Пояснювальна записка до дипломної роботи за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» на темуСторінка1/10
Дата конвертації05.01.2017
Розмір1.61 Mb.
ТипПояснювальна записка
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Вінницький національний технічний університет

Інститут менеджменту

Кафедра менеджменту та моделювання в економіці

Пояснювальна записка

до дипломної роботи

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»
на тему:
УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРИВАБЛИВІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ПАТ «ВІННИЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА»)
08-38. ДР.005.00.000ПЗ
Виконав: студент 4 курсу, групи МОз-10

напряму підготовки

6.030601 – «Менеджмент»

Сорока Л. Ю.


Керівник: д.е.н., професор каф. ММЕ

Карачина Н. П.

«____» __________________ 20__ р.
Рецензент: д.е.н., професор каф. фінансів

Зянько В. В.

«____» __________________ 20__ р.

Вінниця ВНТУ – 2014 рік

Вінницький національний технічний університет

Інститут менеджменту

Кафедра менеджменту та моделювання в економіці
Напрям підготовки 6.030601 – «Менеджмент»

ЗАТВЕРДЖУЮ

завідувач кафедри ММЕ

д.е.н., професор Карачина Н. П.

_______________________

«12» грудня 2013 р.

З А В Д А Н Н ЯНА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

Сороці Людмилі Юріївні_______________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема роботи : Управління інвестиційною привабливістю підприємства (на прикладі ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика»)

керівник роботи Карачина Наталія Петрівна, д.е.н., професор,

( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджена наказом ВНТУ від «14» лютого 2014року №31.

2. Строк подання студентом роботи: 04.06.2014_________________

3. Вихідні дані до роботи: Закони України, підзаконні акти, що регулюють діяльність підприємств у сфері інвестування, підручники і посібники, публікації з питань управління інвестиційною привабливістю, дані статистичної та фінансової звітностей ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика», матеріали офіційних сайтів.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити): теоретико-методичні засади управління інвестиційною привабливістю підприємства, оцінювання системи управління інвестиційною привабливістю на прикладі ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика», рекомендації та пропозиції щодо удосконалення управління інвестиційною привабливістю на ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика», охорона праці.

5. Перелік графічного матеріалу: Таблиці: підходи до тлумачення поняття «інвестиційна привабливість»; фактори, що формують інвестиційну привабливість; переваги та недоліки методів оцінок інвестиційної привабливості; динаміка зміни показників, які характеризують фінансовий стан ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика»; Рисунки: механізм взаємодії інвестиційного потенціалу та інвестиційного ризику; організаційна структура ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика»; система формування інвестиційної привабливості на підприємствах, план заходів для підвищення інвестиційної привабливості ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика».

6. Консультанти розділів роботи:

Розділ

Прізвище, ініціали та

посада консультантаПідпис, дата

завдання видав

завдання прийняв

1. Спеціальна частина

Карачина Н. П.,

профеор кафедри ММЕ2. Охорона праці

Заюков І. В.,

доцент кафедри БЖД


7. Дата видачі завдання «____» ____________ 20__ р.КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН


з/п


Назва етапів бакалаврської дипломної

роботи


Строк виконання

етапів роботиПримітка

1

Формування та затвердження теми бакалаврської дипломної роботи (БДР)

вересень
2

Виконання спеціальної частини БДР.

Перший рубіжний контроль виконання БДР.(1-й розділ БДР)

жовтень-січень
3

Виконання спеціальної частини БДР.

Другий рубіжний контроль виконання БДР.(2-й розділ БДР)

лютий-квітень
4

Виконання спеціальної частини БДР.

Третій рубіжний контроль виконання БДР.(3-й розділ БДР)

квітень-травень
5

Виконання розділу «Охорона праці».

(4-й розділ БДР)

квітень-травень
6

Нормоконтроль БДР. Попередній захист БДР

1-а декада червня
7

Рецензування БДР

2-а декада червня
8

Захист БДР

2,3-я декада червня

(за графіком)Студент Сорока Л. Ю.(підпис)
Керівник роботи Карачина Н. П.

(підпис)

ЗМІСТВступ

4

1 Теоретико-методичні основи управління інвестиційною привабливістю підприємства

6

1.1 Сутність інвестиційної привабливості підприємства

6

1.2 Управління інвестиційною привабливістю підприємства

12

1.3 Методичні підходи до оцінювання інвестиційної привабливості підприємства

18

2 Аналізування інвестиційної привабливості ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика»

37

2.1 Загальна економічна характеристика та аналізування основних показників діяльності ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика»

37

2.2 Оцінювання інвестиційної привабливості ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика»

53

2.3 Аналізування системи управління інвестиційною привабливістю на ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика»

58

3 Шляхи та напрямки удосконалення процесу управління інвестиційною привабливістю на ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика»

62

3.1 Заходи удосконалення інвестиційної привабливості підприємства

62

3.2 Пропозиції щодо покращення управління інвестиційною привабливістю ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика»

73

3.3 Прогнозування тенденції зміни частки ринку та обсягу реалізації продукції ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика»

80

4. Охорона праці

84

4.1 Характеристика професії та приміщення

84

4.2 Аналіз стану умов охорони праці в приміщенні

86

4.3 Розробка заходів щодо покращення умов праці в приміщенні

93

Висновки

95

Список використаних джерел

97

Додатки

101

ВСТУП
На даному етапі розвитку України важливим є питання залучення інвестицій в будь-яку сферу народного господарства. Одним із найбільш важливих завдань, які стоять перед інвестором є вибір об’єктів інвестування, що мають найпривабливіші перспективи розвитку та дозволяють забезпечити найвищу ефективність інвестицій. В той же час підприємство проявляє ініціативу і прагне знайти потрібного інвестора, а потім переконати його інвестувати грошові кошти.

Поняття «інвестиційна привабливість» в економічній літературі з’явилось нещодавно і не існує чіткого визначення цієї економічної категорії.

Оцінка інвестиційної привабливості підприємства має вагоме значення у процесі прийняття рішення щодо його інвестування. Інвестиційний процес безперервний у часі і безмежний у просторі. Для залучення коштів підприємство має постати перед інвестором як інвестиційно привабливе, тобто підприємство, в яке доцільно вкладати капітал. Тому актуальним постає питання інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств.

Питання управління інвестиційною привабливістю неодноразово обговорювались такими вченими як І.А. Бланк, В.В. Бочаров, А.П. Гайдуцький, І.В. Нападовська, Я.Є. Задорожна, Л.П. Дядечко, В.О. Коюда, Т.І. Лепейко, О.П. Коюда, Л.С. Валірунова, О.М. Ястремська, О. Д. Данілов, Г. М. Івашина, О. Г. Чумаченко.

Метою бакалаврської дипломної роботи є розроблення пропозицій щодо підвищення інвестиційної привабливості підприємства на основі результатів оцінювання інвестиційної привабливості та стану управління.

Для досягнення поставленої мети в бакалаврській дипломній роботі потрібно вирішити наступні завдання:

- розглянути інвестиційну привабливість підприємства як економічну категорію;

- дослідити методики аналізування ефективності управління інвестиційною привабливістю підприємств;

- надати загальну економічну характеристику підприємству;

- провести аналіз рівня інвестиційної привабливості підприємства;

- дослідити місце управління інвестиційною привабливістю підприємства в системі фінансового управління;

- сформувати пропозиції та рекомендації щодо покращення стану ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика»;

- дослідити стан охорони праці на підприємстві.

Об'єктом дослідження в дипломній роботі є процес управління інвестиційною привабливістю підприємства.

Предметом дослідження в дипломній роботі є теоретико-методичні та прикладні аспекти управління інвестиційною діяльністю ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика».

В процесі написання бакалаврської дипломної роботи використано методи системного підходу в процесі визначення сутності інвестиційної привабливості та методик аналізування управління інвестиційною привабливістю, статистичні методи – для дослідження впливу факторів на зміну рівня інвестиційної привабливості, порівняльний аналіз динаміки економічних показників − для оцінювання стану і розвитку досліджуваного підприємства та для прогнозування фінансово-господарської діяльності ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика», табличний метод – для систематизації даних по підприємству, графічний метод.

Отримані результати наукового дослідження обговорювалися на Міжнародній науково-практичній конференції «Поведінкові засади розвитку підприємств в контексті менеджменту: генезис і перспективи» (м. Вінниця, 2014), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інноваційне забезпечення сталого розвитку України в контексті інтеграції до Європейського співтовариства» (м. Вінниця, 2013) та на Міжнародній науково-практичній конференції «Дни науки - 2014» (Чехія, 2014). За результатами виконаних досліджень було опубліковано 3 тези доповідей у збірниках матеріалів міжнародних і всеукраїнських конференцій.


1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРИВАБЛИВІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА


    1. Сутність інвестиційної привабливості підприємства


В умовах загострення ринкової конкуренції між підприємствами за нові ринки збуту готової продукції оцінка інвестиційної привабливості окремого суб’єкта, що господарює, є важливим питанням при прийнятті інвестиційного рішення потенційним інвестором. Інвестиційна привабливість підприємства є об’єктом управління, керуючи яким можна залучати інвестиційні ресурси для інноваційного розвитку підприємства в необхідних обсягах та на прийнятних умовах. У багатьох випадках привабливість вітчизняних підприємств (у загальному розумінні) для інвесторів у глобалізованій економіці невисока через низьку конкурентоспроможність українських товаровиробників на зовнішньому та внутрішньому ринках. Однак навіть неприбуткові та неконкурентоспроможні українські підприємства можуть бути привабливими як для вітчизняних, так і для іноземних суб’єктів інвестування за умов упровадження інновацій та за наявності перспектив довгострокового розвитку.

Інвестування відіграє ключову роль у фундаментальних економічних процесах, що відбуваються на підприємствах. Від якісних і кількісних характеристик інвестиційних рішень залежить виробничий потенціал підприємства, ефективність його функціонування, галузева і відтворювальна структура суспільного виробництва. В теорії не існує загальноприйнятого розуміння терміну «інвестиційна привабливість підприємства». Підприємство повинно максимально підвищувати свою інвестиційну привабливість для того, щоб інвестор вклав гроші саме в його проект, тому дефініція поняття „інвестиційна привабливість” має суттєве значення при активізації інвестиційного процесу, а більш повне його розуміння дозволить прискорити процес залучення іноземних інвестицій в українські підприємства.Думки науковців дещо розрізняються, але доповнюють одна одну (табл. 1.1).

Таблиця 1.1 – Підходи до тлумачення поняття "інвестиційна привабливість підприємства" [1-9]

Автор

Інвестиційна привабливість

Л.М. Алєксєєнко [1]

узагальнена характеристика переваг та недоліків окремих суб’єктів інвестування з точки зору конкретного інвестора згідно зі сформованими ним критеріями

Г.В. Козаченко, О.М. Антипов, О.М. Ляшенко, Г.І. Дібніс [1-3]

інтегральна характеристика підприємства як об’єкта майного інвестування з позиції перспектив розвитку (динаміки обсягів продажу, конкурентоспроможності продукції), ефективності використання ресурсів і активів, їх ліквідності, стану платоспроможності і фінансової стійкості, а також значення низки неформалізованих показників

Н.П. Макарій [3]

справедлива кількісна та якісна характеристика зовнішнього та внутрішнього середовища об’єкта

С.Ф. Покропивний [4]

інтегрована фінансово-економічна оцінка тієї чи іншої фірми як потенційного об’єкта інвестування

С.В. Юхимчик, С.Д. Супрун [3]

фінансово-майновий стан підприємства, ефективність використання його ресурсів, а також якісні характеристики: професійні здатності керівництва, галузева та регіональна приналежність підприємства, стадія життєвого циклу, добросовісність підприємства як партнера.

В.А.Машкін [4]

наявність таких умов інвестування, які впливають на переваги інвестора у виборі того або іншого об'єкта інвестування

В . А. Пахомов [5]

сукупність характеристик, що дозволяє потенційному інвестору оцінити, наскільки той або інший об’єкт інвестицій привабливіше за інші для вкладення коштів

Н.Ю. Трясціна [7]

комплекс показників діяльності підприємства, який визначає для інвестора область переважних значень інвестиційної поведінки

М. Е. Маленко,

К. В. Хазанов [7]

визначається рівнем доходу, який інвестор може одержати на вкладені кошти

В.Г. Федоренко [8]

"економічний паспорт" підприємства, який містить дані про нього та його діяльність


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал