Пояснювальна записка відповідно до Правил прийому Відокремленого підрозділу Національного університетуСкачати 157.66 Kb.

Дата конвертації15.07.2017
Розмір157.66 Kb.2


1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Відповідно до Правил прийому Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ірпінський економічний коледж» за ОКР
«Молодший спеціаліст» на 2017 рік абітурієнти, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень
«Кваліфікований робітник» та вступають на навчання за програмою підготовки фахівців ОКР
«Молодший спеціаліст», складають фахове вступне випробування (на денну і заочну форму навчання).
Метою проведення фахового вступного випробування є забезпечення конкурсних засад при зарахуванні на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» /5.03050801 «Фінанси і кредит» шляхом виявлення рівня підготовки та якості знань абітурієнтів з циклу загальноекономічних та спеціальних дисциплін.
Завданнями фахового вступного випробування є:
- перевірка розуміння абітурієнтами програмного матеріалу профільних дисциплін професійної підготовки;
- аналіз знань абітурієнтів з теорії і практики фінансових відносин суб’єктів господарювання, формування фінансових ресурсів, фінансового планування, організації фінансової діяльності підприємств.
До завдань фахового вступного випробування включаються питання з дисциплін
«Фінанси», «Економіка підприємства», «Бухгалтерський облік».
Фахове вступне випробування здійснюється у письмовій тестовій формі; тривалість випробування – 2 години.
2. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ

Відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник» вступники, при складанні фахових вступних випробувань, повинні мати знання у сфері фінансових відносин, економіки підприємства, фінансового обліку та вміти оперувати фінансово-економічними категоріями, об'єктивно оцінювати фінансові та економічні процеси.
При складанні фахових вступних випробувань вступники повинні
знати:
– сутність і форми прояву фінансових відносин, категоріальний та понятійний апарат у фінансовій науці;
– роль фінансів у соціально-економічному розвитку та закономірності розвитку міжнародних фінансів;
– засади проведення фінансової політики держави і управління фінансами.

вміти:
– узагальнювати тенденції і закономірності розвитку фінансів мікро- і макрорівня;
– швидко опановувати зміни, які відбуваються у фінансовій практиці;
– аналізувати сутнісні характеристики фінансових процесів, досліджувати фінансові явища у ринковій економіці.3


3. ЗМІСТ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ У РОЗРІЗІ ДИСЦИПЛІН
3.1. «ФІНАНСИ»
Тема 1. Суть і функції фінансів
Фінанси як наука. Міжгалузевий характер курсу «Фінанси», його зв'язок з іншими теоретичними і прикладними навчальними економічними дисциплінами.
Предмет науки про фінанси. Фінанси — специфічна форма суспільних відносин.
Об'єктивні передумови виникнення фінансів. Фінанси як економічна, вартісна, розподільча,
історична категорія. Специфічні ознаки фінансів, їх суспільне призначення. Сфери фінансів: державні, міжнародні. Фінанси підприємств і організацій.
Фінансові ресурси як матеріальні носії фінансових відносин. Склад і особливості централізованих і децентралізованих фінансових ресурсів. Функції фінансів як виявлення найважливіших суттєвих ознак, властивостей і суспільного призначення фінансів.
Тема 2. Фінансова політика і фінансовий механізм
Фінансова політика - складова частина економічної і соціальної політики держави. Основні напрями фінансової політики. Фінансова політика України на сучасному етапі.
Фінансовий механізм як сукупність форм і методів організації фінансових відносин. Складові елементи фінансового механізму.
Фінансове планування: суть, принципи, методи, завдання. Система фінансових планів, їх характеристика. Зведений фінансовий баланс держави. Фінансовий контроль. Сутність фінансового контролю, його значення. Види, форми і методи фінансового контролю. Управління фінансами.
Тема 3. Податки і податкова система України
Суть і функції податків. Класифікація податків, її ознаки. Види податків. Прямі податки, непрямі податки.
Податкова система: поняття побудови. Принципи і методи оподаткування. Податкова система України, основні етапи її становлення. Загальнодержавні та місцеві податки і збори.
Інші платежі в бюджет.
Тема 4. Державний бюджет України, його доходи і видатки
Бюджет як економічна і юридична категорії. Місце і значення бюджету в загальній системі фінансових відносин. Фінансова програма оздоровлення економіки України, роль бюджету в її здійсненні. Бюджетний устрій і бюджетна система. Бюджетний процес. Поняття бюджетного процесу і його основні елементи. Порядок складання, розгляду і затвердження проектів державного і місцевих бюджетів.
Касове виконання доходної і видаткової частин державного і місцевих бюджетів.
Економічна суть доходів і видатків бюджету. Класифікація бюджетних доходів і видатків.
Видатки державного бюджету. Бюджетний дефіцит. Поняття і причини виникнення.
Тема 5.Фонди фінансових ресурсів
Необхідність створення фінансових ресурсів та їх порядок. Порядок формування фондів та їх використання. Порядок нарахування різних виплат з фінансових фондів.
Тема 6. Місцеві фінанси
Суть місцевих фінансів, їх склад і роль у здійсненні політики зміцнення економічної самостійності адміністративно-територіальних формувань в умовах ринкових відносин.
Фінансові ресурси місцевого самоврядування. Місцеві бюджети, їх доходи і видатки.
Загальнодержавні податки і збори, закріплені за місцевими бюджетами. Позабюджетні кошти і валютні фонди місцевих
Тема 7. Страхування і страховий ринок
Економічна необхідність і роль страхування в забезпеченні безперервного суспільного виробництва. Особливості фінансових відносин-сфері страхування. Фонди і методи страхового захисту. Система страхових фондів. Класифікація страхування по об'єктах і за ознакою ризику.
Страхування кредитних і фінансових ризиків. Особове страхування, його суть і значення в забезпеченні соціального захисту громадян. Види особового обов'язкового і добровільного4


страхування. Страховий ринок. Поняття страхового ринку і його організаційна структура.
Учасники страхового ринку. Організаційні форми існування страхових компаній.
Тема 8. Фінансовий ринок
Сутність фінансового ринку, його роль у мобілізації і розподілі фінансових ресурсів.
Класифікація фінансових ринків. Грошовий ринок. Ринок капіталів. Економічні передумови функціонування фінансового ринку в Україні.
Види цінних паперів, які можуть випускатися і обертатися в Україні: акції, облігації, казначейські зобов'язання, ощадні сертифікати, векселі. Основні характеристики цінних паперів.
Фондова біржа в Україні. Перспективи розвитку фінансового ринку в Україні.
Тема 9. Фінанси зовнішньоекономічної діяльності
Поняття фінансового механізму зовнішньоекономічної діяльності. Суб'єкти та види зовнішньоекономічної діяльності. Правові форми регулювання зовнішньоекономічної діяльності
України. Валютний курс. Порядок встановлення і методологія обчислення валютного курсу національної грошової одиниці України. Конвертованість валюти.
Валютні ринки. Поняття і види. Правове регулювання діяльності Української міжбанківської валютної біржі. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Єдиний митний тариф. Митні ставки і пільги.

Рекомендована література
1. Конституція України — К.: Преса України. 1997.
2. Закон України «Про Національний банк України» № 679-XIV від 20.05.1999 р. (із змінами та доповненнями) // Урядовий кур’єр. – 1999. - № 120- 121. – С. 1-9.
3. Закон України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000 р. (із змінами та доповненнями) // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2001. -
№ 1.- С. 3-47.
4. Алєксєєв І.В., Колісник М.К., Гроші та кредит: Навч. посіб. Рекомендовано МОН /
Алєксєєв І.В., Колісник М.К. — К., 2011. — 253 с.
5. Банківські операції. Підручник /За ред. А.М. Мороза./ 5-те видання, перероблене та доповнено,КНЕУ, 2012. – 432 с.
6. Вовчак О.Д. Гроші та кредит. Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури,
2013. - 424 с.
7. Грижова В.М., Проскура О.О. Гроші і кредит: Навчальний посібник. – Х.: 2012.- 208 с.
8. Гроші і кредит. Підручник /За ред. проф. Івасіва Б.С./: КНЕУ, 2012.
9. Гроші і кредит. Підручник. Савлук М.І., Мороз А.М. та ін. К.:КНЕУ, 2011. - 744с.
10. Демківський А.В. Гроші та кредит , навчальний підручник,– К.: Київ, 2012. – 528 с.
11. Коваленко Д.І., Гроші та кредит: теорія та практика. Навч. посібник.4- те випр.і доп.
К.: / Каравела, 2012. – 360 с.
12. Коваленко Д.І., Венгер В.В, Фінанси, гроші та кредит: теорія та практика. Навч. посібник. К.: / ЦУЛ, 2013. – 578 с.
13. Колотуха С.М. Гроші та кредит: Навч. посіб. / С.М. Колотуха, С.А. Власюк. — К.:
Знання, 2012. – 495 с. 11 14. Кремень О.І. Фінанси. Навч. посібник. К.: / ЦУЛ, 2012. – 412 с. 18. Любенко Н.М.
Фінанси підприємств. Навч. посібник. К.: / ЦУЛ, 2011. – 262 с.
15. Макаренко М.І., Міжнародні фінанси. Навч. посібник. К.: / ЦУЛ, 2013. – 548с.
16. Федосов В.М., Бюджетна система. Підручник, К.: ЦУЛ, 2012. – 871 с.
17. Федосов В.М. Теорія фінансів. Підручник, К.: ЦУЛ, 2012. – 572 с.
18. Шеремет О.А. Фінанси для фінансистів. Підручник, К.: ЦУЛ, 2013. – 612.
5


3.2. «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»
Тема 1. Підприємство як суб’єкт господарювання
Загальна характеристика підприємства. Основні положення Господарського кодексу
України. Структура управління підприємством. Зовнішнє середовище господарювання. Поняття про ресурси.
Тема 2. Персонал підприємства
Поняття, класифікація і структура персоналу. Облік та оцінка персоналу підприємства.
Продуктивність праці: сутність, показники та методи її вимірювання. Шляхи підвищення продуктивності праці на підприємстві.
Тема 3. Основні виробничі засоби
Поняття, склад і структура основних засобів. Облік і оцінка основних засобів.
Спрацювання та амортизація основних засобів. Методи нарахування амортизації. Показники ефективності використання, фізичного стану та руху основних засобів.
Тема 4. Оборотні активи підприємства
Поняття, склад і структура оборотних активів. Нормування окремих елементів і загальної величини оборотних активів підприємства. Джерела формування оборотних активів.
Показники використання оборотних активів.
Тема 5. Нематеріальні ресурси та активи підприємства
Поняття та види нематеріальних ресурсів і активів підприємства. Оцінка та амортизація нематеріальних активів.
Тема 6. Поточні витрати підприємства
Загальна характеристика та класифікація витрат підприємства. Поняття, склад і види собівартості продукції. Поняття кошторису виробництва. Методи калькулювання собівартості продукції. Шляхи зниження поточних витрат на підприємстві.
Тема 7. Продукція підприємства
Загальна характеристика продукції. Якість продукції: показники та методи її оцінки.
Стандартизація та сертифікація продукції. Економічна ефективність підвищення якості продукції.
Тема 8. Доход і прибуток підприємства
Види цін на промислову продукцію. Методи ціноутворення. Доход та прибуток підприємства. Види та джерела утворення прибутку. Порядок розподілу прибутку. Фонди цільового призначення підприємства. Оцінка прибутковості.
Тема 9. Мотивація та оплата праці
Мотивація трудової діяльності та її вплив на результативність роботи підприємства.
Поняття, функції та види оплати праці в сучасних умовах. Державна політика оплати праці.
Механізм державного регулювання оплати праці та соціального захисту. Тарифна система оплати праці. Форми та системи оплати праці. Організація преміювання персоналу.
Тема 10. Організація виробництва
Структура і принципи організації виробничого процесу. Організаційні типи виробництва. Виробничий цикл та його структура. Методи організації виробництва.

Рекомендована література
1. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств. — К.: КНЕУ, 2002.- 624 с.
2. Бойчук М.І. Економіка підприємства: Навч. посіб. – К.: Атака, 2002. – 480 3. Блонська В.І., Васильців Т.Г., Гринкевич С.С., Заярна Н.М., Качмарик Я.Д.,
Масленніков О.Ю., Міценко Н.Г., Маринич І.А., Ященко О.І. Економіка підприємства: теорія та практикум (За редакцією доц. Міценко Н.Г., доц.. ященко О.І.): Навчальний посібник. – Львів:
«Магнолія 2006», 2010. – 688 с.6


4. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. – 2-ге видання. –
К.: Центр учбової літератури, 2010. – 488 с.
5. Гринчуцький В.І., Карапетян Е.Т., Погріщук Б.В. Економіка підприємства. Навч. посіб. 2-ге вид. перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 376 с.
6. Економіка підприємства: Підручник/ За заг.ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб та доп. - К.:КНЕУ, 2001.
7. Економіка аграрного підприємства: Підруч. для екон. і технол. спец. аграр. вищ. навч. закл. І-ІІ рівнів акредитації/ С.І. Михайлов, В.В. Ярова, Г.В. Заєць та ін.; За ред. С.І. Михайлова.
– К.: Укр. Центр духов. культури, 2004. – 396 с.
8. Економіка підприємства. С.І. Михайлов, Л.М. Степасюк, С.В. Городенко: навч. посібник/ Михайлов С.І., Степасюк Л.М., Городенко С.В.. – К.: «ЦП КОМПРИНТ», 2015. –
418 с.
9. Економіка підприємства: [навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів] / [П.В. Круш, В.І.
Подвігіна,. Б.М. Сердюк та ін.]; за заг. ред. П.В. Круша, В.І. Подвігіної, Б.М. Сердюка. - [2-ге вид., стереотип.] . – К.: Ельга-Н, КНТ, 2009.- 780 с.
10. Захарченко В.І, Меркулов М..М., Ширяєва Л.В. Економіка підприємства: практикум
(збірник задач і виробничих ситуацій). Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. –
144 с.
11. Іванілов О. С. Економіка підприємства: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О.С.
Іванілов – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 2009. – 728 с.
12. Семенов Г.А., Панкова М.О., Семенов А.Г. Економіка підприємства: Навчальний посібник:
Вид. 2-ге, перероб. та доп. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 328 с.

3.3. «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК»
Тема 1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод
Облік як одна з функцій управління. Етапи обліку. Облікові вимірники і їх значення в організації обліку. Види обліку: оперативний, статистичний, бухгалтерський, податковий.
Особливості та зміст бухгалтерського обліку. Особливості регулювання бухгалтерського обліку на підприємстві.
Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку
Предмет бухгалтерського обліку. Господарські процеси як об’єкт бухгалтерського обліку. Ресурси підприємства та їх класифікація. Джерела утворення ресурсів підприємства та
їх класифікація. Метод і методичні прийоми бухгалтерського обліку. Види підприємств відповідно до форми власності та організаційно-правових форм на яких здійснюється бухгалтерський облік.
Тема 3. Бухгалтерський баланс
Поняття балансу, його склад і побудова. Загальна характеристика активів, пасивів, зобов’язань підприємства. Особливість балансу підприємства. Характеристика чотирьох типів господарських операцій, що впливають на бухгалтерський баланс
Тема 4. Рахунки бухгалтерського обліку та подвійний запис
Рахунки бухгалтерського обліку. Будова бухгалтерського рахунку. Активні та пасивні рахунки. Балансові та позабалансові рахунки. Сутність подвійного запису Кореспонденція рахунків. Прості і складні бухгалтерські проводки. Оборотні відомості, їх види, порядок складання.
Тема 5. Документація як елемент методу бухгалтерського обліку
Поняття про бухгалтерські документи та їх значення. Реквізити документів. Вимоги до змісту і оформлення документів. Класифікація документів. Порядок перевірки, опрацювання та обробки документів. Документообіг та його організація.
Тема 6. Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку7


Інвентаризація її значення та види. Завдання інвентаризації. Строки проведення
інвентаризації. Відображення результатів інвентаризації в обліку. Порядок перевірки та опрацювання документів. Організація зберігання документів.
Порядок проведення й оформлення інвентаризації.
Тема 7. План рахунків бухгалтерського обліку
План рахунків бухгалтерського обліку і принципи його побудови. Основи класифікації рахунків бухгалтерського обліку, її значення. Класифікація рахунків за економічним змістом.
Класифікація рахунків за призначенням і структурою. Характеристика основних рахунків.
Характеристика регулюючих рахунків. Характеристика операційних рахунків. Транзитні рахунки. Характеристика позабалансових рахунків.
Тема 8. Облік господарських процесів
Види діяльності підприємств, їх значення. Основні економічні показники господарської діяльності підприємства. Принципи оцінки господарських засобів. Характеристика та облік процесу постачання. Характеристика процесу надання послуг. Елементи витрат.
Характеристика рахунків та облік процесу надання послуг. Калькуляція та коригування собівартості. Характеристика та облік процесу реалізації. Облік витрат і доходів діяльності банку. Визначення та облік фінансових результатів діяльності банку.
Тема 9. Форми бухгалтерського обліку
Облікові регістри, їх значення. Класифікація облікових регістрів. Форми бухгалтерського обліку, їх види. Помилки в бухгалтерських записах, способи їх виявлення і виправлення. Характеристика автоматизованої форми обліку.
Тема 10. Облікова політика підприємства
Загальні питання облікової політики підприємства. Організаційні форми ведення бухгалтерського обліку. Техніка здійснення облікової політики підприємства.
Тема 11. Основи бухгалтерської звітності
Види та значення звітності. Склад і призначення фінансової звітності. Порядок складання, строки подання і розгляду фінансової звітності. Структура і зміст Балансу.
Структура і зміст Звіту про фінансові результати. Структура і зміст Звіту про рух грошових коштів. Структура і зміст Звіту про власний капітал. Примітки до річної фінансової звітності.

Рекомендована література
1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України № 966 –
ХІV від 16.07.1999 р. //Бухгалтерський облік і аудит. 1999 р. - № 6. – 9 – 13 с.
2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: Затв. Наказом МФУ № 291 від 30.11.1999 р. – 23.
3. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: Затв. Наказом МФУ № 291 від
30.11.1999 р. – 70 с.
4. 32 положення (стандарти) бухгалтерського обліку. – К.: КНТ, 2008. – 320 с.
5. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VI зі змінами та доповненнями.
6. Білоусько В.С., Беленкова М.І та ін. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник.
Видання 6-те. В.С.Білоусько , М.І. Беленкова /За ред.. В.С. Білоруська. К., Алерта -2010.- 402 с.
7. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник. – 2-е вид., перероб. і допов. / М.Ф.Огійчук, В.Я. Плаксієнко, Л.Г. Панченко та ін.:, За ред.. проф.
М.Ф.Огійчука. – К.: Вища освіта, 2009. – 800 с.
8. Бухгалтерський облік у сільському господарстві в первинних документах і проводках
/ За ред. М.Ф. Огійчука та В.М. Пархоменка. –Х.: Фактор, 2008. – 464с
9. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах України / За заг. ред.
А.М. Коваленко. – Дніпропетровськ: ВКК «Баланс-Клуб», 2009. – 736 с. – Укр. мовою.8


10. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник /За ред..
Н.М.Ткаченко – 5-те вид.допов. і перероб.-К,: Алерта, 2011. – 976с.
11. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник/ за ред. Г 75
М.В.Кужельного.-6-те вид.- К.: Видавництво А.С.К.,2007.-266с.
12. Коблянська О.І. Фінансовий облік: Навч. посіб. – 2-ге вид., випр. І доп. – К.: Знання,
2007. – 471с.- (Вища освіта XXI століття).
13. Маренич Т.Г. Бухгалтерський облік в агроформуваннях: Підручник./ За ред.. В.Я.
Амбросова. – 2-ге видання, доповнене і перероблене. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 896 с.
14. Сук Л.К. Фінансовий облік: навч. посіб. / Л.К. Сук, П.Л. Сук. –2-ге вид.,переробл.і доповн.- К.: Знання, 2012. – 647 с. – (Вища освіта XXI століття).
15. Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами: Підручник /
М.Ф. Огійчук, В.Я. Плаксієнко, М.І. Беленкова та ін. /За ред. проф. М.Ф. Огійчука.-6-те вид., перероб. і допов. – К.: Алерта, 2011.-1042 с.

4. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ФАХОВОГО ВСТУПНОГО
ВИПРОБУВАННЯ

4.1. «ФІНАНСИ»
1. Сутність та функції фінансів.
2. Фінансова політика як складова частина економічної політики держави.
3. Фінансовий механізм як сукупність форм організації фінансових відносин.
4. Фінансове планування і фінансовий контроль.
5. Управління фінансами, об'єкти і суб'єкти управління.
6. Організація управління фінансами в Україні.
7. Фінансова система України.
8. Поняття, зміст і функції фінансів підприємств.
9. Фінансові ресурси підприємства. Джерела формування і напрями використання.
10. Фінанси некомерційних підприємств.
11. Сутність, призначення та класифікація податків.
12. Податкова система та принципи оподаткування.
13. Сутність і призначення бюджету держави.
14. Бюджетний процес, його складові та регламентування.
15. Бюджетний устрій і бюджетна система. Принципи її побудови.
16. Економічна суть і роль державного кредиту.
17. Форми та класифікація державних позик і джерела їх погашення.
18. Державний борг, його формування і обслуговування.
19. Управління державним боргом.
20. Місцеві бюджети – фінансова основа місцевого самоврядування.
21. Характеристика місцевих податків і зборів.
22. Призначення і роль державних цільових фондів.
23. Необхідність страхового захисту.
24. Форми страхових фондів та організація страхування.
25. Загальна характеристика страхового ринку.
26. Функції та принципи страхування.
27. Перестрахування і співстрахування.
28. Сутність, визначення і складові фінансового ринку.
29. Ринок кредитних ресурсів.
30. Міжнародні фінансові організації та інституції.

4.2. «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»
1. Сутність економіки як важливої сфери суспільних відносин.
2. Сутність предмету, об’єкту та мети вивчення економіки підприємства як наукової дисципліни.9


3. Сутність підприємства, його цілі, завдання та напрямки діяльності.
4. Ознаки класифікації підприємств.
5. Підприємництво, принципи та види його діяльності.
6. Створення підприємства, його порядок реєстрації. Статут і статутний капітал.
7. Економічна сутність основних фондів підприємства, їх склад, класифікація та структура.
8. Оцінка основних фондів підприємства.
9. Знос та форми відтворення основних фондів підприємства.
10. Амортизація основних фондів підприємства та методи її нарахування.
11. Показники стану та використання основних фондів підприємства.
12. Виробнича потужність підприємства.
13. Сутність, склад та класифікація оборотних засобів підприємства.
14. Матеріальні ресурси підприємства та показники їх використання.
15. Нормування оборотних засобів підприємства.
16. Показники ефективності використання оборотних засобів на підприємстві.
17. Продуктивність праці та методи її вимірювання.
18. Персонал підприємства, його склад і структура.
19. Сутність заробітної плати та сучасне регулювання оплати праці.
20. Організація та форми оплати праці на підприємстві.
21. Витрати підприємства, їх характеристика та класифікація.
22. Поняття собівартості продукції та шляхи її зниження в умовах ринкової економіки.
23. Калькулювання собівартості продукції.
24. Інвестиційна діяльність підприємства.
25. Характеристика капітальних вкладень підприємства.
26. Формування доходу підприємства.
27. Прибуток підприємства, його формування та використання в ринкових умовах.
28. Економічна сутність ціни, її функції та види.
29. Поняття та види нематеріальних ресурсів підприємства.
30. Поняття та види нематеріальних активів підприємства

4.3. «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК»
1. Роль бухгалтерського обліку в управлінні і контролі. Суть, функції та значення бухгалтерського обліку.
2. Види господарського обліку. Фінансовий та управлінський бухгалтерський облік.
3. Облікова політика, завдання та вимоги до бухгалтерського обліку.
4. Організація та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Обов’язки головного бухгалтера відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні».
5. Закон «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» про принципи бухгалтерського обліку. Принципи бухгалтерського обліку.
6. Предмет бухгалтерського обліку. Об’єкти бухгалтерського обліку.
7. Класифікація господарських засобів за складом і розміщенням, за джерелами їх формування та цільовим призначенням.
8. Загальна характеристика методу бухгалтерського обліку.
9. Методика і техніка бухгалтерського обліку. Методичні та технічні прийоми бухгалтерського обліку в умовах опрацювання даних вручну, з використанням комп’ютера.
10. Бухгалтерський баланс, його зміст, побудова.
11. Вплив господарських операцій на зміни в балансі. Типи змін в балансі.10


12. Поняття про рахунки бухгалтерського обліку, їх побудова та зв’язок з балансом. Рахунки активні та пасивні, їх характеристика.
13. Подвійний запис, його сутність і значення. Кореспонденція рахунків.
14. Поняття про синтетичні й аналітичні рахунки бухгалтерського обліку, їх характеристика та взаємозв’язок між ними.
15. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку.
16. Бухгалтерські документи, їх класифікація.
17. Організація документообороту. Особливості автоматизованого документування.
18. Інвентаризації, її види і значення.
19. Поняття, суть та значення класифікації рахунків: за економічним змістом рахунків, за призначенням і структурою.
20. Поняття плану рахунків. Зміст плану рахунків бухгалтерського обліку.
21. Поняття, роль та класифікація облікових регістрів у бухгалтерському обліку. Закон «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» про облікові регістри.
22. Способи виявлення та виправлення помилок в обліку: сторнування, додаткових проводок.
23. Форми бухгалтерського обліку, їх сутність. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» про вибір форм бухгалтерського обліку.
24. Основи обліку на виробничих підприємствах.
25. Поняття основних засобів, їх амортизація. П(С)БО 7 «Основні засоби» про оцінку основних засобів. Рахунки, на яких відображаються наявність і рух основних засобів та амортизація.
26. Виробничі запаси та їх облік. П(С)БО 9 «Запаси» про визнання та оцінку запасів. Основи обліку процесу виробництва.
27. Облік процесу реалізації та фінансового результату.
28. Звітність, її роль та значення в управлінні виробництвом.
29. Принципи побудови та заповнення бухгалтерської звітності. Організація складання фінансової звітності.

5. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ
Тестове завдання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста складається з 50 запитань із комплексу загальноекономічних та спеціальних дисциплін. За характером формування відповідей використовуються завдання закритої форми, що потребують обрання однієї відповіді із запропонованого набору варіантів.
6. ПРИКЛАД ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

6.1. «ФІНАНСИ»
1.Характерними рисами фінансів є:
1. грошова та натуральна форма;
2. грошова форма та розподільчий характер;
3. обмінний характер.
2. Об’єктами фінансових відносин є:
1. валовий внутрішній продукт і національне багатство;
2. прибуток, податки, цінні папери;
3. держава, підприємницькі структури, населення.
3. Об’єктами фінансового розподілу на макрорівні економіки є:
1. національне багатство, амортизація, додана вартість;
2. ВВП, національне багатство;
3. ВВП, національний дохід, національний кредит;
4. виторг підприємств, національний дохід, фінансові резерви.11


4. Суб’єктами фінансових відносин є:
1. валовий внутрішній продукт;
2. фонди фінансових ресурсів;
3. держава, підприємницькі структури, населення.
5.Основними функціями фінансів є:
1. контрольна, економічна, стимулююча;
2. розподільна, стимулююча, відтворювальна, регулююча;
3. розподільна, контрольна;
4. фіскальна, розподільна, регулююча.
6. Об’єктивними передумовами функціонування фінансів є:
1. товарно-грошові відносини, існування держави, дія економічних законів;
2. існування держави, дія закону вартості, потреби розширеного відтворення;
3. товарно-економічні відносини, дія економічних законів.
7. Фінанси – це економічна категорія, що відображає:
1. еквівалент коштів;
2. сукупність відносин, пов’язаних зі створенням державного бюджету та його використанням;
3. усі види доходів держави і підприємств;
4. економічні відносини, що складаються при утворенні, розподілі і використанні грошових фондів.
8.Фінансові ресурси – це:
1. економічні відносини з приводу розподілу і перерозподілу грошових доходів суб’єктів господарювання;
2. товарно-матеріальні цінності, що використовуються підприємством у процесі господарської діяльності;
3. основні і оборотні фонди суб’єктів господарювання;
4. нагромадження і доходи, що формуються в процесі розподілу і перерозподілу ВВП.
9. Системний характер формування та виконання бюджету означає:
1. визначений склад і сума державних доходів і витрат;
2. визначений склад і структура державних доходів та витрат, а також їх законодавче закріплення;
3. законодавче закріплення порядку надходження податків у бюджет;
4. основні групи видаткової частини бюджету практично не змінювались протягом тривалого часу.
10. Розподільча функція фінансів охоплює:
1. розподіл і перерозподіл ВВП;
2. контроль за розподілом і перерозподілом ВВП і НД;
3. розмежування доходів між ланками бюджетної системи;
4. розподіл і перерозподіл матеріальних і трудових ресурсів.
11. Напрямками використання централізованих фінансових ресурсів є:
1. розвиток економіки, структурна її перебудова;
2. сплата податків;
3. матеріальне стимулювання працівників.
12. Орган управління цільовими фондами:
1. Пенсійний фонд;
2. міністерство фінансів;
3. державна податкова служба;
4. рахункова палата ВРУ.
13. Центральне місце в управління фінансами в Україні в системі виконавчої влади займає:
1. Верховна Рада України;
2. Міністерство фінансів України;
3. Національний банк України;
4. Президент України.
14. Фінансова політика – це:12


1. цілеспрямована діяльність держави, пов’язана із практичним використанням фінансового механізму;
2. діяльність держави по цілеспрямованому використанню фінансів для забезпечення соціального та економічного розвитку;
3. сукупність сфер і ланок фінансових відносин, взаємозалежних між собою.
15.Напрямки діяльності, що визначають довгострокову і середньострокову перспективу
використання фінансів – це:
1. тактика керування фінансами;
2. організація фінансових відносин;
3. стратегія керування фінансами;
4. фінансові інструменти.
16. До загальних принципів реалізації фінансової політики відносяться:
1. сприяння розвитку виробництва, підприємництва та зайнятості;
2. вдосконалення фінансового механізму;
3. забезпечення соціально-економічних гарантій;
4. забезпечення загальних потреб громадян.
17.Джерелами формування державних доходів можуть бути:
1. прямі та непрямі податки;
2. доходи отримувані від розподілу заново створеної вартості, доходи, що включаються до складу фонду відшкодування, доходи від реалізації національного багатства;
3. обов’язкові платежі, добровільні надходження, державний кредит і надходження від зовнішньоекономічної діяльності.
18. Система податків з виробників забезпечує:
1. перерозподіл доходів;
2. стабільність цін;
3. високу ефективність виробництва;
4. повну зайнятість.
19.Економічними елементами страхового ринку є:
1. страховики, страхувальники, страхові посередники
2. страхові компанії, юридичні та фізичні особи, страхові агенти і брокери
3. страховики, страхувальники, держава
20. Суспільне призначення фінансів:
1. формування та використання грошових фондів держави за допомогою особливих форм руху вартості;
2. рух вартості без участі готівки перерахуванням коштів по рахунках кредитних установ;
3. грошові відносини з мобілізації фінансових ресурсів у розпорядження держави;
4. грошові відносини, пов'язані з використанням державних засобів на потреби держави.

6.2. «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»

1. Процентне відношення окремих с-г угідь до їх загальної площі це:
1. трансформація с-г угідь
2. структура с-г угідь
3. землезабезпеченість
2. Грошовий вираз поточних витрат підприємства на виробництво і реалізацію одиниці
продукції (робіт, послуг) – це:
1. рентабельність
2. собівартість
3. ціна
3. Процес прийняття рішень, які не мають обов’язкового для виконавця характеру
називається:
1. директивне планування
2. індикативне планування
3. регулятивне планування13


4. Витрати на виробництво, які безпосередньо не пов’язані зі зміною обсягу виробництва
називаються:
1. прямі
2. постійні
3. змінні
4. непрямі
5. До якого наслідку призведе випереджаюче зростання заробітної плати порівняно з її
продуктивністю?
1. зниження собівартості
2. підвищення собівартості
3. не вплине на собівартість
6. В сільському господарстві земля є:
1. засобом праці
2. предметом праці
3. засобом і предметом праці
7. Обсяг основних виробничих фондів, який припадає на 100 га сільськогосподарських угідь –
це:
1. фондозабезпеченість
2. фондоозброєність
3. фондовіддача
4. фондомісткість
8. Показник якості продукції, що характеризує ступінь економічної вигоди виробництва
сільськогосподарським виробником:
1. надійність
2. економічність
3. естетичність
9. Процентне відношення прибутку до середньорічної вартості оборотних і необоротних
активів це:
1. рентабельність
2. норма прибутку
3. собівартість
10. Перехід одного виду земельних угідь в інший вид називається….
1. трансформація с-г угідь
2. структура с-г угідь
3. землезабезпеченість

6.3. «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК»
1. Які є способи виправлення помилок записів у первинних документах та облікових
регістрах ?
1. Коректурний
2. «Червоне сторно»
3. Коректурний, «червоне сторно», вивірки, додаткових проводок
4. Коректурний , «червоне сторно», додаткових проводок
2. Що називається класифікацією бухгалтерських рахунків?
1. Групування рахунків за певними однорідними ознаками
2. Групування рахунків за економічним змістом
3. Групування рахунків за призначенням і структурою
4. Групування активних рахунків
3. Традиційно в Україні господарський облік поділяють на:
1. Фінансовий , податковий , управлінський
2. Оперативний, статистичний, бухгалтерський
3. Бухгалтерський, виробничий, управлінський
4. Немає правильної відповіді14


4. Який з перелічених методичних прийомів не належить до елементів методу
бухгалтерського обліку:
1. Оцінка
2. Калькулювання
3. Дисконтування
4. Подвійний запис
5. Що таке процес постачання?
1. Сукупність господарських операцій, пов'язаних з виготовленням продукції
2. Сукупність господарських операцій із забезпеченням підприємства необхідними для виробництва продукції предмета праці
3. Сукупність операцій, пов’язаних зі збутом виробленої продукції іншим підприємствам і організаціям
4. Спосіб вираження господарських ресурсів у грошовому вимірнику
6. Які з перелічених документів належать до виправдних?
1. Прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер
2. Статут підприємства, договір на поставку сировини
3. Обидві відповіді правильні
4. Правильної відповіді не запропоновано
7. Облікові регістри за зовнішнім виглядом це:
1. Книги
2. Картки
3. Книги, картки, окремі листи
4. Окремі листи
8. Що представляє собою бухгалтерський баланс?
1. Спосіб економічного групування і узагальненого відображення у грошовій оцінці стану активів господарства за складом і розміщенням та за джерелами їх утворення і цільовим призначенням на певну дату
2. Форму річного звіту
3. Елемент методу бухгалтерського обліку
4. Важливий звітний документ
9. Звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи,
зобов'язання і власний капітал, - це:
1. Баланс
2. Звіт про фінансові результати
3. Звіт про рух грошових коштів
4. Звіт про власний капітал
10. Залежно від обліку активів чи джерел їх утворення бухгалтерські рахунки поділяють
на:
1. Балансові й позабалансові
2. Активні й пасивні
3. Активні, пасивні й контрактні
4. Немає правильної відповіді

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
Вступне випробування приймає призначена фахова атестаційна комісія. Вступне випробування проводиться у письмовій формі, яка спрямована на створення сприятливих умов для визначення відповідей на тестові завдання та об’єктивності оцінювання їх знань.
Абітурієнт, отримавши варіант тестового завдання, в межах 2-х годин готує відповіді на тестові питання і вносить їх до вкладного листка письмової роботи.
По закінченні терміну абітурієнт підписує роботу і здає фаховій атестаційній комісії.
Виконані письмові роботи перевіряються і оцінюються членами фахової атестаційної комісії, після чого результати вступного випробування доводяться до відома абітурієнтів.158. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ
Для проведення вступного випробування сформовано 20 варіантів тестових завдань. До кожного варіанту включено 50 тестів.
Підсумкове оцінювання знань здійснюється за формулою:
Кількість
балів
К
прав
К
заг
%
К прав
кількість правильних елементів у бланку відповідей абітурієнта;
К заг
загальна кількість елементів у бланку еталонних відповідей.
Максимальна кількість балів за виконання тестів – 100. Максимальна кількість балів за фахове вступне випробування – 200 балів. Кількість балів за фахове вступне випробування визначається наступним чином: 100 балів плюс кількість балів, отриманих за виконання тестів.


Document Outline

  • fahfinkr
  • програма фінанси


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал