Повна назва : Латинська мова СтатусСкачати 86.74 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації16.01.2017
Розмір86.74 Kb.

Повна назва
:
Латинська мова
Статус: Нормативна
Мета:
Метою вивчення латинської мови у вузі є навчити студентів читати і перекладати зі словником оригінальні латинські тексти, на основі вивчення граматики латинської мови показати місце і значення латинської мови в системі індоєвропейських мов, її роль в історії європейської та світової культури, дати практичні навички роботи зі словником, навчити проводити міжмовні зв'язки, встановлювати асоціативний ряд однокорінних слів.
Мінімальний обсяг латинської лексики - 600 слів основного лексичного фонду і не менше 100 латинських прислів'їв і крилатих висловів.
Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни:
Реалізації означених задач сприяє вивченню студентами – майбутніми перекладачами – навчальної дисципліни «Латинська мова», яка має 2 аспекти:

теоретичний – визначення фонетики, морфології та синтаксису

практичний – аналітичне читання текстів з першоджерел римської літератури, засвоєння латинської лексики та афоризмів
Основні форми аудиторної роботи: граматичний та синтаксичний аналіз речення; дослівний переклад навчального тексту, його літературну обробку; аналіз складу латинського слова. Основною формою самостійної роботи є закріплення вивченої лексики та граматичного матеріалу, а також розвиток навичок самостійного аналізу і перекладу незнайомого тексту.
Дисципліна містить 4 кр. , загальною кількістю 144 год., 28 год. з яких складають практичні заняття в І триместрі, 28 год. – практичні заняття в ІІ триместрі, 12 год. – практичні заняття в ІІІ триместрі, 4 год. – консультацій, 74 год. відведено на СРС.
Структура навчальної дисципліни
№ з/п
Назви розділів та тем
В
сь ого го ди н
За формами занять, годин
Номер модулю
Форми контролю
Аудиторні
Само стійна робота студента лек цій ні
се м
ін ар сь кі
пр акт ич ні
лабо ра то рн
і ко нсу льта ції

І ТРИМЕСТР

1
Вступ. Алфавіт.
Вимова. Наголос.
2 2 усне опитуван ня
2
Граматичні категорії
іменника. Перша відміна іменників.
2 2 усне опитуван ня
3
Загальні відомості про граматичні категорії дієслова.
Час praesens indicativi activi.
2 2 усне опитуван ня

4
Друга відміна
іменників.
2 2 контро льна робота
5
Прикметники 1-2 відміни.
2 2 усне опитуван ня
6
Присвійні займенники.
2 1 усне опитуван ня, словнико вий диктант
7
Особові та зворотний займенники
2 2 усне опитуван ня
8
Час praesens indicativi passivi.
2 2 контро льна робота
9
Час imperfectum et futurum primum indicativi activi et passivi
2 2 усне опитуван ня
10
Дієслова, складні з дієсловом esse
2 2 усне опитуван ня
11
Вказівні займенники
2 1 контро льна робота
12
Третя відміна
іменників
2 2 усне опитуван ня, словнико вий диктант
13
Прикметники третьої відміни
2 2 усне опитуван ня
14
Називний відмінок третьої відміни
іменників
2 2 контро льна
робота
Разом:
54


28

2
26

2

ІІ ТРИМЕСТР

1
Дієприкметник теперішнього часу активного стану
2 2 усне опитуван ня
2
Основні форми дієслова. Час perfectum indicativi activi et passivi
2 2 усне опитуван ня
3
Типи утворення перфекта та супіна
2 2 контро льна робота
4
Дієприкметник минулого часу пасивного стану
2 2 усне опитуван ня
5
Час plusquam perfectum et futurum secundum indicativi activi et passivi
2 2 усне опитуван ня, словнико вий диктант
6
Відносний займенник qui, quae, quod
2 2 усне опитуван ня
7
Числівники
(кількісні, порядкові)
2 4 усне опитуван ня
8
Римські числівники, римський календар
2 2 усне опитуван ня, словнико вий диктант
9
Синтаксичний зворот аccusatives cum infinitivo
2 2 усне опитуван ня

10
Четверта відміна
іменників
2 2 контро льна робота
11
П’ята відміна
іменників
2 2 усне опитуван ня
12
Ступені порівняння прикметників
2 2 усне опитуван ня, словнико вий диктант
13
Прислівник, ступені порівняння прислівників
2 2 усне опитуван ня
Разом:
54


26


28ІІІ ТРИМЕСТР

1
Синтаксичний зворот nominativus cum infinitive.
Синтаксичний зворот ablativus absolutus
2 4 усне опитуван ня, словнико вий диктант
2
Герундій
(віддієслівний
іменник)
2 4 усне опитуван ня
3
Герундив
(віддієслівний прикметник)
2 4 усне опитуван ня, словнико вий диктант
4
Умовний спосіб.
Утворення часів кон’юнктива.
2 4 усне опитуван ня
5
Правило послідовності часів.
Підрядні речення зі
2 4 контро льна


Знання та навички: студенти повинні
Вивчаючи дисципліну «Латинська мова» студенти повинні:
- оволодіти знаннями щодо основних правил вимови та наголосу латинських слів; основного курсу латинської граматики; важливі правила морфології та синтаксису, що необхідно для правильного і свідомого розуміння текстів; опанувати лексичний мінімум
(близько 500 слів) та латинські крилаті вирази (100 виразів).
- сформувати уміння та виробити навички щодо читання та перекладу знайомих текстів без словника та текстів класичних авторів з римської літератури в оригіналі зі словником; визначення граматичних категорій різних частин мови; синтаксичного розбору складносурядних та складнопідрядних речень; використовувати латинські крилаті афоризми та формули у подальшій практичній та науковій діяльності.
Систему поточного і підсумкового контролю з навчальної дисципліни та вимоги і критерії щодо оцінювання успішності навчання студента за умов КМСОНП встановлює Регламент модульно- рейтингового контролю і оцінювання.
Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): На вивчення навчальної дисципліни відводиться 144 години / 4 кредита ECTS.
Види робіт: Основні форми аудиторної роботи: граматичний та синтаксичний аналіз речення; дослівний переклад навчального тексту, його літературну обробку; аналіз складу латинського слова. Основною формою самостійної роботи є закріплення вивченої лексики та граматичного матеріалу, а також розвиток навичок самостійного аналізу і перекладу незнайомого тексту.
Оцінювання:
Триместр
Форма контролю
Кількість заходів
Макс.оцінка кожної одиниці контролю
Вихідна форма контролю
І опитування контрольна робота словниковий диктант
3 4
2 5
10 5
Залік самостійна робота: переклад тексту
1 5 макс. кількість балів
70 30 сполучником ut (ne) робота
6
Підрядні речення часу, причини, допустові
2 4 усне опитуван ня, словнико вий диктант
Разом:
36


12

2
24

8
Разом за рік
144


66


70ІІ опитування контрольна робота словниковий диктант
4 2
3 5
15 5
Атестація самостійна робота: переклад тексту реферат
2 1
10 15 макс. кількість балів
100 100
ІІІ опитування контрольна робота словниковий диктант
3 1
3 5
15 5
Іспит самостійна робота: переклад тексту
1 10 макс. кількість балів
60 40
Викладач:
Воєхевич Аеліта Іванівна, старший викладач кафедри ТПП ЧНУ ім. Петра Могили.
Стаж педагогічної діяльності – 28 років. Кількість виданих наукових праць – близько 30.
Сфера наукових інтересів – лінгвістика, філологія, переклад, фразеологія.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал