Повідомлення на наукову тему у вченому зібранні, публічна лекціяСкачати 49.66 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації08.01.2017
Розмір49.66 Kb.
ТипРеферат

19 2.2. Основні різновиди наукової праці та вимоги до них
Доповідь
– повідомлення на наукову тему у вченому зібранні, публічна лекція.
Науковий
звіт – оформлена згідно з держстандартом наукова або науково-технічна інфо- рмація.
Реферат
– від латинського – refero – доношу, висловлюю – коротке викладення основних положень книги, вчення, наукової проблеми; доповідь на задану тему по визначених джерелах.
Реферати позначає стисле викладення змісту будь – якого питання або теми на підставі крити-
чного огляду інформації.
Реферати поділяються за формою по їх тематиці та цільовому призначенню на: літературні (оглядові); методичні;
інформаційні; біографічні;
інші.
Літературний
реферат – огляд літератури по обраній тематиці дослідження. У літера- турному рефераті важливо різнобічно та критично оглянути те, що зроблено попередніми дос- лідниками з обраної теми дослідження; привести ці наукові результати у певну систему; надати головні лінії розвитку явища та особливості.
Можна навести орієнтований план літературного реферату: a)
вступне слово про мету реферату; b)
теоретичне та прикладне значення теми дослідження; c)
дискусійні питання при визначені сутності явища або властивостей предмета дослі- дження; d)
нові наукові праці по темі дослідження; e)
нерозв’язані питання та їх наукове, соціальне та економічне значення.
Методичний
реферат – критичний огляд способів та прийомів вивчення об’єкта дослі- дження. Реферат методичного характеру доцільно оформлювати у плані порівняння викорис- тання прийомів та способів вирішення запланованого дослідження. Основна увага реферату зо- середжується на аналізі якості методів дослідження та отриманих результатів.
Орієнтований план методичного реферату виглядає таким чином: a)
основні задачі дослідження; b)
аналіз методів дослідження явища або об’єкта дослідження, що використовуються; c)
думка провідних дослідників про методи дослідження явища або предмета дослідження; d)
висновки та пропозиції по методу дослідження.
Тези
доповіді – друкуються з метою попереднього знайомства з головними положеннями доповіді. Тези доповіді друкують у наукових неперіодичних збірниках до початку конференції.
У тезах лаконічно – телеграфним способом дається наукова інформація про зміст доповіді. Об- сяг тез доповіді невеликий (0,5–1,5 сторінок друкованого тексту). Одна сторінка машинописно- го тексту це дві з половиною тисячі друкованих знаків.
У тезах позначають головну ідею а також деякі інші сторони питання. Іноді у тезах допо- віді надається центральна теза, біля якої формулюються інші. Тези доповіді можуть бути сфор-

20
мульовані у вигляді запитань та відповідей на них. В увідній тезі висвітлюють задачу обгово- рення теми, а у заключній – стислі висновки з повідомлення.
Доповідь
– повідомлення на наукову тему у вченому зібранні, публічна лекція. Доповіді роблять на конференціях та симпозіумах. Доповіді підрозділяються на пленарні, секційні, стен- дові. Доповіді друкуються у неперіодичних збірках, що містять підсумки конференції.
Пленарна
доповідь охоплює тематику конференції в цілому або присвячена одній з голо- вних тем конференції. Пленарні доповіді роблять провідні вчені, які мають великий міжнарод- ний авторитет серед фахівців, що досліджують дану проблему. Пленарні доповіді містять аналіз стану проблем та вказують шляхи подальшого розвитку науки, якій присвячена конференція, вони спрямовані на усіх учасників конференції. Доповідачі своїми пленарними доповідями за- дають загальний тон та головну направленість конференції.
Секційні
доповіді присвячені конкретним науковим проблемам, їх стану, шляхам та ме- тодам вирішення, містять отримані дослідниками результати. Секційні доповіді орієнтовані на вузьких фахівців, що досягли значних успіхів у конкретних наукових проблемах. Співвідношен- ня між пленарними доповідями і секційними повторює співвідношення між філософськими ка- тегоріями загального і часткового.
Стендові
доповіді мають за мету ознайомити усіх учасників конференції з окремими конкретними питаннями науки, що мають дискусійний характер і можуть зацікавити фахівців різного спрямування і викликати безпосереднє обговорення з автором доповіді.
Доповідь (наукова) або наукове повідомлення містить: (1) характеристику наукового та практичного значення теми; (2) нові наукові положення, які висуває автор доповіді; (3) висновки та пропозиції.
Стаття
– твір невеликого розміру у періодичному виданні або неперіодичному збірни- ку. Кількість надрукованих статей – головний формальний показник діяльності науковця. Рекор- дну кількість наукових робіт залишив після себе Леонард Ейлер – 850. Ще один рекорд нале- жить також всесвітнє відомому вченому Л. І. Мандельштаму – 49 наукових статей, надрукова- них як самостійно так і у співавторстві, одначе збірник наукових робіт професора Л. І. Манде- льштама, багато з яких не друкувались при житті автора, налічував п’ять томів.
Наукова стаття майже завжди має обмеження (8–10 сторінок друкованого тексту) і бажа- но містить менше графіків та інших ілюстрацій. Назва наукової статті повинна бути по можли- вості короткою, чіткою, відповідати її змісту.
Науковими, у відповідності до вимог ВАК України, вважаються статті, що мають такі не- обхідні елементи:

постановку проблеми у загальному вигляді та її зв`язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв`язання даної про- блеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної про- блеми, котрим присвячується означена стаття;

формулювання цілей статті (постановка завдання);

виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих науко- вих результатів;

висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
Збірник
наукових праць періодичне наукове видання, що містить науково-дослідні ма- теріали академічних, наукових установ, навчальних закладів або наукових товариств. Збірники наукових праць поділяються на звичайні та ваківські тобто такі, що включені до переліку ВАК.

21
ВАК України зараховує як публікації лише ті наукові праці, що надруковані у збірках, віднесе- них ВАК до фахових видань (ваківських збірників).
Науковий
журнал – періодичне тематичне наукове видання, що містить статті і матеріа- ли про теоретичні дослідження, а також матеріали прикладного характеру, призначені для нау- ковців.
Рецензія – стаття, у якій критично розглядається одно або більше наукових досліджень, виконано аналіз досліджень та оцінка викладеного матеріалу, відзив про дослідження і мотиво- ваний висновок.
Монографія – наукове видання, яке містить всебічне теоретичне дослідження однієї про- блеми або теми та належить одному або декільком авторам, що підтримують єдину точку зору.
Анотація – скорочена характеристика книги, статті, рукопису, у якій викладається голо- вний зміст а також відомості про те, кому призначений твір, яку ціль має інформація.
Препринт – наукове видання, що містить стислі головні наукові матеріали, отримані ав- тором, опубліковані до виходу видання, де наукові результати дослідження будуть надруковані повністю. Препринт дає можливість негайно повідомити світову науку про отримані результати
і підтвердити пріоритет автора.
Реферативний збірник – періодичне видання у вигляді збірника рефератів наукових ро- біт. Кожен реферативний збірник поділяється на розділи за науковими напрямками.
Експрес-інформація – реферативне видання, що вміщує розширені і зведені реферати найбільш актуальних закордонних наукових матеріалів, що потребують оперативного опові- щення.
Депонований рукопис – рукопис, якій має інтерес для вузького кола спеціалістів і не друкується у періодичному виданні а може бути висланий дослідникові на його замовлення.
Дипломна
робота – кваліфікаційна робота, що присвячена вирішенню задач організації
виробничо
-господарської діяльності (технічна підготовка, забезпечення функціонування, конт- роль) і управління (планування облік, аналіз, регулювання) організацією. Програми дипломних робіт регламентуються певними професійними функціями та задачами згідно з освітньо- кваліфікаційною характеристикою (ОКХ) відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів. Дипло- мна робота включає демонстраційний матеріал для доповіді на Державній екзаменаційній комі- сії (ДЕК) та пояснювальну записку. Демонстраційний матеріал дипломної роботи може бути графічним (на папері, фоліях тощо), електронним (відео матеріали, мультимедійні презентації тощо), натурним (моделі, макети, зразки виробів тощо). На демонстраційний матеріал диплом- ної роботи вимоги державних стандартів не поширюються.
Магістри виконують дипломну роботу дослідницького характеру.
Кваліфікаційна робота може бути комплексною (кафедральна, між кафедральна, міжву- зівська) і виконуватись декількома студентами. При оформленні результатів роботи кожен сту- дент оформлює власну пояснювальну записку, де обов’язково наводить інформацію про власну частину роботи, що здійснена при виконанні комплексної кваліфікаційної роботи.
Кваліфікаційна робота вважається реальною за виконанням однієї з умов:
- тема роботи запропонована підприємством, виконується в його інтересах, а результати роботи прийняті до реалізації;
- по темі роботи існують публікації автора, патент, рішення про публікацію, подана заявка на винахід;
- до роботи прикладені документи про впровадження результатів.

22
Дисертація
на здобуття наукового ступеня є кваліфікаційною науковою працею, вико- наною особисто у вигляді спеціально підготовленого рукопису або опублікованої монографії.
Вона містить висунуті автором для прилюдного захисту науково обґрунтовані теоретичні або експериментальні результати, наукові положення, а також характерна єдністю змісту і свідчить про особистий внесок здобувача в науку.
Дисертація
на здобуття наукового ступеня доктора наук є кваліфікаційною науковою працею обсягом основного тексту 11–13 авторських аркушів (для суспільних і гуманітарних на- ук – 15–17 авторських аркушів), оформлених відповідно до державного стандарту. Один автор- ський аркуш – 40 тисяч друкованих знаків.
Докторська дисертація повинна містити раніше не захищені наукові положення та отри- мані автором нові науково обґрунтовані результати у певній галузі науки, які у сукупності розв’язують важливу наукову або науково-прикладну проблему. Докторська дисертація може бути подана до захисту за однією або за двома спеціальностями однієї галузі науки,
Дисертація
на здобуття наукового ступеня кандидата наук є кваліфікаційною науко- вою працею обсягом основного тексту 4,5– 7 авторських аркушів (для суспільних і гуманітар- них наук 6,5 – 9 авторських аркушів), оформлених відповідно до державного стандарту.
Кандидатська дисертація повинна містити результати проведених автором досліджень та отримані автором нові науково обґрунтовані результати, які у сукупності розв’язують конкретне наукове завдання, що має істотне значення для певної галузі науки. Кандидатська дисертація може бути подана до захисту лише за однією спеціальністю.
Магістерська
робота наділена усіма ознаками, які притаманні науково-дослідницьким роботам взагалі, в тому числі і кандидатським та докторським дисертаціям. Водночас магістер- ську роботу характеризують багато ознак, які дозволяють виділити її в особливий вид наукового дослідження.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал