Пояснювальна записка Навчальними планами зі спеціальностей 050104 Фінанси, 050105 Банківська справа, 050107 Економіка підприємства, 050111 Бухгалтерський облік, затвердженими Укоопспілкою 30. 05Сторінка4/5
Дата конвертації01.01.2017
Розмір0.93 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5
Тема 13. Економічне зростання і його чинники

Економічне зростання як мета економічної системи. Механізм економічного зростання. Основні типи економічного зростання - екстенсивний та інтенсивний. Пропорційність економічного зростання. Вимір економічного зростання. Інвестиції та економічне зростання. Вплив науково-технічної революції на економічний розвиток.

Із цієї теми для контрольної роботи визначено чотири питання (44 - 47).

Питання 44. Суть, фактори та типи економічного зростання - екстенсивний та інтенсивний

Література: 2, тема 16; 3, розд. 20, пп. 63, 64; 5, тема. 5; 6, тема 14.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Визначити поняття "економічне зростання" та показники економічного зростання.

Розкрити суть екстенсивного та інтенсивного типів зростання, дати характеристику таких факторів екстенсивного типу:


 • використання більшої кількості робочої сили;

 • будівництво нових підприємств;

• використання додаткового устаткування;

 • залучення до господарського обороту нових земель; «»

 • відкриття раніше невідомих родовищ і збільшення видобутку корисних копалин;

• збільшення обсягів зовнішньої торгівлі. Показати значення таких факторів інтенсивного типу:

 • зростання рівня кваліфікації та підготовки робочої сили;

 • використання досконалішого устаткування, передових технологій та наукової організації праці;

 • застосування ефективних методів державного регулювання ЄКОНОхМІКИ.

Указати такі форми інтенсивного зростання:

 • фондомістка;

 • фондозберігаюча;

• нейтральна; » всебічна.

Визначити нову якість економічного зростання. Розкрити неокласичну модель економічного зростання.Запитання для самоперевірки

1. Дайте визначення поняття "економічне зростання",


назвіть і охарактеризуйте.

 1. Які інтенсивні фактори економічного зростання?

 2. Які екстенсивні фактори економічного зростання?
 1. Поясніть різницю між економічним зростанням і економічним розвитком,

 2. Які якісні зміни в економіці та суспільстві викликає економічне зростання?

Питання 45. Інвестиції та економічне зростання. Проблеми економічного зростання в різних країнах та в Україні

Література: 3, розд. 20, пп.63, 64; 5, тема 4, п. З, тема 5, п. 4: 7, розд.12; 10, розд. 40, п. 40, пп. З, 16.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Показати суть інвестицій як вкладень у капітал, тобто видатків на виробництво і нагромадження капітальних благ. Визначити класифікацію інвестиційних видатків:

 • інвестиції в основний капітал (придбання фірмами устаткування, комп'ютерів, вантажівок, виробничих будівель і споруд для їх використання у виробництві);

 • інвестиції в житлове будівництво (видатки на придбання нового житла);

 • інвестиції в запаси (товари, які фірми нагромаджують).

Довести, що капіталовкладення це лише частина інвестицій, інвестиції в основний капітал та житлове будівництво.

Розрізнити відмінність між валовими інвестиціями (вартості всіх машин, будівель тощо, споруджених протягом року, у тому числі й тих, які заміщують старі капітальні блага, що зносилися) та чистими інвестиціями (дорівнюють валовим інвестиціям мінус амортизація).

Розкрити суть банківсько-орієнтованого і програмно-орієнтованого інвестиційного процесу, корпоративно-орієнтованого і директивно-керованого.

Визначити територіальну структуру інвестицій, що відбиває співвідношення між обсягами інвестування в різні регіони країни.

Розкрити показники ефективності інвестицій, чинники нестабільності інвестицій (тривалий строк використання, нерегулярність нововведень, мінливість сподівань).

Указати проблеми економічного зростання в різних країнах та Україні.


Запитання для самоперевірки

1. Чи є інвестиції в "людський капітал" фактором


економічного зростання?

 1. Як впливають інвестиції на економічне зростання?

 2. У чому полягає суть капіталовкладень?

4. Укажіть класифікацію інвестиційних видатків.

5. Що розуміють під територіальною структурою інвес-


тицій?

Питання 46. Економічні цикли: суть і види. Економічні кризи

Література: 2, тема 18; З, розд. 23, пп. 76, 77; 4, тема 17; 10, розд. 24, пп. 1, 2.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Охарактеризувати поняття "економічна рівновага" як вихідний стан економічної динаміки.

Дати визначення циклу. Розкрити суть кожної з фаз циклу: спад (рецесія), депресія, пожвавлення, піднесення.

Визначити основну причину економічних циклів -невідповідність між сукупним попитом і сукупною пропозицією, між сукупними витратами і сукупним обсягом виробництва.

Довести, що виділення видів економічних циклів базується на тривалості функціонування різних частин фізичного капіталу в економіці.

Відповідно до тривалості розрізняють такі види циклів: • столітні, тобто такі, що тривають сто або більше років і пов'язані з появою наукових відкриттів, здійсненням переворотів у технології виробництва (вік пару змінився віком електрики, а потім - віком електроніки та автоматики);

 • цикли Кондратьєва, або "довгі хвилі", тривалість яких становить 50 - 70 років (відповідно до цієї теорії НТР розвивається хвилеподібно, з циклами довжиною в 50 років; виділяють п'ять хвиль і п'ять технологічних укладів);

 • класичні або середні. Тривають 10 - 12 років і пов'язані з масовим оновленням основного капіталу, тобто обладнання;

 • короткі цикли. Тривалість 2-3 роки; вони пов'язані з процесами у сфері грошових відносин.

Викласти положення деяких концепцій щодо циклічного розвитку економіки, суть антициклічних заходів економічної політики держави.
Запитання для самоперевірки

 1. Які економічні цикли вважають базисними?

 2. Що є об'єктивною умовою виникнення економічної

кризи?

 1. Які особливості середніх і коротких циклів?

 2. Які умови формування економічної рівноваги?

 3. На чому ґрунтується циклічність розвитку економіки?

 4. За якими циклами розвивається економіка?

 5. Яка роль економічної кризи в системі економічного відтворення?

 6. Як відбувається оновлення технологічного способу виробництва?

 7. У чому полягає суть антициклічної політики держави?

Питання 47, "Довгі хвилі" в економіці та їх вплив на формування технологічних укладів

Література: 2, теми 6, 18; 3, розд. 23, п. 78; 4, тема 17, пп. 2, 3; 10, розд. 24.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Розкрити основні положення теорії "довгих хвиль" М. Кодратьєва.

Охарактеризувати структурне оновлення технологічного способу виробництва як матеріальна основа "довгих хвиль". Навести спадні та висхідні фази великого циклу.

Показати суть кейнсіанської теорії та теорії монетаризму щодо циклічного розвитку економіки.

Дати основні риси п'яти технологічних укладів:

• 1785 - 1835 рр. Базувався на використанні енергії води, парових двигунів і нових технологій у текстильній промисловості;


 • 1830 - 1890 рр. Пов'язаний із розвитком залізничного транспорту і механізації виробництва практично всіх видів продукції на базі використання парового двигуна;

 • 1880 - 1940 рр. Базувався на використанні в промисловому виробництві електроенергії, на розвитку важкого машинобудування та електроенергетичної промисловості;

 • 1930 - 1990 рр. Заснований на використанні нафти, нафтопродуктів і газу, а також засобів зв'язку і нових синтетичних матеріалів;

 • 80 роки XX ст. розпочалася п'ята хвиля технологічної еволюції, що спирається на досягнення в галузі мікроелектроніки, інформатики, біотехнології, генної інженерії, нових видів енергії, освоєння космосу і супутникового зв'язку.


Запитання для самоперевірки

1 і У чому полягає суть понять "довгі хвилі", або "довгі цикли"? 1. У чому полягають відмінності між спадною та висхідною стадіями великого циклу?

 2. Розвиток яких галузей спричинив початок п'ятої хвилі технологічної еволюції?


Тема 14. Розподіл національного доходу. Споживання,, заощадження і добробут людини

Національний дохід як дохід нації. Механізм розподілу національного доходу. Перерозподіл національного доходу. Обчислення розміру сукупного особистого доходу громадян.

Розподіл національного доходу та об'єктивні основи формування доходів населення.

Із цієї теми для контрольної роботи визначено сім питань (48-54).Питання 48. Виробництво національного доходу. Функціональний та родинний розподіл національного доходу

Література: 5, тема. 3; 7, розд. 2, п. 7.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Розкрити суть національного доходу як суму всіх доходів, зароблених упродовж року резидентами країни на фактори виробництва, незалежно від того, де ці ресурси використовуються - у власній країні чи за кордоном.

Охарактеризувати значення для виробництва національного доходу праці^ капіталу, землі, підприємницького хисту, технології, організації виробництва, енергії та інформації.

Визначити основні чинники, що визначають величину національного доходу:


 • добуток праці, виміряний у людино-годинах;

 • продуктивність праці.

Визначити розподіл національного доходу між. власниками факторів виробництва як функціональний розподіл доходів, а родинний - як розподіл між домогоподарствами.
Запитання для самоперевірки

 1. Які чинники визначають обсяг продукції, виробленої національною економікою?

 2. Які показники характеризують ефективність використання факторів виробництва?

 3. Які чинники призвели до посилення нерівності доходів в Україні впродовж останніх років?

 4. Чим відрізняється родинний розподіл національного доходу від функціонального розподілу національного доходу?

 5. Які наслідки має диференціація доходів населення?

Питання 49* Суть, функції споживання та заощадження. Національні заощадження та норма заощаджень

Література: 5, тема 4, пп. 1, 2.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Охарактеризувати, що в сучасному суспільстві використовуваний дохід іде на споживання та заощадження.

Споживання - це видатки на придбання товарів і послуг (на товари тривалого користування, на предмети поточного вжитку та послуги).

Розкрити структуру заощаджень (домогосподарств -особисті, валові приватні - підприємств, державні).

Показати, що домогосподарства заощаджують у тому або іншому виді активів, що мають різну ліквідність (здатність швидко і без втрат вартості перетворюватися на готівку).

Розкрити суть норми заощаджень.
Запитання для самоперевірки


 1. Дайте характеристику основних заощадників в економіці.

 2. Які чинники впливають на величину національного доходу?

 3. Як відбувається нагромадження національного доходу та які чинники впливають на цей процес?

 4. У яких формах відбувається нагромадження національного доходу?

 5. Укажіть шляхи оптимізації фондів споживання та нагромадження.

Питання §0. Суспільні фонди споживання, Шляхи оптимізації фондів споживання та нагромадження

Література: 3, розд. 22, п. 73, розд. 20, пп. 64, 65.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Дати визначення поняття "суспільні фонди споживання". Указати суть двох видів суспільних фондів споживання:

 • фондів спільного задоволення потреб;

 • фондів для непрацездатних.

Указати суть розподілу суспільних фондів споживання

за:


» економічним призначенням;

 • способом розподілу;

 • джерелами формування;

 • формами надання.

Розкрити суть фондів споживання та нагромадження, шляхи оптимізації цих фондів і напрями їх розвитку.

Запитання для самоперевірки

1. У чому полягає суть фондів спільного задоволення


потреб?

2. Які функції виконують суспільні фонди споживання?

3. Як побудована система соціального захисту населення
в Україні та в країнах заходу?

Питання 51. Об'єктивні основи формування доходів населення. Диференціація доходів і проблема бідності

Література: 3, розд. 22, пп. 70 - 75; 4, теми 3, пп. З, 11; 10, розд. 28.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Охарактеризувати систему розподілу доходів, суть заробітної плати як форми розподілу за результатами праці, форми розподілу доходів за трудовими результатами та економічною діяльністю.

Указати джерела і охарактеризувати структуру сімейних доходів, визначення поняття "рівень життя".

Розкрити показники, що характеризують рівень життя: умови праці, заробітна плата, суспільні фонди споживання, рівень національного доходу на душу населення тощо.

Дати визначення поняття "реальні доходи" та охарактеризувати джерела реальних доходів: реальну заробітну плату, виплати та пільги із суспільних фондів споживання.

З'ясувати причини економічної нерівності та вплив держави на розподіл особистих доходів через податкову систему і трансферні платежі, і як держави шукають компроміс між ефективністю та соціальною справедливістю.


Запитання для самоперевірки

 1. Що означає поняття "рівень життя"?

 2. Якими показниками вимірюється рівень життя?

3. Що розуміють під прожитковим мінімумом, міні-
мальним споживчим бюджетом?

4. Укажіть джерела і охарактеризуйте структуру сімей-


них доходів.

5. Які причини економічної нерівності?Питання 52. Система і принципи соціального захисту населення в умовах ринку

Література: 4, тема 18, п. 3; 4, тема 3; 7, розд. 10, пп. 5,6.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Розкрити систему соціального захисту населення:

 • ефективної зайнятості;

 • формування доходів;

• макроекономічне регулювання процесу диференціації доходів;

 • установлення прожиткового рівня;

 • захист інтересів споживачів;

• соціальної підтримки безробітних. Розкрити головні елементи цієї системи:

 1. сукупність державних соціальних гарантій, у тому числі пільги окремим категоріям населення;

 2. соціальна допомога, під якою розуміють надання життєвих благ соціально вразливим групам населення;

 3. соціальне страхування як найпоширеніша форма захисту населення від ризиків, пов'язаних із втратою працездатності та доходів.


Запитання для самоперевірки

 1. У чому полягає суть соціального захисту населення та які його причини?

 2. Розкрийте суть поняття "соціальне забезпечення".

 3. Що включають соціальні гарантії держави?

 4. Охарактеризуйте поняття "соціальне страхування".

 5. Які перспективи використання в Україні соціального страхування?

Питання 53. Державне регулювання ринку робочої сили і державна система забезпечення зайнятості

Література: З, розд. 24, п. 80; 4, тема 18; 5, тема 9, п. 3; 7, розд. 10, пп. 4 - 7; 10, розд. 25.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Указати основні принципи державного регулювання ринку робочої сили:

 1. працевлаштування незайнятого населення та надання допомоги щодо підготовки і перепідготовки кадрів (біржі праці);

 2. соціальний захист потерпілих від безробіття людей (система допомог);

 3. стимулювання формування гнучкого ринку праці, правове забезпечення трудових відносин.

Розкрити методи державного забезпечення зайнятості: а прямі:

© законодавче регулювання умов найму і використання робочої сили (трудове законодавство), • стимулювання створення нових робочих місць і пропозиції робочої сили,

 • заходи щодо збереження та підвищення рівня зайнятості на підприємствах;

3 непрямі:

• державна фінансова політика (асигнування та

субсидії),

© монетарна політика (регулювання грошового

обігу),

© фіскальна політика ( зміна податковихставок),

© виплати різних видів допомог на випадок

безробіття.

Розкрити державні гарантії забезпечення зайнятості населення, умови оптимального використання трудових ресурсів, діяльність державної служби зайнятості.Запитання для самоперевірки

 1. Укажіть принципи державного регулювання ринку робочої сили.

 2. Назвіть прямі методи державного забезпечення зайнятості населення.

3. Охарактеризуйте непрямі методи державного
забезпечення зайнятості населення. с

Питання 54. Безробіття, його суть і форми. Взаємозв'язок між інфляцією та безробіттям. Крива Філіпса

Література: 2, тема 19, п. 2; 3, розд. 28, п. 89, 4, тема 18, п. 2; 5, теми 9, 10, п. 2; 7, розд. 10, пп. 1 - 4, 7.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Дати визначення безробіття як соціально-економічного

явища.


Розкрити основні положення Закону України "Про зайнятість населення".

Показати відмінність між незайнятим і безробітним населенням. Дати визначення поняття "рівень безробіття".

З'ясувати причини безробіття, а також розрізнити такі види безробіття, як фрикційне, технологічне, циклічне, приховане і застійне.

Довести втрати від безробіття та його причини.

Дати сучасне тлумачення взаємозв'язку інфляції та безробіття, пояснити їх взаємозалежність. Зобразити криву Філіпса.

Запитання для самоперевірки

1. Дайте визначення поняття "безробіття" та наведіть


його форми.

 1. Які залежності на графіку відображає крива Філіпса?

 2. Які втрати суспільства від безробіття можна назвати?

 3. Розкрийте соціально-економічні наслідки безробіття.

5. Чому необхідно регулювати рівень безробіття та як
здійснюється це регулювання?

Тема 15. Міжнародна економіка та її роль у зростанні добробуту людської спільноти світу

Закономірності формування і суть світового господарства. Міжнародний поділ праці та світовий ринок. Міжнародна торгівля. Торговельний баланс країни. Державне регулювання зовнішньої торгівлі. Світовий ринок позикового капіталу. Міжнародний кредит і його форми.

Інтернаціоналізація господарських відносин.

Міжнародна економічна інтеграція та її форми. Міжнародні міжрегіональні економічні об'єднання.

Із цієї теми для контрольної роботи визначено десять питань (55-63).

Питання 55. Суть, етапи розвитку і закономірності формування світового господарства

Література: 2, тема 21. п. 1; 3, розд. 29, п. 91; 7, розд. 11, п. 1; 8, розд. 31.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Дати визначення світового господарства як економічної категорії.

Світове господарство - це багатогалузева глобальна економіка, що пов'язує національні господарства в єдину систему обміну економічною діяльністю, міжнародним поділом праці.

Дати характеристику основних етапів розвитку всесвітнього господарства.

Назвати основні риси, властиві сучасному всесвітньому господарству, а також його структуру.

Показати, що світове господарство набуває нової якості -перетворюється на логічно цілісну і структурно завершену систему.

Складовими цієї системи є:

• усуспільнення виробництва і праці на світогос-по дарському рівні;

* інтернаціоналізація грошових відносин, кругообіг капіталу в усіх його формах і на всіх стадіях розвитку;

* переплетіння транснаціонального капіталу різних

країн;


 • формування стійких взаємозв'язків між державою та транснаціональним капіталом;

 • зростання ролі міжнаціональних і транснаціональних економічних та політичних інституціональних структур.

Розкрити основні закономірності функціонування світового господарства.
Запитання для самоперевірки

 1. Як визначається суть світового господарства та яка його структура?

 2. Яку роль у світовому господарстві відіграють транснаціональні корпорації?

3. Які етапи розвитку світового господарства?

4. Які закономірності функціонування світового гос-


подарства?

Питання 56. Міжнародна економічна інтеграція. Міжнародні економічні об'єднання

Література: 2, тема 21, п. 2; 4, тема 21, п. 2.
МЕТОДИЧНІРЕКОМЕНДАЦІЇ Розкрити поняття "міжнародна економічна інтеграція". Розкрити суть стадій інтеграції:

 1. формування торговельної спільноти держав, що ґрунтується на загальному і частковому міжнародному поділі праці при переважанні міжгалузевої інтеграції;

 2. поширення внутрішньогалузевої спеціалізації й одиничного поділу, що виходить за межі окремих підприємств і держав;

 3. поглиблення структурної взаємодії національних економік, їх взаємопроникнення на ґрунті одиничного і часткового поділу праці, широкого розвитку спеціалізації виробництва.

Указати основні види інтеграційних об'єднань (зона вільної торгівлі, митний союз, загальний ринок, економічний союз).

Охарактеризувати процес утворення Європейського союзу, Європейської асоціації вільної торгівлі, асоціації держав Південно-Східної Азії тощо.


Запитання для самоперевірки

 1. Яка суть економічної інтеграції?

 2. Охарактеризуйте суть стадій інтеграції.

 3. Охарактеризуйте основні види штефадійних об'єднань.

Питання 57. Міжнародний поділ праці та світовий ринок» Міжнародна торгівля, її сучасні форми і структура. Теорії міжнародної торгівлі

Література: 5, тема 13; 4, тема 21, п. 1; 6, теми 10, 12, 13; 7, розд. 11, пп. 1, 2; 12, гл. 13, п. 4.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Охарактеризувати, що матеріальною основою світового господарства є поділ праці між різними країнами, який виходить за межі національного господарства. Це міжнародний (інтернаціональний) поділ праці.

Розкрити передумови міжнародного поділу праці:

• природні - клімат, природні ресурси;

• соціальні - різний рівень продуктивності праці, різний рівень кваліфікації робочої сили тощо.

Довести, що міжнародний поділ праці - це спеціалізація країн на виробництві певних видів товарів відповідно до їх природно-кліматичних, історичних та економічних умов. Розкрити два типи національного господарства: © повністю закрите національне господарство; © повністю відкрите національне господарство. Визначити роль міжнародної торгівлі у функціонуванні світового ринку, причини розвитку міжнародної торгівлі, значення її для національної економіки.

Розкрити суть зовнішньоторговельного обороту та поняття "торговельний баланс".

Охарактеризувати поняття "типи зовнішньоторговельної політики": фритредерство і протекціонізм. Показати дії держави при проведенні політики протекціонізму.

Розкрити вплив інтеграційних процесів на міжнародну торгівлю.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал