Пояснювальна записка до дипломної роботи за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» на темуСторінка9/10
Дата конвертації05.01.2017
Розмір1.61 Mb.
ТипПояснювальна записка
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Чистий прибуток для шоколадного «шоу-руму» в місяць становитиме:

243000-33750-54000-43393,86= 111856,14 грн

Звідси, реалізація моделі окупиться за:

1916000:111856,14 =17,1 ≈17 міс. або 1 рік 5 місяців

3.3 Прогнозування тенденції зміни частки ринку та обсягу реалізації продукції ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика»


У відповідності до розробленого комплексу заходів щодо удосконалення системи управління інвестиційною привабливістю досліджуваного підприємства основними результативними змінами після впровадження відповідних напрямків управлінських дій стануть зростання прибутків та обсягів реалізації продукції підприємства, зростання частки ринку підприємства, захоплення нових ринків та завоювання лідерства на них і т.п.

В середньостроковому періоді (2014-2015 рр.) першочергово очікується зростання частки ринку ПАТ «ВКФ», що в свою чергу, обумовлює зростання обсягів реалізації та прибутків підприємства.

Розрахуємо очікуваний економічний ефект від зростання частки ринку досліджуваного підприємства в середньостроковому періоді.

За даними ПАТ «ВКФ» протягом 2002-2013 рр. підприємство займало таку частку на ринку кондитерської продукції (табл. 3.3):


Таблиця 3.3 – Частка ринку та обсяги реалізації ПАТ «ВКФ» в період 2002-2013

Рік

Частка ринку,%

Обсяг реалізації, млн. грн

2002

23,1

41,85

2003

23,2

49,6

2004

21,4

90,36

2005

21,9

113,28

2006

20,9

102,68

2007

21,3

161,57

2008

21,9

249,03

2009

24,6

366,93

2010

25,3

484,49

2011

27,2

828,3

2012

30

613,98

2013

30,5

740,96

Використовуючи функцію тренда спрогнозуємо зростання частки ринку досліджуваного підприємства в 2014-2015 роках (рис. 3.2).

Рисунок 3.2 – Прогнозування динаміки частки ринку
Показник достовірності апроксимації становить 0,933, що свідчить про досить високий рівень відповідності емпіричним даним і дозволяє будувати обґрунтовані прогнози на майбутнє.

У відповідності до побудованого графіка в 2014 році очікується зростання частки ринку ПАТ «ВКФ» до 39,3%, а в 2015 році – до 43,3 %.

Відповідно до зростання частки на ринку досліджуваного підприємства визначаємо прогнозовані обсяги реалізації підприємства в 2014-2015 рр.
Рисунок 3.3 – Прогнозування обсягу реалізації продукції ПАТ «ВКФ»
Значення парного лінійного коефіцієнта кореляції свідчать, що побудоване рівняння відзначається високими статистичними характеристиками, тому можна скласти прогноз за даною моделлю на 2014-2015рр. Отже, в 2014 році обсяг реалізованої продукції складе – 959,821 млн. грн., а в 2015 році – 1110,456 млн. грн.

Однак розроблений комплекс заходів для ПАТ «ВКФ» (табл. 3.4) спрямований саме на активізацію інвестиційної діяльності підприємства та збільшення частки виробленої і реалізованої продукції на 9%-13% відповідно. При цьому обсяги реалізації продукції в 2014 р. складуть – 959,821 млн. грн., в 2013 р. – 1110,456 млн. грн.


Таблиця 3.4 – План заходів для підвищення інвестиційної привабливості ПАТ «ВКФ» та покращення результатів його діяльності

Найменування та

зміст заходу, що

пропонується


Відповідальні за

реалізацію заходуТерміни

виконанняВитрати, грн

Економічний та

ніші види ефектів, грн1. Збільшення частки залученого капіталу з метою забезпечення фінансової стійкості

Фінансовий департамент

1 рік

36869

167958

2. Розробка та впровадження інвестиційного проекту нової лінійки продукції

Департамент маркетингу та виробництва

6 місяців

105664,15

235359,4

3. Створення абсолютно нового каналу збуту («шоу-руму»)

Департамент маркетингу та фінансовий департамент

1,5 роки

1916000

111856,14

Разом

-

1,5 роки

2058533,15

515173,54

Отже, в третьому розділі описано заходи удосконалення інвестиційної привабливості підприємства. Визначено, що основними факторами та резервами підвищення інвестиційної привабливості є такі: фінансово-економічні, соціальні, інформаційні. Також для досягнення інвестиційного розвитку підприємства варто прогнозувати майбутню діяльність та дотримуватись запланованих заходів щодо поліпшення інвестиційного рейтингу.

З метою збільшення прибутку підприємства запропоновано збільшувати величину залученого капіталу до рівня власного. В такому випадку підприємство збереже свою фінансову стійкість та не втратить альтернативних можливостей. Також одним із заходів пропонується розробити інвестиційний проект щодо впровадження нових видів продукції, що також включає стимулювання збуту та маркетингової політики.

Визначено, що споживання шоколаду та шоколадних виробів має тенденцію до зростання, тому з метою підвищення інвестиційної привабливості доцільним вважається створення нового каналу збуту, а саме шоколадних «шоу-румів». Розраховано, що проект окупиться за 1 рік 5 місяців.

У відповідності до вище наведених заходів, використовуючи функцію тренда, спрогнозовано зростання частку ринку та обсягу реалізації ПАТ «ВКФ» на 2014-2015рр.

4 ОХОРОНА ПРАЦІ


4.1 Загальна характеристика професії та приміщення
Загальні характеристики професії «Помічники керівників виробничих та інших підрозділів» з урахуванням даних Національного класифікатору професій наведено у таблиці 1[32].
Таблиця 4.1 – Загальні характеристики професії Помічники керівників виробничих та інших підрозділів[32]


Назва

Опис

Розділ

3. Фахівці

Галузі застосування знань

Професійні завдання полягають у виконанні спеціальних робіт, пов'язаних із застосуванням положень та використанням методів відповідних наук.

Освітній документ

Диплом про повну вищу освіту, що відповідає рівню спеціаліста, магістра

Код професії

3436.2

Випуск ДКХП

-

Завдання та обов’язки у сфері охорони праці • Помічник керівника зобов'язаний дотримуватися правил внутрішнього розпорядку, режиму праці і відпочинку і строго дотримуватися інструкції з охорони праці для оператора ЕОМ.

 • Помічник керівника зобов’язаний повідомити безпосереднього керівника про будь−які ситуації, загрозливі для життя і здоров'я людей, про кожний нещасний випадок, який стався під час робочого часу, про погіршення стану свого здоров'я, у тому числі про прояв ознак гострого захворювання.

 • Працівник зобов'язаний знати та дотримуватися правил особистої гігієни: приходити на роботу в чистому одязі і взутті; постійно стежити за чистотою тіла, рук, волосся; мити руки з милом після відвідування туалету, дотику з забрудненими предметами, після закінчення роботи.

 • Підготувати робочу зону для безпечної роботи: перевірити оснащеність робочого місця, справність обладнання, електропроводки на видимі пошкодження. При несправності повідомити безпосередньому керівникові. Перевірити зовнішнім оглядом достатність освітлення і справність вимикачів і розеток тощо.

 • Забороняється зберігати на своєму робочому місці пожежо та вибухонебезпечні речовини.

Кваліфікаційні вимоги

Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи або повна вища освіта (спеціаліст, магістр), стаж роботи за фахом — не менше 2 років

Об’єктом дослідження є відділ бухгалтерського обліку ПАТ «ВКФ». Приміщення відділу знаходиться на четвертому поверсі адміністративної будівлі.3

2

4 м
2

3

33

3

16

3

32

2

22

2

44,5 м

1,4м


1,4 м

5 м


5

5

1,6 м0,8 м

Рисунок 4.1 – Схема планування приміщення

де: 1 – холодильник:2 – робочі місця (столи);

3 – персональні комп’ютери;4 – дверний отвір;

5 – вікна (розмір вікна 1,4×1,4 м.);6 – шафа.
Загальна площа приміщення становить 5×4,5=22,5 м2, висота –3 м. Кількість працюючих у приміщенні − 7 осіб, обладнано ЕОМ – 7 робочих місць. Отже, на одного працюючого в приміщенні припадає: 22,5 : 7 = 3,21 (м2/ос.) робочої площі. Об’єм приміщення становить – 22,5×3=67,5 м3, а на одну особу в приміщенні припадає 67,5/7=9,64(м3/ос.).

Згідно із СНиП 2.09.04–87 на кожного працюючого в управлінських приміщеннях повинно припадати не менше 4 (м2/чол.)робочої площі[33]. Відповідно до НПОАП 0.00-1.28-10 на одного працівника, який застосовує ЕОМ має припадати не менше 6 кв. м., а об’єм повітря в приміщенні має бути не менше 20 куб. м[34]. Висота приміщення – не менше 2,5 м. Отже, нормативу забезпечення працюючих об’ємом повітря та робочою площею в бухгалтерії не дотримано.

Передбачено два вікна розмірами (довжина 1,4м., висота 1,4 м.).У приміщенні розташовано 7 комп’ютерів. Напруга джерела живлення комп’ютерів у приміщенні − 220 В. У приміщенні розміщені 7 письмових столів, одна шафа для зберігання документів, один холодильник.

За небезпекою ураження електричним струмом приміщення бухгалтеріїналежить до приміщень без підвищеної небезпеки ураження електричним струмомпрацюючих.Схема приміщення наведена на рис.4.1.

За типовими нормами належності вогнегасників НАПБ Б.03.001−2004для приміщення бухгалтерії варто обрати два вуглекислотних вогнегасника ВВК-3,5, що у випадку загоряння ЕОМ можуть використовуватись для гасіння. Тип пожежної сигналізації варто обратидимовий автоматичний сповіщувач.
4.2 Аналіз стану умов охорони праці в приміщенні
Аналіз умов робочого місця проводився в теплий період року. На робочому місці, що є непостійним для робітника, виконуються роботи середньої тяжкості категорії ІІб. Характеристика метеорологічних умов наступна:


 • температура – 20ºС;

 • вологість – 70%;

 • швидкість руху повітря – 0,45 м/с.

Концентрація шкідливих речовин в повітрі робочої зони: оксиду вуглецю – 20 мг/м3, озону – 0,16 мг/м3, оксиду азоту – 4,5 мг/м3, формальдегіду – 0,1 мг/м3.

Згідно ДСН 3.3.6.042−99[35] (Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень)для категорії робіт середньої тяжкості ІІб в теплий період року ставляться такі вимоги: оптимальна температура повинна становити 20-22ºС, допустима – 15-29ºС; оптимальна відносна вологість – 40-60%, допустима – не більше 75%; оптимальна швидкість руху повітря – не більше 0,3 м/с, допустима не більша 0,2-0,5 м/с; концентрація оксиду вуглецю – не більше 20 мг/м3, озону – не більше 0,1 мг/м3, оксиду азоту – не більше 2 мг/м3, формальдегіду – не більше 0,5 мг/м3.

Відповідно до нормативів, у приміщенні є завищеними концентрації таких речовин як озон та оксид азоту.Інші значення мікроклімату відповідають оптимальним та допустимим значенням. Варто застосувати заходи щодо зниження концентрації озону та оксиду азоту в приміщенні бухгалтерії.

Відношення відстані між протилежними будівлями до висоти карнизу протилежного будинку становить 1 м. Вид світлопропускаючого матеріалу  скло листове сонцезахисне. Вид віконної рами – металеві одинарні. Сонцезахисні пристрої – регульовані жалюзі. Стан стелі – свіжопобілена. Стан стін – обклеєні темними шпалерами. Стан підлоги – оливково-зелений. Характеристика зорової роботи – роботасередньої точності. Місто розташування приміщення – Вінниця.

Для аналізу достатності природнього освітлення наведемо схему приміщення бухгалтерії ПАТ «ВКФ» (рис.4.2).

Нормоване значення коефіцієнта природного освітлення (КПО) (eн),визначається у відсотках за формулою. Нормоване значення КПО беремо з ДБН В.2.5−28−2006 «Природне і штучне освітлення»(приймаємо роботу середньої точності). Тоді КПО будестановити 1,5. Орієнтація світлових прорізів за сторонами горизонту (приймаємо,що вікна виходять на північний схід). Тоді нормоване значення КПО складе [36-37]:еN = 1,5 · 0,9 = 1,35

Для робочих місць, де застосовують ЕОМ, значення КПО має становити не

менше 1,5%.

Для визначення достатності природного освітлення потрібно розраховуємо

фактичне значення КПО виходячи із формули [36-37]:

де Sв – площа усіх вікон у приміщенні;

Sn – площа підлоги приміщення;

τз – загальний коефіцієнт світлопроникності віконного прорізу;

r1коефіцієнт, який враховує відбиття світла від внутрішніх поверхоньприміщення;

ŋв − світлова характеристика вікна;

Кбуд − коефіцієнт, що враховує затемнення вікон іншими будинками;

Кз − коефіцієнт запасу.

Площа всіх вікон у приміщенні становить Sв=1,4·1,4·2=3,92 м2. Площа підлоги приміщення Sh=22,5 м2.


0,8 м

4 м


0,8 м

4,5 м


1,4 м

3 м


1

а) вигляд збоку
3

3

2
4 м

2

33

3

16

3

32

2

22

2

44,5 м

1,4 м


1,4 м

5 м


5

5

1,6 м0,8 м
б) вигляд зверху

Рисунок 4.2 – Схема розрахунку природнього освітлення


Загальний коефіцієнт світлопроникності віконного прорізу (τз) розраховуємо за формулою[36-37]:


де де τ1 – коефіцієнт світло пропускання матеріалу (τ1=0,65);

τ2 – коефіцієнт, що враховує втрати світла у віконній рамі (τ2=0,9);

τ3 – коефіцієнт, що враховує втрати світла у несучих конструкціях (при боковому освітленні τ3 = 1)

τ4 – коефіцієнт, що враховує втрати світла у сонцезахисних пристроях (τ4=1);

τ5 – коефіцієнт, що враховує втрати світла у захисній сітці, яка встановлюється під ліхтарями (приймається рівним 1).


Світлову характеристику вікна (ŋв)розраховуємо відповідно за даниминаведеними в таблиці 8 методичних вказівок [36].

Відношення довжини приміщення (L) до його глибини (В) = 5/4,5 = 1,11.

Відношення глибини приміщення (В) до висоти від рівня робочої поверхні доверхнього краю вікна (h) = 4,5/1,4 = 3,21. Таким чином, ŋв = 18.

Приймаємо в розрахунок те, що біля адміністративного будинку є будинки на відстані 1 м, тоді Кбуд = 1,4. Приймаємо коефіцієнт запасу рівним 1,3.

Визначаємо середньозважений коефіцієнт відбиття. Приймаємо, що стеля свіжопобілена, тоді ρстелі = 0,7. Приймаємо, що стіни обклеєні темними шпалерами, тоді ρстін = 0,15.Приймаємо, що підлога оливково-зелена, тоді ρпідлоги =0,2. Площа стін становить Sстін=(3·5·2 + 3·4,5·2) =57м2.

Таким чином, Рср = 0,5.

Порахувавши значення параметрів, що характеризують адміністративнеприміщення (бухгалтерію) визначаємо коефіцієнт r1: • відношення глибини приміщення (В) (до висоти від рівня умовноїробочої поверхні до верху вікна (h): 4,5/1,4 = 3,21;

 • відношення відстані до розрахункової точки від зовнішньої стіни (l) доглибини приміщення (B): 4/4,5 =0,89;

 • відношення довжини приміщення (L) до його глибини (B): 5/4,5 = 1,11.

Враховуючи наведені вище співвідношення та дані таблиці 9 методичних вказівок [36],коефіцієнт, якийвраховує відбиття світла від внутрішніх поверхонь приміщення будедорівнювати r1= 4,2.

Отже, фактичне значення природного освітлення (еф) дорівнює:Оскільки фактичне значення природного освітлення нижче нормованого (1,12<1,35 (1,5)) то природне освітлення в приміщенні не є достатнім.

Для освітлення бухгалтерії ПАТ «ВКФ» застосовуються люмінесцентні лампи потужністю 60 Вт. Система освітлення − загальна. Отже, нормованезначення освітленості повинне становити не менше 300 люкс ( за ДБН В. 2.5−28−2006) [38].

Розрахуємо фактичне значення освітлення (Еф). Приймаємо, що потужністьламп – 80 Вт, а кількість ламп у світильнику – 1 шт. Фактичне значення штучногоосвітлення (Еф) розраховуємо за формулою[36-37]:де Fл – світловий потік однієї лампи, лм;

ηв – коефіцієнт використання світлового потоку. Для світильників, яківикористовуються в адміністративних будівлях для традиційних розмірівприміщення і кольорового оздоблення, може набувати значення в межах ηв = 0,4 −0,6;

N – кількість світильників у приміщенні, яке досліджується, шт.;

n – кількість ламп у кожному світильнику, шт.;

S – площа приміщення, м2;

k – коефіцієнт запасу.

z – коефіцієнт нерівномірності освітлення: для ламп розжарювання z = 1,15; длялюмінесцентних ламп z = 1,1.

Розраховуємо значення світлового потоку (Fл) для люмінесцентних ламп потужністю 60 Вт. Згідно таблиці вибираємо тип лампи ЛДУ 80(світловий потік буде становити 3740 лм).

Коефіцієнт використання світлового потоку (ŋВ). Приймаємо середнє йогозначення 0,5 ((0,4+0,6) /2).


Схема розміщення світильників у приміщенні бухгалтерії ПАТ «ВКФ» наведена на рис. 4.3.

1,75 м


1,75 м

4,5 м


5 м

1,25 м


1,5 м

1,25 м1,75м

1,75м

Рисунок 4.3 – Схема розміщення світильників


Кількість світильників – 2 штуки. Кількість ламп у світильнику –2 штуки. Площа приміщення 22,5 м2. Коефіцієнт запасу К = 1,5. Коефіцієнт нерівномірності освітлення Z = 1,1.

Таким чином, фактичне значення штучного освітлення буде складати:Отже, фактичне значення штучного освітлення менше нормованого більш ніж у 2 рази (201,48<300−500 лк), а це свідчить про недостатність штучного освітлення в приміщенні.

4.3 Розробка заходів щодо поліпшення умов праці в приміщенні
Відповідно до здійснених розрахунків в таблиці 4.2 наведено теоретично перелік заходів щодо покращення умов праці на робочому місці, що вході проведених досліджень були виявлені і невідповідають умовам праці за діючими законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони праці.
Таблиця 4.2 - Розробка заходів покращення стану охорони та умов праці


№ п/п

Виявлені недоліки

Заходи покращення умов праці

1

Не дотримано нормативу забезпечення працюючих об’ємом повітря

 • зменшити кількість працюючих в приміщенні.

2

Невідповідність нормам концентрації озону та оксиду азоту в приміщенні

 • налагодити функціонування припливно-витяжної вентиляції.

3

Недостатність штучного освітлення в приміщенні

 • не змінюючи тип світильників, збільшити кількість ламп у світильнику;

 • збільшити кількість світильників у приміщенні.

4

Недостатність природного освітлення в приміщенні

 • замінити темні шпалери на світлі та не застосовувати жалюзі:

 • у разі необхідності користуватись штучним освітленням.

Виконання даних рекомендацій є обов’язковим для нормалізації умов праці на робочому місці. Перевіримо ефективність покращення штучного освітлення в приміщенні. Розрахуємо фактичне значення штучного освітлення за новими даними.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал