Пояснювальна записка 4 Структура програми навчальної дисципліни 7Сторінка4/7
Дата конвертації07.01.2017
Розмір0.96 Mb.
ТипПояснювальна записка
1   2   3   4   5   6   7

ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Менеджмент фітнес послуг»

Разом: 150 год., Лекції - 16 годин., семінарські заняття – 24 год., самостійна робота – 100 год., модульний контроль – 10 год.Тиждень

І

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Модуль

Змістовий модуль І

Змістовий модуль ІІ

Змістовий модуль ІІІ

Змістовний модуль IV

Змістовний модуль V

Назва

модуля


Сфера фітнес послуг, як об’єкт управління

Теоретичні основи менеджменту фітнес послуг

Забезпечення управління та розвитку підприємства сфери фітнесу

Формування колективу підприємства сфери фітнес послуг

Культура підприємства спортивно-оздоровчої сфери

Кількість балів за модуль
Лекції

1

2

3

4

5

6

7

8

Дати

І

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Теми


лекцій

Економічна сутність та особливості послуг як товару (1 бал)

Сутність і особливості менеджменту у сфері фітнес послуг (1 бал)

Стратегічне і тактичне планування діяльності сервісного підприємства у сфері фітнесу, мотивація як функція менеджменту

(1 бал)


Організація менеджменту та управлінський контроль у сфері фітнесу

(1 бал)


Розробка і прийняття управлінських рішень у сфері фітнес послуг (1 бал)

Групова динаміка і основи формування колективу фітнес підприємства

(1 бал)


Організаційна культура сервісного підприємства спортивно-оздоровчої сфери (1 бал)

Ефективність менеджменту підприємства сфери оздоровчої фізичної культури та фітнесу (1 бал)

Теми семінарськихзанять

Поняття і сутність фітнес послуги

Аналіз ринку фітнес послуг України та особливості конкуренції

Сутність менеджменту сервісного підприємства

Складові системи менеджменту підприємства сфери оздоровчої фізичної культури та фітнесу

Аналіз оточуючого середовища сервісного підприємства сфери фітнесу

Види і методи контролю у сфері фітнес послуг

Моделі і методи розробки управлінських рішень у сфері менеджменту фітнес послуг

Організація комунікаційних процесів у сфері фітнес послуг

Фактори, що впливають на ефективність групи

Влада і лідерство в управлінні підприємством оздоровчого спрямування

Культура менеджменту та соціально-психологічний клімат підприємства у сфері фітнесу

Оцінка ефективності менеджменту підприємства спортивно-оздоровчої сфери

Самостійна робота

Табл. 6.1 (10 балів)

Табл. 6.1 (25 балів)

Табл. 6.1 (10 балів)

Табл. 6.1 (10 балів)

Табл. 6.1 (15 балів)

ІНДЗ
30 балів


Види поточного контролю

Модульна контрольна робота (25 балів)

Модульна контрольна робота (25 балів)

Модульна контрольна робота (25 балів)

Модульна контрольна робота (25 балів)

Модульна контрольна робота (25 балів)

Підсумковий контроль
ПМК = 40


РАЗОМ
405:100=4,05V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Змістовий модуль І.

Сфера фітнес послуг, як об’єкт управління

Семінар 1. Поняття і сутність фітнес послуги (2 год.).

Контрольні запитання

 1. У чому проявляється сутність сфери послуг в умовах ринкової економіки?

 2. Які специфічні функції виконує сфера послуг?

 3. Дайте визначення поняття «послуга».

 4. У чому полягає економічна суть послуги як товару?

 5. Які загальні риси мають фітнес послуги?

 6. Що означає невідчутність послуги?

 7. Як ви розумієте нерозривність виробництва і споживання послуги?

 8. Що означає мінливість фітнес послуги?

 9. Дайте визначення поняття «стандарт обслуговування».

 10. У чому полягає сутність нездатності послуги до зберігання?

 11. Розкрийте економічну та організаційну сутність діяльності у сфері фітнес послуг.

 12. Охарактеризуйте основні елементи системи сервісного підприємства.

Література

 1. Апопій В.В., Олексін І.І., Шутовська Н.О., Футало Т.В. Організація і технологія надання послуг: Навч. пос. /За ред. Апопія В.В. — К.: ВЦ «Академія», 2006. — 312.

 2. Болотніков А.О. Стандартизація і сертифікація товарів і послуг: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2005. — 144 с.

 3. Данилишин Б.М., Куценко В.І. Остафійчук Я.В. Сфера та ринок послуг у контексті соціальної модифікації суспільства / Рада по вивченню продуктивних сил України, НАН України. — К.: ЗАТ «Ніч лава», 2005. — 328 с.

 4. Куценко В.І., Трілленберг Г.І. Менеджмент сфери послуг / НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України. — К., 2007. — 459 с.


Семінар 2. Аналіз ринку фітнес послуг України та особливості конкуренції (2 год.).

Контрольні запитання

 1. У чому полягає суть ринку послуг?

 2. Охарактеризуйте особливості формування ринку фітнес послуг у нових економічних умовах?

 3. Проаналізуйте основні функції ринку послуг.

 4. Розкрийте особливості формування інфраструктури ринку фітнес послуг.

 5. Охарактеризуйте види інфраструктури на ринку послуг та її основні елементи.

 6. З'ясуйте суть основних функцій інфраструктури ринку фітнес послуг.

Література

 1. Апопій В.В., Олексін І.І., ШутовськаН.О., Футало Т.В. Організація і технологія надання послуг: Навч. пос. /За ред. Апопія В.В. — К.: ВЦ «Академія», 2006. — 312.

 2. Заблоцька Р.О. Світовий ринок послуг: Підручник / КНУ ім. Т.Шевченка. — К: ІМВ, 2005. — 280 с.

 3. Сфера услуг: менеджмент: Учебн. пособ. / кол.авт.; под ред. Т.Д. Бурменко. — М.: КНОРУС, 2007. — 416 с.


Змістовий модуль ІІ.

Теоретичні основи менеджменту фітнес послуг

Семінар 3. Сутність менеджменту сервісного підприємства (2 год.).

Контрольні запитання

 1. У чому посягає сутність менеджменту?

 2. Які визначення менеджменту вам відомі?

 3. Які ознаки характеризують управління як науку?

 4. У чому проявляється мистецтво управління?

 5. Що таке «ієрархія менеджменту» ?

 6. Що являє собою система менеджменту?

 7. Дайте визначення об'єкту і суб'єкту управління?

 8. Що собою являє механізм менеджменту

 9. Назвіть функції управління.

 10. Розкрийте сутність основних функцій менеджменту. Чому вони є головними?

 11. У чому полягає різниця між стратегічним і оперативним менеджментом?

 12. З чим пов'язане виникнення менеджменту практичного і наукового?

 13. Охарактеризуйте сутність основних підходів до управління.

Література

 1. ГірнякОМ., Лозоноеський П.П. Менеджмент: теоретичні основи і практикум: Навчальний посібник. — Л.: Новий світ, 2003. — 336с.

 2. Дикань Н.В., Борисенко 1.1. Менеджмент: Навч.посіб. — К.: Знання, 2008. — 389 с.

 3. Мартиненко М.М. Основи менеджмента: Учебник. — К.: Каравелла, 2004. — 496с.

 4. Основи менеджменту: Пер. з англ. /Стефан П.Робінс. — К.: Основи,

  • 672с.

 5. Основи теории и практики менеджмента: Курс лекций: Учебное пособие для вузов /Соснин А.С., Мельниченко Л.В. — К., 2003. — 212с.


Семінар 4. Складові системи менеджменту підприємства сфери оздоровчої фізичної культури та фітнесу (2 год.).

Контрольні запитання

 1. Розкрийте зміст процесу планування.

 2. Що таке стратегічне планування?

 3. Розкрийте зміст оперативного планування.

 4. Як взаємопов'язана функція планування з іншими функціями менеджменту?

 5. Що повинна відображати місія сервісного підприємства?

 6. Назвіть основні етапи процесу стратегічного планування.

 7. Чого не може забезпечити стратегія підприємства?

 8. За якими ознаками класифікуються види стратегій?

 9. Назвіть основні види стратегій сервісного підприємства.

 10. Які чинники впливають на вибір стратегії підприємства фітнес сфери?


Література

 1. Гірняк О.М., Лозоноеський П.П. Менеджмент: теоретичні основи і практикум: Навчальний посібник. — Л.: Новий світ, 2003. — 336с.

 2. Дикань Н.В., Борисенко І.І. Менеджмент: Навч.посіб. — К.: Знання, 2008. — 389 с.

 3. Пушкар Р.М., Тарнаеська Н.П. Менеджмент: теорія і практика — Тернопіль, 2003.

 4. Тарнаеська Н.В. Менеджмент: теорія та практика: Підручник. — Т.: Карт-Бланш, 2003. — 469с.

 5. Ігнатьєва І.А. Стратегічний менеджмент: Підручник. — К.: Каравела, 2008. — 480с.

 6. Основи менеджмента: Учебн. для вузов / Под ред. Д.Д. Вачугова. — М., 2003. — 367с.


Семінар 5. Аналіз оточуючого середовища сервісного підприємства сфери фітнесу (2 год.).

Контрольні запитання

 1. Назвіть складові системи «середовище — підприємство».

 2. Розкрийте зміст існуючих сьогодні концепцій управління, що поділяють підхід до підприємства як до відкритої системи,

 3. Назвіть мету аналізу оточуючого середовища фітнес клубу

 4. Охарактеризуйте функції аналізу середовища.

 5. Що таке зовнішнє середовище (або середовище непрямого впливу)?

 6. Що таке проміжне середовище (або «середовище завдань»)?

 7. Що таке внутрішнє середовище організації?


Література

 1. Гірняк О.М., Лозоноеський П.П. Менеджмент: теоретичні основи і практикум: Навчальний посібник. — Л.: Новий світ, 2003. — 336с.

 2. Дикань Н.В., Борисенко І.І. Менеджмент: Навч.посіб. — К.: Знання, 2008. — 389 с.

 3. Пушкар Р.М., Тарнаеська Н.П. Менеджмент: теорія і практика — Тернопіль, 2003.

 4. Тарнаеська Н.В. Менеджмент: теорія та практика: Підручник. — Т.: Карт-Бланш, 2003. — 469с.

 5. Ігнатьєва І.А. Стратегічний менеджмент: Підручник. — К.: Каравела, 2008. — 480с.


Семінар 6. Види і методи контролю у сфері фітнес послуг (2 год.).

Контрольні запитання

 1. Розкрийте сутність контролю як основної функції менеджменту.

 2. Які є види управлінського контролю?

 3. Які методи управлінського контролю ви знаєте?

 4. Для чого здійснюється операційний контроль?

 5. Що являє собою контроль у сфері фітнес послуг?

 6. Які основі задачі контролю діяльності у сфері фітнес послуг?

 7. Охарактеризуйте основні види контролю на підприємствах сфери фітнес обслуговування.

 8. Які особливості має контроль якості у сфері фітнес послуг?

 9. Які основні характеристики повинен мати ефективний управлінський контроль у сфері фітнес послуг?

Література

 1. Дикань Н.В., Борисенко І.І. Менеджмент: Навч. посіб. — К.: Знання, 2008. — 389 с.

 2. Осовська Г.В., Осовський О.А. Основи менеджменту: Підручник. Вид. 3- є, перероблене і доповн. — К.: «Кондор», 2008. — 664 с.

 3. Решетняк О. Сучасні методи управління підприємством сфери послуг.

 4. X.: Фактор, 2008. — 544 с.

 5. Слинькова В.Н. Мотивация, стимулирование и оплата труда: практичес- кие рекомендации. — К.: Дакор: КНТ, 2008. — 336 с.

Змістовий модуль ІІІ.

Забезпечення управління та розвитку підприємства сфери фітнесу

Семінар 7. Моделі і методи розробки управлінських рішень у сфері менеджменту фітнес послуг (2 год.).

Контрольні запитання

 1. Якою є мета розробки управлінського рішення?

 2. Для чого необхідні критерії вибору рішень?

 3. Які ресурсні обмеження, як правило, враховуються при розробці управлінських рішень?

 4. Які основні критерії класифікації управлінських рішень?

 5. Наведіть приклад програмованих і непрограмованих рішень.

 6. Назвіть основні етапи процесу розробки і прийняття рішень.

 7. Яким чином здійснюється оцінка ефективності управлінських рішень?

 8. Розкрийте сутність методу «дерево рішень».

 9. Розкрийте сутність теоретико-ігрових методів прийняття рішень.

 10. У чому суть експертних методів прийняття рішень?

 11. Які ви знаєте методи прогнозування в прийнятті рішень?

 12. Розкрийте роль людського та організаційного фактору в процесі прийняття управлінських рішень.

Література

 1. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту: Підручник для вузів / О.Є. Кузьмін, Г.Мельник. — 2-ге вид. — К.: Академвидав, 2007. — 464 с.

 2. Мартиненко М.М. Основи менеджменту: Підручник. — К.: Каравела, 2005. — 496 с.

 3. Методи і засоби прийняття рішень у соціально-економічних системах: Навчальний посібник для вузів / Петров Е.П., Новожилова М.В., Гребеннік І.В. За ред. Е.П. Петрова. — К.: Техніка, 2004. — 256 с.

 4. Організація праці менеджера: Навч. посібник / Г.Л. Чайка. — К.: Знання, 2007. — 420 с.

 5. Прийняття управлінських рішень: навчальний посібник / В.М. Приймак. — К.: Атака, 2008. — 236 с.


Семінар 8. Організація комунікаційних процесів у сфері фітнес послуг (2 год.).

Контрольні запитання

 1. У чому полягає сутність поняття «комунікація» в менеджменті.

 2. Визначте базові елементи та етапи комунікативного процесу.

 3. Які види комунікацій існують на підприємствах сфери обслуговування?

 4. Дайте визначення і наведіть приклади зовнішніх комунікацій фітнес клубу.

 5. Дайте визначення і наведіть приклади внутрішніх комунікацій фітнес клубу.

 6. Яку роль в комунікаціях відіграють невербальні сигнали?

 7. Охарактеризуйте способи комунікації між людьми.

 8. Які існують основні типи комунікаційних стилів?

 9. Яким чином обирається оптимальний комунікаційний стиль? Чи існує ефективний стиль в будь-який ситуації?

 10. Визначте проблеми, що можуть виникнути в процесі комунікацій.

 11. Що можна віднести до змістовних комунікаційних бар'єрів?

 12. Що таке «Матриця Джогаррі»?

 13. Якою є роль зворотнього зв'язку під час комунікації? Яким чином зворотній зв'язок сприяє ефективному обміну інформацією?

 14. Що означає уміння слухати?

 15. Які основні правила ділового спілкування в роботі з клієнтами?

 16. Визначте особливості комунікаційної політики сервісного підприємства.

Література

 1. Зубенко Л.Г., Нємцов В.Д. Культура ділового спілкування. Навч. посібник. — К.: «ЕксОб», 2000. — 200 с.

 2. Крисько В.Г., Соціальна психологія: словник-довідник, Мінськ, «Хар- вест», 2004. — 275 с.

 3. Рудкієська О.В. Менеджмент: Теорія менеджменту. Організаційна поведінка. Корпоративний менеджмент: Навчальний посібник для вузів / Рудківська О.В., Промін С.А., Молоткова І.О. — К: Ельга: Ніка-Центир, 2002. — 335 с.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал