. Основні новоутворення віку: потреба у спілкуванні, емоційні стосунки.
Загальна характеристика раннього дитинства. Соціальна ситуація розвитку
– дитина психологічно починає усвідомлювати себе, за допомогою дорослого починає пізнавати предметний світ. Провідна діяльність – предметно- маніпулятивна. Основне протиріччя віку – між інтересом дитини до предметів, які спонукають до спілкування з дорослими, і недостатньою кількістю засобів спілкування, між прагненням до самостійності і відсутністю фізичних і психічних можливостей бути самостійним.

9
Особливості розвитку пізнавальної сфери. Початок формування наочно- образного мислення, поява уяви, становлення елементарної самосвідомості, початок розвитку здатності до довільної саморегуляції.
Раннє дитинство – сенситивний період в розвитку мовлення дитини.
Формування елементарної граматики.
Особливості розвитку моторики та діяльності. Диференціація функцій рук і ніг, розвиток предметних рухів, поява вольового самоуправління поведінкою.
Дитячі ігри предметного плану: гра-дослідження, гра-конструювання, рольова гра.
Особливості розвитку дитячої особистості в ранньому дитинстві. Основні новоутворення віку: наочно-дійове мислення, мова. Криза трьох років. Поява самосвідомості, комплекс «Я сам».
Загальна характеристика дошкільного періоду. Соціальна ситуація розвитку дошкільника – дорослий виступає для дитини як зразок для наслідування.
Особливості спілкування дошкільників з однолітками та з дорослими.
Провідна діяльність – сюжетно-рольова гра. Роль ігрової діяльності в психічному розвитку дітей дошкільного віку.
Особливості розвитку пізнавальної сфери. Удосконалення наочно-образного мислення на основі уяви, довільної та опосередкованої пам’яті. Початок формування словесно-логічного мислення шляхом використання мови.
Розумовий розвиток як результат оволодіння знаннями про соціальний досвід людей та формування ставлення до оточуючої дійсності.
Елементи учіння та трудової діяльності дошкільника, їх місце і роль у формуванні особистості. Виникнення пізнавальної діяльності, її розвиток.
Формування умінь, навичок та звичок у дошкільнят в умовах зростання їх розумової самостійності, моральної вихованості і соціальної активності.
Формування емоційно-вольової сфери дітей дошкільного віку.
Особливості розвитку особистості дошкільника. Самооцінка як результат самосвідомості. Домінуючі мотиви діяльності та поведінки дитини в старшому дошкільному віці.
Основні новоутворення віку: підпорядкованість мотивів, децентрація мислення, поява самооцінки (на основі оцінки з боку референтних дорослих), статева ідентифікація, усвідомлення себе в часі, внутрішні етичні інстанції, усвідомлення та узагальнення своїх переживань. Провідне новоутворення: потреба у суспільно-значимій та суспільно-оцінюваній діяльності.
Тема 4. Психологічний розвиток та формування
особистості молодшого учня
Зміна об’єктивних умов психічного розвитку з приходом дитини до школи.
Характеристика основних показників готовності дитини до шкільного навчання та виховання. Адаптація дитини до шкільного навчання.
Розвиток пізнавальної діяльності молодшого учня. Розвиток уваги та спостережливості. Особливості сприйняття. Розвиток мислення та формування прийомів розумової діяльності. Розвиток уяви. Роль мовлення в психічному розвитку молодшого школяра.
Учбова діяльність як провідний вид діяльності, що визначає психічний

10 розвиток молодших учнів. Динаміка співвідношення ігрової та навчальної діяльності на різних етапах початкового навчання. Особливості трудової діяльності молодших школярів. Мотиви учіння. Особливості пізнавальних
інтересів, довільності поведінки, міжособистісних стосунків дітей молодшого шкільного віку. Прийоми та способи учбової діяльності, її особливості.
Ставлення до трудової діяльності та формування трудових навичок.
Розумовий розвиток. Довільна регуляція діяльності та поведінки. Моральний розвиток.
Особливості спілкування з однолітками та дорослими.
Формування особистості молодшого школяра. Новоутворення віку: довільність, внутрішній план дій, самоконтроль, рефлексія. Криза 6-7 років – період народження соціального «Я» дитини.
Тема 5. Психологічні особливості розвитку та формування особистості в
підлітковому віці
Соціальні фактори як основні детермінанти психічного розвитку та формування особистості підлітка: перехід в середню школу та пов’язані з цим зміни в учбовій діяльності, в спілкування з однолітками та дорослими.
Біологічні фактори – початок статевого дозрівання, а також пов’язані з ним бурхливий розвиток та перебудова всіх органів, тканин та систем організму – як умови, що необхідні для повноцінного психічного розвитку. Діалектичний характер взаємовідношень між біологічними і соціальними факторами психічного розвитку. Основна суперечність між потребою в самостійності та можливостями її здійснити як рушійна сила психічного розвитку підлітка.
Початок розвитку самосвідомості в підлітковому віці. Потреба в самоствердженні. Особливості самооцінки. Потреба в дружбі, в спілкуванні. Зміст
інтересів. Зміна мотиваційної сфери. Особливості волі. Потреба в самовихованні.
Взаємостосунки хлопців та дівчат.
Якісні зміни в пізнавальній сфері підлітків. Довільність психічних процесів.
Домінуючий характер мислительної діяльності. Індивідуально-психологічні особливості (темперамент, розвиток інтелекту, рівень загальної культури, здібності, риси характеру).
Причини поведінки «важких» підлітків. Роль помилок у сімейному вихованні. Ізольованість в класному колективі як фактор педагогічної занедбаності дітей.
Особливості навчально-виховної роботи педагога з дітьми підліткового віку.
Тема 6. Психологічні особливості становлення
особистості в юнацькому віці
Поняття юності. Соціальна ситуація розвитку старшокласників.
Учбово-професійна діяльність як ведучий вид діяльності юнаків. Єдність професійних та пізнавальних інтересів і мотивів поведінки і учбової діяльності старшокласників.
Розвиток самосвідомості. Формування світогляду. Особливості прояву здібностей. Співвідношення оцінки і самооцінки. Особливості почуттів і волі в юнацькому віці. Формування ціннісних орієнтацій та цілісного характеру.

11
Особливості розумової діяльності в ранній юності. Формування теоретичного мислення та стиля розумової діяльності. Романтика, мрії та ідеали.
Дружба та любов. Естетичні почуття, інтереси та смаки, психологічні особливості їх формування.
Міжособистісні стосунки в класі. Взаємостосунки з дорослими.
Особливості розвитку пізнавальних психічних процесів. Психологічні особливості формування професійних інтересів, здібностей в юнацькому віці.
Розумова самостійність як умова глибокого засвоєння основ науки, професійних умінь та навичок.
Тема 7. Психологія учіння як специфічної форми
пізнавальної діяльності людини
Поняття научіння, навчання, викладання, учіння. Рівні та типи научіння.
Навчальна діяльність як учіння школяра, що відбувається в умовах навчання. Складові компоненти навчальної (учбової) діяльності: спонукальна складова (потреби, мотиви, смисли учіння), програмовано-цільова складова (цілі, завдання), дієво-операційна складова (навчальні дії, операції, прийоми), контрольно-регулятивна складова, результативна складова.
Процес учіння як теоретична і прикладна проблема педагогічної психології.
Розумова самостійність в учінні як діяльність суб’єкта. Мотиви учіння: широкі соціальні, вузькі особистісні, пізнавальні.
Психологічні умови формування уміння вчитися самостійно. Вплив пізнавального інтересу на розвиток уміння вчитися самостійно. Взаємозв’язок когнітивного та емоційного в процесі учіння. Роль педагога в формуванні уміння вчитися самостійно.
Тема 8. Психологічні засади керівництва учбовою діяльністю учнів
Психологічні основи освітніх технологій розвиваючого навчання.
Типи навчання на основі типу орієнтовної основи дії (за П.Я. Гальперіним).
Види навчання: за предметним змістом (конкретному предмету); за структурою досвіду, що засвоюється (навчання знанням і поняттям, формування умінь і навичок); за організацією способу навчання (проблемне, програмоване).
Проблемне навчання, його види та рівні постановки і рішень проблем на уроці. Розвиток творчого мислення – як позитивна риса проблемного навчання.
Програмоване навчання, його сутність та основні принципи.
Психологічні основи використання технічних засобів навчання.
Комп’ютеризація навчального процесу, його можливості. Особливості організації навчального процесу з використанням інформаційних засобів навчання. Вплив
ТЗН на психічний розвиток учнів.
Чинники ефективності навчання. Способи активізації навчальної діяльності школярів.
Психологічні засади моніторингу навчальних досягнень учнів.
Тема 9. Психологія виховання та самовиховання як цілеспрямованого
процесу формування особистості
Сутність та завдання психології виховання. Специфіка процесу виховання.
Механізми формування особистості: соціальний, педагогічний, фізіологічний, психологічний. Загальні психологічні закономірності формування

12 особистості учня.
Проблема управління вихованням.
Провідні фактори формування особистості школяра у процесі виховання.
Вплив колективу на формування особистості учня.
Показники та критерії вихованості особистості. Формування якостей у процесі виховання. Вікові аспекти виховання.
Самовиховання особистості: завдання, структура, етапи, методи.
Психологічні питання розумового виховання. Виховання моральної поведінки, моральних почуттів та потреб учнів. Трудове виховання та професійне самовизначення учнів. Психологічні особливості сімейного виховання.
Тема 10. Психологічні основи індивідуального підходу до виховної
роботи з учнями
Поняття індивідуального підходу, його аспекти: психологічний і педагогічний.
Індивідуальні відміни у психофізіологічних особливостях людей.
Індивідуальні відміни у перебігу психічних процесів.
Основні принципи вивчення індивідуальних особливостей учнів.
Основні принципи застосування індивідуального підходу в школі.
Вибір засобів і форм виховного впливу на учня.
Врахування самооцінки учнів як фактору здійснення індивідуального підходу. Поєднання впливів учителя на учня з впливами на нього колективу ровесників.
Тема 11. Психолого-педагогічне вивчення особистості
учня та класного колективу
Основні методи та напрями вивчення особистості учня та складання його психолого-педагогічної характеристики.
Основні методи та напрями вивчення класного колективу та складання психолого-педагогічної характеристики класу.
Тема 12. Психологія педагогічної діяльності
Вимоги до діяльності вчителя в умовах сьогодення.
Психологічна структура педагогічної діяльності: гностичний компонент, конструктивний компонент, проектувальний компонент, організаторський компонент, комунікативний компонент. Педагогічні функції та творчий характер діяльності вчителя.
Види стилів педагогічної діяльності: емоційно-
імпровізаційний, емоційно-методичний,
інтелектуально-імпровізаційний,
інтелектуально-методичний. Індивідуальний стиль діяльності вчителя.
Рівні результативності діяльності вчителя: репродуктивний, адаптивний, локально-моделюючий, системно-моделюючий, системно-моделюючий рівень діяльності і поведінки.
Психолого-педагогічні проблеми взаємодії вчителя і учнів. Педагогічне спілкування: функції, позиції контакту, стилі, етапи. Педагогічний такт.
Ефективність педагогічного спілкування. Особливості педагогічних конфліктів.
Тема 13. Психологія особистості вчителя
Професійно-педагогічна спрямованість особистості вчителя.

13
Професійно-значимі якості особистості вчителя.
Педагогічні здібності вчителя: дидактичні, академічні, організаторські, комунікативні, перцептивні, сугестивні, мовні, спеціальні (до певних видів діяльності) та їх розвиток.
Психологія педагогічної саморегуляції: характеристика методів особистісного і професійного самовдосконалення педагога.
Взаємини в педагогічному колективі. Психологічний клімат. Показники згуртованості педагогічного колективу.
Використання психолого-педагогічних знань в практичній діяльності вчителя.

3.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
З метою забезпечення об’єктивного оцінювання рівня сформованості у абітурієнтів компетенцій з психології пропонується бальна шкала, яка побудована за принципом урахування типу завдань та особистих досягнень виконавця.
Час виконання тестових завдань – 180 хвилин.
Екзаменаційний тест складається із 100 завдань, з яких – 95 тестів закритого типу (з альтернативними вибірковими відповідями в 4-х варіантах) та 5 тестів відкритого типу (самостійна відповідь на питання, на утворення логічних пар, на визначення термінологічних понять, написання міні-творів, есе та інших форм творчої роботи).
Від 1-го до 95-го завдання за кожну правильну відповідь нараховується 0,8 бала.
Кількість правильних відповідей за тестові питання
Бал за 200- бальною шкалою оцінювання
Кількість правильних відповідей за тестові питання
Бал за 200- бальною шкалою оцінювання
0 100,0 48 138,4 1
100,8 49 139,2 2
101,6 50 140,0 3
102,4 51 140,8 4
103,2 52 141,6 5
104,0 53 142,4 6
104,8 54 143,2 7
105,6 55 144,0 8
106,4 56 144,8 9
107,2 57 145,6 10 108,0 58 146,4 11 108,8 59 147,2 12 109,6 60 148,0 13 110,4 61 148,8 14 111,2 62 149,6

14 15 112,0 63 150,4 16 112,8 64 151,2 17 113,6 65 152,0 18 114,4 66 152,8 19 115,2 67 153,6 20 116,0 68 154,4 21 116,8 69 155,2 22 117,6 70 156,0 23 118,4 71 156,8 24 119,2 72 157,6 25 120,0 73 158,4 26 120,8 74 159,2 27 121,6 75 160,0 28 122,4 76 160,8 29 123,2 77 161,6 30 124,0 78 162,4 31 124,8 79 163,2 32 125,6 80 164,0 33 126,4 81 164,8 34 127,2 82 165,6 35 128,0 83 166,4 36 128,8 84 167,2 37 129,6 85 168,0 38 130,4 86 168,8 39 131,2 87 169,6 40 132,0 88 170,4 41 132,8 89 171,2 42 133,6 90 172,0 43 134,4 91 172,8 44 135,2 92 173,6 45 136,0 93 174,4 46 136,8 94 175,2 47 137,6 95 176,0
Від 96-го до 100-го завдання за кожну відповідь нараховується від 0 до 4,8 бала в залежності від повноти відповіді.
3,7–4,8 балів – психологічне завдання виконано повністю; відповідь вірна, обґрунтована, має чітку та логічну побудову, висновки та пропозиції аргументовано; вступник вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу, демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок.
2,5–3,6 балів – психологічне завдання виконано повністю, але допущено незначні неточності у його вирішенні; відповідь вірна, проте наявні похибки у логіці викладу; вступник правильно використовує набуті теоретичні знання при

15 аналізі практичного матеріалу, демонструє достатній рівень засвоєння практичних навичок.
1,3–2,4 балів – психологічне завдання виконано неповністю, допущені помилки у його вирішенні; відповідь неповна, відсутня логіка викладу; вступник демонструє достатній рівень засвоєння практичних навичок, проте виявляє труднощі в оцінці психологічних фактів та явищ, плутає поняття, виявляє неточності при виконанні тестових завдань.
0–1,2 балів – психологічне завдання виконано менш ніж на 30% зі значними помилками у вирішенні або відповідь невірна; відсутня логіка викладу та обґрунтованість відповіді; вступник демонструє низький рівень засвоєння практичних навичок, виявляє труднощі в оцінці психологічних фактів та явищ.
Отже, за 5 тестів відкритого типу вступник може набрати від 0 до 24 балів.
Остаточна конкурсна оцінка (КО) за 200-бальною шкалою (від 100 до 200) формується за формулою:
КО = ЗТ + ВТ, де ЗТ – бали за виконання тестів закритого типу (див. таблицю); ВТ – бали за виконання тестів відкритого типу (від 96-го до 100-го).
4.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Список рекомендованої літератури з курсу «Загальна психологія»
1.
Гамезо М.В. Атлас по психологии : информ.-метод. пособ. / М.В. Гамезо,
И.А. Домашенко. – М.: Педагогическое общество, 2004. – 276 с.
2.
Загальна психологія : Підручник / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська,
З.В. Огороднійчук. та ін. – К.: Каравела, 2011. – 464 с.
3.
Загальна психологія / За загальною редакцією академіка С.Д. Максименка.
Підручник. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Вінниця: Нова Книга, 2004. – 704 с.
4.
Загальна психологія : підруч. для студентів вищ. навч. закладів /
С.Д. Максименко, В.О. Зайчук, В.В. Клименко, В.О. Соловієнко. За загальною редакцією акад. С. Д. Максименка – К.: Форум, 2000. – 533 с.
5.
Маклаков А.Г. Общая психология /А.Г. Маклаков. – СПб : Питер, 2002. –
689 с.
6.
М’ясоїд П.А. Загальна психологія / П.А. М’ясоїд. – К. : Відродження, 1998.
– 479 с.
7.
Немов Р.С. Психологія / Р.С. Немов. – Рівне, 2002. – 386 с.
8.
Общая психология: Курс лекций для первой ступени педагогического образования / сост. Е. И. Рогов. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 448 с.
9.
Павелків В.Р. Загальна психологія. Підручник / Р.В. Павелків. – К. : Кондор,
2009. – 576 с.
10.
Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка та ін.; за ред.
Ю.Л. Трофімова. – 3-тє вид. Стереотип. – К.: Либідь, 2001. – 560 c.
Список рекомендованої літератури з курсу «Вікова та педагогічна
психологія»
1.
Абрамова Г.С. Возрастная психология : Учеб. пособие для студ. вузов. – 4-е изд., стереотип /Г.С. Абрамова. – М.: Изд. центр «Академия», 1999. – 672 с.

16 2.
Вікова та педагогічна психологія : Навч. посібник / За ред. О.В. Скрипченко,
Л.В. Долинська, З.В. Огороднічук та ін. – К.: Каравела, 2008. – 400 с.
3.
Власова О.І. Педагогічна психологія. Навчальний посібник / О.І. Власова. –
К. : Либідь, 2005. – 400 с.
4.
Заброцький М.М. Основи вікової психології. Навчальний посібник
/М.М. Заброцький. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001. – 112 с.
5.
Заброцький М.М. Педагогічна психологія. Курс лекцій /М.М. Заброцький. –
К., 2000. – 100 с.
6.
Зимняя И.А. Педагогическая психология. Учебник для вузов. – изд. 2-е, доп., испр. и перераб./ И.А. Зимняя. – М.: Изд. корпорация «Логос», 2000. – 384 с.
7.
Кулагина И.Ю. Возрастная психология : Полный жизненный цикл развития человека. Учеб. пособие / И.Ю. Кулагина, В.Н. Колюцкий. – М. : ТЦ «Сфера»,
2004. – 464 с.
8.
Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій) :
Навчальний посібник / В.П. Кутішенко. – Київ : Центр навчальної літератури,
2005. – 128 с.
9.
Павелків Р.В. Вікова психологія : підручник / Р.В. Павелків. – К. : Кондор,
2011. – 469 с.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал