Пояснювальна записка 4 Структура програми навчальної дисципліни 7Сторінка6/7
Дата конвертації07.01.2017
Розмір0.96 Mb.
ТипПояснювальна записка
1   2   3   4   5   6   7


VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНА НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА
Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності.

Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота (навчальний проект, творче завдання) у межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час лекційних, семінарських занять і охоплює декілька тем або весь зміст навчального курсу.

Види ІНДЗ з курсу «Менеджмент фітнес послуг», вимоги до них та оцінювання:

 • науково-педагогічне дослідження (охоплює весь зміст навчального курсу) – 30 балів.

Орієнтовна структура ІНДЗ – науково-педагогічного дослідження: вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел. Критерії оцінювання та шкалу оцінювання подано відповідно у табл. 7.1 і 1.2.

Таблиця 7.1

Критерії оцінювання ІНДЗ

п/п


Критерії оцінювання роботи

Максимальна кількість балів за кожним критерієм

1

Обґрунтування актуальності, наукової новизни, практичного значення, формулювання мети, завдань та визначення методів дослідження ІНДЗ

2 бали

2

Складання плану ІНДЗ

1 бал

3

Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Дотримання правил реферуванням наукових публікацій.

4 бали

4

Виклад фактів, ідей, результатів досліджень в логічній послідовності. Аналіз сучасного стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку даного питання.

8 балів

5

Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції щодо розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження

10 бали

6

Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних елементів ІНДЗ (титульний аркуш, план, вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел)

2 бали

7

Захист індивідуальної науково-дослідної роботи

3 бали

Разом

30 балів

Таблиця 7.2

Шкала оцінювання ІНДЗ


Рівень виконання

Кількість балів, що відповідає рівню

Оцінка за традиційною системою

Високий

25-30

Відмінно

Достатній

20-24

Добре

Середній

10-19

Задовільно

Низький

0-9

Незадовільно


Теми індивідуальної науково-дослідної роботи

«Менеджмент фітнес послуг»


 1. Проектне завдання. Аналіз бізнес процесів фітнес клубу та розробка проекту, щодо підвищення ефективності його менеджменту.

 2. Проектне завдання. Розробити проект впровадження нової фітнес технології до діяльності фітнес клубу.

 3. Проектне завдання. Розробити проект створення фітнес клубу.


 1. VІІІ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО

 2. КОНТРОЛЮ ЗНАНЬНавчальні досягнення студентів із дисципліни «Менеджмент фітнес послуг» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100.

 1. Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де зазначено види й терміни контролю. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано у табл. 8.1, табл. 8.2.

 1. У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи:Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на семінарських заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу, модульну контрольну роботу.

Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в письмовому вигляді з використанням роздрукованих завдань.

Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу модуля. Вивчення четвертого модуля закінчується виконанням тестового завдання.

Таблиця 8.1

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю

Вид діяльності

Кількість балів за одиницю

Кількість одиниць до розрахунку

Всього за семестр

1.

Відвідування лекційних занять

1

8

8

2.


Відвідування семінарських занять

1

12

12

3.

Виконання завдань з самостійної роботи (табл. 6.1)

5

14

70

4.

Робота на семінарських заняттях

10

12

120

5.

ІНДЗ

30

1

30

6.

Модульна контрольна робота

25

5

125

6.

Залік

40

1

40
Загальна кількість одиниць для розрахунку

53Максимальна кількість балів

405
Коефіцієнт рейтингових балів

4,05
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на семінарських заняттях, під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи залежить від дотримання таких вимог: • своєчасність виконання навчальних завдань;

 • повний обсяг їх виконання;

 • якість виконання навчальних завдань;

 • самостійність виконання;

 • творчий підхід у виконанні завдань;

 • ініціативність у навчальній діяльності.

Таблиця 8.2

Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські оцінки ECTSПідсумкова кількість балів (max – 100)

Оцінка за 4-бальною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS


1 – 34

35 – 59


«незадовільно»

(з обов’язковим повторним курсом)«незадовільно»

(з можливістю повторного складання)F

FX


60 – 68

«задовільно»

E

69 - 74

D

75 – 81

«добре»

C

82 - 89

B

90 – 100

«відмінно»

A


ІХ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності

1) За джерелом інформації:

 • Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із застосуванням комп’ютерних інформаційних технологій (PowerPoint – Презентація), семінари, пояснення, розповідь, бесіда.

 • Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.

2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні.

3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі.

4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; самостійна робота студентів з книгою.

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності:

 1. Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо).


Х. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ

 • опорні конспекти лекцій;

 • навчальні посібники;

 • робоча навчальна програма;

 • збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) оцінювання навчальних досягнень студентів;

 • засоби підсумкового контролю (комплект друкованих завдань для підсумкового контролю).


ХІ. ПИТАННЯ ДО КУРСУ


 1. У чому проявляється сутність сфери послуг в умовах ринкової економіки?

 2. Які специфічні функції виконує сфера послуг?

 3. Дайте визначення поняття «послуга».

 4. У чому полягає економічна суть послуги як товару?

 5. Які загальні риси мають фітнес послуги?

 6. Що означає невідчутність послуги?

 7. Як ви розумієте нерозривність виробництва і споживання послуги?

 8. Що означає мінливість фітнес послуги?

 9. Дайте визначення поняття «стандарт обслуговування».

 10. У чому полягає сутність нездатності послуги до зберігання?

 11. Охарактеризуйте основні елементи системи сервісного підприємства.

 12. Охарактеризуйте особливості формування ринку фітнес послуг у нових економічних умовах?

 13. Проаналізуйте основні функції ринку послуг.

 14. Розкрийте особливості формування інфраструктури ринку фітнес послуг.

 15. Охарактеризуйте види інфраструктури на ринку послуг та її основні елементи.

 16. З'ясуйте суть основних функцій інфраструктури ринку фітнес послуг.

 17. У чому посягає сутність менеджменту?

 18. Що являє собою система менеджменту?

 19. Дайте визначення об'єкту і суб'єкту управління?

 20. Що собою являє механізм менеджменту

 21. Назвіть функції управління.

 22. Розкрийте сутність основних функцій менеджменту. Чому вони є головними?

 23. У чому полягає різниця між стратегічним і оперативним менеджментом?

 24. З чим пов'язане виникнення менеджменту практичного і наукового?

 25. Охарактеризуйте сутність основних підходів до управління.

 26. Розкрийте зміст процесу планування.

 27. Що таке стратегічне планування?

 28. Розкрийте зміст оперативного планування.

 29. Як взаємопов'язана функція планування з іншими функціями менеджменту?

 30. Що повинна відображати місія сервісного підприємства?

 31. Назвіть основні етапи процесу стратегічного планування.

 32. За якими ознаками класифікуються види стратегій?

 33. Назвіть основні види стратегій сервісного підприємства.

 34. Які чинники впливають на вибір стратегії підприємства фітнес сфери?

 35. Назвіть складові системи «середовище — підприємство».

 36. Розкрийте зміст існуючих сьогодні концепцій управління, що поділяють підхід до підприємства як до відкритої системи,

 37. Назвіть мету аналізу оточуючого середовища фітнес клубу

 38. Охарактеризуйте функції аналізу середовища.

 39. Що таке зовнішнє середовище (або середовище непрямого впливу)?

 40. Що таке проміжне середовище (або «середовище завдань»)?

 41. Що таке внутрішнє середовище організації?

 42. Розкрийте сутність контролю як основної функції менеджменту.

 43. Які є види управлінського контролю?

 44. Які методи управлінського контролю ви знаєте?

 45. Для чого здійснюється операційний контроль?

 46. Що являє собою контроль у сфері фітнес послуг?

 47. Які основі задачі контролю діяльності у сфері фітнес послуг?

 48. Охарактеризуйте основні види контролю на підприємствах сфери фітнес обслуговування.

 49. Які особливості має контроль якості у сфері фітнес послуг?

 50. Які основні характеристики повинен мати ефективний управлінський контроль у сфері фітнес послуг?

 51. Якою є мета розробки управлінського рішення?

 52. Для чого необхідні критерії вибору рішень?

 53. Які ресурсні обмеження, як правило, враховуються при розробці управлінських рішень?

 54. Які основні критерії класифікації управлінських рішень?

 55. Наведіть приклад програмованих і непрограмованих рішень.

 56. Назвіть основні етапи процесу розробки і прийняття рішень.

 57. Яким чином здійснюється оцінка ефективності управлінських рішень?

 58. Розкрийте сутність методу «дерево рішень».

 59. Розкрийте сутність теоретико-ігрових методів прийняття рішень.

 60. У чому суть експертних методів прийняття рішень?

 61. Які ви знаєте методи прогнозування в прийнятті рішень?

 62. Розкрийте роль людського та організаційного фактору в процесі прийняття управлінських рішень.

 63. Визначте базові елементи та етапи комунікативного процесу.

 64. Дайте визначення і наведіть приклади зовнішніх комунікацій фітнес клубу.

 65. Дайте визначення і наведіть приклади внутрішніх комунікацій фітнес клубу.

 66. Яку роль в комунікаціях відіграють невербальні сигнали?

 67. Охарактеризуйте способи комунікації між людьми.

 68. Які існують основні типи комунікаційних стилів?

 69. Визначте проблеми, що можуть виникнути в процесі комунікацій.

 70. Що можна віднести до змістовних комунікаційних бар'єрів?

 71. Які основні правила ділового спілкування в роботі з клієнтами?

 72. Визначте особливості комунікаційної політики сервісного підприємства.

 73. Що являє собою основний і первинний колектив?

 74. Якою є структура і які функції виконує колектив?

 75. Розкрийте сутність основних фаз процесу формування колективу.

 76. Що собою представляють неформальні групи і яка їхня роль в управлінні підприємством?

 77. В чому полягають основні відмінності формальних та неформальних груп?

 78. Які є негативні і позитивні сторони існування неформальних груп на підприємстві?

 79. Які фактори впливають на ефективність групи?

 80. Розкрийте сутність поняття «конфлікт».

 81. Які причини виникнення конфліктних ситуацій на підприємстві?

 82. Розкрийте зміст процесу розвитку конфлікту.

 83. Які бувають види конфліктних ситуацій?

 84. Розкрийте сутність понять «вплив» та «влада». Як названі категорії співвідносяться між собою?

 85. Які є форми влади і впливу?

 86. Розкрийте зміст переконання і участі, як форм впливу.

 87. Розкрийте сутність поняття «лідерство».

 88. Якою є основна ідея концепції поведінки лідера.

 89. Охарактеризуйте сутність ситуаційного підходу до лідерства.

 90. Охарактеризуйте основні стилі управління? Який стиль керівництва можна вважати найкращим?

 91. У чому полягає суть персоналорієнтованих технологій менеджменту?

 92. Охарактеризуйте сутність культури підприємства.

 93. Які чинники впливають на формування свідомості працівників сучасних вітчизняних сервісних підприємств?

 94. Охарактеризуйте складові культури менеджменту.

 95. Проаналізуйте основні шляхи підвищення культури менеджменту.

 96. Розкрийте сутність відповідальності в менеджменті?

 97. Дайте визначення професійному кодексу підприємства сфери фітнесу.

 98. Розкрийте сутність контролю як основної функції менеджменту.

 99. Які є види управлінського контролю?

 100. Які методи управлінського контролю ви знаєте?

 101. Для чого здійснюється операційний контроль?

 102. Що являє собою контроль у сфері послуг?

 103. Які основі задачі контролю діяльності у фітнес сфері?

 104. Які особливості має контроль якості у сфері фітнес послуг?

 105. Які основні характеристики повинен мати ефективний управлінський контроль у сфері фітнес послуг?


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал