Пояснювальна записка до дипломної роботи за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» на темуСторінка10/10
Дата конвертації05.01.2017
Розмір1.61 Mb.
ТипПояснювальна записка
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

У випадку збільшення кількості ламп у світильнику (до 4 штук):

У випадку збільшення кількості світильників у приміщенні (до 5 штук):


Отже, у будь-якому випадку отримане значення буде відповідати нормативним. Запропоновані заходи є ефективними.

Умови праці представляють собою сукупність факторів виробничого середовища і процесу виконання службових обов’язків на підприємстві, вустанові чи організації усіх форм власностіта незалежно від роду діяльності, які впливають на здоров’я і працездатність людинипід час її професійної діяльності.Отже забезпечення належних умов є першочерговим завданням роботодавця та служби охорони праці на підприємстві.

В ході виконання теоретичної частини було наведено характеристику такої професії як «Помічники керівників виробничих та інших підрозділів» з урахуванням даних Національного класифікатора професій.

У практичній частині було складено опис приміщення бухгалтерії ПАТ «ВКФ» та зображено схему планування даного відділу.Розрахунок показав, що на одного працівника в приміщенні припадає 3,21 (м2/ос.) робочої площі, а об’єму –9,64(м3/ос.), що не відповідають нормативу, тому варто зменшити кількість працівників у приміщенні. Запропоновано для приміщення бухгалтерії обрати два вуглекислотних вогнегасника ВВК-3,5, що у випадку загоряння ЕОМ можуть використовуватись для гасіння пожежі. Тип пожежної сигналізації варто обратидимовий автоматичний сповіщувач.

Аналіз метеорологічних умов на робочому місці показав, що концентрації озону та оксиду азоту є завищеними. Інші мікрокліматичні умови є в межах оптимальних або допустимих значень.

В результаті виконання роботи було оцінено ефективність природного та штучного освітлення в приміщенні, що в обох випадках є недостатніми.

Враховуючи недоліки, що виявлені під час дослідження, розроблено ряд рекомендаційних заходів покращення умов праці на робочих місцях в бухгалтерії.

ВИСНОВКИ

В бакалаврській дипломній роботі досліджено теоретико-методичні та прикладні дослідження інвестиційної привабливості підприємства та розроблено пропозиції щодо покращення стану підприємства на основі дослідження ефективності управління інвестиційною привабливістю підприємства.

Виконавши поставлені завдання зроблено наступні висновки:

1. Визначення суті поняття «інвестиційна привабливість підприємства» показало, що якщо інвестиційну привабливість підприємства розглядати в якості показника, який характеризує можливість генерування максимального прибутку, її оцінку необхідно проводити на підставі аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства. Якщо інвестиційну привабливість підприємства ототожнювати з інвестиційним ризиком, який визначає вірогідність фінансових втрат інвестора, то для її визначення необхідна якісна та кількісна оцінка фінансового ризику та вірогідності банкрутства підприємства. Визначаючи інвестиційну привабливість як міру ефективності фінансових потоків, для її аналізу необхідна оцінка рівня рентабельності підприємства. Крім того, інвестиційну привабливість можливо оцінити на підставі порівняльного аналізу, зіставляючи підприємства однієї галузі, різні галузі, або держави.

2. В сучасних умовах існує значна кількість методик оцінювання рівня інвестиційної привабливості підприємств із використанням різноманітних чинників, що впливають на наміри інвесторів. Можна виділити два основні підходи до оцінювання інвестиційної привабливості - загальний, який базується на аналізі обмеженої кількості показників, що є універсальним, проте достатньо звуженим, та факторний - оснований на оцінці комплексу чинників, що впливають на інвестиційну привабливість.

3. Публічне акціонерне товариство ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика». Фабрика спеціалізується на виробництві вафельної і желейної продукції, глазурованих шоколадно-вафельних тортів, пористих шоколадних плиток. Крім того Вінницька фабрика випускає бісквітну продукцію, карамель, шоколадно-пралінові, глазуровані та збивні цукерки із різними смаками. Незалежно від сезонних змін виробництво не змінює свого темпу. Одні види продукції, які за сезоном не мають попиту, змінюються іншими.

4. Аналіз інвестиційної привабливості підприємства здійснювався за показниками ліквідності, фінансової стійкості, рентабельності за методом рейтингової оцінки. Аналіз показав, що ПАТ «ВКФ» є інвестиційно привабливим підприємством, проте існує тенденція до зниження даного показника.

5. Підприємству для підвищення інвестиційної привабливості потрібно спрямовувати власний капітал у виробництво та оновлення основних засобів. Крім того, підприємству доцільно залучати зовнішні джерела фінансування. З метою збільшення прибутку підприємства запропоновано збільшувати величину залученого капіталу до рівня власного. В такому випадку підприємство збереже свою фінансову стійкість та не втратить альтернативних можливостей.

6. Сформовано пропозиції щодо підвищення інвестиційної привабливості ПАТ «ВКФ» за рахунок поліпшення маркетингових комунікацій підприємства, розробки нових лінійок продукції, інвестиційних проектів що надасть можливість збільшити прибуток. Одним із заходів пропонується розробити інвестиційний проект щодо впровадження нових видів продукції, що також включає стимулювання збуту та маркетингової політики. З метою підвищення інвестиційної привабливості доцільним вважається створення нового каналу збуту, а саме шоколадних «шоу-румів».

7. В дипломній роботі проаналізовані умови праці в приміщенні бухгалтерії на ПАТ «ВКФ». Так, нормативи забезпечення працюючих робочою площею та об’ємом повітря в приміщення не дотримані. Тому з метою проведення аналізу достатності кількості повітря в відповідному приміщенні нами було проведено дослідження ефективності природної вентиляції. Крім того, проведений аналіз небезпеки при роботі з ЕОМ та побудовано «дерево подій» щодо можливості настання небезпеки, спричиненою знехтуванням ергономічних принципів під час розробляння конструкції машин.СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


 1. Бутинко В.В. Інвестиційна привабливість підприємств економічний зміст та дефініції / В.В. Бутинко – Агросвіт. – 2013. – №9. – С. 61-64

 2. Римарева Л.М. Інвестиційна привабливість як стратегічна мета підприємства / Л.М. Римарева – Вісник наукових досліджень 2008, №9 , С. 35-40.

 3. Кухта П.В. Управління інвестиційною діяльністю підприємств України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами» / Кухта П.В. — К., 2008. — 20 с.

 4. Удалих О. О. Управління інвестиційною діяльністю / О. О.Удалих. – К., 2006 – 289с.

 5. Гриньова В.М. -Інвестування / В.М. Гриньова, В.О. Коюда, Т.І. Лепейко, О.П. Коюда— 2-ге вид., доопр. і доп. — X.: Інжек, 2008. — 452 с.

 6. Кириченко О.А. Інвестування / О.А. Кириченко., С.А. Єрохін. – К.: Знання, 2009. — 573 с.

 7. Чернятін А.С. Методичні підходи до оцінювання інвестиційної привабливості / А.С. Чернятін // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – №10. – С. 14-17

 8. Резник Н.П. Методика економічної оцінки інвестиційної привабливості / Н.П. Резник // Формування ринкових відносин в Україні . – 2011.–№1. – С. 87-91

 9. Тютюнник Ю.М. Формування та факторний аналіз фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підприємств / Ю.М. Тютюнник // Вісник Полтавської державної аграрної академії . – 2011. –№ 1. – С. 195-200

 10. Бриль К.Г. визначення складових мехнізму підвищення інвестиційної привабливості підприємства / К.Г. Бриль // Інвестиції: практика і досвід. –2010. –№24. – С. 12-15

 11. Боліновська Н.Я. Інвестиційна привабливість та ефективність відтворення потенціалу торговельного підприємства : дис. канд. екон. наук : 08.00.04 / Н.Я. Боліновська; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. - Л., 2008. – С. 112

 12. Мордвінцева Т.В. Методичний підхід до оцінювання інвестиційної привабливості підприємства / Т.В. Мордвінцева // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2010. - № 6. - С. 286-291.

 13. Єпіфанов А. О. Оцінка кредитоспроможності та інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання: монографія / А.О. Єпіфанов, Н.А. Дехтяр, Т.М. Мельник та ін. / За ред. А.О. Єпіфанова. - Суми : УАБС НБУ, 2007. - 286 с.

 14. Жуков М.Ю. Методика оценки инвестиционной привлекательности предприятий и групп предприятий / М.Ю. Жуков // Вестник Сибирского государственного университета им. академика М.Ф. Решетнева. - 2010. - № 4. - С. 200-204.

 15. Боярко І.М. Оцінка інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання / І.М. Боярко // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 7. - С. 90-99.

 16. Рейтингове агентство „Експерт”. Режим доступу : http://www.raexpert.ru

 17. Зянько В.В. Фінансовий аналіз та звітність: практикум: навч. посібник / В.В. Зянько, І.Ю. Єпіфанова. – Вінниця: ВНТУ, 2008. – 82 с.

 18. Офіційний сайт ПАТ «ВКФ» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : // http://www.roshen.ua.

 19. Soroka L. Y. Іnvestment attractiveness as an integral description of firms in the context of competitiveness / I. Y. Epifanova, L. Y. Soroka // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.rusnauka.com/Economics/10_161718.doc.htm

 20. Гребенюк Н. О. Інвестиційна привабливість : сутність та засоби покращення / Н. О. Гребенюк // Інвестиції : практика та досвід. — 2012. — № 12. — С. 12-17.

 21. Івахненко І. Інвестиційна діяльність в Україні: сучасний стан та можливості її активізації / І. Івахненко // Інвестиції: практика та до¬свід. — 2010. — № 2. — С. 7-9.

 22. Личова Г. В. Імідж країни в глобальному просторі / Г. В. Личова // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія: “Економіка” – 2006. – Випуск 85. – С. 33-36.

 23. Іщенко М. Імідж України в контексті глобальних трансформаційних процесів / М. Іщенко, О. П'ецух // Політичний менеджмент. — 2008. — № 4 — С. 158 – 165.

 24. Таранова Ю. В. Специфика формирования имиджа региона в условиях информационного общества / Ю. В. Таранова ; под ред. Л. П. Громовой ; сост. О. А. Никитина // Средства массовой информации в современном мире. Молодые исследователи. – С.-Пб., 2008. – С. 143 – 145.

 25. Абрамович І. В. Напрями активізації державної політики щодо залучення іноземних інвестицій в економіку України / І. В. Абрамович // Економіка та держава. – 2006. – № 9. – С. 25–27.

 26. Ткачик Ф. П. Ключові орієнтири формування сприятливого інвестиційного клімату / Ф. П. Ткачик // Інвестування: практика та досвід. – 2011. – № 20. – С. 47–50

 27. Панкрухин А.П. Маркетинг территорий: [2-е изд.] / Панкрухин А.П. – СПб. : Питер, 2006. – 416 с. – С. 53.

 28. Гребенюк Н. О. Інвестиційна привабливість : сутність та засоби покращення / Н. О. Гребенюк // Інвестиції : практика та досвід. — 2012. — № 12. — С. 12–17.

 29. Івахненко І. Інвестиційна діяльність в Україні: сучасний стан та можливості її активізації / І. Івахненко // Інвестиції: практика та досвід. — 2010. — № 2. — С. 7–9.

 30. Томарева В. В. Оцінка інвестиційного клімату України та її регіонів [Електронний ресурс] / В. В. Томарева. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal.

 31. Чорна Л. О. результативна стратегія досягнення інвестиційної привабливості підприємства / Л. О. Чорна // Інвестиції: практика та досвід. – 2008. – №24. – С. 4-6.

 32. Національний класифікатор професій. Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (ДК 003:2010) від 28.07.2010 року № 327. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http//www.kadrovik01.com.ua.

 33. СНиП 2.09.04 – 87 Здания и сооружения. Административные и бытовыездания. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http// www.document.ua/docs/tdoc429.php.

 34. НПОАП 0.00-1.28-10 Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин. Режим доступу: http//www.library.univ.kiev.ua.

 35. ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http//www.dnaop.com.

 36. Методичні вказівкидо виконання контрольної роботиз дисципліни «Основи охорони праці»студентів напрямів підготовки0306 − «Менеджмент» та 0401 «Екологія, охорона навколишнього середовища» −, укладач: доц. кафедри БЖД, к.е.н. Заюков І. В., Вінниця, ВНТУ, 2014.

 37. Лемешев, М.С. Основи охорони праці для фахівців менеджменту: навчальний посібник / М.С.Лемешев, О.В.Березюк ; ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 206 с. – 28.

 38. ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення». [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http//www.dnaop.com.


ДОДАТКИ

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал