Порядок деннийСторінка18/28
Дата конвертації23.12.2016
Розмір3.21 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   28

2.2 Загальна характеристика проблеми,

на розв’язання якої спрямована Програма
Соціальне самопочуття молоді є одним з головних показників розвитку суспільства. Для того, щоб формування молоді відбувалося адекватно суспільним процесам, необхідно визначити її роль і місце в суспільстві, з’ясувати її проблеми. Серед них є традиційні – кохання, дружба, пошуки сенсу життя, створення сім’ї тощо. Вирішення багатьох проблем залежить від факторів соціального життя. Не менш актуальними є здоров’я, освіта молоді, спілкування її з дорослими й однолітками. Актуальним є питання постійного скорочення питомої ваги молоді щодо всього населення. В Україні за останні десять років її кількість знизилася з 22 до 20 %. За всіма прогнозами, ця тенденція триватиме і надалі.

Одним із пріоритетних завдань міських органів виконавчої влади щодо забезпечення розвитку економіки, відкритого суспільства, інтеграції України до світової спільноти є вдосконалення роботи з основних напрямів реалізації державної молодіжної політики, забезпечення повноцінної роботи з молоддю.

Протягом останніх двадцяти років сформовано законодавчу базу з питань соціального становлення та розвитку молоді, утворено центральні і місцеві органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізацію державної молодіжної політики, створено мережу установ і закладів для молоді, розроблено та забезпечено виконання державних і регіональних молодіжних програм, запроваджено механізм підтримки молодіжного руху та різних категорій молоді тощо.

Питання суті молоді як великої соціально-демографічної групи, характеру і особливостей молодіжного руху має велике як теоретичне, так і практичне значення, бо дає змогу, з одного боку, створити умови для саморозвитку і самореалізації молоді, а з іншого, – включити молодь у всі суспільні процеси з метою прогресивного поступу суспільства вперед.

Державна молодіжна політика значною мірою реалізуються через саму молодь, молодіжний рух, молодіжні організації та об’єднання в результаті відповідної їх діяльності. При цьому молодь ніколи не була, не є і не може бути однорідною. Вона різниться за рівнем освіти, професійної підготовки, ціннісних орієнтацій, соціальної активності, участі у політичних та інших суспільних процесах.

Як специфічна соціально-демографічна група суспільства, молодь характеризується не лише віковими ознаками, але й місцем, яке вона посідає у соціальній структурі суспільства, особливостями соціального становлення та розвитку. Саме тому постає питання про молодь як суб’єкт суспільних перетворень, а звідси – і про саме цю вихідну позицію у формуванні державної молодіжної політики.

Найтяжчим спадком останніх років стало те, що в умовах ринкової трансформації значна частина молоді втратила життєві та моральні орієнтири. Головним ідеалом став культ „легких грошей”, культ розваг та безтурботного життя. Покоління 80-років отримало такий негативний досвід спілкування зі світом, якого ніколи ще не було і не буде у інших поколінь.

Як не прикро, для багатьох молодих людей історія України – це мимоволі (чи навмисне) насаджувана історія державної недолугості, історія помилок та національного приниження.

На сьогодні в Україні більш, як півмільйона дітей та підлітків регулярно вживають алкогольні напої. За скромними підрахунками медиків серед нинішніх 17-річних у близькому майбутньому з'явиться майже 100 тисяч потенційних алкоголіків. Цигарки у школі – звичне явище. 75 % хлопців-старшокласників регулярно палять цигарки. За цією шкідливою звичкою (а значить за рівнем шкоди здоров'ю) ми вже займаємо перше місце в Європі та 11-е в світі.

Другим українським Чорнобилем стали ВІЛ-СНІД та наркоманія, як дві нерозривно пов'язані проблеми. За різними оцінками в Україні від 116 тисяч (дані МВС) до 2-х мільйонів споживачів наркотиків (дані міжнародних дослідників). Маємо найвищі у Європі темпи зростання наркозалежних (майже 1 відсоток на рік) та ВІЛ-інфекції серед європейських країн.Отже, проблеми, на розв’язання яких спрямовано Програму:

незалученість до здорового способу життя переважної частини молоді;

низький рівень зайнятості молоді на ринку праці за обраною професією;

повільні темпи розвитку молодіжного підприємництва;

низький рівень залученості молоді до неформальної освіти;

несистемний характер формування патріотизму й громадянськості молоді;

відсутність сталої тенденції зниження рівня молодіжної злочинності;

відсутність ефективного механізму формування й реалізації молодіжної політики на засадах громадянського суспільства;

слабка інтегрованість української молоді у європейське молодіжне співтовариство.

Характер зазначених проблем свідчить про високий ступінь їх взаємної обумовленості і визначає нагальну необхідність фахової підготовки та затвердження Обухівської міської цільової програми розвитку молодіжної політики, фізичної культури і спорту,
на 2016-2020 роки.
2.3 Мета Програми
Метою Програми є створення системи правових та соціально-економічних умов для ефективної соціалізації та самореалізації молоді, забезпечення всебічної підтримки та розвитку її громадської активності, реалізації інтелектуального, фізичного, творчого потенціалу молоді, формування патріота і громадянина.
2.4 Шляхи і засоби розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування, строки виконання Програми
Для ефективної соціалізації та самореалізації молоді необхідно забезпечити реалізацію виваженої державної молодіжної політики та участь молоді у розбудові громадянського суспільства та демократичної держави, а також залучення організацій, що мають досвід роботи з молоддю.

Для розв’язання проблеми необхідно провести ряд інформаційних та організаційних заходів, що дасть змогу впровадити ефективний механізм партнерства і взаємодії, сучасні технології, систему збору і обробки актуальної та достовірної інформації про можливості і потреби молоді.

Крім того, досвід європейських країн свідчить, що така активна взаємодія стосовно реалізації державної молодіжної політики дає позитивні результати.

Фінансове забезпечення реалізації заходів Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Програму передбачається реалізувати протягом 2016 – 2020 років.
2.5 Завдання Програми та результативні показники
Основними завданнями Програми є:
сприяння самореалізації та всебічному розвитку молоді, заохочення її до реалізації поставленої мети, спонукання до прозорості діяльності молодіжних об'єднань;

підвищення рівня відповідальності при реалізації молодіжної політики, сприяння співпраці молоді з органами виконавчої влади, підтримка молодіжних ініціатив;

залучення молоді міста до безпосередньої участі у реалізації молодіжної політики та розбудові громадянського суспільства;

утвердження патріотичної свідомості та активної громадянської позиції молоді, виховання у молоді почуття особистої та національної гідності, популяризація національної культури;

формування у молоді бережливого ставлення до природного, соціального, культурного та предметно-побутового довкілля;

створення умов для творчого розвитку особистості, інтелектуального самовдосконалення молоді, підтримка творчих ініціатив молоді та активностей у різних сферах життєдіяльності суспільства;

сприяння працевлаштуванню та зайнятості молоді шляхом впровадження системи профорієнтації, створення умов для вторинної зайнятості молоді, забезпечення молоді першим робочим місцем, розширення інформаційного поля стосовно існуючих професій та попиту на них;

сприяння розвитку молодіжного підприємництва, самозайнятості та ефективного просування молодих людей у підприємницькому середовищі;

розширення соціальних можливостей молоді через розвиток та популяризацію волонтерського руху як форми залучення молоді до суспільно значущої діяльності, способу неформальної освіти і вторинної зайнятості;

створення комплексної системи підвищення рівня інформованості молоді з питань профілактики тютюнокуріння, алкоголізму, наркоманії, захворювань на ВІЛ/СНІД, туберкульоз, інфекцій, що передаються статевим шляхом тощо;

активізація зусиль, направлених на покращення здоров’я молоді, усвідомлення цінності здоров’я, відповідальності за його збереження шляхом залучення молоді до занять спортом;

впровадження нових форм організації змістовного дозвілля молоді у сфері пропаганди здорового способу життя та запобігання негативних проявів у молодіжному середовищі;

сприяння статевому вихованню молоді, відповідальному ставленню до сексуальних стосунків, підготовці до сімейного життя та відповідального батьківства;

створення єдиного міського, молодіжного інформаційного простору шляхом забезпечення функціонування молодіжного iнформацiйного ВЕБ-сайту.


Виконання Програми сприятиме:

активній участі молоді у розбудові громадянського суспільства та прийнятті рішень, залученню молоді до реалізації міської молодіжної політики;

підвищенню молодіжних ініціатив у різних сферах життєдіяльності суспільства;

активізації діяльності молодіжних громадських організацій міста;

створенню умов для повноцінної самореалізації молоді, її творчого потенціалу;

стимулюванню молодих людей до ведення підприємницької діяльності;

популяризації волонтерського руху;

підвищенню національної гідності та патріотичної свідомості, популяризації національної культури;

зменшенню негативних явищ у молодіжному середовищі;

інтеграції молоді до світової та європейської молодіжної спільноти, обміну досвідом молоді на міському, обласному, всеукраїнському та міжнародному рівнях;створенню та функціонуванню молодіжного інформаційного простору.

2.6 Координація та контроль за ходом виконання Програми
Органом, що здійснює координацію дій між виконавцями Програми та контролює її виконання, визначає порядок взаємного інформування (із зазначенням конкретних строків), звітування, є відділ молоді, фізичної культури та спорту виконавчого комітету Обухівської міської ради.
Прогнозовані обсяги та джерела фінансування (тис. грн.)

2016

2017

2018

2019

2020

ВСЬОГО

ВСЬОГО

567000

670000

785500

931500

1,109500

4,063500

У тому числі за коштиДержавного бюджетуОбласного бюджетуМісцевого бюджету

567000

670000

785500

931500

1,109500

4,063500

позабюджетні
Показники ефективності та якості Програми


з/п

Назва показника

Одиниця виміру

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

5

6

7

8

9

1

Кількість проведених заходів

од.

49

49

49

49

49

2

Кількість залученої осіб

осіб

22 000

24 000

26 000

28 000

30 000

2.7 Напрями діяльності та заходи Програми


з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконняння заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Очікуваний результат

(в натуральних вимірниках)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Активiзацiя участi молодi у прийняттi рiшень у галузі молодіжної політики. Пiдтримка молодiжних та дитячих громадських органiзацiй

1.1. Залучити молодіжні об'єднання до реалізації заходів молодіжної політики шляхом надання їм повноважень у спільній реалізації заходів у форматі „Соціальне замовлення”

2016-2020 роки

Відділ молоді, фізичної культури та спорту виконавчого комітету Обухівської міської ради

Міський бюджет

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік –0,0


Збільшення кількості молодіжних проектів, спрямованих на реалізацію молодіжної політики

1.2. Забезпечити укладання меморандуму про співпрацю молодіжних об'єднань з владою

2016-2020 роки

відділ молоді, фізичної культури та спорту виконавчого комітету Обухівської міської ради

Міський бюджет

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік –0,0


Покращення рівня якості співпраці між молодіжними об'єднаннями та владою

1.3. Активізувати діяльність Молодіжного комітету міста з питань молодiжної полiтики при головi міськвиконкому

2016-2020 роки

відділ молоді, фізичної культури та спорту виконавчого комітету Обухівської міської ради

Міський бюджет

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0


Визначення першочергових питань, які спрямовані на реалізацію молодіжної політики міста

1.4. Забезпечити дiяльнiсть координацiйної ради з питань молодiжної полiтики при мiськвиконкомі, розробити плани її діяльності


2016-2020 роки

відділ молоді, фізичної культури та спорту виконавчого комітету Обухівської міської ради

Міський бюджет

2016 рік – 2,0

2017 рік – 3,0

2018 рік – 4,0

2019 рік – 5,0

2020 рік – 6,0


Визначення першочергових питань, які спрямовані на реалізацію молодіжної політики на місцях

1.5. Здiйснювати монiторинг дiяльностi молодiжної ради, питань молодiжної полiтики при міськвиконкомі.


2016-2020 роки

відділ молоді, фізичної культури та спорту виконавчого комітету Обухівської міської ради

Міський бюджет

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0


Налагодження ефективної роботи та координації

1.6. Проводити спільні наради представників молодіжних об'єднань та влади по розробленню плану заходів на рік

2016-2020 роки

відділ молоді, фізичної культури та спорту виконавчого комітету Обухівської міської ради

Міський бюджет

2016 рік – 4,0

2017 рік – 5,0

2018 рік – 6,0

2019 рік – 7,0

2020 рік – 8,0


Єдиний вектор реалізації молодіжної політики

1.7. Сприяти залученню активістів молодіжних об'єднань до стажування помічниками депутатів місцевих рад на громадських засадах

2016-2020 роки

відділ молоді, фізичної культури та спорту виконавчого комітету Обухівської міської ради

Міський бюджет

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0


Підвищення рівня обізнаності молодіжних активістів в реалізації молодіжної політики

1.8. Проводити навчання лiдерiв молодiжних об'єднань, науково-практичнi конференцiї, круглі столи, семiнари та форуми щодо налагодження соцiального партнерства мiж громадськiстю та органами місцевої влади

2016-2020 роки

відділ молоді, фізичної культури та спорту виконавчого комітету Обухівської міської ради

Міський бюджет

2016 рік – 3,5

2017 рік – 3,5

2018 рік – 3,5

2019 рік – 4,5

2020 рік – 5,5


Розвиток молодіжних активістів в питаннях реалізації молодіжної політики, якісний обмін досвідом

1.9. Проводити громадськi слухання щодо вирiшення актуальних молодiжних питань


2016-2020 роки

відділ молоді, фізичної культури та спорту виконавчого комітету Обухівської міської ради

Міський бюджет

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0


Налагодження ефективної роботи молодіжних об'єднань та влади

1.10. Розробити методичне забезпечення дiяльностi та видання збірників кращих практик дитячих та молодiжних об'єднань, дорадчих органiв з питань молодiжної полiтики, засобів масової інформації для молоді, центрiв працi тощо2016-2020 роки


відділ молоді, фізичної культури та спорту виконавчого комітету Обухівської міської ради

Міський бюджет


2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0


Розвиток молодіжних активістів в питаннях реалізації молодіжної політики1.11. Проводити виїзнi навчальнi семiнари, тренiнги, конференцiї, форуми для активної молодi, лiдерiв та активiстiв молодiжних об'єднань

2016-2020 роки

відділ молоді, фізичної культури та спорту виконавчого комітету Обухівської міської ради

Міський бюджет

2016 рік – 5,0

2017 рік – 5,0

2018 рік – 6,0

2019 рік – 7,0

2020 рік – 8,0


Розвиток молодіжних активістів в питаннях реалізації молодіжної політики, якісний обмін досвідом

1.12. Надавати практичну допомогу учасникам проектів всеукраїнського та міжнародного молодіжного співробітництва

2016-2020 роки

відділ молоді, фізичної культури та спорту виконавчого комітету Обухівської міської ради

Міський бюджет

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0


Розвиток молодіжних активістів в питаннях реалізації молодіжної політики, якісний обмін досвідом

1.13. Створити бази даних необхідного документального забезпечення для діяльності молодіжних об'єднань

2016-2020 роки

відділ молоді, фізичної культури та спорту виконавчого комітету Обухівської міської ради

Міський бюджет

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0


Збільшення кількості молодіжних проектів, спрямованих на реалізацію молодіжної політики

1.14. Створити єдину базу діючих молодіжних об'єднань з щорічним оновленням та з вільним доступом до неї в мережі Інтернет

2016-2020 роки

відділ молоді, фізичної культури та спорту виконавчого комітету Обухівської міської ради

Міський бюджет

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0


Налагодження ефективної роботи та координації

1.15. Запровадити навчальну програму „Школа управління проектами”

2016-2020 роки

відділ молоді, фізичної культури та спорту виконавчого комітету Обухівської міської ради

Міський бюджет

2016 рік – 4,0

2017 рік – 5,0

2018 рік – 6,0

2019 рік – 7,0

2020 рік – 8,0


Розвиток молодіжних активістів в питаннях реалізації молодіжної політики, збільшення кількості молодіжних проектів, спрямованих на реалізацію молодіжної політики

1.16. Забезпечити проведення в установленому порядку щорiчного міського конкурсу проектiв програм, розроблених молодiжними та дитячими громадськими організаціями стосовно реалізації молодіжної політики.

2016-2020 роки

відділ молоді, фізичної культури та спорту виконавчого комітету Обухівської міської ради

Міський бюджет

2016 рік – 50,0

2017 рік – 60,0

2018 рік – 70,0

2019 рік – 80,0

2020 рік – 100,0


Збільшення кількості молодіжних проектів спрямованих на реалізацію молодіжної політики

1.17. Проаналізувати ефективність та результативність програм, затверджених Обухівською міською радою, які спрямовані на підтримку та розвиток молоді.


2016-2020 роки

відділ молоді, фізичної культури та спорту виконавчого комітету Обухівської міської ради

Міський бюджет

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0


Налагодження ефективної роботи молодіжних об'єднань та влади

1.18. Забезпечити участь активної молодi у обласних, мiжрегiональних, всеукраїнських, міжнародних форумах, конференцiях, що спрямованi на вирiшення актуальних молодiжних питань.

2016-2020 роки

відділ молоді, фізичної культури та спорту виконавчого комітету Обухівської міської ради

Міський бюджет

2016 рік – 50,0

2017 рік – 60,0

2018 рік – 70,0

2019 рік – 80,0

2020 рік – 90,0


Розвиток молодіжних активістів в питаннях реалізації молодіжної політики, збільшення кількості молодіжних проектів спрямованих на реалізацію молодіжної політики

1.19. Налагодити систему мiжрегiонального та мiжнародного молодiжного обмiну, сприяти залученню молодi до участi у мiжнародних молодiжних заходах

2016-2020 роки

відділ молоді, фізичної культури та спорту виконавчого комітету Обухівської міської ради

Міський бюджет

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0


Збільшення кількості кваліфікованих молодих активістів

1.20. Заснувати в установленому порядку щорiчну премiю Обухівського міського голови „За внесок молодi у розвиток мiсцевого самоврядування”

2016-2020 роки

відділ молоді, фізичної культури та спорту виконавчого комітету Обухівської міської ради

Міський бюджет

2016 рік – 10,0

2017 рік – 12,0

2018 рік – 14,0

2019 рік – 16,0

2020 рік – 18,0


Підвищення рівня цінностей громадської роботи

1.21. Проводити щорічний міський конкурс „Молода людина року”

2016-2020 роки

відділ молоді, фізичної культури та спорту виконавчого комітету Обухівської міської ради

Міський бюджет

2016 рік – 20,0

2017 рік – 22,0

2018 рік – 24,0

2019 рік – 26,0

2020 рік – 28,0


Підвищення рівня цінностей громадської роботи

1.22. Створити та поновлювати банки даних лiдерiв та активiстiв молодiжних об'єднань, засобів масової інформації для молоді міста

2016-2020 роки

відділ молоді, фізичної культури та спорту виконавчого комітету Обухівської міської ради

Міський бюджет

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0


Налагодження ефективної роботи молодіжних об'єднань та влади

1.23. Створювати вiдео- та поліграфічні матеріали, видавати друковані, буклети „Молодь міста: досвiд дiяльностi молодіжних об'єднань”

2016-2020 роки

відділ молоді, фізичної культури та спорту виконавчого комітету Обухівської міської ради

Міський бюджет

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0


Розвиток молодіжних активістів в питаннях реалізації молодіжної політики

1.24. Сприяти наданню молодiжним об'єднанням у пiльгове або безоплатне користування земельних дiлянок, примiщень та будинкiв, необхiдних для забезпечення їх статутної діяльності

2016-2020 роки

відділ молоді, фізичної культури та спорту виконавчого комітету Обухівської міської ради

Міський бюджет

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0


Збільшення кількості молодіжних проектів, спрямованих на реалізацію молодіжної політики

1.25. Запровадити практику включення представникiв молодiжних об'єднань до складу дорадчих, консультативних органів виконавчих комітетів, органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування з питань молодіжної політики

2016-2020 роки

відділ молоді, фізичної культури та спорту виконавчого комітету Обухівської міської ради

Міський бюджет

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0


Визначення першочергових питань, які спрямовані на реалізацію молодіжної політики на місцях

1.26. Проводити заходи до Дня молодi, Дня Незалежності України, що сприяють пiдвищенню iнтересу молодi до проблем державотворення, розвитку демократiї та громадянського суспiльства, участi молодi у реалiзацiї державної молодiжної полiтики


2016-2020 роки

відділ молоді, фізичної культури та спорту виконавчого комітету Обухівської міської ради

Міський бюджет

2016 рік – 50,0

2017 рік – 55,0

2018 рік – 60,0

2019 рік – 65,0

2020 рік – 70,0


Збільшення кількості молодіжних проектів, спрямованих на реалізацію молодіжної політики

1.27. Проводити молодіжні форуми, що спрямовані на вирiшення актуальних питань молоді

2016-2020 роки

відділ молоді, фізичної культури та спорту виконавчого комітету Обухівської міської ради

Міський бюджет

2016 рік – 5,0

2017 рік – 6,0

2018 рік – 7,0

2019 рік – 8,0

2020 рік – 9,0


Налагодження ефективної роботи молодіжних об'єднань та влади

1.28. Створити в установленому порядку навчально-теренінговий центр для молоді

2016-2020 роки

відділ молоді, фізичної культури та спорту виконавчого комітету Обухівської міської ради

Міський бюджет

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0


Розвиток молодіжних активістів в питаннях реалізації молодіжної політики, збільшення кількості молодіжних проектів спрямованих на реалізацію молодіжної політики

1.29. Забезпечити діяльність Комунального закладу Обухівської міської ради „Обухівський міський молодіжний центр”

2016-2020 роки

відділ молоді, фізичної культури та спорту виконавчого комітету Обухівської міської ради

Міський бюджет

2016 рік – 0,0

2017 рік – 0,0

2018 рік – 0,0

2019 рік – 0,0

2020 рік – 0,0


Ефективна реалізація молодіжної політики у місті.

1.30. Проводити заходи до Дня студента

2016-2020 роки

відділ молоді, фізичної культури та спорту виконавчого комітету Обухівської міської ради

Міський бюджет

2016 рік – 10,0

2017 рік – 15,0

2018 рік – 20,0

2019 рік – 25,0

2020 рік – 30,0


Налагодження ефективної роботи студентства та владиПоділіться з Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   28


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал