Пояснювальна записка до навчальної дисципліни 4 Тематичний план на поточний навчальний рікСторінка14/15
Дата конвертації25.12.2016
Розмір2.63 Mb.
ТипПояснювальна записка
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Плани практичних занять


Міністерство ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НаціональнА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра інформаційних технологій
ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник кафедри

полковник міліції Кудінов В. А.
____.________ 20__

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Тема 1. Об’єкти інформаційного права. Поняття інформації та інформаційного простору

З навчальної дисципліни: «Інформаційне право»

Категорія слухачів: студенти магістратури.

Навчальна мета: отримати практичні навички щодо пошуку інформації про передумови виникнення та формування інформаційного права як науки та навчальної дисципліни, його місця в системі правових наук; поняття інформаційного простору, основних об’єктів інформаційного права та інформаційних правовідносин.

Виховна мета: поглиблення у студентів ціннісних орієнтирів правознавців сучасного рівня; привиття відповідальності за прийняття відповідних юридичних рішень, виховання поваги до дотримання законності шляхом проведення занять в умовах емоційної напруженості, побудові методики проведення занять з послідовним підвищенням їх складності та використання різноманітних форм їх проведення.

Розвивальна мета: розвиток навчальних інтересів до застосування методів інформаційного права у суспільних відносинах.

Обсяг навчального часу: 2 годин.

Навчальне обладнання, ТЗН: комп’ютерний клас, підключений до мережі Інтернет, спеціальне програмне забезпечення.

Наочні засоби: роздруковані покрокові інструкції щодо виконання практичних завдань на персональному комп’ютері, традиційна класна дошка.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: інформатика, конституційне право, цивільне право, адміністративне право, кримінальне право та процес; інші галузі права.

Навчальні питання:

1. Ознайомлення з можливостями сайту НАВС. Відпрацювання навичок пошуку літератури в електронному каталозі бібліотеки.

2. Ознайомлення з передумовами виникнення та формування інформаційного права. Пошук в електронних інформаційно-пошукових системах із законодавства паспорту наукової спеціальності 12.00.07. та ознайомлення з ним.

3. Пошук наукової інформації про предмет, методи, функції та систему інформаційного права в електронних каталогах провідних наукових бібліотек України.


Література:

1. Конституція України // Урядовий кур’єр, № 129-130 від 13.07.96 р. - К., 1996.

2. Про інформацію: Закон України від 02 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. Ст. 651.

3. Про Національну програму інформатизації: Закон України від 4 лютого 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 1. Ст.3.

4. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993р. // Відомості Верховної Ради україни. – 1993. - № 13.

5. Бачило И.Л., Лопатин В.Н., Федотов М.А. Информационное право: Учебник. – СПб.: Из-во “Юридический центр Пресс”, 2001. – 789 с.

6. Беляков К.И. Управление и право в период информатизации: монография. – К.:”КВІЦ”, 2001. – 308 с.

7. Європа на шляху до інформаційного суспільства // Матеріали Європейської Комісії 1994-1995 р. р. – К.: Держкомзв’язку та інформатизації України, 2000. – С. 3.

8. Копылов В.А. Информационное право: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - M.: Юристь, 2002.

9. Кохановська О.В. Правове регулювання у сфері інформаційних відносин - К.:НАВСУ, 2001.

10. Основи інформаційного права України: Навч. посіб. / В.С. Цимбалюк, В.Д. Гавловський, В.В. Грищенко та ін.; За ред. М.Я. Швеця, Р.А. Калюжного та П.В. Мельника – К.: Знання, 2004. – 274 с.

11. Хахановський В.Г., Мартиненко І.В. Смаглюк В.М., Інформаційне право та правова інформатика: навчальна програма (спеціальність 7.060101 – правознавство). - К.: НАВСУ, 2004.

12. Хахановський В.Г., Мартиненко І.В. Смаглюк В.М., Інформаційне право та правова інформатика: навчально-методичний комплекс (спеціальність 7.060101 – правознавство для студентів Юридичного факультету).- К.: НАВСУ, 2004.

13. Хахановський В.Г., Шевчук Р.М. Зміст поняття “інформація” у правовій науці та в чинному законодавстві України // Науковий вісник КНУВС, № 2, 2006. – К., КНУВС, 2006. – С. 65-72.Адреси в глобальній комп’ютерній мережі Internet

Національна академія внутрішніх справ України (http://www.naiau. kiev.ua)


Методичні поради з викладання теми:

Питання 1.

При підготовці до цього практичного заняття необхідно згадати головні особливості інформаційного права як комплексної галузі права та одночасно міжгалузевої юридичної науки.Студенти знайомляться з можливостями сайту Національної академії внутрішніх справ. Відпрацьовують навички пошуку юридичної літератури в електронному каталозі бібліотеки НАВС.

Зокрема, в електронному каталозі бібліотеки НАВС знаходять книги за такими параметрами:

- за прізвищем автора;

- за назвою.

Студенти самостійно виконують поставлене завдання. Викладач контролює хід виконання поставленого завдання та, у разі необхідності, надає допомогу.


Питання 2.

Для успішного опрацювання цього питання студентам треба виробити навички пошуку необхідних документів в електронних інформаційно-пошукових системах із законодавства.У знайдених документах студенти знайомляться з інформацією про передумови виникнення та формування інформаційного права, знаходять паспорт наукової спеціальності 12.00.07 та ознайомлюються з ним.

Студенти самостійно виконують поставлене завдання. Викладач контролює хід виконання поставленого завдання та, у разі необхідності, надає допомогу.


Питання 3.

При відпрацюванні цього питання студенти здійснюють пошук інформації про предмет, методи, функції та систему науки інформаційного права в електронних каталогах провідних наукових бібліотек України. У знайдених документах знайомляться з відповідною інформацією.

Студенти самостійно виконують поставлене завдання. Викладач контролює хід виконання поставленого завдання та, у разі необхідності, надає допомогу.

У заключній частині заняття викладач проводить опитування курсантів з метою контролю засвоєння навчального матеріалу, підводить підсумки заняття та видає завдання на самопідготовку.План проведення практичного заняття 1 (2 год.):

з/п

Навчальні питання

Час, хв.

Вступна частина:

12

1

Перевірка наявності особового складу.

3

2

Оголошення теми, мети, плану заняття.

2

3

Контроль готовності студентів до заняття

7

Основна частина:

60

4

Пояснення студентам загальної мети та порядку роботи у мережі

15

5

Самостійне, під керівництвом викладача визначення мети роботи

15

6

Пояснення студентами порядку виконання роботи та отримання результатів

10

7

Самостійна, під керівництвом викладача робота студентів у мережі із відповідним програмним забезпеченням

20

Заключна частина:

8

8

Контроль засвоєння матеріалу заняття

4

9

Підведення підсумків заняття.

2

10

Завдання на самопідготовку.

2


Завдання для самостійного вивчення (2 год.):

1. У відповідних джерелах, в тому числі – у мережі Інтернет здійснити пошук поняття «інформація».

2. У мережі Інтернет здійснити пошук поняття «Інформаційне суспільство» та проаналізувати його.

3. Здійснити пошук в мережі Інтернет поняття «Єдиний інформаційний простір» та проаналізувати його.
Викладач кафедри:

доктор юридичних наук,

професор кафедри інформаційних технологій НАВС Хахановський В.Г.


Міністерство ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НаціональнА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра інформаційних технологій
ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник кафедри

полковник міліції Кудінов В. А.
____.________ 20__

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Тема № 2. Інформаційні ресурси

З навчальної дисципліни: «Інформаційне право»

Категорія слухачів: студенти-магістри

Навчальна мета: отримати практичні навички щодо пошуку в мережі Інтернет відомостей про інформаційні ресурси, Національні інформаційні ресурси та їх правовий режим; правове регулювання відносин щодо окремих видів інформаційних ресурсів.

Виховна мета: поглиблення у студентів ціннісних орієнтирів правознавців сучасного рівня; привиття відповідальності за прийняття відповідних юридичних рішень, виховання поваги до дотримання законності.

Розвивальна мета: розвиток у студентів навичок застосування методів інформаційного права у регулюванні суспільних відносин.

Обсяг навчального часу: 2 години.

Навчальне обладнання, ТЗН: комп’ютерний клас, підключений до глобальної мережі Інтернет, спеціальне програмне забезпечення.

Наочні засоби: роздруковані покрокові інструкції щодо виконання практичних завдань на персональному комп’ютері.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: інформатика,кримінальний процес, кримінальне право, інші галузі права.

Навчальні питання:

1. Пошук в мережі Інтернет відомостей про інформаційні ресурси, Національні інформаційні ресурси та їх правовий режим. Аналітична обробка результатів пошуку.

2. Пошук в мережі Інтернет відомостей про правове регулювання відносин щодо окремих видів інформаційних ресурсів. Аналітична обробка результатів пошуку.
Література:

1. Конституція України // Урядовий кур’єр, № 129-130 від 13.07.96 р. - К., 1996.

2. Про інформацію: Закон України від 02 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. Ст. 651.

3. Про Національну програму інформатизації: Закон України від 4 лютого 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 1. Ст.3.

4. Кохановська О.В. Правове регулювання у сфері інформаційних відносин - К.:НАВСУ, 2001.

5. Хахановський В.Г., Мартиненко І.В. Смаглюк В.М., Інформаційне право та правова інформатика: навчально-методичний комплекс (спеціальність 7.060101 – правознавство для студентів Юридичного факультету).- К.: НАВСУ, 2004.Адреси в глобальній комп’ютерній мережі Internet

Національна академія внутрішніх справ України (http://www.naiau. kiev.ua)


Методичні поради з викладання теми:

Питання 1.

При підготовці до цього практичного заняття необхідно згадати головні особливості інформаційних ресурсів та їх правовий режим.

Студенти самостійно виконують поставлене завдання. Викладач контролює хід виконання поставленого завдання та, у разі необхідності, надає допомогу.

Питання 2.

Для успішного опрацювання цього питання студентам треба виробити навички пошуку необхідних документів в електронних інформаційно-пошукових системах із законодавства.У знайдених документах студенти знайомляться з інформацією про особливості правового регулювання відносин щодо окремих видів інформаційних ресурсів.

Студенти самостійно виконують поставлене завдання. Викладач контролює хід виконання поставленого завдання та, у разі необхідності, надає допомогу.

У заключній частині заняття викладач проводить опитування курсантів з метою контролю засвоєння навчального матеріалу, підводить підсумки заняття та видає завдання на самопідготовку.

Завдання для самостійного вивчення (2 год.):

1. Повторити правила пошуку інформації в мережі Інтернет.

2. Здійснити порівняльний аналіз пошукових систем Інтернет.

3. Ознайомитися з недокументованими можливостями пошукових систем Інтернет.


Викладачі кафедри:

доктор юридичних наук,

професор кафедри інформаційних технологій НАВС Хахановський В.Г.

Міністерство ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НаціональнА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра інформаційних технологій
ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник кафедри

полковник міліції Кудінов В. А.
____.________ 20__

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Тема 3. Джерела інформаційного права та інформаційне законодавство України
З навчальної дисципліни: «Інформаційне право»

Категорія слухачів: студенти магістратури

Навчальна мета: отримати практичні навички щодо пошуку в мережі Інтернет відомостей про джерела інформаційного права та інформаційне законодавство України.

Виховна мета: поглиблення у студентів професійних якостей шляхом проведення занять в умовах емоційної напруженості, побудові методики проведення занять з послідовним підвищенням їх складності та використання різноманітних форм їх проведення.

Розвивальна мета: розвиток у студентів навичок застосування методів інформаційного права у регулюванні суспільних відносин.

Обсяг навчального часу: 2 години.

Навчальне обладнання, ТЗН: комп’ютерний клас, підключений до глобальної мережі Інтернет, спеціальне програмне забезпечення.

Наочні засоби: роздруковані покрокові інструкції щодо виконання практичних завдань на персональному комп’ютері.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: інформатика, кримінальний процес, кримінальне право, інші галузі права.

Навчальні питання:

1. Пошук в мережі Інтернет відомостей про джерела інформаційного права. Аналітична обробка результатів пошуку.2. Пошук в мережі Інтернет відомостей про інформаційне законодавство України. Аналітична обробка результатів пошуку.
Література:

1. Конституція України // Урядовий кур’єр, № 129-130 від 13.07.96 р. - К., 1996.

2. Про інформацію: Закон України від 02 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. Ст. 651.

3. Про Національну програму інформатизації: Закон України від 4 лютого 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 1. Ст.3.

4. Кохановська О.В. Правове регулювання у сфері інформаційних відносин - К.:НАВСУ, 2001.

5. Хахановський В.Г., Мартиненко І.В. Смаглюк В.М., Інформаційне право та правова інформатика: навчально-методичний комплекс (спеціальність 7.060101 – правознавство для студентів Юридичного факультету).- К.: НАВСУ, 2004.Адреси в глобальній комп’ютерній мережі Internet

Національна академія внутрішніх справ України (http://www.naiau. kiev.ua)


Методичні поради з викладання теми:

Питання 1.

При підготовці до цього практичного заняття необхідно згадати головні особливості джерел інформаційного права.

Студенти самостійно виконують поставлене завдання. Викладач контролює хід виконання поставленого завдання та, у разі необхідності, надає допомогу.

Питання 2.

Для успішного опрацювання цього питання студентам треба виробити навички пошуку необхідних документів в електронних інформаційно-пошукових системах із законодавства.У знайдених документах студенти знайомляться з інформацією про інформаційне законодавство України.

Студенти самостійно виконують поставлене завдання. Викладач контролює хід виконання поставленого завдання та, у разі необхідності, надає допомогу.

У заключній частині заняття викладач проводить опитування курсантів з метою контролю засвоєння навчального матеріалу, підводить підсумки заняття та видає завдання на самопідготовку.

Завдання для самостійного вивчення (2 год.):

1. Повторити правила пошуку інформації в мережі Інтернет.

2. Здійснити порівняльний аналіз пошукових систем Інтернет.

3. Ознайомитися з недокументованими можливостями пошукових систем Інтернет.


Викладачі кафедри:

доктор юридичних наук,

професор кафедри інформаційних технологій НАВС Хахановський В.Г.


Грищак О. М.Міністерство ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НаціональнА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра інформаційних технологій
ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник кафедри

полковник міліції Кудінов В. А.
____.________ 20__

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Тема № 4. Інформаційно-правові норми та інформаційні правовідносини

З навчальної дисципліни: «Інформаційне право»

Категорія слухачів: студенти-магістри

Навчальна мета: отримати практичні навички щодо пошуку в мережі Інтернет відомостей про інформаційно-правові норми та інформаційні правовідносини.

Виховна мета: поглиблення у студентів професійних якостей правознавців шляхом проведення занять в умовах емоційної напруженості, побудові методики проведення занять з послідовним підвищенням їх складності та використання різноманітних форм їх проведення.

Розвивальна мета: розвиток у студентів навичок застосування методів інформаційного права у регулюванні суспільних відносин.

Обсяг навчального часу: 2 години.

Навчальне обладнання, ТЗН: комп’ютерний клас, підключений до глобальної мережі Інтернет, спеціальне програмне забезпечення.

Наочні засоби: роздруковані покрокові інструкції щодо виконання практичних завдань на персональному комп’ютері.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: інформатика,кримінальний процес, кримінальне право, інші галузі права.

Навчальні питання:

1. Пошук в мережі Інтернет відомостей про інформаційно-правові норми. Аналітична обробка результатів пошуку.

2. Пошук в мережі Інтернет відомостей про інформаційні правовідносини. Аналітична обробка результатів пошуку.
Література:

1. Конституція України // Урядовий кур’єр, № 129-130 від 13.07.96 р. - К., 1996.

2. Про інформацію: Закон України від 02 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. Ст. 651.

3. Про Національну програму інформатизації: Закон України від 4 лютого 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 1. Ст.3.

4. Кохановська О.В. Правове регулювання у сфері інформаційних відносин - К.:НАВСУ, 2001.

5. Хахановський В.Г., Мартиненко І.В. Смаглюк В.М., Інформаційне право та правова інформатика: навчально-методичний комплекс (спеціальність 7.060101 – правознавство для студентів Юридичного факультету).- К.: НАВСУ, 2004.Адреси в глобальній комп’ютерній мережі Internet

Національна академія внутрішніх справ (http://www.naiau. kiev.ua)


Методичні поради з викладання теми:

Питання 1.

При підготовці до цього практичного заняття необхідно згадати головні особливості інформаційно-правових норм.

Студенти самостійно виконують поставлене завдання. Викладач контролює хід виконання поставленого завдання та, у разі необхідності, надає допомогу.Питання 2.

Для успішного опрацювання цього питання студентам треба виробити навички пошуку необхідних документів в електронних інформаційно-пошукових системах щодо інформаційних правовідносин.

Студенти самостійно виконують поставлене завдання. Викладач контролює хід виконання поставленого завдання та, у разі необхідності, надає допомогу.

У заключній частині заняття викладач проводить опитування курсантів з метою контролю засвоєння навчального матеріалу, підводить підсумки заняття та видає завдання на самопідготовку.Завдання для самостійного вивчення (2 год.):

1. Повторити правила пошуку інформації в мережі Інтернет.

2. Здійснити порівняльний аналіз пошукових систем Інтернет.

3. Ознайомитися з недокументованими можливостями пошукових систем Інтернет.


Викладачі кафедри:

доктор юридичних наук,

професор кафедри інформаційних технологій НАВС Хахановський В.Г.
Міністерство ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НаціональнА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра інформаційних технологій
ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник кафедри

полковник міліції Кудінов В. А.
____.________ 20__

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Тема № 6. Правові проблеми глобальної мережі Інтернет

З навчальної дисципліни: «Інформаційне право».

Категорія слухачів: студенти магістратури.

Навчальна мета: пошук та вивчення відомостей про особливості інформаційних правовідносин в мережі Інтернет; отримання і використання інформації в мережі Інтернет. Вивчення даних про порядок формування інформаційних ресурсів та надання інформаційних послуг в мережі Інтернет; правове забезпечення інформаційної безпеки мережі Інтернет.

Виховна мета: поглиблення у студентів професійних якостей правознавців шляхом проведення занять в умовах емоційної напруженості, побудові методики проведення занять з послідовним підвищенням їх складності та використання різноманітних форм їх проведення.

Розвивальна мета: відпрацювання студентами навичок використання інформації, отриманої у глобальній мережі Інтернет.

Обсяг навчального часу: 8 годин.

Навчальне обладнання, ТЗН: комп’ютерний клас, підключений до мережі Інтернет, спеціальне програмне забезпечення.

Наочні засоби: роздруковані покрокові інструкції щодо виконання практичних завдань.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: інформатика, конституційне право, цивільне право, адміністративне право, кримінальне право та процес; інші галузі права.

Навчальні питання:

1. Пошук та вивчення відомостей про особливості інформаційних правовідносин в мережі Інтернет.

2. Порядок створення і розповсюдження документів, формування інформаційних ресурсів і надання інформаційних продуктів та інформаційних послуг в мережі Інтернет.

3. Правове забезпечення інформаційної безпеки мережі Інтернет.

4. Основні напрямки правового регулювання інформаційних відносин в Інтернет.
Література:

1. Конституція України // Урядовий кур’єр, № 129-130 від 13.07.96 р. - К., 1996.

2. Про інформацію: Закон України від 02 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. Ст. 651.

3. Про Національну програму інформатизації: Закон України від 4 лютого 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 1. Ст.3.

4. Кохановська О.В. Правове регулювання у сфері інформаційних відносин - К.:НАВСУ, 2001.

5. Хахановський В.Г., Мартиненко І.В. Смаглюк В.М., Інформаційне право та правова інформатика: навчально-методичний комплекс (спеціальність 7.060101 – правознавство для студентів Юридичного факультету).- К.: НАВСУ, 2004.Адреси в глобальній комп’ютерній мережі Internet

Національна академія внутрішніх справ (http://www.naiau. kiev.ua)


Методичні поради з викладання теми:

Питання 1.

Перед безпосереднім виконанням практичної роботи слід задати студентам питання щодо ключових термінів та понять теми для контролю підготовки до заняття.

Студенти головну увагу звертають на пошук та вивчення відомостей про особливості інформаційних правовідносин в мережі Інтернет.Питання 2.

При відпрацюванні цього питання студенти головну увагу звертають на пошук та вивчення відомостей про особливості формування інформаційних ресурсів та надання інформаційних продуктів та інформаційних послуг в мережі Інтернет.Питання 3.

При відпрацюванні цього питання студенти головну увагу звертають на пошук та вивчення відомостей щодо правового забезпечення інформаційної безпеки мережі Інтернет.Питання 4.

При розгляді цього питання студенти головну увагу звертають на пошук та вивчення відомостей про основні напрямки правового регулювання інформаційних відносин в Інтернет.

Студенти самостійно виконують поставлене завдання. Викладач контролює хід виконання поставленого завдання та, у разі необхідності, надає допомогу.

У заключній частині заняття викладач проводить опитування студентів з метою контролю засвоєння навчального матеріалу, підводить підсумки заняття та видає завдання на самопідготовку.Завдання для самостійного вивчення (2 год.):

1. Головні положення Міжнародної Конвенції про кіберзлочинність.

2. Методи захисту комп’ютерної інформації.

3. Головні проблеми правового регулювання інформаційних відносин в Інтернет.


Викладач кафедри:

доктор юридичних наук,

професор кафедри інформаційних технологій НАВС Хахановський В.Г.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал