Пояснювальна записка у сучасних умовах удосконалення правової системи України ключовим питанням залишається соціально-правовий захист неповнолітніхСкачати 223.21 Kb.
Дата конвертації01.01.2017
Розмір223.21 Kb.
ТипПояснювальна записка
Соціально – правовий захист сім’ї та дитинства"

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

У сучасних умовах удосконалення правової системи України ключовим питанням залишається соціально-правовий захист неповнолітніх.

Сьогодні деякі діти та підлітки постійно живуть в контексті негативних соціальних, психологічних, економічних явищ. Збільшилась кількість дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з кризових сімей з низьким рівнем культури, економічної забезпеченості. Особливу стурбованість викликає експлуатація дитячої праці, ріст рівня насильства, як фізичного так і психологічного щодо дітей. Тому саме захист дітей і підлітків є пріоритетною задачею суспільства.

Вивчення курсу "Соціально – правовий захист сім’ї та дитинства" спрямоване на формування професійних знань студентів щодо захисту прав неповнолітніх.

Рейтингова система оцінювання дозволяє врахувати, як поточну підготовку студентів до аудиторних занять, так і визначити рівень засвоєння навчального матеріалу окремого модуля. Підсумкова (залікова) оцінка виставляється за рейтинговими показниками з можливість її покращення під час семестрового заліку.

Метою курсу "Соціально – правовий захист сім’ї та дитинства" є ознайомлення студентів з нормативно – правовою базою щодо захисту прав неповнолітніх в Україні, з особливостями роботи соціальних інститутів, які здійснюють захист дітей та захищають їх інтереси

Студенти повинні знати:


 • нормативно – правові документи щодо захисту прав неповнолітніх;

 • механізми втручання в кризову ситуацію, в якій перебуває неповнолітній;

 • основні напрями діяльності соціальних інститутів щодо захисту сім’ї та дитинства.

Студенти повинні уміти:

 • застосовувати теоретичні знання на практиці, використовуючи індивідуальний підхід до окремо взятого випадку.

 • вибирати ефективні методи втручання щодо захисту прав неповнолітніх;

 • надавати соціально – правову допомогу в окремо взятому випадку.

Програма курсу розрахована на 81 годину та складається з двох модулів. З них 49 годин – на самостійну роботу, 32 години – на аудиторну роботу.

Контроль за роботою студентів здійснюється шляхом поточної оцінки знань, проведенням заліку.Міждисциплінарні звязки. Навчальна дисципліна «Соціально-правовий захист сім’ї та дитинства» органічно пов’язується з іншими дисциплінами-соціальною політикою в Україні, правом, соціальною роботою, технологіями соціальної роботи.

Теми семінарських занять

Тема 1.1. Захист прав дитини: історичний аспект – 4 год.

 1. Захист прав дитини за часів Київської Русі.

 2. Державна політика захисту дітей в роки Радянської влади.

 3. Становлення й утвердження прав дитини в Україні. Основні етапи розвитку прав дитини в ХХ ст.

 4. Погляди романістів XVIIІ ст. Руссо, Гете. Історична типологія домінуючих стилів у вихованні дослідника Ллойда де Мауса.

 5. Насильство над дітьми як медична, соціально-педагогічна, соціально-психологічна проблема. Історія формування ставлення суспільства до насильства над дитиною.


Методичні рекомендації до семінарського заняття

Готуючись до семінарського заняття, студенти повинні усвідомити, що байдужість до дітей панувала аж до кінця середньовіччя. Зосередити свою увагу на художній та науковій літературі щодо насильства та занедбаності дітей. Дослідити та проаналізувати статистику щодо дитячої смертності та її причин. Зауважити, що в 1834 році з’явилися перші фабричні закони, які стосувалися дитячої праці. Розглянути історичну типологію домінуючих стилів у вихованні та освіті дітей американського дослідника Ллойда де Мауса. Дослідити державну політику захисту дітей в 18-19 столітті, та формування всесвітнього руху за права дитини. Розкрити зміст чотирьох основних стратегій: дитячу адвокацію, дослідження дитини, дитячу самоорганізацію, створення мереж. Наріжним каменем у процесі формування всесвітнього руху за права дитини стала Всесвітня зустріч на найвищому рівні в інтересах дітей (вересень 1990 рік). Розглянути міжнародні нормативно-правові документи щодо захисту дітей, та законодавчу базу України. Розкрити сфери життєдіяльності, в яких відбувається соціальний захист дитинства: сфера сімейних відносин, сфера освіти, сфера існування дитини.


Питання до самоконтролю:

 1. Як відбувався захист прав дитини за часів Київської Русі.

 2. В чому полягає державна політика захисту дітей в роки Радянської влади.

 3. Розкрити основні етапи розвитку прав дитини в ХХ ст.

 4. Погляди романістів XVIIІ ст. Руссо, Гете.

 5. Розкрийте зміст історичної типології домінуючих стилів у вихованні дослідника Ллойда де Мауса.

 6. Розкрийте на прикладах етапи історичного формування ставлення суспільства до насильства над дитиною.


Література: 2, 5, 8, 16, 17, 19, 34

Тема 1.2. Система освіти як один з головних аспектів соціально-правового захисту дитинства – 2 год.

 1. Нормативно-правова база щодо захисту прав неповнолітніх на освіту.

 2. Державна Національна програма "Освіта. Україна ХХІ ст.", Закон України "Про освіту".

 3. Конвенція ООН про права дитини.

 4. Національна програма "Діти України", поліпшення умов розвитку, виховання, освіти, стану здоров’я дітей.

 5. Удосконалення правового законодавства щодо захисту материнства і дитинства.


Методичні рекомендації до семінарського заняття

Розглянути нормативно-правові акти, що захищають права дитини на освіту: . Державна Національна програма "Освіта. Україна ХХІ ст.", Закон України "Про освіту". Конвенція ООН про права дитини. Національна програма "Діти України". Розкрити структуру та основні принципи освіти. Зазначити пріоритетність загальнолюдських цінностей, поліпшення умов розвитку, виховання, освіти, стану здоров’я дітей. Дослідити удосконалення правового законодавства щодо захисту материнства і дитинства. Розкрити зміст «Рейду року», та заходи щодо охоплення всіх дітей України навчання.


Питання до самоконтролю:

 1. Які нормативно-правові акти захищають права неповнолітніх на освіту.

 2. Розкрити структуру та основні принципи освіти.

 3. В чому полягає удосконалення правового законодавства щодо захисту материнства і дитинства.

 4. Які організації беруть участь у проведенні «Рейд уроку»?

 5. Зміст та мета «Рейд уроку».


Література: 2, 8, 9, 15, 16, 19
Тема 1.3. Особливості захисту прав неповнолітніх нормами законодавства про працю – 1год.

 1. Захист майнових прав неповнолітніх.

 2. Права неповнолітніх визначені нормами законодавства про працю. Дитяча праця та фабричні закони: історичний огляд.

 3. Основні небезпеки та ризики для дітей, які залучені до дитячої праці. Причини поширення дитячої праці в Україні.

Методичні рекомендації до семінарського заняття

Протягом викладу теми розглянути питання: вік прийняття неповнолітнього на роботу, забезпечення права на перше робоче місце, тривалість робочого часу, норми виробітку, встановлені при неповному робочому дні, оплата праці, підстави щодо звільнення неповнолітнього з роботи. Окреслити роль і завдання державної служби зайнятості. Розкрити причини існування дитячої праці в Україні, групи ризику дітей, які стають об’єктами експлуатації. Зосередити свою увагу на міжнародному та національному законодавстві щодо попередження дитячої праці, та на підходах щодо подолання та попередження експлуатації дітей.Питання до самоконтролю:

 1. Яка відмінність між трудовим вихованням і дитячою працею?

 2. Що є причинами дитячої праці?

 3. Які найбільш поширені форми використання дитячої праці в Україні?

 4. Які основні міжнародні документи захищають права дитини?

 5. Проаналізуйте, які статті Кодексу законів про працю України є найбільш актуальними щодо захисту дітей від експлуатації їх праці.

Література: 7, 10, 17, 19, 23, 34, 35

Тема 1.4. Особливості захисту майнових прав неповнолітніх – 1год.

 1. Право на житло — конституційне право кожного.

 2. Право неповнолітнього щодо приватизації житла.

 3. Вирішення права стосовно захисту дітей при укладанні угод з органом опіки та піклування.

Методичні рекомендації до семінарського заняття

Готуючись до семінарського заняття, студенти повинні ознайомитися з структурою служби в справах дітей. Зосередити свою увагу на роботі відділення щодо захисту майнових прав неповнолітніх. Розкрити механізм представництва та захист прав неповнолітніх в суді. Дослідити зміст та напрями роботи органів опіки та піклування щодо захисту майнових прав неповнолітніх. Дослідити нормативно-правові акти захисту майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.


Питання до самоконтролю:

 1. Які інституту здійснюють захист майнових прав неповнолітніх?

 2. Розкрийте особливості роботи органів опіки та піклування

 3. Яким чином відбувається захист прав неповнолітніх при продажі житла.

 4. Які нормативно-правові акти захищають право неповнолітніх на житло?

 5. Яким чином відбувається закріплення житла дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Література: 3, 4, 16, 17, 20, 23.

Тема 2.1. Основні документи право захисту дітей у сім'ї та державна допомога окремим категоріям дітей – 2 год.

 1. Нормативно-правові акти щодо захисту дітей у сім’ї.

 2. Норми сімейного законодавства з питань усиновлення, вік усиновлення, категорії дітей, що усиновлюються, умови міжнародного усиновлення дітей.

Методичні рекомендації до семінарського заняття

Готуючись до семінарського заняття, студенти повинні ознайомитися з нормативно-правовими актами щодо захисту дітей в сім’ї. Сімейний кодекс: : Закон «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21 листопада 1992 року, вік вступу до шлюбу; органи, постанова Кабінету Міністрів України «Про розміри державної допомоги сім’ям з дітьми у 2001 році» від 12 січня 2001 року. Розглянути види соціальних допомог їх призначення та виплати: допомога сім’ям з дітьми: допомога на випадок вагітності та пологів, одноразова допомога при народженні дитини, допомога при догляді за дитиною до моменту досягнення нею трирічного віку, допомога на дітей, які перебувають над опікою чи піклуванням, допомога малозабезпеченим сім’ям з дітьми. Зосередити свою увагу на нормах сімейного законодавства з питань усиновлення, вік усиновлення, категорії дітей, що усиновлюються, умови міжнародного усиновлення дітей. Особливу увагу слід приділити механізму призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям, допомоги сім’ям, що виховують дитину-інваліда.


Питання до самоконтролю:

 1. Які обов’язки закріплені законодавством батьків щодо дітей?

 2. Які види соціальних допомог ви знаєте щодо захисту сім’ї та дитинства?

 3. Які програми соціальних послуг ви знаєте?

 4. Які допомоги призначаються та виплачуються органами праці та соціального захисту населення?

 5. Перерахуйте види допомог, що передбачено Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»

 6. Яка допомога надається дітям, які перебувають перед опікою чи піклуванням?

 7. Яка сім’я вважається малозабезпеченою і на яку допомогу вона може розраховувати?

Література: 9, 13, 15, 17, 24, 35

Тема 2.2. Захист прав та законних інтересів дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків – 2 год.

 1. Генезис розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 2. Основні засади державної політики щодо соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування

 3. Мережа закладів соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування

Методичні рекомендації до семінарського заняття

Готуючись до семінарського заняття, студенти повинні розглянути історичний аспект проблеми сирітства та безпритульності. Зосередити увагу на причинах виникнення дітей-сиріт. Розглянути нормативно-правові акти щодо захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Особливу увагу слід звернути на реформування системи піклування дітей в Україні. Дослідити порядок направлення дітей-сиріт до спеціальних навчально-виховних установ. Звернути увагу на оформлення документів щодо направлення дітей до спец закладів.


Питання до самоконтролю:

 1. Окресліть сучасний стан проблеми сирітства на Черкащині.

 2. Які нормативно правові-акти захищають права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 3. В чому полягає реформування системи піклування дітей в Україні?

 4. Які установи здійснюють передачу дітей до навчально-виховних установ?

Література: 6, 9, 19, 20, 34, 35

Тема2.3. Соціально – правовий захист дітей від насильства та жорстокого поводження - 2 год.

 1. Причини і теорії виникнення жорстокого поводження з дітьми

 2. Світовий досвід протидії насильства щодо дітей

 3. Нормативно-правове забезпечення захисту дитини від насильства

 4. Державні установи та громадські організації щодо протидії жорстокому поводженні з дітьми

Методичні рекомендації до семінарського заняття

При підготовці до семінарського завдання студенти повинні виділити причини насилля над дітьми, розглянути види насилля і жорстокого поводження з дітьми. Проаналізувати законодавчу базу і нормативно-правове забезпечення системи захисту дітей від насилля, особливості роботи служб допомоги, реабілітації і профілактики. Далі слід розглянути особливості виявлення дітей, що постраждали від насильства, та їх направлення до реабілітаційних установ. Звернути увагу на роботу з батьками, які здійснюють насильство над дитиною. Дослідити специфіку державних установ та громадських організацій щодо протидії насильства над дітьми.


Питання до самоконтролю:

 1. Які нормативно-правові документи забезпечують захист дитини від насильства?

 2. Які види насильств ви знаєте?

 3. Визначте психологічні особливості дитини, що постраждали від насильства

 4. Розкрийте особливості роботи соціальної служби у справах дітей щодо протидії насильства над дітьми

 5. Роль громадських організацій в протидії та попередженні в жорстокому поводженні з дітьми

 6. Роль «Телефону довіри» в протидії насильства над дітьми

 7. Соціальна робота в аспекті протидії насильства над дітьми

Література: 9, 11, 13, 17, 18, 19, 23

Тема 2.4. Соціально-правовий захист дітей, які живуть з ВІЛ - 2 години

 1. Особливості соціального супроводу сімей, які виховують дітей з ВІЛ-інфікованих та хворих наспід дітей

 2. Нормативно-правова база соціального супроводу сімей даної категорії

 3. Особливості роботи Всеукраїнської мережі людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом в Україні

Методичні рекомендації до семінарського заняття

Готуючись до семінарського заняття, студенти повинні зосередити свою увагу на міжнародні керівні принципи ООН з ВІЛ/СНІДу та прав людини. Розглянути законодавчу базу України, а саме регулювання проблем ВІЛ/СНІДу в Законодавстві України про охорону громадського здоров’я, захист від дискримінації у зв’язку з проблемою ВІЛ/СНІДу та нормативно-правову базу соціальної роботи і соціального супроводу. Дослідити особливості роботи Всеукраїнської мережі людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом в Україні.


Питання до самоконтролю:

 1. Розкрийте зміст нормативно-правових документів щодо соціального супроводу сімей, які виховують дитину, хвору на СНІД

 2. Розкрийте основні принципи соціальної роботи з дітьми, що закладені в Законі України «Про соціальну роботу».

 3. Розкрийте зміст Закону України «Про запобігання захворюванню на СНІД і соціальний захист населення»

 4. Розкрийте зміст та напрями роботи Всеукраїнської мережі ЛЖВ


Література: 3, 22, 26

Поняття та терміни: дитина, підліток, занедбаність, жорстоке ставлення, насильство, соціальний захист, освіта, система освіти, структура освіти, перше робоче місце, норми виробітку, оплата праці, служба зайнятості, право на житло, органи опіки та піклування, служба в справах дітей, усиновлення, діти-сироти, діти, які залишились без піклування батьків.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Контрольна робота має за мету перевірку знань студентів та контроль навчально-пізнавальної діяльності студентів. В білет входять питання з трьох тем модулю, що дає можливість оцінити знання та навчальні досягнення студентів з тематичного модулю дисципліни. Контрольна робота вимагає від студентів письмової відповіді на поставлені питання. В роботі мають бути продемонстровані вміння використовувати та аналізувати фактичний матеріал, робити висновки.

Оцінюються: ступінь обізнаності та глибина знання теоретичного матеріалу, здатність аналізувати та робити висновки, здатність обґрунтовувати власну точку зору.

Умови отримання балів: повна змістовна відповідь на всі питання оцінюється в 10 балів.МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1

БІЛЕТ№1

 1. Діяльність Ярослава Мудрого спрямована на захист прав дитини за часів Київської Русі.

 2. Причини поширення дитячої праці в Україні.

 3. Права неповнолітніх на освіту.

БІЛЕТ №2

 1. Я. Корчак про захист прав дітей.

 2. Захист майнових прав неповнолітніх.

 3. Які нормативно-правові акти захищають права неповнолітніх на освіту.

БІЛЕТ№3

 1. Формування та діяльність органів державної влади з питань соціально-правового захисту дітей в роки Радянської влади.

 2. Права неповнолітніх визначені нормами законодавства про працю.

 3. Розкрити структуру та основні принципи освіти.

БІЛЕТ №4

 1. Історія формування ставлення суспільної думки щодо насильства над дитиною.

 2. Дитяча праця та фабричні закони: історичний огляд.

 3. Які організації беруть участь у проведенні «Рейд уроку»?

БІЛЕТ №5

 1. " Особливості захисту прав дітей у незалежній Україні поч.. 90-х рр. ХХ ст.

 2. Основні небезпеки та ризики для дітей, які залучені до дитячої праці.

 3. Зміст та мета «Рейд уроку».

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2

БІЛЕТ№1

 1. Профілактика ВІЛ серед осіб, що здійснюють догляд за дітьми з віл-інфекцією.

 2. Обов’язки закріплені законодавством батьків щодо дітей?

 3. Соціально правовий захист дітей-інвалідів.

БІЛЕТ №2

 1. Особливості соціального середовища в якому здійснюється догляд та виховання ВІЛ-інфікованих дітей.

 2. Види соціальних допомог ви знаєте щодо захисту сім’ї та дитинства?

 3. Основні документи щодо соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.

БІЛЕТ№3

 1. Соціально-правове забезпечення дітей з ВІЛ-інфекцією.

 2. Розкрийте зміст програми соціальних послуг

 3. Соціальна робота щодо захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.

БІЛЕТ №4

 1. Соціально-правове забезпечення прав дітей, які живуть з ВІЛ.

 2. Перерахуйте види допомог, що передбачено Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»

 3. Нормативно-правові документи щодо захисту дітей від насильства та жорстокого ставлення.

БІЛЕТ №5

 1. Соціальна робота щодо профілактики дискримінації ВІЛ-позитивних дітей.

 2. Зазначте, які допомоги призначаються та виплачуються органами праці та соціального захисту населення?

 3. Інституція омбудсменів з прав дитини.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ.

Самостійна робота має за мету розширення і поглиблення науково-теоретичних знань студентів з курсу «Соціально-правовий захист сім’ї та дитинства», розвиток творчого мислення, набуття навичок наукового пошуку формування дослідницьких умінь.

Самостійна робота передбачає конкретні визначені викладачем завдання, які студент готує самостійно.

Значну увагу необхідно приділити методам і технікам збору перинної соціальної інформації..

Працюючи самостійно слід скористатися рекомендованою літературою до кожної теми курсу.

Обов'язковою умовою самостійної роботи є застосування знань, набутих на лекціях та семінарах. Важливим є вчасне виконання завдань, які розраховані на закріплення кожної теми.Виконання кожного завдання варто виконувати за схемою:

 • Аналіз лекційного матеріалу

 • Опрацювання рекомендованої наукової літератури

 • Узагальнення нового матеріалу за допомогою аналізу виконання власної роботи

 • Виконання самостійної роботи

 • Студент повинен звернутися до викладача у разі потреби

Виконання кожного завдання самостійної роботи дозволить студентові покращити науково-теоретичну підготовку.

ЗАВДАННЯ  ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 1. Опрацювати та законспектувати реформаторські ідеї Жан-Жака Руссо в творі «Еміль, або про виховання» – 1 год.

 2. Проаналізувати педагогічні погляди В. Сухомлинського – 1 год.

 3. Проаналізувати погляди Я. Корчака щодо захисту прав дітей у капіталістичному суспільстві – 2 год.

 4. Дослідити роль Я. Мудрого щодо захисту прав дітей – 2 год.

 5. Ознайомитись з Законом України "Про освіту" від 4 червня 1991р., Законом України "Про дошкільну освіту" від 11 липня 2001р., Законом України "Про загальну середню освіту", з концепцією загальної середньої освіти (20 річна школа), з Указом Президента України "Про Національну доктрину розвитку освіти" - 6 год.

 6. Заповнити таблицю: - 4 год.Види / Сектори діяльності

Приклади завдань, які виконують діти

Ризики

Наслідки для здоров’я та розвитку

Сільське, лісове і рибне господарство


ПромисловістьБудівництвоТоргівля 1. Проаналізувати роботу служби в справах дітей виконкому Соснівської районної ради м. Черкаси щодо захисту майнових прав неповнолітніх – 4 год.

 2. Види допомог сім’ям з дітьми – 6 год.

 3. Заповнити декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням всіх видів соціальної допомоги – 2 год.

 4. Ознайомитись з документами щодо позбавлення батьківських прав – 2 год.

 5. Провести обстеження матеріально-побутових умов сім’ї та скласти акт даного обстеження – 2 год.

 6. Ознайомитись з переліком документів що підтверджує правовий статус дитини (служба в справах дітей виконкому Соснівської районної ради м. Черкаси)– 2 год.

 7. Розробити схему взаємодію соціальних інститутів м. Черкаси щодо подолання насильства в сім’ях до дітей – 4 год.

 8. Проаналізувати сучасні програми щодо охорони сім’ї та дитинства – 4 год.

 9. Проаналізувати роботу Черкаської Всеукраїнської благодійної організації "ЛЖВ" щодо соціально-правового захисту дітей, які живуть з ВІЛ. – 3 год.

 10. Провести дослідження ставлення українців до різних форм утримання дітей з ВІЛ – 6 год.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Основна:

 2. Державна національна програма "Освіта. Україна XXI ст."— К.: Райдуга, 1994.- 61с.

 3. Діти України про свої права. Представництво ЮНІСЕФ в Україні. Центр "Соціальний моніторинг".— К., 2000.— 32 с.

 4. Дитинство в Україні: права, гарантії, захист (збірник документів): Частина І.- К.: АТ "Видавництво "Столиця", 1998.- 248 с. Ч. II.-292 с.

 5. Житловий кодекс Української РСР. Організаційний текст із змінами станом на 15 березня 2002 р. — К.: Видавничий дім "Ін Юре", 2002. – 136 с.

 6. Загальнодержавна програма "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2006-2016 роки". Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2006 р.

 7. Знаємо та реалізуємо свої права / Денисова О., Квітка Я.М., Ковганич Г.Г., Константинов С.Ф. — К.: Міленіум, 2002.— 164 с.

 8. Кодекс законов о труде Украины. Законы "О порядке разрешения коллективных споров (конфликтов)" (по состоянию на 1 февраля 2000 года).- X.: Одиссей, 2000.- 160 с.

 9. Конвенція ООН про права дитини.— К.: ТМ ПрінтІксПрес, 1999. - 32 с.

 10. Сімейний кодекс України: Офіц. видання. — К.: Видавничий дім "ІнЮре", 2002.- 176 с.

 11. Теоретико-методичні основи протидії дитячій праці в Україні. Навч. метод. посіб. / За заг. ред. К.Б. Левченко, І.М. Трубавіної. – К.: Юрис консульт, 2006-2007. – 334 с.

Додаткова:

 1. Васянович Г. Моральна культура педагога: поняття і реальність. Професійна освіта: педагогіка і психологія / За заг. ред. Т. Левовицького, І. Більш, І. Зязюна, Н. Ничкало.— Ченстохова – К., 1999. – С. 403-414.

 2. Гончаренко С. Український педагогічний словник / Гончаренко С..— К.: Либідь, 1997.-376 с.

 3. Гузій Н.В. Педагогічний професіоналізм крізь призму особистісно-зорієнтованих методологічних підходів. Наука і сучасність. Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова / Гузій Н.В. - К.: Логос, 2002. - Том XXXII. - 295с. - С. 3-14.

 4. Еникеев М.И., Кочетков О.Я. Общая, социальная и юридическая психология. Краткий знциклопедический словарь / Еникеев М.И., Кочетков О.Я.. — М: Юрид. литер., 1997. – 448 с.

 5. Кіт Г.Г. Творчість учителя як засіб формування творчої особистості школяра. Наукові записки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова / Укл. П.Б. Дмитренко, І.М. Ковчина, Н.М. Скоробагатько.- К.: НПУ, 1999, Ч. 3.- 283 с.

 6. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. — Українська правнича фундація. Київ, 1996.—63 с.

 7. Осознанное право — право на каждьій день. Пособие для начинающего тренера, работающего в об ласти правового просвещения. Днепропетровск, Січ, 2001.— 315 с.

 8. Педагогічно-правова профілактика правопорушень серед учнівської молоді: Науково-методичний збірник статей /За заг. ред. В.Т. Пастухоева.- К.: ІЗМН, 1997. - 248 с.

 9. Положение детей в мире, 1998 г. Кзрол Беллами — Директор-исполнитель Детского фонда Организации Обьединенных Наций. ЮНИСЕФ. Детский фонд ООН. — 141 с.

 10. После краха. Что принесли людям десять лет переходного периода. Проект МОИЕЕ. Ноябрь 1999 года.- 41 с.

 11. Рудий В. М. «Законодавство України у сфері боротьби з ВІЛ/Снідом. Сучасний стан і шляхи вдосконалення».-К.:Сфера, 2003.-173с.

 12. Сисоєва С. Теоретико-методологічне обґрунтування педагогічної творчості. Професійна освіта: педагогіка і психологія / За заг. ред. Т. Левоещького, І. Більш, І. Зязюна, Н. Ничкало. — Ченстохова— К., 1999. – С. 361-370.

 13. Ткачова Н.О. Педагогічні основи формування правосвідомості учнів у закладах професійно-технічної освіти /Монографія. / Ткачова Н.О. — К., 1998. – 350с.

 14. Формування здорового способу життя: Навч. посіб. для слухачів курсів підвищення кваліфікації державних службовців /О. Яременко, О. Бакуленко, Л. Жаліло, Н. Комарова та ін. — К.: Український інститут соціальних досліджень, 2000. — 232 с.

 15. Люди и ВИЧ.Книга для неравнодушных.-К.:МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине», 2004.-С.355-430.

 16. Формування здорового способу життя молоді — стратегія для України. – К., 2001.- 24 с.

 17. Формування здорового способу життя: проблеми і перспективи / О. Яременко, О. Балакірєва, О. Бакуленко та ін. — К.: Український інститут соціальних досліджень, 2000. – 207 с.

 18. Шость Н.В., Козир М.К, Ситник О.М. Енциклопедія сучасного права неповнолітніх / Шость Н.В., Козир М.К, Ситник О.М.. — К.: Рідна мова, 1997. – 385с.

 19. Честь, гідність та ділова репутація: можливості захисту. Збірник нормативних актів / Упорядник Менюк С. А. – К.: Оріяни, 1998. – 76 с.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал