Пояснювальна записка Навчальними планами зі спеціальностей 050104 Фінанси, 050105 Банківська справа, 050107 Економіка підприємства, 050111 Бухгалтерський облік, затвердженими Укоопспілкою 30. 05Сторінка5/5
Дата конвертації01.01.2017
Розмір0.93 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5

Запитання для самоперевірки

1. Які причини породжують суспільний поділ праці?

2. Охарактеризуйте передумови міжнародного поділу

праці,


3. Визначити роль міжнародної торгівлі у функціону-
ванні світового ринку.

Питання 58. Світовий ринок позикового капіталу. Міжнародний кредит та його форми

Література^, розд. ЗО, п. 95; 5, тема 14, п. 2; 7, розд. 13, пп. 2-4; 12, гл. 13, п. 3.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Розкрити суть ринку капіталу. Охарактеризувати вивіз капіталу як вилучення частини капіталу з процесу національного обігу і включення до виробничого процесу або обігу в різних формах у інших країнах з метою отримання прибутку.

Указати основні форми вивозу капіталу:

• позиковий капітал (позики, кредити, банківські депозити, кошти на рахунках інших фінансових інститутів);

в підприємницький капітал (прямі інвестиції, портфельні інвестиції);

• міжнародна науково-технічна допомога. Розкрити суть платіжного балансу як співвідношення

між всією сукупністю надходжень з-за кордону і платежами за кордон за певний відрізок часу (рік, квартал, місяць). Розкрити суть міжнародної кредитної системи.

Запитання для самоперевірки

1. Яку економіку називають відкритою?

2. В який спосіб вивіз капіталу сприяє інтернаціоналізації
господарського життя?


 1. У чому полягає суть ринку капіталів?

 2. Охарактеризуйте суть міжнародної кредитної системи.

Питання 59. Міжнародні валютні відносини, їх еволюція* Міжнародна система валютних курсів

Література: З, розд. ЗО, пп. 95, 96; 4, тема 22; 5, тема 14, п. 3; 6, тема 11; 7, розд. 11, п. 3; 12, гл. 13, п. 6.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Охарактеризувати, що розвиток валютних відносин зумовлюється об'єктивними передумовами - удосконаленням міжнародного поділу праці та спеціалізації виробництва, інтернаціоналізацією всього комплексу виробничого відтворення та суспільно-політичного життя країн.

Визначити суть національної та світової валютних

систем.


Показати, як Міжнародний валютний фонд регулює міжнародні валютні відносини.

Розкрити принцип поліцентризму як особливу рису міжнародної валютної системи.

Розкрити суть Європейської валютної системи.

Дати загальну характеристику, навести функції та структуру валютного ринку. З'ясувати, як діють економічні суб'єкти валютного ринку та як вони застосовують дві групи валютних операцій:

® валютні угоди, що реалізуються на короткостроковій основі (48 год);

термінові операції, розрахунки за які мають здійснюватися не більше ніж за два дні (48 год) після їх укладання.

Розкрити суть валютного курсу та основні механізми валютного регулювання:


 1. девальвація;

 2. валютна інтервенція;

 3. ревальвація.

Розкрити відмінність між режимами повної конвертова-ності валюти та часткової, зовнішньої і внутрішньої кон-вертованості валюти.
Запитання для самоперевірки

 1. Що таке сучасний валютний ринок?

 2. Як виникла міжнародна валютна система?

 3. Для чого створено Міжнародний валютний фонд?

 4. Як визначають валютний курс?

Питання 60. Проблеми інтеграції економіки України у світову

Література: 2, розд. 21, пп. З, 4; 3, розд. 31, пп. 101, 102; 4, тема 21; 12, гл. 14, 34.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Указати проблеми, які необхідно вирішити Україні, щоб зайняти рівноправне положення у світовому ринку.

Назвати і розкрити суть можливих напрямів адаптації України до міжнародного поділу праці.

Показати участь України в міжнародних економічних організаціях - Міжнародному валютному фонді, Міжнародному банку реконструкції розвитку тощо.

Охарактеризувати, що капіталізація системи, що існувала в нашій країні - прогресивний історичний процес суспільного розвитку. Довести, що побудова в нашій країні соціально орієнтованої економіки неодмінно означатиме трансформацію нашого суспільства в державу постіндустріальної цивілізації.

Показати створення економіко-правових підстав для здійснення зовнішньогосподарської діяльності України, що сприяють інтеграції економіки у всесвітнє господарство.Запитання для самоперевірки

 1. Назвіть негативні тенденції, характерні для експорту України.

 2. Як слід визначати вектор економічного розвитку України?

 3. Які переваги в економічній співпраці мають Всесвітні Економічні зони?

 4. У чому існують проблеми формування єдиного економічного простору?

Питання 61. Інтернаціоналізація господарських відносин. Глобалізація та її вплив на країни з перехідною економікою

Література: 3, розд. 29, п. 91; 7, розд. 11, п. 1; 12, гл. 2;

18; 24.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Показати, ж відбувається безперервне зростання ролі транснаціональних корпорацій (ТНК) у світовому виробництві, міжнародному поділі праці та міжнародному економічному обміні.

Довести, що діяльність ТНК всебічно сприяє зміцненню міжнародних господарських зв'язків та інтернаціоналізації господарського життя.

Розкрити процес перетворення інтернаціоналізації господарських відносин у економічну інтеграцію, що передбачає зближення національних економік, а також у глобалізацію.

Розкрити основні риси сучасної глобалізації та її вплив на країни з перехідною економікою.
Запитання для самоперевірки


 1. Які групи країн включає сучасна структура світового господарства?

 2. Які види інтеграційних об'єднань відомі та чим вони розрізняються?

 3. Як сучасна глобалізація впливає на країни з перехідною економікою?

Питання 62. Міжнародна трудова міграція. Міжнародне науково-технічне співробітництво

Література: 4, тема 19; 7, розд. 11, п. 5; 10, розд. З, пп. 5,40.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Показати, що однією з форм міжнародних економічних відносин є міграція робочої сили, тобто переміщення (переселення) працездатного населення за межі національних кордонів із метою пошуку роботи та поліпшення умов життя.

Довести, що міграційне сальдо - різниця між кількістю людей, які виїхали за межі даної країни (емігранти), та кількістю людей, які в'їхали в цю країну з-за її меж (іммігранти), на постійне проживання.

Розкрити причини міжнародної трудової міграції:

1. Економічні:


 1. зниження попиту на низькокваліфіковану робочу силу і надмірне зростання її пропозиції;

 2. зростання попиту на висококваліфікованих фахівдів у США та Західній Європі;
 1. міждержавні відмінності в заробітній платі;

 2. диференціація попиту на робочу силу;

 3. відмінності в рівнях життя населення у різних

країнах;

 1. нерівномірність інвестиційних процесів;

 2. Відмінність у рівнях зайнятості населення тощо.

2. Зовнішньоекономічні:

 1. демографічні;

 2. політико-правові;

 3. релігійні;

 4. національні;

 5. культурні;

 6. сімейні;

 7. психологічні;

 8. екологічні.

Визначити такі форми міжнародної трудової міграції, як:

 • безповоротна - зміна постійного місця проживання;

 • тимчасова -зміна місця проживання на визначений час;

 • сезонна - пошук сезонної роботи за межами своєї

країни;

• маятникова - регулярні поїздки за кордон на роботу7 з обов'язковим поверненням до своєї країни.

Визначити основні напрями міграції. Розкрити особливості міграційних процесів у сучасних умовах:


 • поширення міграційних процесів на практично всі країни світу;

 • пожвавлення маятникової міграції;

 • поширення нової форми міграції робочої сили -міграції науково-технічних кадрів;

 • зростання частки молоді в трудовій міграції;

© посилення тенденції "втечі умів" із країн з перехідною економікою;

• поширення обсягів нелегальної міграції через жорсткі вимоги міграційного законодавства розвинених країн тощо.

Охарактеризувати вплив науково-технічної революції на розвиток світового господарства та економічних відносин.
Запитання для самоперевірки


 1. Охарактеризуйте причини трудової міграції.

 2. Які існують форми міжнародної трудової міграції?

3. Чим безповоротна міжнародна трудова міграція
відрізняється від тимчасової або сезонної?

4. Назвіть напрями міграції.Питання 63« Економічні аспекти глобальних проблем

Література: 2, тема 22; 3, тема 23; 10, розд. 34; 18; 24.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Охарактеризувати та показати соціально-економічну суть причин виникнення глобальних проблем людства; критерії, за якими ці проблеми класифікують як глобальні.

Розкрити суть трьох сфер глобальних проблем: • взаємодії природи та суспільства;

 • суспільних взаємовідносин;

 • розвитку людини та забезпечення її майбутнього. Указати можливості ров'язання глобальних проблем

людства.
Запитання для самоперевірки

 1. У чому полягає суть економічної глобалізації та які її причини?

 2. Охарактеризуйте основні риси економічної глобалізації.

 3. Розкрийте поняття "глобалізація" виробництва.

 4. У чому полягає суть фінансової глобалізації та яка її роль у виникненні світових фінансових криз?

 5. У чому виявляється суперечливість наслідків глоба-лізаційних процесів?

Література

1. Закони України (зі змінами і доповненнями):

1.1. Про власність. - К.9 1991.

1.2. Господарський кодекс. (Відомості Верховної Ради


України.-1991.-№ 14.

 1. Про зайнятість населення / Там само. - № 20.

 2. Про банки та банківську діяльність / Там само. -
№25. №30. №33..


 1. Про зовнішньоекономічну діяльність / Там само. -

 2. Про цінні папери і фондову біржу / Там само. -
1.7. Про систему оподаткування / Там само. - № 39.

 1. Про захист споживчого ринку в Україні / Там само. - № 40.

 2. Про захист іноземних інвестицій в Україні / Там само. - № 40,
 1. Про інвестиційну діяльність / Там само. - № 47.

 2. Про господарські товариства / Там само. - № 49.

 3. Про товарну біржу / Там само. - 1992. - № 10.

 4. Про акцизний збір / Там само. - № 12.

 5. Про податок на додану вартість / Там само. - № 14.

1.15. Про сільське (фермерське) господарство / Там
само. -№ 14.

1.16. Про форми власності на землю / Там само. -№18. 1. Про колективне сільськогосподарське підприємство / Там само. - № 20.

 2. Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності / Там само. -№ 21.

 3. Про приватизацію майна державних підприємств / Там само. - № 24.

1.20. Про приватизацію невеликих державних під-
приємств. Там само. - № 24.

 1. Про споживчу кооперацію / Там само. - № 38.

 2. Про плату за землю / Там само. - № ЗО.

1.23. Про внесення змін і доповнень до Закону
України "Про банки і банківську діяльність" / Там само. - № 48.

1.24. Про охорону праці / Там само. - № 49.1.25. Земельний кодекс України / Голос України,
1992.-№81.

 1. Башнянин Г.І, Лазур П.Ю. Політична економія. -К., 2002.

 2. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкій Ю.І. Основи економічних знань. - К., 2002.

 3. Мочерний С.В., Єрохін С,А., Каніщенко Л.О., Основи економічної теорії. - К.,1998.

 4. Панчишж См Макроекономіка. - К., 2001,

 5. Будаговська С, Кіліевич О., Луніна L, Пахомова Т. Мікроекономіка і макроекономіка. —К., 2003.:

 6. Базилевич Б.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка. -К., 2002.

 7. Горобчук Т.Т. Мікроекономіка. - К., 2002.

 8. Горошко М.Ф., Кулішов В.В. Мікроекономіка. - К.э

2003.

 1. Основи економічної теорії. Політекономічний аспект / За ред. Т.Н. Климка, В.П. Нестеренка. - К., 1997.

 2. Доценко А.П., Оськіна В.В. Розвиток економічної теорії в Україні. - К., 1992.

 3. Основи економічної теорії. Підручн. у 2-х кн., 2 вид. / За ред. Ю.В. Ніколенка. - К, 1998.

 4. Кривенко КП., Савчук B.C., Беляев О.О. Політична економія. Навч. посіб. -К., 2001.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал