Посібник для вчителяPdf просмотр
Сторінка1/20
Дата конвертації24.03.2017
Розмір2.28 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Посібник для вчителя

Посібник для вчителя було розроблено Регіональним екологічним центром для Центральної та Східної Європи у співпраці із низкою болгарських,
угорських, польських, російських і українських фахівців у галузі освіти і
охорони навколишнього середовища. Це — частина екологічного освітнього проекту «Зелений пакет», розробку якого в Україні було підтримано
Міністерством освіти і науки України за сприяння Координатора проектів
Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) в Україні.
Розповсюдження інформації та доступ до матеріалів «Зеленого пакета»
є безоплатними.
Автори планів уроків:
Гонората Вашкевіч (Honorata Waszkiewicz)
I
Анна
Гайєр (Anna Gajer)
I
Жустіна Джеджеєвська (Justyna Jedrzejewska)
I
Барбара Дедуш (Barbara Dedusz)
I
Андраш Кері (Andras Keri)
I
Ізабела
Майструк (Izabela Majstruk)
I
Атанаска Маргарітіва (Atanaska Margaritiva)
I
Клімент Мінджов (Kliment Mindjov)
I
Тетяна Мітєва (Tatyana Miteva)
I
Малгожата Подканська (Malgorzata Podkanska)
I
Олена Пащенко
I
Марія
Піргова (Maria Pirgova)
I
Ольга Пруцакова
I
Наталія Пустовіт
I
Єжи
Садовські (Jerzy Sadowski)
I
Мірослава Слівка (Miroslawa Sliwka)
I
Юдіт
Хеслені Сасне (Judit Heszlenyi Szaszane)
I
Анна Талік (Anna Talik)
I
Тетяна
Тимочко
I
Ірина Травіна
I
Єлена Ушева (Elena Usheva)
I
Малгожата
Цидейко (Malgorzata Cydeyko)
I
Агнеш Бодді Шрот (Agnes Bodi Schroth)
I
Анна Шиндлер (Anna Schindler)
I
Яцек Шиндлер (Jacek Schindler)
I
Андрій Щербаков
Учасники експертної групи з адаптації урочних планів:
Аліна Севастюк
I
Геннадій Марушевський
I
Леонід Фірсов
I
Олександр Васенко
I
Олена
Пащенко
I
Сергій Степаненко
Автор дилем: Роберт Аткінсон (Robert Atkinson)
Переклад українською мовою: Центр перекладів «ТРІС»
Літературне редагування та коректура:
Наталія Максименко
I
Аліна
Севастюк
I
Ярослав Юрцаба
I
Ірина Буценко
Ілюстрації: Ласло Фалвой (Laszlo Falvay)
I
Неллі Марінова (Nelly
Marinova)
I
Стоян Ніколов (Stoyan Nikolov)
Дизайн: Сільвіа Мадяр (Sylvia Magyar)
Управління проектом: Клімент Мінджов
I
Ярослав Юрцаба
Для декількох частин книги, матеріали та інформація були взяті з таких публікацій:
I
«Зв’язки», керівництво для викладачів, ECO Education, Сент-Пол,
Міннесота, США.
I
Програма Зеленої школи, Центр екологічної освіти, Пасіфік-
Палісадес, Каліфорнія, США.
I
Навколишнє середовище і засоби розробки програм — глобальна перспектива, Visual Inform, А.С., Осло, Норвегія.
I
Стан світу, Лестер Браун, Звіти Інституту світового спостереження,
1995-2000.
I
101 ідея для екологічної діяльності, «Позичена природа», Болгарія, 2000.
I
«Жаба і Бик», «Позичена природа і жива Земля», Велика Британія, 1999.
I
«Турбота про наше майбутнє», Заходи для навколишнього середовища в Європі, Європейська Комісія, 1999.
I
Довкілля Європи: Оцінка, Європейське екологічне агентство, 1995.
I
Довкілля Європи: Друга оцінка, Європейське екологічне агентство, 1998.
I
Навколишнє середовище в Євросоюзі на рубежі століття,
Європейське екологічне агентство, 1999.
I
Життя в навколишньому середовищі, дев'яте видання, Дж. Тайлер
Міллер-молодший, 1996.
I
Екологічна енциклопедія: У 3 т. / Редколегія: А. В. Толстоухов
(головний редактор) та ін. — К.: ТОВ «Центр екологічної освіти та
інформації», 2006-2008.
I
Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Серія «Стан навколишнього середовища». — К.: ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації»,
2004-2009.
I
Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Серія «Екологічна освіта та виховання». — К.: ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації»,
2004-2009.
I
Довкілля Європи: Четверта оцінка, Європейське екологічне агентство,
Копенгаген, 2007.
I
Трансграничное диагностическое исследование бассейна реки
Днестр. – Проект ОБСЕ/ЕЭК ООН «Трансграничное сотрудничество и устойчивое управление бассейном реки Днестр», 2005.
I
Антуан де Сент-Екзюпері «Маленький принц»/ Переклад з французької Леоніда Кононовича. — Львів: Кальварія, 2009.
Посібник рекомендовано Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах України (Наказ
Міністерства освіти і науки України від 07.12.2009 року № 1/11-9999)
Віддруковано: ТОВ «Видавничий будинок «Аванпост-Прим», Київ, вул.
Сурикова, 3, корпус 3. Свідоцтво ДК №1062 від 25.09.2002р.
Підписано до друку 21.12.09. Замовлення 21.12.09. Формат 60х84/8.
Папір офсетний. Гарнітура URW Classico Cyrillic. Друк офсетний. Наклад
6 500 прим.
ISBN 978-966-8571-81-7
© Регіональний екологічний центр для Центральної та Східної Європи, 2010

1
Зміст
Передмова
2
Подяка
6
Як користуватися посібником
7
Компоненти довкілля
9
Повітря
11
Вода
17
Ґрунт
29
Біологічне різноманіття
34
Зовнішні загрози
77
Урбанізація
79
Шум
86
Відходи
92
Хімікати
110
Діяльність людини
115
Енергетика
117
Транспорт
133
Промисловість
144
Сільське господарство
149
Лісове господарство
164
Туризм
170
Глобальні виклики
177
Зміна клімату
179
Руйнування озонового шару
185
Підкислення
191
Моря і океани
195
Цінності
201
Суспільство споживання
203
Здоров’я та довкілля
227
Права громадян
244
Наша Земля в майбутньому
249
Урочні плани (огляд)
256

2
Передмова
I
Екологічна освіта — це першочерговий фактор безпеки навколишнього природного середовища. Людський вплив на довкілля з кожним роком стає все більш відчутним
і у багатьох випадках його дія порушує хитку рівновагу в природі.
Культура поведінки взагалі та екологічна культура зокрема залежать від багатьох чинників,
серед яких одним із головних є екологічна освіта та усвідомлення наслідків недбалого ставлення до довкілля.
Координатор проектів ОБСЄ в Україні зокрема виходить з того, що питання безпеки треба розглядати комплексно та враховувати всі її аспекти, в тому числі, завчасно попереджувати можливі загрози або ризики. Тому саме екологічній освіті сьогодні
належить провідне місце серед ключових засад створення фундаменту екологічної
безпеки України.
Кінцева мета такої освіти полягає в наданні можливості зрозуміти складний характер навколишнього середовища і необхідності для всіх країн розвиватися таким чином,
щоб це узгоджувалося з потребами та умовами розвитку довкілля. Така освіта повинна також сприяти усвідомленню людством економічної, політичної та екологічної
взаємозалежності сучасного світу, допомагати підвищити почуття відповідальності
кожного. Це повинно стати передумовою для попередження та розв’язання серйозних проблем навколишнього середовища у глобальному сенсі.
Запровадження Координатором проектів ОБСЄ в Україні «зелених стандартів» в освіті
шляхом створення інноваційного навчального комплексу «Зелений пакет» спрямовано,
в першу чергу, на формування виваженого еко-центристського світогляду у дітей завдяки отриманню глибоких і міцних екологічних знань. Ретельно підібрані матеріали сприятимуть формуванню у школярів цілісного уявлення про біосферу, розумінню органічного взаємозв’язку і єдності людства і навколишнього середовища, ролі довкілля у житті людини
і суспільства, необхідності охорони природи та раціонального використання ресурсів,
виховання особистої відповідальності за стан навколишнього середовища.
Любомир Копай
Координатор проектів ОБСЄ в Україні
I
Питання освіти і залучення молодого покоління до прийняття викликів та пошуків шляхів становлення сталого розвитку стали надзвичайно важливими. Регіональний екологічний центр (РЕЦ) розробив мультимедійний навчальний комплекс «Зелений пакет», який розповсюдив в 15 країнах. Цей посібник вперше було представлено в Польщі у 2002 році.
На даний момент більше 22 тисяч вчителів пройшли підготовку з користування
«Зеленим пакетом», понад 2,3 мільйони школярів застосовують його в навчанні.
Все це стало можливим завдяки підтримці і внескам урядових організацій, вчителів,
громадських організацій та представників приватного сектору.
Політичний процес «Навколишнє середовище для Європи» надихнув на створення навчальних матеріалів «Зеленого пакету», в яких концепція сталого розвитку подається в контексті демократизації Центральної і Східної Європи. Концепція «Зеленого пакета»
полягає в представленні глобального, європейського і національного аспектів, сучасних загроз навколишньому середовищу і викликів суспільству. Вивчення і краще розуміння цих загроз і викликів є ключовим моментом у справі впровадження сталого способу життя для європейських громадян в у майбутньому і впливу на формування європейських пріоритетів. «Зелений пакет» може стати першим помічником для вчителів і учнів на цьому шляху.
Марта Сігеті Боніферт
Виконавчий директор, Регіональний екологічний центр

3
I
У вирішенні екологічних проблем та створенні основи безпечного розвитку України визначальним є формування екологічної свідомості, культури і цілісного екологічного світогляду. Запорукою успішного досягнення цієї мети є впровадження в навчальний процес,
спочатку в дитячому садочку, а потім й у школі, ефективних методів екологічної освіти.
Екологічна освіта і виховання є одними з пріоритетних напрямів державної політики,
яку Мінприроди України втілює у життя.
У цьому сенсі своєчасними є підготовка і видання навчального посібника «Зелений пакет»
як практичного заходу у справі екологічної освіти населення України, що свідчить про ще один крок України у справі інтеграції країни у міжнародне та європейське співтовариства.
Д.С. Гурський
Заступник Міністра охорони навколишнього природного середовища України
I
Проблеми раціонального використання ресурсів, ознайомлення з найкращою практикою ефективного використання природних ресурсів у різних країнах світу, застосування сучасних національних та регіональних технологій, способів і методів підтримання природного балансу, пошук найбільш ефективних шляхів зменшення викидів парникових газів,
а отже і боротьба з глобальним потеплінням відокремлюються в життєво важливий блок завдань, реалізація яких постала перед освітянами.
Навчально-методичний комплекс «Зелений пакет», як мультимедійний засіб впровадження екологічної освіти та освіти задля сталого розвитку в умовах ХХІ сторіччя, є надзвичайно актуальним і доречним з огляду на ті обставини, що в рамках проекту «Зелений пакет —
Україна» проводиться інтеграція українського контексту до компонентів навчальних матеріалів та поетапне виготовлення компонентів з подальшим розповсюдженням у загальноосвітніх навчальних закладах України.
«Зелений пакет» сприяє активному залученню учнівської молоді до чи не найголовнішого завдання сьогодення — екологічної освіти та освіти задля сталого розвитку, адже проблема збереження довкілля стосується кожного жителя Планети.
В.В. Вербицький
Доктор педагогічних наук, директор
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
Міністерство освіти і науки України
I
Головна ідея навчального продукту «Зелений пакет» мені сподобалася своєю простотою. Лейтмотив видання — формувати активне сприйняття проблем охорони довкілля, підкреслюючи роль особистості. Саме усвідомлення того незаперечного факту,
що кожен з нас, а не якісь абстрактні люди, може впливати на збереження рівноваги в природі, повинно стати рушійною силою зміни ментальності людей.
Люди повинні відчувати відповідальність за майбутнє нашої планети. Екологічна ситуація,
яка склалася у світі, спонукає до швидкої перебудови мислення людства і кожної
конкретної людини, формування екологічної свідомості та екологічної культури.
Навчальний комплект «Зелений пакет — Україна» слугуватиме цій благородній справі.
Oлег Скрипка
Музикант, засновник фестивалю «Країна мрій», організатор «Зеленої толоки»

I
Вперше я познайомився з матеріали мультимедійного комплекту «Зелений пакет»
у 2004 році під час великої міжнародної конференції. Філософія продукту здалася мені
надзвичайно актуальною. Квінтесенція «Зеленого пакета» полягає у формуванні активного екоцентристського світогляду, усвідомленні того, що кожен з нас несе персональну відповідальність за збереження планети. Ця проста та водночас багатогранна ідея робить навчальний продукт надзвичайно дієвим освітянським інструментом.
Я часто думаю про відповідальність кожного за майбутнє нашої планети. Ми всі повинні
бути свідомі того, що ресурси планети Земля не є безмежними. Складна екологічна ситуація, що склалася у світі, вимагає від нас діяти вже зараз та відмовитися від ментальності споживача, що формувалася століттями. Маю щирі сподівання,
що «Зелений пакет» в Україні стане каталізатором ментальних змін та серйозним внеском до формування екологічної культури населення.
Ярослав Юрцаба
Національний менеджер проектів, керівник проекту «Зелений пакет — Україна»
Координатора проектів ОБСЄ в Україні
I
На початку ХХI століття ми стали свідками глобальних екологічних проблем. Нові реалії
змусили людство виробити принципово новий підхід до подолання глобальних проблем,
який отримав назву концепція збалансованого (сталого) розвитку. Її сутність —
узгодження економічного, екологічного та людського розвитку з тим, щоб якість та безпека життя людей не зменшувалися, не погіршувався стан довкілля та відбувався соціальний прогрес з урахуванням потреб кожної людини.
Україна потребує збалансованого (сталого) розвитку, який передбачає підвищення економічної ефективності ключових секторів економіки: промисловості, енергетики,
транспорту, сільського та комунального господарства. Економічне зростання має
супроводжуватись зменшенням використання природних ресурсів і енергії та тиску на довкілля. Збалансований (сталий) розвиток також створить умови для переходу до нового стилю життя, нової моделі споживання, за яких зменшуватиметься негативний вплив на людину та природу.
У подоланні сучасної глобальної екологічної кризи визначальним є формування екологічної свідомості, культури і цілісного екологічного світосприйняття.
Згідно з «Концепцією екологічної освіти України», пріоритетними для України
є професійна екологічна підготовка, екологізація навчальних дисциплін, безперервна екологічна освіта і екологічне просвітництво. Освітня та виховна діяльність громадських організацій націлена на набуття знань і навичок, що сприяють формуванню екологічно свідомого суспільства, нового природоохоронного світогляду, позицій та цінностей.
Розроблені матеріали навчально-методичного комплексу «Зелений пакет» сприяють формуванню цілісних екологічних знань і мислення людини та у повній мірі відповідають завданням розвитку, який є соціально бажаним, економічно життєздатним та екологічно збалансованим.
Тетяна Тимочко
Перший заступник голови Всеукраїнської екологічної ліги
4

I
Ми можемо і повинні зберегти Землю — наш спільний дім. Вірю, що матеріали
«Зеленого пакета» викличуть щире бажання діяти разом та зробити щось корисне для довкілля — вдома чи в школі, в невеличкому селищі або великому місті.
«Зелений пакет» — своєрідний компас, який допоможе приймати важливі рішення,
вкаже на цінносні орієнтири, корисний інструмент, який розвиватиме змалечку відповідальне ставлення до довкілля.
Аліна Севастюк експерт робочої групи з адаптації «Зеленого пакета»
I
«Зелений пакет» допоможе українським школярам краще зрозуміти багатогранність світу та вплив власних дій, бажань і уподобань на довкілля. Я мав за честь приймати участь в адаптації «Зеленого пакета» для України у складі надзвичайно фахової групи експертів під проводом ОБСЄ.
Леонід Фірсов експерт робочої групи з адаптації «Зеленого пакета»
I
Українська версія, на мій погляд, дозволяє адаптувати до наявних національних умов стандартну версію навчальних матеріалів, вже впроваджених у багатьох країнах.
Впевнений, що мультимедійні навчальні матеріали, розроблені для середньої школи,
допоможуть учням усвідомити себе частиною Природи, а також зрозуміти, що вплив на довкілля є впливом на кожного з них. І, головне, що вони спроможні попереджувати негативні впливи та жити у гармонії з природними екосистемами, які є cкладовою частиною біорізноманіття планети Земля.
Олександр Васенко експерт робочої групи з адаптації «Зеленого пакета»
I
Ми дуже раді, що матеріали «Зеленого пакета» видано українською мовою і містять багато інформації про довкілля України та шляхи розв’язання екологічних проблем.
Ми виховуємо людину з новим, екологічним світоглядом.Тому такий комплекс методичних матеріалів, безперечно, буде популярним у педагогів-практиків.
А українським учням, гадаємо, важко буде відірватись від цікавих завдань,
ігор та гри «Дилеми». Бажаємо захоплюючого навчання та нових екологічних знань,
без яких неможливо зробити Землю прекрасною!
Олена Пащенко експерт робочої групи з адаптації «Зеленого пакета»
5

6
I
Розробка «Зеленого пакета» стала можливою завдяки співпраці і добрій волі багатьох людей і організацій, які взяли участь у підготовці його змісту.
I
Щиро дякуємо українським експертам Аліні Севастюк, Володимиру Ульянову, Геннадію
Марушевському, Леоніду Фірсову, Олександру Васенко, Олені Пащенко, Сергію
Степаненко за здійснення адаптації та підготовки української версії навчальних матеріалів
«Зелений пакет». Окрема подяка співробітникам Координатора проектів ОБСЄ в Україні
національному менеджеру проектів Ярославу Юрцабі та асистенту проектів Ірині Буценко за сприяння в підготовці видання.
I
Також хочемо подякувати Ласло Фалвой (Угорщина), Неллі Маріновій (Болгарія),
Стояну Ніколову (Болгарія), чиї ілюстрації допомогли у візуалізації нашої стурбованості
та формуванні послань користувачам «Зеленого пакета».
I
Висловлюємо найщирішу вдячність за надані фільми для відеоколекції «Зеленого пакета».

Всеукраїнській дитячій спілці «Екологічна варта»;

Всеукраїнській екологічній лізі;

Міжнародній благодійній організації «Інформаційний центр «Зелене досьє»;

«Телевіжн Траст фор Енвайронмент» (TVE-International) — за цінні освітні фільми
«Eden Shorts» та відеокліпи, що були використані для записів на відеокасетах
і компакт-дисках (CD-ROM);

Асоціації «Еко-ідея» (Польща) — за цікаві освітні серії фільмів «Більше або краще»;

Асоціації «Позичена природа» (Болгарія) — за їх чудові відеоматеріали»;

Ресурсному центру, що є компонентом програми Інституту довкілля та гігієни праці
(EOHSI), Школі громадського здоров’я Університету медицини та стоматології
Нью-Джерсі (UMDNJ-SPH);

Всесвітній Фонд Природи (WWF — World Wild Fund for Nature) — за цікаві фільми;

Доценту кафедри фізичної географії та геоекології географічного факультету Київського національнго університету імені Тараса Шевченка Валерію Петровичу Михайленку.
I
Ми щиро вдячні Міністерству освіти і науки України за сприяння в процесі адаптації
та підготовки до друку посібника для вчителя «Зелений пакет».
Дякуємо!
Подяка

7
Цей посібник є частиною «Зеленого пакета» і призначений, насамперед, для вчителів та учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів. Його можна викристовувати також на інших рівнях освіти. Він зосереджує увагу на окремих аспектах захисту довкілля.
Цей посібник рекомендовано використовувати разом з іншими компонентами
«Зеленого пакета»: відеоматеріалами, компакт-диском і грою «Дилеми».
Посібник складається з п’яти розділів:
I
Екологічні компоненти — повітря, вода, ґрунт та біологічне різноманіття;
I
Зовнішні загрози — урбанізація, шум, відходи та хімікати;
I
Діяльність людини — енергетика, транспорт, промисловість, сільське господарство,
лісництво та туризм;
I
Глобальні виклики — зміна клімату, руйнування озонового шару, підкислення,
моря і океани;
I
Цінності — етика і цінності споживацької ідеології, здоров’я людини та навколишнього середовища, права громадян та відповідальність за Землю в майбутньому.
Кожній екологічній темі відповідає один або кілька урочних планів. Плани побудовані
таким чином, щоб надати користувачам інформацію про основні поняття, відповідні
предмети, необхідні матеріали, час і місце, цілі та методологію. У вступі до кожного урочного плана подано основну інформацію за темою, рекомендації щодо пошуку додаткової інформації у відповідному розділі на компакт-диску.
Ці пункти формують основу планів уроку, мають орієнтовний, а не обов’язковий характер.
Вони призначені для стимулювання уяви вчителя і створення завдань і подій, подібних до запропонованих в залежності від конкретних потреб та здібностей учнів.
В кожному урочному плані вчитель може знайти Завдання для учнів (інформацію, схеми,
вправи), зробити з них копії та роздати перед початком уроку.
Наприкінці цього посібника подано таблицю, в якій узагальнено інформацію про всі теми,
урочні плани та їхню відповідність шкільним дисциплінам, рекомендовані фільми з відеоколекції «Зеленого пакета».
У посібнику підкреслено важливість формування нових цінностей в учнів та встановлення нової моделі поведінки у школі, вдома та в суспільстві, а не просте накопичення знань за конкретними екологічними напрямками. У цьому контексті учні з учителями є,
насамперед, партнерами в запровадженні різних заходів, обговоренні проблем,
у рольових іграх та процесі прийняття рішень. Через учителів і учнів головні послання посібника адресуються також членам кожної родини і суспільства.
Клімент Мінджов
Регіональний екологічний центр для Центральної та Східної Європи
Як користуватися посібником

Повітря
Вода
Компоненти довкілля
Ґрунт
Біологічне різноманіття

Повітря
Якість повітря
11
ВІДЕОМАТЕРІАЛИ ДО РОЗДІЛУ
Наше повітря
Як зберегти чистоту повітря
Спільні рішення
Вода
Вода — джерело життя
17
ВІДЕОМАТЕРІАЛИ ДО РОЗДІЛУ
Прісна вода
Як економити воду
Ґрунт
Земля — наше багатство
29
ВІДЕОМАТЕРІАЛИ ДО РОЗДІЛУ
Ґрунт — наше багатство
Біологічне різноманіття
Вони повинні жити
34
Біорізноманіття у заплаві річки
38
Скарби лісу
50
Життя на луках
58
Чи одні ми у великому місті?
68
ВІДЕОМАТЕРІАЛИ ДО РОЗДІЛУ
Біорізноманіття та зникнення видів
Час спливає
Завдання для учнів
Атмосфера
16
Морська та прісна вода
25
Як економити воду вдома
26
Етапи очищення стічних вод
28
Стан водного біорізноманіття
41
Якість води
44
Рослинне різноманіття на річці
45
Різноманіття тварин біля річки
47
Вплив людини
49
Різноманіття лісових рослин
54
Екологічні фактори
55
Різноманіття лісових тварин
56
Вплив людини на ліси
57
«Вжиття заходів»
62
Важливі фактори
64
Рослинне різноманіття луків
65
Тваринне різноманіття луків
66
Вплив людини на луки
67
Стан міського середовища
72
Стан міського біорізноманіття
74
Біорізноманіття вдома
75

11 1
Якість повітря
Повітря
Вступ
Повітря — це суміш азоту, кисню, вуглекислого газу (CO
2
) та деяких інертних газів.
Воно також містить різну кількість водяного пару. Повітря може містити у своєму складі
численні домішки, в тому числі і шкідливі речовини: природні, такі як вулканічний попіл,
та забруднювальні, що є результатом людської діяльності.
Слід звернути увагу на те, що під впливом господарської діяльності за останні роки атмосферне повітря забруднювалося дуже інтенсивно, тому основна увага у більшості


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал