Постановка проблемиСкачати 73.87 Kb.
Дата конвертації03.03.2017
Розмір73.87 Kb.
УДК 001.102(082.22):620.9(477)
Енергетична галузь — пріоритетний напрям інноваційного розвитку України (за результатами моніторингу інформаційного масиву УРЖ «Джерело»)
Постановка проблеми

Енергетика сьогодні — основа економічного розвитку країни і міждержавних відносин. Для сучасної енергетики характерно, що очевидним стає факт вичерпності природних ресурсів нафти, газу та залежності від постачання газу Росією. За сформованою енергетичною ситуацією основними прерогативами енергетичної політики України визначено: реалізацію заходів щодо енергоефективності та енергозбереження наявних систем енергопостачання гідроенергетичної та ядерної енергетики; виконання проектів з диверсифікації шляхів і джерел постачання енергоносіїв. Пріоритетними стають направлення використання нетрадиційних джерел енергії, альтернативних палив і нових технологій, які провадять економію енергоресурсів [1].

Особливу відповідальність за вирішення питань розвитку вітчизняної енергетики покладено на наукові установи, що виконують моніторинг досліджень в енергетичній сфері. Службами реферування Українського реферативного журналу (УРЖ) «Джерело» для виявлення інноваційних напрямів здійснюється наукометричний аналіз публікаційної активності потоків видань з урахуванням публікацій у вітчизняних журналах, аналіз наукових зв’язків між авторами публікацій, результатів наукових розробок, текстів рефератів тощо. Дослідження інформаційного потоку цілеспрямованого галузевого призначення, наприклад потоку енергетичного спрямування, із застосуванням кількісних методів інформаційного аналізу дозволяє визначати вивченість проблем регіону та галузі, зокрема енергетики, в цілому та надати прогнозований супровід розвитку такого напряму.

Методику наукометричного аналізу, яка надає змогу реалізовувати ідеї періодичного моніторингу викладено у працях: Ю.Н. Климова [2], Л. Й. Костенко, Є. О. Копанєва [3], В.П. Рибачука [4]. Актуальною є задача періодичного дослідження за допомогою наукометричного аналізу створюваних інформаційних потоків в галузі вітчизняної енергетики. У даному дослідженні використано методику наукометричного аналізу до реферативних ресурсів УРЖ та реферативної бази даних (РБД) «Україніка наукова», яка практично здійснює ідеї моніторингу в галузі енергетики, використовуючи статистичний метод та метод підрахунку кількості публікацій.Метою дослідження є виявлення тенденцій розвитку енергетичної галузі України за допомогою наукометричного аналізу потоку науково-технічної інформації (НТІ) з питань енергетики на основі РБД «Україніка наукова». Об'єктом дослідження обрано вхідний потік НТІ наукових видань в галузі енергетики та вихідний потік даного масиву записів у реферативній БД "Україніка наукова". Результатом дослідження є формування динаміки публікаційної активності й кумулятивного розподілу публікацій.

Вирішення прикладних питань енергопостачання та енергозаощадження у суспільстві, техніці, промисловості вимагає інтеграції енергетики з кібернетикою, інформатикою, економікою, соціологією, іншими науками, які озброюють її надійними методами, дозволяють розробляти власні енергозберігаючі концепції. Енергозаощадження — необхідна умова для збереження та подальшого розвитку людства. Розвивати сприйняття, соціальну значимість, екологічне мислення в соціумі щодо формування поняття про значення енергозбереження в житті людини; виховання навиків екологічно безпечного стилю життя; звернення уваги до використання нетрадиційних, поновлюваних джерел енергій, економії енергії та енергоресурсів — ці задачі вирішує сучасна енергетика. Таке багатозначне завдання сучасної енергетики знаходить своє відображення у широкому видовому розподілу публікацій. Це монографії, книги, статті у множині різноманітних періодичних видань як провідних фахових з напряму енергетики так і суміжних.

Основу вхідного потоку наукових джерел з енергетики на 2015 р. у БД «Україніка наукова» складають майже триста періодичних українських видань, за кількістю статей у виданні деякі перевищують 1000. Проведено пошук видань за індексами рубрикатора з енергетики: З1 — Енергетика в цілому; З2 — Електроенергетика. Електротехніка; З3 — Теплоенергетика. Теплотехніка; З4 — Ядерна енергетика; З5 — Гідроенергетика; З6 — Інші галузі енергетики. Загальна кількість прореферованих документів понад 15 тис. Дослідження журнальної складової засвідчує концентрацію публікацій в сотні спеціалізованих журналах. Ядро таких фахових видань: «Технічна електродинаміка», «Праці Ін-ту електродинаміки НАН України», «Промислова теплотехніка», «Відновлювана енергетика», «Електромеханічні і енергозберігаючі системи», «Проблеми загальної енергетики», «Електромашинобудування та електрообладнання», «Термоелектрика», «Електротехніка та електроенергетика», «Энерготехнологии и ресурсосбережение», «Ядерна фізика та енергетика», «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика», «Енергетика: економіка, технології, екологія», «Нафтогазова енергетика» тощо. Багато і політематичних випусків, наприклад вісники вузів, в яких знаходиться також велика кількість статей з енергетики, які розпорошені за серіями видань наукових установ.

Цими дослідженнями були охоплені майже всі публікації. Видовий розподіл наукових джерел з енергетики виглядає наступним чином: статті з періодичних видань до 75 %, книги понад 15 %, автореферати дисертацій біля 10 %. Питання енергетики широко охоплює прилеглі галузі, це зумовлює розгортання міждисциплінарних досліджень.

Результатом дослідження вихідного потоку з енергетики у РБД є опрацьовування динаміки публікаційної активності, розрахунок кумулятивного числа публікацій та швидкості зростання кількості публікацій. За досліджуваний період 2003—2015 рр. кумулятивна кількість числа публікацій з енергетичних питань понад 12,5 тисяч записів. Щороку відбувається стале збільшення публікацій у БД, кількість публікацій з енергетичних питань у середньому збільшилась вдвічі порівняно з 2003 р., див. рис.1.

Рис.1 Діаграма динаміки публікаційної активності з напрямів енергетики та нетрадиційної енергетики


Виокремимо напрямок енергетики — альтернативна (нетрадіційна) енергетика (індекс З6 — інші галузі енергетики), де наповнення стрімке й кумулятивна кількість досягає понад тисячу записів, показовим був вже 2011 р., в який кількість публікацій з напрямку альтернативної енергетики у БД зросла майже в 6 разів порівняно з 2003 р. Як зазначалося в більш ранніх публікаціях для зіставлення динаміки публікаційної активності напрямку альтернативної енергетики з загальним масивом публікацій з енергетики підсумуємо швидкості зростання приросту кількості публікацій за досліджуваний період: V∆t = 1,65 для загального масиву з енергетики та V∆t = 3,72 для масиву з альтернативної енергетики [5]. Для альтернативної енергетики швидкість зростання кількості публікацій V∆t визначає стрімкий приріст кількості публікацій, бо його більше значення на певному відрізку часу відповідає прискоренню темпів зростання публікацій і є ознакою перспективності й визначає інноваційний напрям.

Оскільки актуальний науковий напрямок характеризується експоненціальним ростом числа публікацій, було проведено дослідження відповідності росту числа публікацій з альтернативної енергетики експоненціальному закону. Для напрямку нетрадиційної енергетики зроблено кумулятивний розподіл публікацій та апроксимація комулянти за експоненціальною функцією з коефіцієнтом кореляції 0,9. Прогнозування публікаційної активності описується експоненціальною моделлю на визначеному часовому інтервалі 12 років і передбачає швидке подальше зростання публікаційної активності, що обумовлює перспективний напрямок наукового знання.

Рис.2 Діаграма кумулятивного розподілу публікацій нетрадиційної енергетики


Моніторинг реферативних ресурсів БД “Україніка наукова” потоку НТІ з енергетики викриває пріоритет напрямку — альтернативна енергетика. Вагомою частиною нетрадиційної (альтернативної) енергетики є відновлювана енергетика — енергетична галузь, що спеціалізується на одержанні та використанні енергії з відновлюваних джерел. До відновлюваних джерел енергії належать періодичні або сталі потоки енергії, що розповсюджуються в природі та обмежені лише стабільністю Землі, як космопланетарного елемента. Це — променева енергія Сонця, вітрова енергія, природна теплова енергія, знайома всім гідроенергія тощо. Подолання сучасних і запобігання ймовірним екологічним кризам не можливі без застосування новітніх екобіотехнологій біоенергетики, як різновиду нетрадиційної енергетики. Це новітні екотехнології для очищення стічних вод, біосорбції важких металів зі стоків, знешкодження небезпечних газових викидів, збагачення повітря киснем, використання перспективних засобів знешкодження твердих і рідких промислових відходів, біодеградації пестицидів та інсектицидів тощо. Можна прогнозувати, що нетрадиційна енергетика — має глобальну перспективу для подальшого успішного розвитку людства.

Висновки

У процесі вивчення потоку НТІ з напряму «Енергетика» опрацьовано періодичні видання в яких публікується найбільша кількість статей й виокремлено 14 провідних фахових видань з енергетики, виявлено зростання потоку публікацій з енергетики, його концентрація у технічних розділах (12,5 тис. записів) та розпорошення по міждисциплінарним темам, що виказують понад 300 видань та безліч статей у політематичних випусках. Досліджено, що найбільшу кількість публікацій з напряму “Енергетика” надруковано в періодичних та продовжуваних виданнях.

На основі моніторингу реферативних ресурсів БД “Україніка наукова” за 2003–2015 рр. потоку НТІ з енергетики викрито пріоритет напрямку —. альтернативна енергетика Аргументовано перспективність інноваційних напрямків нетрадиційної енергетики: вітроенергетика, геліоенергетика, геоенергетика та біоенергетика.

Вбачається доцільним проводити популяризацію ресурсу РБД «Україніка наукова» з метою її використання науковцями для вирішення нагальних енергетичних й екологічних проблем та визначення напрямів розвитку окремих галузей.


Літ-ра:

1. Енергетична стратегія України на період до 2030 року — [електронний ресурс].— Режим доступу: http://eircenter.com/ua-analiitika/energetichna-strategiya-ukrayini-na-period-do-2030-r-proekt/

2. Климов Ю. Н. Системная методология исследования реальных потоков научно-технической информации в среде мирового информационного пространства: дис... докт. техн. наук "Информационные системы и процессы, правовые аспекты информатики". — М., 2009. — 237 с.

3. Костенко Л. Й. Наукова періодика України та бібліометричні дослідження [монографія] / Л. Й. Костенко, О. І. Жабін, Є. О. Копанєва, Т. В. Симоненко; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К., 2014. — 212 с.4. Рибачук В.П. Методологічні проблеми застосування наукометричного аналізу при прогнозуванні напрямків науково-технологічного прогресу / В.П. Рибачук // Наука та наукознавство. — 2012. — № 1. — С. 36–45.

5. Кириленко С.Е. Наукометричний аналіз науково-технічної інформації з питань енергетики на основі реферативної бази даних “Україніка наукова”/ С.Е. Кириленко // Наук. пр. Нац. бібліотеки України імені В. І. Вернадського – 2015. – Вип. 42. – С. 233-248.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал