Пояснювальна записка 4 Структура програми навчальної дисципліни 7Сторінка5/7
Дата конвертації07.01.2017
Розмір0.96 Mb.
ТипПояснювальна записка
1   2   3   4   5   6   7

Змістовний модуль IV.

Формування колективу підприємства сфери фітнес послуг

Семінар 9. Фактори, що впливають на ефективність групи (2 год.).

Контрольні запитання

 1. Що являє собою основний і первинний колектив?

 2. Якою є структура і які функції виконує колектив?

 3. Розкрийте сутність основних фаз процесу формування колективу.

 4. Який статус можуть мати групи в організації?

 5. Що собою представляють неформальні групи і яка їхня роль в управлінні підприємством?

 6. В чому полягають основні відмінності формальних та неформальних груп?

 7. Які є негативні і позитивні сторони існування неформальних груп на підприємстві?

 8. Що відображає модель Хоманса?

 9. Які фактори впливають на ефективність групи?

 10. Розкрийте сутність поняття «конфлікт».

 11. Які причини виникнення конфліктних ситуацій на підприємстві?

 12. Розкрийте зміст процесу розвитку конфлікту.

 13. Які бувають види конфліктних ситуацій?

Література

 1. Дідковська Л.Г., Гордієнко П.Л. Менеджмент: Навч. посіб. — К.: Алеута, КНТ, 2007. — 516 с.

 2. Ємельяненко Л.М., Петюх В.М., Торгова Л.М., Гриненко А.М. Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2003. — 315 с.

 3. Зубенко Л.Г., Нємцов ВД. Культура ділового спілкування. Навч. посібник. — К.: «ЕксОб», 2000. — 200 с.

 4. Майерс Д Социальная психология / Пер. с англ. — СПб.: Издательство «Питер», 2000. — 688 с.


Семінар 10. Влада і лідерство в управлінні підприємством оздоровчого спрямування (2 год.).

Контрольні запитання

 1. Розкрийте сутність понять «вплив» та «влада». Як названі категорії співвідносяться між собою?

 2. Які є форми влади і впливу?

 3. Розкрийте зміст переконання і участі, як форм впливу.

 4. Розкрийте сутність поняття «лідерство».

 5. Яка відмінність між поняттям «менеджмент» та «лідерство»? Чи можливо бути хорошим лідером і одночасно неефективним менеджером?

 6. У чому сутність лідерства з погляду особистостих якостей людини?

 7. Якою є основна ідея концепції поведінки лідера.

 8. Охарактеризуйте сутність ситуаційного підходу до лідерства.

 9. Наведіть характеристику ситуаційної моделі Ф. Фідлера?

 10. В чому сутність моделі «шлях-мета» Т. Мітчела та Р. Хауса?

 11. Дайте характеристику основних положень теорії життєвого циклу П. Херсі та К. Бланшара.

 12. Розкрийте сутність континууму стилів керування Р. Лайкерта.

 13. Охарактеризуйте основні стилі управління? Який стиль керівництва можна вважати найкращим?

Література

 1. Дідковська Л.Г., Гордієнко П.Л. Менеджмент: Навч. посіб. — К.: Алеута, КНТ, 2007. — 516 с.

 2. Дикань Н.В., Борисенко І.І. Менеджмент: Навч. посіб. — К.: Знання, 2008. — 389 с.

 3. Коноплева Н.А. Сервисология (человек и его потребности): учебное пособие. — М.: Флинта: МПСИ, 2008. — 248 с.

 4. СаакА.З., Пшеничних Ю.А. Менеджмент в социально-культурном сер- висе и туризме: Учебное пособие. — СПб: Питер, 2008. — 512 с.

Змістовний модуль V.

Культура підприємства спортивно-оздоровчої сфери

Семінар 11. Культура менеджменту та соціально-психологічний клімат підприємства у сфері фітнесу (2 год.).

Контрольні запитання

 1. У чому полягає суть персоналорієнтованих технологій менеджменту?

 2. Охарактеризуйте сутність культури підприємства.

 3. Які чинники впливають на формування свідомості працівників сучасних вітчизняних сервісних підприємств?

 4. Проаналізуйте основні чинники, що впливають на культуру підприємства.

 5. Визначте сутність поняття «культура менеджменту».

 6. Охарактеризуйте складові культури менеджменту.

 7. Проаналізуйте основні шляхи підвищення культури менеджменту.

 8. Розкрийте сутність відповідальності в менеджменті?

 9. Дайте визначення професійному кодексу підприємства сфери фітнесу.

 10. Який з напрямів підвищення культури менеджменту можна вважати найактуальнішим для вітчизняних спортивно-оздоровчих підприємств?

Література

 1. Дідковська Л.Г., Гордієнко П.Л. Менеджмент: Навч. посіб. — К.: Алеута, КНТ, 2007. — 516 с.

 2. Коноплева Н.А. Сервисология (человек и его потребности): учебное пособие. — М.: Флинта: МПСИ, 2008. — 248 с.

 3. Рудківська О.В. Менеджмент: Теорія менеджменту. Організаційна поведінка. Корпоративний менеджмент: Навчальний посібник для вузів / Рудківська О.В., Промін С.А., Молоткова І.О. — К: Ельга: Ніка-Центир, 2002. — 335 с.

Семінар 12. Оцінка ефективності менеджменту підприємства спортивно-оздоровчої сфери (2 год.).

Контрольні запитання

 1. Розкрийте сутність контролю як основної функції менеджменту.

 2. Які є види управлінського контролю?

 3. Які методи управлінського контролю ви знаєте?

 4. Для чого здійснюється операційний контроль?

 5. Що являє собою контроль у сфері послуг?

 6. Які основі задачі контролю діяльності у фітнес сфері?

 7. Дайте визначення і наведіть приклад попереднього контроль на підприємствах спортивно-оздоровчої сфери.

 8. Дайте визначення і наведіть приклад поточного контролю на підприємствах спортивно-оздоровочої сфери.

 9. Дайте визначення і наведіть приклад заключного контролю на підприємствах спортивно-оздоровчої сфери.

 10. Які особливості має контроль якості у сфері фітнес послуг?

 11. Які основні характеристики повинен мати ефективний управлінський контроль у сфері фітнес послуг?

Література

 1. Дикань Н.В., Борисенко І.І. Менеджмент: Навч. посіб. — К.: Знання, 2008. — 389 с.

 2. Осовська Г.В., Осовський О.А. Основи менеджменту: Підручник. Вид. 3- є, перероблене і доповн. — К.: «Кондор», 2008. — 664 с.

 3. Решетняк О. Сучасні методи управління підприємством сфери послуг.

 4. X.: Фактор, 2008. — 544 с.

 5. Тимошенко И.И., Соснин А.С. Менеджер организации: Учеб. пособ. для менеджеров. — К.: Изд-во Епроп. ун-та, 2002. — 350 с.


VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Карту самостійної роботи, де визначено форми академічного контролю, успішність (бали) і термін виконання самостійної роботи бакалаврами, подано у вигляді табл. 6.1.

Таблиця 6.1КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА

Змістовий модуль та теми курсу


Академічний контроль


Бали


Термін

виконання (місяці)Змістовий модуль І.

Сфера фітнес послуг, як об’єкт управління

Тема 1. Економічна сутність та особливості послуг як товару

(Наведіть приклад того, як протягом минулих 10 років комп'ютери і телекомунікаційні технології змінили деякі з послуг, якими ви користуєтесь. Які нові види послуг з'явилися протягом останніх 5 років? Які з них найбільш популярні: • у старшого покоління

 • у людей середнього віку;

 • у молоді.) (6 год.)

Поточний, семінарське заняття

5

лютий

Тема 2. Аналіз ринку фітнес послуг України та особливості конкуренції (Завдання: Розробіть матрицю сегментації фітнес послуг у вашому мікрорайоні за місцем проживання. На основі позиціонування фітнес послуг на ринку запропонуйте нові їх види. Фактори сегментації фітнес послуг можуть бути комбінованими. Складіть матрицю послуг у вигляді таблиці, в якій функціонують фітнес послуги для споживачів) (8 год.).

Поточний, семінарське заняття

5

березень

Змістовий модуль ІІ.

Теоретичні основи менеджменту фітнес послуг

Тема 3. Сутність і особливості менеджменту у сфері фітнес послуг (Визначити фактори, що негативно впливають на ефективність діяльності з надання фітнес послуг) (4 год.)

Поточний, семінарське заняття

5

березень

Тема 4. Складові системи менеджменту підприємства сфери оздоровчої фізичної культури та фітнесу (Систематизуйте фітнес послуги, що надаються у клубі за класами і сформулюйте їх загальні характеристики. Перелік послуг: інформаційні, побутові, послуги громадського харчування, медичні послуги, послуги перевезень, фінансові послуги, юридичні послуги, послуги освіти, страхові послуги.

З метою систематизації послуг необхідно скласти перелік споріднених і відмінних характеристик, які допоможуть у визначенні класів та розподілу послуг за ними. Для розв'язання завдання слід використати загальний підхід до класифікації послуг, а саме — на кого (на що) спрямовані послуги та їх характер: матеріальні (відчутні) або нематеріальні (невідчутні). Результати оформіть у вигляді таблиці) (8 год.)

Поточний, семінарське заняття

5

березень

Тема 5. Стратегічне і тактичне планування діяльності сервісного підприємства у сфері фітнесу, мотивація як функція менеджменту (Сформулюйте місію для підприємства сфери фітнес послуг. Визначте основні цілі організацій, для яких були сформульовані місії.) (4 год.)

Поточний, семінарське заняття

5

квітень

Тема 5. Стратегічне і тактичне планування діяльності сервісного підприємства у сфері фітнесу, мотивація як функція менеджменту (Завдання. Визначте характеритиски процесу планування? Назвіть його основні етапи.

   1. Складіть перелік завдань, які необхідно вирішити в процесі планування розвитку діяльності фітнес підприємства.

   2. Складіть перелік питань щодо внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства, які необхідно з'ясувати в процесі дослідження сильних і слабких сторін підприємства та оцінки можливостей і очікуваного ризику) (6 год.)

Поточний, семінарське заняття

5
Тема 6. Організація менеджменту та управлінський контроль у сфері фітнесу (Вкажіть, які параметри зовнішнього середовища (вибрати серед запропонованих варіантів) найкраще характеризують відповідний тип організаційної структури управління. Параметри зовнішнього середовища: просте/складне; незмінне/динамічне, відоме/невідоме. Типи організаційної структури управління: лінійна, лінійно- функціональна, дивізійна, матрична) (8 год.)

Поточний, семінарське заняття

5

квітень

Змістовий модуль ІІІ.

Забезпечення управління та розвитку підприємства сфери фітнесу

Тема 7. Розробка і прийняття управлінських рішень у сфері фітнес послуг (В фітнес клуб на постійну роботу потрібен тренер. З цією метою провели конкурс, що передбачав співбесіду та психологічні тести. У результаті відбору конкурсантів визначились з трьома претендентами:

     1. талановитий тренер — людина комунікабельна, але не має трудового досвіду;

     2. жінка, яка є майстром своєї справи, вміє працювати з людьми, має міжнародні дипломи;

3) тренер, котрому подобається його робота, але тести свідчать, що ця людина конфліктна.

Перед керівником постає запитання: кого прийняти?Завдання:

      1. Визначити фактори, що впливають на прийняття рішення.

      2. Обґрунтуйте і оберіть остаточне рішення.

      3. Сформулюйте висновки. (8 год.)

Поточний, семінарське заняття

5

квітень

Тема 8. Організація комунікаційних процесів у сфері фітнес послуг (Наведіть приклади, що свідчать про важливість зворотнього зв'язку в комунікаційному процесі, де відправником є обслуговуючий персонал, а одержувачем інформації — клієнт.

Проаналізуйте роль невербальних комунікацій, ступінь можливості і необхідності їхнього сприйняття і застосування в процесі надання фітнес послуг.Для з'ясування особистого комунікативного контролю скористуйтеся психологічним тестом). (8 год.)

Поточний, семінарське заняття

5

квітень

Змістовний модуль IV.

Формування колективу підприємства сфери фітнес послуг

Тема 9. Групова динаміка і основи формування колективу фітнес підприємства (Проаналізувати запропоновані конфліктні ситуації. Розкрийте сутність структурних методів управління конфліктами та підібрати їх відповідно до конфліктних ситуацій. Оберіть міжособистісний стиль управління конфліктом в залежності від ситуації. Підбиріть спосіб подолання опору конфліктуючої сторони. (8 год.)

Поточний, семінарське заняття

5

квітень

Тема 10. Влада і лідерство в управлінні підприємством оздоровчого спрямування (1. Розташуйте посади за значимістю, з точки зору всієї влади, яку вони повинні мати в своїх організаціях. Поставте «1» перед тією посадою, яка, ви відчуваєте, є найбільш «владною» в організації і «12» перед посадою, яка, на вашу думку, найменш владна. В інших випадках поставте від «2» до «11». Вкажіть види влади кожної посади. Результати оформіть у таблицю.

2. Складіть перелік ситуаційних факторів, що визначають стиль керівництва.

3. Визначите стиль керівництва одного з ваших начальників. На що ви спиралися при цьому?

4. Уявіть, що ви призначені менеджером. Який стиль лідерства слід застосувати по відношенню до:

нового недосвідченого інструктора;

компетентного, високо мотивованого тренера;

адміністратора). (8 год.)

Поточний, семінарське заняття

5

квітень

Змістовний модуль V.

Культура підприємства спортивно-оздоровчої сфери

   1. Тема 11. Організаційна культура сервісного підприємства спортивно-оздоровчої сфери (Політика фітнес клубу спрямована на отримання максимального прибутку. Одноаспектна орієнтація спрямування призвела до втрати конкурентоспроможності. У зв'язку з цим, менеджери запропонували нову систему орієнтації співробітників, яка ґрунтується на таких положеннях:

 • інтереси клієнта мають бути на першому місці;

у клубі потрібно використовувати сучасні технології та мати з цього максимальний прибуток;

 • заохочувати за конкретні результати роботи.

Завдання:

  1. Чим, на вашу думку, можна доповнити цю систему, щоб отримати максимальний результат?

  2. За рахунок чого клуб може суттєво покращити фінансові результати під час запровадження змін у поведінці всіх співробітників банку в їх ціннісній орієнтації?

  3. Якими будуть досягнення морально-етичного плану унаслідок запровадження нової системи орієнтирів?

(8 год.)

Поточний, семінарське заняття

5

квітень

Тема 12. Культура менеджменту та соціально-психологічний клімат підприємства у сфері фітнесу (Ви отримали посаду менеджера фітнес клубу з 12 підлеглими, з яких 8 — трененірв і 4 основних адміністратори. Лідера, який керував раніше, було звільнено, бо штат не зміг завершити роботу у відведений термін. Крім того, в офісі була велика плинність працівників, а багатьох виконавців турбувала низька якість роботи, погане ставлення до них адміністраторів. Попередньому менеджеру працівники демонстрували низький інтерес до роботи і вважали його стиль «м'якого рукою».

Завдання:

  1. Який стиль лідерства слід вибрати з позиції менеджера офісу?

  2. Поясніть термінами ситуаційної теорії лідерства, як може змінитися стиль керівництва, щоб збільшити продуктивність і знизити плинність працівників.

  3. Розробіть комплекс заходів, щодо формуванню соціально-психологічного клімату в колективі.

(8 год.)

Поточний, семінарське заняття

5

квітень

Тема 13. Ефективність менеджменту підприємства сфери оздоровчої фізичної культури та фітнесу (Розробити алгоритм оцінки якості фітнес послуг.

На першому етапі стоїть завдання вивчити фактори, що негативно впливають на якість надаваних послуг, і розробити план заходів щодо поліпшення обслуговування.

Необхідно запропонувати критерії оцінки якості послуги і на підставі запропонованих критеріїв розробити показники якості послуги.

Запропонувати найбільш ефективні способи одержання інформації про якість послуг з боку споживачів.

Написати інструкції працівникам, що обслуговують клієнтів.

В інструкції варто зазначити наступні положення:       1. Обов'язки працівників.

       2. Відповідальність.

       3. Порядок вирішення конфліктів і складних ситуацій.

На заключному етапі керівникам служби контролю якості необхідно оцінити розроблену систему якості і доповісти про результати роботи. (8 год.)

Поточний, семінарське заняття

5

квітень

Разом: 100 год.

Разом: 70 балів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал