Пояснювальна записка до навчальної дисципліни 4 Тематичний план на поточний навчальний рікСторінка15/15
Дата конвертації25.12.2016
Розмір2.63 Mb.
ТипПояснювальна записка
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Завдання для самостійної підготовки


Тема 1.

Використовуючи матеріали лекції, рекомендовану літературу, а також можливості глобальної мережі Інтернет (відповідні сайти, вікіпедію, електронні мультимедійні посібники з дисципліни тощо), ознайомитись з термінами, визначеннями, сутністю, завданням та методами інформаційного права. Крім того, вивчити об’єкти інформаційного права, поняття інформації та інформаційного простору.


Тема 2.

Використовуючи матеріали лекції, рекомендовану літературу, а також можливості глобальної мережі Інтернет (відповідні сайти, вікіпедію, тощо) ознайомитись з поняттями: інформаційні ресурси та їх класифікацією; інформаційні продукти і інформаційні послуги; web-ресурсів; національні інформаційні ресурси та їх склад. Крім того, ознайомитися з правовим режимом інформаційних ресурсів та особливостями правового регулювання відносин щодо окремих видів інформаційних ресурсів.

Тема 3.

Ознайомитись з джерелами інформаційного права та інформаційним законодавством України як головним джерелом інформаційного права. Вивчити: загально-правові та спеціально-правові акти, що регулюють суспільні інформаційні правовідносини; конституційно-правове, цивільно-правове, адміністративно-правове, кримінально-правове регулювання інформаційних відносин; базовими законами у сфері інформації та інформатизації.


Тема 4.

Ознайомитися з інформаційно-правовими нормами та інформаційними правовідносинами, імперативними та диспозитивними, матеріальними та процесуальними інформаційно-правовими нормами. Вивчити основні принципи та об’єкти інформаційних правовідносин; інформаційні правовідносини, що виникають в процесі пошуку, отримання і споживання інформації, інформаційних ресурсів, інформаційних продуктів, інформаційних послуг, в процесі створення, передачі і розповсюдження інформації, інформаційних ресурсів, інформаційних продуктів, інформаційних послуг, при створенні і використанні інформаційних систем та мереж, засобів і методів інформаційної безпеки.

Ознайомитися з поняттям інформаційної діяльності та основними її напрямами та видами.
Тема 5.

Ознайомитися з поняттям суб’єктів інформаційних правовідносин, їх правами та обов’язками. Людина та держава як суб’єкти права в інформаційній сфері. Правовий статус організацій та установ в інформаційній сфері. Статус органів та організацій, які наділені спеціальною компетенцією щодо збирання, обробки та розпорядження окремими видами інформаційних ресурсів.

Основні інформаційні права та свободи. Право на інформацію. Декларація про право доступу до інформації. Суб’єктивне право на інформацію. Право на інформацію органів державної влади і місцевого самоврядування.

Електронно-цифровий підпис як інститут інформаційного права. Права людини і захист персональних даних. Поняття та ознаки інформації з обмеженим доступом. Правове регулювання інформаційних відносин в сфері масової інформації, в бібліотечній та архівній справах.
Тема 6.

Ознайомитися з правовими проблемами глобальної мережі Інтернет. Особливості інформаційних правовідносин в мережі Інтернет. Реалізація права на пошук, отримання і використання інформації в мережі Інтернет. Порядок створення і розповсюдження документів, формування інформаційних ресурсів і надання інформаційних продуктів та інформаційних послуг в мережі Інтернет.

Правове забезпечення інформаційної безпеки мережі Інтернет. Основні напрямки правового регулювання інформаційних відносин в Інтернет.

Індивідуальні навчально-дослідні завдання

Навчально-методичні матеріали для поточного, проміжного контролю та перелік питань підсумкового контролюа). Практична частина.

1. Пошук та аналіз необхідної інформації. Відпрацьовуються навички пошуку інформації у мережі Інтернет.


2.

3.
4.


5.

6.


7.

8.


9.

10.


11.

12.
б).Теоретична частина.


МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ з дисципліни «Інформаційне право» кафедри інформаційних технологій для студентів спеціальності “Правознавство”.
Вибрати правильні відповіді (одну чи декілька у кожному запитанні)
Тестові завдання з дисципліни «Інформаційне право»

а) Інструкція з виконання тестових завдань.

Загальна кількість тестових завдань з дисципліни «Інформаційне право» становить 75 одиниць. Наявні тестові завдання мають закриту форму з множинним вибором . Переважна більшість завдань має 4 варіанти відповіді. Для кожного тестового завдання існує тільки один варіант правильної відповіді. Серед наведених варіантів слід вибирати той, що найбільш повно відповідає поставленому запитанню.

Для перевірки засвоєння матеріалу дисципліни для кожного студента окремо, із загальної сукупності тестових завдань випадковим чином (за допомогою відповідного програмного забезпечення) формується контрольна вибірка з 20 тестових завдань (без повторень).

Виконання контрольної вибірки відбувається за персональним комп’ютером. Час тестування становить 40 хвилин. При перевищенні ліміту часу вважається, що студент тест не склав.

Співвідношення між кількістю правильно вирішених тестових завдань під час контрольного тестування та оцінками за різним популярними шкалами наведена у таблиці нижче:


кількість правильно вирішених завдань

За шкалою

ЕСТS

За національною шкалою

Рейтингова

оцінка


Залік


19,20

А

5 (відмінно)

90-100

Зараховано

17,18

В

4 (добре)

82-89


15,16

С

4 (добре)

75-81

13,14

D

3 (задовільно)

69-74


11,12

E

3 (задовільно)

60-68

7,8,9,10

FX

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

35-59


Не

зараховано6 і нижче

F

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним курсом

1-34


б) Змістовна частина тестових завдань.
1. ПРЕДМЕТОМ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА Є

А. Інформація

В. Інформація, інформаційні відносини, інформаційні права і свободи

С. Інформаційні ресурси

D. Системи штучного інтелекту
2. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО – ЦЕ

А. Комплексна галузь права, система соціальних норм і відносин, що виникають в інформаційній сфері

В. Галузь права, що регулює відносини щодо інформаційних ресурсів

С. Комплексна галузь права, що регулює суспільні відносини

D. Галузь права, що регулює відносини в сфері телекомунікацій
3. МЕТОДИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА

A. Статистичні, математичні, соціальні

B. Кримінально-правові

C. Методи і засоби всієї системи права

D. Конституційні та адміністративні
4. ФОРМАЛІЗАЦІЯ – ЦЕ

A. Прийом наукового пізнання, що полягає у виявленні і уточненні змісту явища, що вивчається, через розгляд та фіксацію його форми і оперування нею

B. Прийом практичного пізнання

C. Домовленість науковців

D. Прийом усунення помилок вимірювання
5. АБСТРАГУВАННЯ – ЦЕ

A. Прийом наукового пізнання, уточнення змісту явища через розгляд та фіксацію його форми і оперування нею

B. Алогічна операція, процес уявного виділення, вичленення необхідних в певний момент ознак

C. Логічна операція, процес уявного виділення необхідних в певний момент ознак, властивостей предмета або явища, і уявного відволікання від інших ознак, властивостей і відношень цього предмета

D. Прийом усунення помилок вимірювання
6. ІНФОРМАЦІЯ (ЗАКОНОДАВЧЕ ВИЗНАЧЕННЯ) – ЦЕ

A. Відомості про оточуючий світ

B. Документовані відомості про події, що відбуваються у навколишньому середовищі

C. Будь-які дані чи відомості про події та явища, збережені на матеріальних носіях, у тому числі – в електронному вигляді

D. Відомості про що-небудь
7. ВЛАСТИВОСТІ ІНФОРМАЦІЇ

A. Системність, селективність, якість, універсальність, масовість, спадкоємність;

B. Субстанціональна несамостійність, невичерпність, трансформуємість, масовість, здатність до обмеження, системність

C. Фізична невідчужуваність, відокремленість, двоєдність, тиражованість, організаційної форми, екземплярність

D. Відокремленість, двоєдність, тиражованість
8. ВИДИ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН

A. Статистична, масова, соціальна, законодавча, довідково-енциклопедична

B. Статистична, масова, документи, правова, інформація про діяльність державних органів влади

C. Правова, інформація про діяльність державних органів влади

D. Статистична, масова, інформація про діяльність державних органів влади, права, персональні дані, довідково-енциклопедична, соціологічна, адміністративна
9. ОСНОВНІ СПОСОБИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

A. Організаційно-технічні

B. Технічні, програмні, криптографічні та правові

C. Організаційно-управлінські

D. Технічні, програмні та криптографічні
10. ГІПЕРПОСИЛАННЯ – ЦЕ ВИДІЛЕНИЙ ОБ’ЄКТ, ЩО

A. Пов’язаний з іншим файлом і реагує на натискання кнопки «миші»

B. Являє собою зноску в кінці тексту

C. Являє собою зноску в середині тексту

D. Пов’язаний з іншим файлом
11. ГІПЕРТЕКСТ – ЦЕ

A. Текстовий документ великого розміру

B. Графічний документ великого розміру

C. Документ, що має посилання на інші документи

D. Текстовий документ, що має посилання на інші документи

E. Графічний документ, що має посилання на інші документи


12. ЯКА ПОСЛУГА НЕ Є ПОСЛУГОЮ INTERNET

A. Мультимедіа інформаційні системи (World Wide Web)

B. Пошук інформації (Rambler, Аппорт, Мета)

C. Передача інформації (FTP)

D. Комунікаційний сервіс (E-mail, Telnet, UseNet, IRC)

E. Правильної відповіді немає


13. ЩО ОЗНАЧАЄ В INTERNET ПОНЯТТЯ WEB

A. Графічна, мультимедійна частина INTERNET

B. Будь-який документ в INTERNET

C. Програма пошуку й відтворення сторінок в INTERNET

D. Місце знаходження файлу в INTERNET

E. Комп'ютер, підключений до INTERNET


14. ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО – ЦЕ

A. Суспільство, в якому громадяни мають доступ до інформації завдяки комп’ютерній техніці

B. Суспільство, в якому діяльність людей забезпечується за допомогою інформаційних технологій та технологій зв’язку

C. Суспільство, в якому сфери життєдіяльності людства забезпечуються за допомогою інформаційних технологій

D. Суспільство із стійкою адміністративно-командною системою
15. ОЗНАКИ ІНФОРМАЦІЇ

A. Фізична невідчужуваність, двоєдність, тиражованість, організаційна форма, відокремленість, екземплярність

B. Системність, селективність, субстанційна несамостійність, спадкоємність, невичерпність, масовість, трансформованість, універсальність, здатність до обмеження, якість

C. Невичерпність, двоєдність, якість, обмеженість, спадкоємність, організаційна форма.

D. Якість, обмеженість, спадкоємність
16. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

A. Правова і не правова, відкритого і обмеженого доступу

B. Правова і не правова

C. Відкритого і обмеженого доступу

D. Відкритого і закритого доступу
17. ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ – ЦЕ

A. Процеси розповсюдження інформаціїB. Процеси створення, передачі, пошуку, отримання і розповсюдження інформації

C. Процеси пошуку і отримання інформації

D. Процеси використання інформації
18. ІНФОРМАЦІЙНА СФЕРА – ЦЕ СФЕРА

A. Обігу інформації

B. Створення інформації

C. Обіг інформації, під час якого суб’єкти реалізують свої потреби і можливості по відношенню до інформації

D. Отримання інформації
19. ОБ’ЄКТИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ

A. Інформація, інформаційні ресурси

B. Інформація, інформаційні ресурси, інформаційна інфраструктура

C. Інформація, інформаційні ресурси, інформаційні системи

D. Інформаційно-телекомунікаційні системи
20. ОБ’ЄКТИВНІ ЗАКОНИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ

A. Закон неповного використання інформації, закон перекручування інформації

B. Закон організації і обмеження інформації

C. Закон організації і обмеження інформації, закон інформаційного випередження

D. Закон Мерфі
21. ІНФОРМАЦІЙНА СФЕРА СКЛАДАЄТЬСЯ З

A. Основної частини і частини обігу інформації

B. Основної частини і забезпечувальної

C. Забезпечувальної частини і частини обігу інформації

D. Основної частини і другорядної
22. ДЕ НАКОПИЧУЄТЬСЯ РЕТРОСПЕКТИВНА ІНФОРМАЦІЯ

A. В області пошуку і отримання інформації

B. В області створення і розповсюдження інформації

C. В області формування інформаційних ресурсів, інформаційних продуктів і послуг

D. В області поширення інформації
23. ЩО ТАКЕ ДОКУМЕНТОВАНА ІНФОРМАЦІЯ

A. Передбачена законом форма одержання, зберігання, використання і поширення інформації шляхом фіксації на матеріальному носії

B. Інформація, що готується і розповсюджується органами державної влади і місцевого самоврядування

C. Інформація про особу

D. Податкова інформація
24. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОДУКТ – ЦЕ

A. Документована інформація, яка підготовлена і призначена для задоволення потреб користувачів

B. Документована інформація, що створена органами державної влади

C. Документована інформація, що створена органами місцевого самоврядування

D. Інформація, що створена ЗМІ
25. ВИДИ ДОКУМЕНТОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

A. Інформація як результат творчості, що надається обов’язково, офіційна документована інформація, масова інформація

B. Інформація як результат творчості, інформація, що надається обов’язково, персональні дані, офіційна документована інформація, масова інформація

C. Інформація як результат творчості, персональні дані, інформація про вибори і референдуми, масова інформація, статистична інформація

D. Персональні дані, інформація про вибори і референдуми, масова інформація, статистична інформація
26. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ – ЦЕ

A. Системи обробки даних з засобами накопичення, зберігання, пошуку і видачі даних

B. Системи обробки даних з використанням комп’ютерної техніки, що реалізують інформаційні процеси

C. Сукупність документів (масивів документів) і інформаційних технологій, що реалізують інформаційні процеси

D. Будь-які системи обробки даних
27. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ – ЦЕ

A. Сукупність документів в інформаційних системах

B. Сукупність документів в інформаційній сфері

C. Сукупність документів в базах даних

D. Сукупність будь-яких документів
28. ДО СКЛАДУ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ВХОДЯТЬ НОРМИ, ЯКІ ВИЗНАЧАЮТЬ

A. Порядок документування інформації та її захисту

B. Порядок документування інформації, її захист, право власності та документи, категорії інформації з точки зору доступу до неї

C. Право власності на документи, категорії інформації з точки зору доступу до неї

D. Порядок документування інформації та її захисту
29. СТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРЕДСТАВЛЕНА СУКУПНІСТЮ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВИХ НОРМ

A. Міжнародних актів, Конституції України, інформаційного законодавства, інших галузей законодавства

B. Конституції України, інформаційного законодавства

C. Міжнародних актів, Конституції України, інформаційного законодавства

D. Міжнародних актів та Конституції України
30. ДЖЕРЕЛАМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА Є НОРМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ЯКІ РЕГУЛЮЮТЬ ВІДНОСИНИ

A. Щодо інформаційних ресурсів

B. В інформаційній сфері

C. В інформаційній інфраструктурі

D. У сфері використання мережі Інтернет
31. ЯКІ Є ВИДИ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВИХ НОРМ

A. Матеріальні, диспозитивні, імперативні

B. Матеріальні, інформаційні

C. Матеріальні, процесуальні, диспозитивні, імперативні

D. Матеріальні, нематеріальні
32. ІНФОРМАЦІЙНІ ПРАВОВІДНОСИНИ – ЦЕ ВРЕГУЛЬОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВИМИ НОРМАМИ ІНФОРМАЦІЙНІ СУСПІЛЬНІ ВІДНОСИНИ

A. Щодо інформації

B. Сторони яких виступають носіями прав і обов’язків, встановлених і гарантованих інформаційно-правовими нормами

C. Сторони яких виступають носіями прав і обов’язків щодо інформації

D. Сторони яких виступають носіями прав щодо інформації
33. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН

A. Право на інформацію, доступність, об’єктивність, повнота інформації, законність обігу інформації

B. Право на інформацію, законність обігу інформації

C. Право на інформацію, законність її одержання

D. Право на інформацію, законність її зберігання та обробки
34. ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ – ЦЕ

A. Процес забезпечення обігу інформації

B. Сукупність дій, спрямованих на задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб держави;

C. Сукупність дій, спрямованих на забезпечення функціонування інформаційної сфери

D. Процес забезпечення інформаційної безпеки
35. НАПРЯМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

A. Політичний, економічний, екологічний, науково-технічний

B. Політичний, економічний, соціальний, духовний, екологічний, науково-технічний, міжнародний

C. Політичний, економічний, соціальний, екологічний, науково-технічний

D. Політичний, економічний, екологічний
36. ОСНОВНІ ВИДИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

A. Одержання, поширення, збереження інформації

B. Одержання, використання, збереження інформації

C. Одержання, використання, поширення, збереження інформації

D. Одержання та захист інформації


37. СУБ’ЄКТИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

A. Громадяни України, юридичні особи, держава, інші держави, їх громадяни, організації, особи без громадянства

B. Громадяни України, іноземці, особи без громадянства

C. Фізичні і юридичні особи, держава

D. Фізичні і юридичні особи
38. УЧАСНИКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН

A. Виробники, споживачі, поширювачі та зберігачі інформації

B. Виробники, споживачі та зберігачі інформації

C. Виробники та споживачі інформації

D. Поширювачі та зберігачі інформації
39. ЯКИМ ДОКУМЕНТОМ ЗАКРІПЛЮЮТЬСЯ В УКРАЇНИ ОСНОВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ПРАВА І СВОБОДИ ГРОМАДЯН

A. Законом України «Про інформацію»

B. Конституцією України

C. Законом України «Про Національну програму інформатизації»

D. Законом України «Про захист персональних даних»
40. РЕЖИМ ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ – ЦЕ

A. Передбачений законом порядок одержання інформації

B. Передбачений законом порядок використання інформації

C. Передбачений законом порядок одержання, використання, поширення й збереження інформації

D. Передбачений законом порядок збереження інформації
41. ЕЛЕКТРОННО-ЦИФРОВИЙ ПІДПИС ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНИХ І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЯКА ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ З ВИКОРИСТАННЯМ

A. Комп’ютерної техніки

B. Електронних документів

C. Сучасних засобів зв’язку

D. Телетайпів та факсів
42. МАСОВА ІНФОРМАЦІЯ ЦЕ

A. Публічно поширювана друкована та аудіовізуальна інформація

B. Періодичні друковані видання

C. Публічно оприлюднена інформація

D. Інформація про вагу різноманітних тіл
43. ДРУКОВАНІ ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЦЕ

A. Періодичні друковані видання

B. Періодичні друковані та разові видання з визначеним тиражем

C. Разові видання з визначеним тиражем

D. Глобальна мережа Інтернет
44. АУДІОВІЗУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ, ЦЕ

A. Зорова інформація, що супроводжується звуком

B. Радіомовлення

C. Телебачення

D. Інтернет
45. ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЇЇ ЗАСОБІВ ВИПИСАНО У ЗАКОНІ УКРАЇНИ

A. «Про інформацію»;

B. «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»

C. «Про телебачення і радіомовлення»

D. «Про Інтернет»
46. СУБ’ЄКТИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН, ПОВ’ЯЗАНИХ З ФУНКЦІОНУВАННЯМ ІНТЕРНЕТ

A. Інформаційні посередники (провайдери) та споживачі

B. Інформаційні посередники (провайдери), споживачі та власники Інтернет-ресурсів

C. Інформаційні посередники (провайдери) та власники Інтернет-ресурсів

D. Хакери
47. КОНФІДЕНЦІАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ – ЦЕ ВІДОМОСТІ, ЯКІ

A. Знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов

B. Знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні держави і поширюються відповідно законодавства

C. Знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні приватних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов

D. Знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих юридичних осіб
48. ДО ТАЄМНОЇ ІНФОРМАЦІЇ НАЛЕЖИТЬ ІНФОРМАЦІЯ, ЩО

A. Знаходиться у володінні, користуванні або розпорядженні держави і поширюються відповідно законодавства

B. Містить відомості, які становлять державну та іншу передбачену законом таємницю, розголошення якої завдає шкоди особі, суспільству і державі

C. Знаходиться у володінні, користуванні або розпорядженні органів державної влади і поширюються відповідно законодавства

D. Знаходиться у володінні, користуванні або розпорядженні окремої особи, яка обмежує до неї доступ
49. ДЕРЖАВНА ТАЄМНИЦЯ (СЕКРЕТНА ІНФОРМАЦІЯ), ЦЕ

A. Вид таємної інформації, що охоплює відомості у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці України та які визнані у порядку, встановленому законом, державною таємницею і підлягають охороні державою

B. Містить відомості, розголошення яких завдає шкоди особі, суспільству і державі

C. Знаходиться у володінні, користуванні або розпорядженні держави і поширюються відповідно законодавства

D. Містить відомості, розголошення яких завдає шкоди державі
50. РЕЖИМ СЕКРЕТНОСТІ, ЦЕ

A. Встановлений згідно з вимогами законодавства порядок доступу до секретної інформації

B. Встановлений згідно з вимогами законодавства єдиний порядок забезпечення охорони державної таємниці

C. Встановлений згідно з вимогами законодавства порядок допуску до будь-якої інформації

D. Встановлений згідно з вимогами законодавства допуск до секретної інформації
51. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ, ЦЕ

A. Особлива форма соціальної діяльності, яка визначає засади інформаційних відносин, що виникають у процесі побудови та розвитку інформаційного суспільства в Україні

B. Особлива форма соціальної діяльності, яка визначає засади інформаційних відносин, що виникають в інформаційній сфері

C. Особлива форма соціальної діяльності, яка визначає засади інформаційних відносин, що виникають у процесі обігу інформації

D. Особлива форма соціальної діяльності, яка визначає засади інформаційних відносин у будь-якій сфері
52. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ, ЦЕ

A. Реалізація своїх владних повноважень всіма органами державної (виконавчої) влади щодо обігу інформації

B. Специфічний вид соціального управління через реалізацію своїх владних повноважень всіма органами державної (виконавчої) влади по регулюванню відносин, які виникають щодо інформаційних ресурсів

C. Специфічний вид соціального управління через реалізацію своїх владних повноважень всіма органами державної (виконавчої) влади по регулюванню відносин, які виникають щодо інформації і у зв’язку з її обігом у соціальних системах

D. Специфічний вид соціального управління через реалізацію своїх владних повноважень всіма органами державної (виконавчої) влади по регулюванню будь-яких відносин
53. СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПОНЯТТЯ «ІНФОРМАЦІЯ» ПОВ’ЯЗАНИЙ

A. З проблемою точності передачі змісту повідомлень за допомогою закодованих сигналів

B. З визначенням знакової системи, за допомогою якої ефективно приймається та розуміється інформація в процесі обміну між системами

C. З визначенням цінності отриманого повідомлення для споживача

D. З вивченням проблеми точності повідомлень, швидкості, технічних засобів і методів передачі
54. ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПОНЯТТЯ «ІНФОРМАЦІЯ» ПОВ’ЯЗАНИЙ

A. З проблемою точності передачі змісту повідомлень за допомогою закодованих сигналів

B. З визначенням знакової системи, за допомогою якої ефективно приймається та розуміється інформація в процесі обміну між системами

C. З визначенням цінності отриманого повідомлення для споживача

D. З вивченням проблеми точності повідомлень, швидкості, технічних засобів і методів передачі
55. ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПОНЯТТЯ «ІНФОРМАЦІЯ» ПОВ’ЯЗАНИЙ

A. З проблемою точності передачі змісту повідомлень за допомогою закодованих сигналів

B. З визначенням знакової системи, за допомогою якої ефективно приймається та розуміється інформація в процесі обміну між системами

C. З визначенням цінності отриманого повідомлення для споживача

D. З вивченням проблеми точності повідомлень, швидкості, технічних засобів і методів передачі
56. ТЕХНІЧНИЙ АСПЕКТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПОНЯТТЯ «ІНФОРМАЦІЯ» ПОВ’ЯЗАНИЙ

A. З проблемою точності передачі змісту повідомлень за допомогою закодованих сигналів

B. З визначенням знакової системи, за допомогою якої ефективно приймається та розуміється інформація в процесі обміну між системами

C. З визначенням цінності отриманого повідомлення для споживача

D. З вивченням проблеми точності повідомлень, швидкості, технічних засобів і методів передачі
57. ПЕРША ІНФОРМАЦІЙНА РЕВОЛЮЦІЯ ПОВ’ЯЗУЄТЬСЯ

A. З винаходом друкарства

B. З винаходом електрики

C. З винаходом обчислювальної техніки та появою персонального комп’ютера, створенням мереж зв’язку і телекомунікацій

D. З розвитком транскордонних глобальних інформаційно-телекомунікаційних мереж

E. З винаходом писемності


58. ДРУГА ІНФОРМАЦІЙНА РЕВОЛЮЦІЯ ПОВ’ЯЗУЄТЬСЯ

A. З винаходом друкарства

B. З винаходом електрики

C. З винаходом обчислювальної техніки та появою персонального комп’ютера, створенням мереж зв’язку і телекомунікацій

D. З розвитком транскордонних глобальних інформаційно-телекомунікаційних мереж

E. З винаходом писемності


59. ТРЕТЯ ІНФОРМАЦІЙНА РЕВОЛЮЦІЯ ПОВ’ЯЗУЄТЬСЯ

A. З винаходом друкарства

B. З винаходом електрики

C. З винаходом обчислювальної техніки та появою персонального комп’ютера, створенням мереж зв’язку і телекомунікацій

D. З розвитком транскордонних глобальних інформаційно-телекомунікаційних мереж

E. З винаходом писемності


60. ЧЕТВЕРТА ІНФОРМАЦІЙНА РЕВОЛЮЦІЯ ПОВ’ЯЗУЄТЬСЯ

A. З винаходом друкарства

B. З винаходом електрики

C. З винаходом обчислювальної техніки та появою персонального комп’ютера, створенням мереж зв’язку і телекомунікацій

D. З розвитком транскордонних глобальних інформаційно-телекомунікаційних мереж

E. З винаходом писемності

61. П’ЯТА ІНФОРМАЦІЙНА РЕВОЛЮЦІЯ ПОВ’ЯЗУЄТЬСЯ

A. З винаходом друкарства

B. З винаходом електрики

C. З винаходом обчислювальної техніки та появою персонального комп’ютера, створенням мереж зв’язку і телекомунікацій

D. З розвитком транскордонних глобальних інформаційно-телекомунікаційних мереж

E. З винаходом писемності


62. БАЗА ДАНИХ – ЦЕ

A. Іменована сукупність даних, що відображає стан об’єктів та їх відношень у визначеній предметній області;

B. Масив інформації у формі, придатній до логічної і смислової обробки відповідними програмними засобами;

C. Документовані або публічно оголошені відомості про події та явища

D. Будь-які відомості, що збережені на матеріальних носіях або представлені в електронній формі
63. БАЗА ЗНАНЬ – ЦЕ

A. Іменована сукупність даних, що відображає стан об’єктів та їх відношень у визначеній предметній області;

B. Масив інформації у формі, придатній до логічної і смислової обробки відповідними програмними засобами;

C. Документовані або публічно оголошені відомості про події та явища

D. Будь-які відомості, що збережені на матеріальних носіях або представлені в електронній формі
64. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ – ЦЕ

A. Засоби обчислювальної техніки, оргтехніка, засоби зв’язку і телекомунікацій

B. Операційні системи, прикладні програми, програмні засоби телекомунікацій, інші програмні засоби

C. Словники, тезауруси, класифікатори, інші лінгвістичні засоби

D. Нормативно-правові акти, нормативно-технічні документи, положення, статути, посадові інструкції
65. ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ – ЦЕ

A. Засоби обчислювальної техніки, оргтехніка, засоби зв’язку і телекомунікацій

B. Операційні системи, прикладні програми, програмні засоби телекомунікацій, інші програмні засоби

C. Словники, тезауруси, класифікатори, інші лінгвістичні засоби

D. Нормативно-правові акти, нормативно-технічні документи, положення, статути, посадові інструкції
66. ЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСОБИ – ЦЕ

A. Засоби обчислювальної техніки, оргтехніка, засоби зв’язку і телекомунікацій

B. Операційні системи, прикладні програми, програмні засоби телекомунікацій, інші програмні засоби

C. Словники, тезауруси, класифікатори, інші лінгвістичні засоби

D. Нормативно-правові акти, нормативно-технічні документи, положення, статути, посадові інструкції
67. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ – ЦЕ

A. Засоби обчислювальної техніки, оргтехніка, засоби зв’язку і телекомунікацій

B. Операційні системи, прикладні програми, програмні засоби телекомунікацій, інші програмні засоби

C. Словники, тезауруси, класифікатори, інші лінгвістичні засоби

D. Нормативно-правові акти, нормативно-технічні документи, положення, статути, посадові інструкції
68. КОЛИ ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОДУКТИ ВВАЖАЮТЬСЯ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

A. Після їх включення до складу регіональних інформаційних ресурсів

B. Після фіксування їх у спеціальній книзі

C. Після внесення їх реквізитів до Національного електронного реєстру інформаційних ресурсів України

D. Після внесення їх реквізитів до Міжнародного електронного реєстру інформаційних ресурсів
69. КОМП’ЮТЕРНІ ПРОГРАМИ ОХОРОНЯЮТЬСЯ ЯК ЛІТЕРАТУРНІ ТВОРИ ВІДПОВІДНО ДО

A. Законів України «Про інформацію» та «Про авторське право і суміжні права»

B. Закону України «Про інформацію» та положень Бернської конвенції «Про охорону літературних і художніх творів»

C. Закону України «Про авторське право і суміжні права» та положень Бернської конвенції «Про охорону літературних і художніх творів»

D. Законів України «Про інформацію» та «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»
70. ВІДНЕСЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДО ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ – ЦЕ

A. Прийняття рішення про віднесення відомостей до державної таємниці з установленням ступеня їх секретності шляхом обґрунтування та визначення можливої шкоди національній безпеці України у разі розголошення цих відомостей

B. Оформлення права громадянина на доступ до секретної інформації

C. Надання повноважною посадовою особою дозволу громадянину на ознайомлення з конкретною секретною інформацією та провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею

D. Рішення громадянина про віднесення відомостей до державної таємниці доступ до секретної інформації
71. ДОПУСК ДО ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ – ЦЕ

A. Прийняття рішення про віднесення відомостей до державної таємниці з установленням ступеня їх секретності шляхом обґрунтування та визначення можливої шкоди національній безпеці України у разі розголошення цих відомостей

B. Оформлення права громадянина на доступ до секретної інформації

C. Надання повноважною посадовою особою дозволу громадянину на ознайомлення з конкретною секретною інформацією та провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею

D. Рішення громадянина про віднесення відомостей до державної таємниці доступ до секретної інформації
72. ДОСТУП ДО ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ – ЦЕ

A. Прийняття рішення про віднесення відомостей до державної таємниці з установленням ступеня їх секретності шляхом обґрунтування та визначення можливої шкоди національній безпеці України у разі розголошення цих відомостей

B. Оформлення права громадянина на доступ до секретної інформації

C. Надання повноважною посадовою особою дозволу громадянину на ознайомлення з конкретною секретною інформацією та провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею

D. Рішення громадянина про віднесення відомостей до державної таємниці доступ до секретної інформації
73. В ЯКОМУ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМУ АКТІ ЗАЗНАЧЕНО, ЩО РОЗВИТОК МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ Є ОДНИМ ІЗ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

A. Конституція України

B. Закон України «Про Національну програму інформатизації»

C. Закон України «Про інформацію»

D. Указ Президента України «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет і забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні»
74. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ДВОМА БАЗОВИМИ ЗАКОНАМИ

A. Законом України «Про інформацію» та Законом України «Про Національну програму інформатизації»

B. Законом України «Про Національну програму інформатизації» та Законом України «Про Концепцію Національної програми інформатизації»

C. Законом України «Про інформацію» та Законом України «Про Концепцію Національної програми інформатизації»

D. Законом України «Про інформацію» та Законом України «Про телекомунікації»
75. ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ПОЛЕ – ЦЕ

A. Набір умов для технологічної переробки правових знань у вигляді інформаційного ресурсу

B. Набір умов для ефективного використання правових знань у вигляді інформаційного ресурсу організаційно-правової діяльності

C. Набір умов для технологічної переробки і ефективного використання правових знань у вигляді інформаційного ресурсу організаційно-правової діяльностіD. Набір умов для технічної та програмної переробки і ефективного використання правових знань у вигляді інформаційного ресурсу


в) Вірні відповіді на тестові завдання.ВідповідьВідповідьВідповідь

1

B

26

C

51

A

2

A

27

А

52

C

3

С

28

B

53

A

4

A

29

A

54

B

5

C

30

B

55

C

6

C

31

C

56

D

7

C

32

B

57

E

8

D

33

A

58

A

9

B

34

B

59

B

10

D

35

B

60

C

11

B

36

C

61

D

12

B

37

A

62

A

13

A

38

A

63

B

14

B

39

B

64

A

15

B

40

C

65

B

16

A

41

B

66

C

17

B

42

A

67

D

18

С

43

B

68

C

19

В

44

A

69

C

20

C

45

A

70

A

21

B

46

B

71

В

22

С

47

A

72

C

23

А

48

B

73

D

24

А

49

A

74

B

25

B

50

D

75

C1.


Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчальної дисципліни


Навчальна програма, робоча програма, плани семінарських та практичних занять, навчально-методичний комплекс; комп’ютерні класи з підключеною мережею Інтернет, спеціалізоване програмне забезпечення для відпрацювання відповідних навичок.

Методичні, наочні, мультимедійні, стимульні та опірні матеріали для лекцій і семінарів


Спеціально підготовлені мультимедійні презентації та мультимедійна апаратура.

Рекомендована література


1. Конституція України // Урядовий кур’єр, № 129–130 від 13.07.96 р. – К., 1996.

2. Про інформацію: Закон України від 02 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. Ст. 651.

3. Про Національну програму інформатизації: Закон України від 4 лютого 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 1. Ст.3.

4. Про Концепцію Національної програми інформатизації: Закон України від 4 лютого 1998 р. № 75/98-ВР.

5. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 13.

6. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах: Закон України від 05 липня 1994 р. // Відомості Верховної Ради. – 1994, № 31. – Cт. 286.

7. Про телекомунікації: Закон України від 18 листопада 2003 р. // Відомості Верховної Ради. – 2004. – № 12. – Ст. 155.8. Про мови в Українській РСР: Закон України від 28 жовтня 1989 р. № 8312-ХІ

9. Про державну таємницю: Закон України від 21 січня 1994 р. № 3855-ХІІ

10. Про обов’язковий примірник документів: Закон України від 9 квітня 1999 р. № 595-XIV.

11. Про державну статистику: Закон України від 17 вересня 1992 року № 2614-ХІІ.

12. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні: Закон України від 16 листопада 1992 р. № 2782-ХІІ.

13. Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 21 грудня 1993 р. № 3759-ХІІ.

14. Про інформаційні агентства: Закон України від 28 лютого 1995 р. № 74/95-ВР.

15. Про видавничу справу: Закон України від 5 червня 1997 р. № 318/97-ВР.

16. Про захист прав споживачів: Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3682-XII.

17. Про науково-технічну інформацію: Закон України від 25 червня 1993 р. № 3322-ХІІ.

18. Кримінальний кодекс України.

19. Конвенція про кіберзлочинність // Офіційний вісник України. – 2007. – № 65. – С. 107. – Ст. 2535.

20. Бачило И. Л., Лопатин В. Н., Федотов М. А. Информационное право: Учебник. – СПб.: Из-во “Юридический центр Пресс”, 2001. – 789 с.

21. Бачило И. Л. Глобальная информатизация и право // Проблемы информатизации. – 1999. – № 3. – С. 10–19.

22. Беляков К. И. Управление и право в период информатизации: Монографія. – К.:”КВІЦ”, 2001. – 308 с.

23. Європа на шляху до інформаційного суспільства // Матеріали Європейської Комісії 1994–1995 р. р. – К.: Держкомзв’язку та інформатизації України, 2000. – С. 3.

24. Інформаційне забезпечення управлінської діяльності в умовах інформатизації:організаційно-правові питання теорії і практики / Калюжний Р. А., Шамрай В. О., Швець М. Я. та ін. – К.: Академія держ. податкової служби України, 2002.

25. Калюжний Р. А., Хахановський В. Г., Цимбалюк В. С. Структура науки і навчальної дисципліни “Інформаційне право” // “Правова інформатика”, № 1 / 2003. – К.: НДЦПІ АПН України, 2003. – С. 22-25.

26. Копылов В. А. Информационное право: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – M.: Юристь, 2002.

27. Кохановська О. В. Правове регулювання у сфері інформаційних відносин – К.: НАВСУ, 2001.

28. Основи інформаційного права України: Навч. посіб. / В. С. Цимбалюк, В. Д. Гавловський, В. В. Грищенко та ін.; За ред. М. Я. Швеця, Р. А. Калюжного та П. В. Мельника – К.: Знання, 2004. – 274 с.

29. Правова інформатика: системна інформатизація законотворчої, правозастосовної, правоохоронної, судочинної та правоосвітньої діяльності в Україні: Монографія / М. Я. Швець, Р. А. Калюжний, В. А. Саницький та ін.; За ред. М. Я. Швеця, Р. А. Калюжного. – Ужгород: ІВА, 2003. – 168 с.

30. Правове регулювання інформаційної діяльності в Україні (станом на 1 січня 2001 р.): Збірник нормативних актів/ Держ. Ком. інформаційної політики та радіомовлення України. – К.: Юрінком Інтер, 2001.

31. Фурашев В. М. Електронне інформаційне суспільство України : погляд у сьогодення і майбутнє : [монографія] / В. М. Фурашев, Д. В. Ланде, О. М. Григор’єв, О. В. Фурашев  К. : Інжиніринг, 2005.  164 с.

32. Хахановський В. Г., Мартиненко І. В. Смаглюк В. М. Інформаційне право та правова інформатика: навчальна програма (спеціальність 7.060101 – правознавство). – К.: НАВСУ, 2004.

33. Хахановський В. Г., Мартиненко І. В. Смаглюк В. М., Інформаційне право та правова інформатика: навчально-методичний комплекс (спеціальність 7.060101 – правознавство для студентів юридичного факультету). – К.: НАВСУ, 2004.34. Хахановський В. Г., Шевчук Р. М. Зміст поняття “інформація” у правовій науці та в чинному законодавстві України // Науковий вісник КНУВС, № 2, 2006. – К., КНУВС, 2006. – С. 65–72.

35. Шеннон К. Работа по теории информации и кибернетике. – М.: Из-во иностранной литературы, 1963. – 829 с.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал