Порівняльне право про торговельні маркиPdf просмотр
Сторінка3/15
Дата конвертації01.01.2017
Розмір5.01 Kb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Тема 3. Порівняльна характеристика законодавства про торговельні марки в розвинутих
країнах світу

В умовах ринкової економіки і з розвитком міжнародної торгівлі, підприємства стали все більше користуватися маркуванням для позначення виробів, які вони виробляють. Саме в цей період формується поняття права на торговельну марку, суть якого полягає в тому, що правовласник торговельної марки набуває виняткового права позначати нею свої товари, реалізовувати марковані товари на ринку і використовувати марку в господарському обороті на свій розсуд, а також перешкоджати будь
- якому незаконному використанню тотожної або схожої марки. З часом виникла необхідність у правовій регламентації використання марок. Але спочатку встановлювалася

Історія товарних знаків

17 кримінальна відповідальність за підробку торговельної марки, а пізніше і цивільно
- правові
засоби захисту права на марку.
У другій половині ХIХ ст. в усіх найбільш розвинених країнах (Франції, Італії, Бельгії, США,
Великобританії, Німеччині) були прийняті закони про охорону права на торговельну марку. Згідно з цими законами суб'єктами права на торговельну марку визнавалися будь
- які підприємства та організації, незалежно від характеру їх діяльності
- виробничої або торговельної. Маркування товарів мало факультативний характер. У цей період торговельна марка по суті була засобом реклами, яким підприємці могли користуватися на свій розсуд. У законодавстві ж окремих країн було передбачено обов'язкове маркування деяких категорій товарів. Так, у законодавстві Франції про торгові марки 1857 було відзначено обов'язкове маркування виробів з дорогоцінних металів, а також гральних карт, на яких мали бути вказані прізвище виробника, його адреса, торговельна марка, а також факсиміле підпису.
Перша згадка про торгові марки в законодавстві Росії зустрічається ще в ХVII століття, а саме:
22 квітня 1667 був прийнятий "Новоторговий Статут", де встановлювалися правила про внутрішню і зовнішню торгівлю і наказувалося позначати певні товари клеймом для відмежування російських товарів від іноземних. Крім цього, клеймо свідчило також про сплату мита. А в 1774 р. був прийнятий державний указ "Статут про промисловість", який передбачав обов'язкове таврування всіх російських товарів особливими фабричними або заводськими знаками. Саме ці нормативні акти вважаються першими законами Російської імперії в області охорони права на торговельну марку.
У 1830 р. приймається новий Закон Росії "Про товарні клейма", в якому було наказано власникам певних виробництв (суконних, паперових і інших фабрик) мати спеціальні клейма для позначення своїх виробів. Але чіткого визначення товарного клейма закон не давав, не встановлював умов виникнення прав на нього, не розкривав змісту суб'єктивних прав на знак.
Останнім дореволюційним нормативним актом щодо торговельної марки в Росії був "Закон про товарні знаки" від 26 лютого 1896 Цей законодавчий акт містив визначення торговельної марки, суть якого збереглася і в наші часи
- це будь
- якого роду позначення, їх ставлять промисловці і торговці на товарах або упаковці і посуді, на яких вони зберігаються для відмінності їх від товарів інших промисловців і торговців. Виникнення виключного права на торговельну марку пов'язувалося з її реєстрацією в уповноваженому органі
-
Міністерстві торгівлі і промисловості, і діяло протягом 10 років та при деяких обставинах могло бути відновлено. Згідно з положеннями цього Закону поступка торговельної марки була можлива тільки разом з передачею самого виробництва (підприємства).
Правова охорона торговельних марок існувала і після встановлення в Росії радянської влади.
Першим радянським нормативним актом був Декрет Ради Народних Комісарів "Про мито на товарні знаки", прийнятий 17 серпня 1918. У ньому встановлювався, обов'язок підприємств реєструвати торговельні марки, які отримали правову охорону в жовтні 1917. У 1919 р. Вища Рада Народного
Господарства прийняла Постанову "Про товарні знаки державних підприємств", якою ввела нові позначення замість раніше зареєстрованих. Але ці нові торгові марки мали лише
інформаційний характер.
Нова економічна політика радянської влади сприяла пожвавленню товарних відносин, що зумовило необхідність посилення правової охорони торговельних марок, і в 1922 р. був прийнятий
Декрет "Про товарні знаки". Згідно з цим Декретом промислові і торговельні підприємства могли
індивідуалізувати свою продукцію зовнішнім знаком під час її випуску і збуту на монопольних засадах.
Державну реєстрацію торгових марок здійснював Комітет у справах винахідництва при Вищій раді народного господарства. За порушення права на торговельну марку встановлювалася цивільно
- правова відповідальність. Крім цього, Декрет містив ряд критеріїв охороноздатності торгових марок, які використовуються і сьогодні. У рамках загальної політики радянської влади 18 липня 1923 було прийнято Постанову РНК СРСР "Про товарні знаки", яким заборонялося колишнім власникам користуватися торговельними марками націоналізованих підприємств.

Історія товарних знаків

18
У 1936 р. ЦВК і РНК СРСР прийняли Постанову "Про промислові марки і товарні знаки", де містилися докладні правила позначення промислової продукції
- обов'язкові для підприємств. Також
Постановою було вперше запропоновано термін "торговельна марка", який могли використовувати торгові підприємства, які реалізовували продукцію, виготовлену за їх спеціальним замовленням. Але слід зауважити, що в період з 1936 по 1940 реєстрацію торгових марок було децентралізовано: їх реєстрували всі наркомати, що випускали продукцію. Згодом вона здійснювалася Народним комісаріатом торгівлі СРСР, а з 1959 р.

Державним комітетом у
справах винаходів
і
відкриттів.
З виходом товарів Радянського Союзу на зовнішній ринок виникла потреба в істотних змінах та оновленні законодавства про торгові марки. 15 травня 1962 Рада Міністрів СРСР прийняла Постанову "Про товарні знаки", а Комітет у справах винаходів і відкриттів розробив і затвердив Положення про товарні знаки, яке було пізніше вдосконалене. Згідно з ним підприємства зобов'язувалися мати торгові марки, зареєстровані у визначеному законом порядку.
Велика кількість нововведень у системі охорони торговельних марок хотіли закріпити норми
Закону СРСР 1991 року "Про товарні знаки і знаки обслуговування". Але розпад Радянського Союзу виключив можливість вступу цього акту в законну силу.

Тема 4. Практика використання товарних знаків в сучасному світі

Необхідно звернути увагу і на те, що час впливав на зміст і характер функцій торговельної марки. Сучасна торговельна марка значною мірою втратила своє призначення як вказівку на джерело походження товару, що було важливою функцією таких товарних позначень у середньовіччі. З розширенням ринків і зміною структури виробництва і розповсюдженням товарів і послуг торговельні марки почали ідентифікувати саме товари і згодом вже не вказували на джерело походження.
Слід зауважити, що функції торговельної марки в значній мірі залежать і від властивостей самого товару. Незважаючи на те, що основним призначенням торговельної марки є відмінність товару, деякі її функції з часом набули нового значення. Якщо раніше основна функція торговельної
марки полягала в рекламі, то сьогодні вона набуває ряд інших важливих функцій. Наприклад, з нею пов'язано певну якість товару, забезпечення якого служить стимулювання його збуту.
Необхідно конкретизувати, що багато принципів правового регулювання охорони торговельної марки в усьому світі схожі, хоча, звичайно, існують і відмінності, викликані національними особливостями окремих країн. Майже у всіх державах існує реєстрація торговельної марки спеціальними відомствами, умови для надання та складання заявок при подачі на реєстрацію марок, право пріоритету при подачі документів і реєстрації права на торговельну марку і т.д. Все це обумовлює можливість і необхідність широкого міжнародного співробітництва в області та ефективного використання інституту торговельної марки в усьому світі.
Інтенсивний розвиток виробництва сприяв розвитку не тільки національного законодавства: був розроблений і прийнятий ряд міжнародно
- правових актів, оскільки з активним розвитком зовнішньоекономічних зв'язків, виникла потреба охорони права на торговельну марку тієї чи іншої країни. У зв'язку з цим 20 березня 1883 року було прийнято Паризьку конвенцію, а в 1891
- укладено
Мадридську угоду про міжнародну реєстрацію торгових марок, яка докладніше регламентувала охорону і встановлювала міжнародної реєстрації торговельних марок в Міжнародному бюро ВОІВ у
Женеві. Оскільки ця Угода є додатковим і допоміжним до Паризької конвенції, то необхідною передумовою для приєднання до нього є участь країни в останньому. Згодом були прийняті і інші міжнародні нормативні акти.
Таким чином, в результаті дослідження історичного розвитку поняття торговельної марки, а також її основних функцій дає можливість зробити висновок про те, що марка як соціальна реальність постає в епоху середньовіччя, як правова категорія стає відомою у другій половині XIX століття, юридично відокремившись серед інших засобів індивідуалізації товару і товаровиробника таких, як підпис, клеймо і т.п. Торговельна марка виникла в той період, коли в ній відчувалася потреба, коли

Історія товарних знаків

19 культурна сфера економіки, яка базувалася на принципах конкуренції, вже не могла без неї обійтися.
Зростання ролі і значення торговельної марки зумовило необхідність створення системи правового регулювання суспільних відносин у сфері здійснення та захисту права на торговельну марку.
Також до товарних знаків має відношення голографія. Це розділ фізики, присвячений процесам запису і відтворення хвильового поля. Голографія
- від грецького holos
- весь, повний і gropho - пишу, креслю, малюю. Метод був запропонований Деніс Габором у 1948 р. Ним же введено термін голограма.
Голограма
- від грецьк. holos
- весь, повний і gramma
- риса, літера, написання
- запис хвильового поля на чутливому матеріалі у вигляді інтерференційної картини, утвореної взаємодією цього хвильового поля з опорною хвилею. Д. Габор як джерело світла використовував ртутні дугові лампи високого тиску. Перш ніж людство отримало можливість спостерігати голограми у квазімонохроматичному (звичайному білому) світлі, довелося подолати багато технічних труднощів і зробити ряд теоретичних відкриттів. Сьогодні райдужна голограма для нас звичний об'єкт. Але так було не завжди.
Другий етап бурхливого розвитку та створення основ сучасної голографії
- це 60 роки XX століття і пов'язаний з появою лазерів (Когерент джерел світла), розробкою позаосьової схеми запису голограм Е. Лейто та Ю.Упатніексом, а також відкриттям Ю. М. Денисюк тривимірної голографії.
Результати досліджень у цій області різноманітні. Голографія застосовується в різних галузях науки і техніки.
З самого початку виникнення тривимірної голографії було очевидно і природно її використання для отримання обємних зображень унікальних товарів мистецтва.
На початку 70
- х років XX століття С. Бентон винайшов райдужну голограму
- тонку плоску голограму. Її можна було спостерігати в звичайному білому світлі. При відновленні таких голограм використовується весь спектр білого світла, голограма може бути дуже яскравою і її можна спостерігати при звичайному побутовому освітленні (електролампи, галогенові лампи). С. Бентон запропонував також двоступеневу схему отримання райдужної голограми. Схема включала вузьку щілину й оптичні елементи
- лінзи.
У ці ж роки Л. Крос запропонував складові або мультиплексні голограми. Мультиплексні голограми виготовляються з величезної кількості простих фотографій об'єкта знятих під різним кутом зору. Вони включають в цілому всю об'ємну інформацію про об’єкт, який реєструється. Така голограма, у вигляді, запропонованому Кроссом також може спостерігатися у білому світлі.
Якщо подивитися на голограму через мікроскоп з великим збільшенням, ми побачимо серію ліній. Вони являють собою дуже тонкі поглиблення на поверхні. На одному міліметрі формуються десятки тисяч ліній. Відстань між ними порівнянна з довжиною хвилі світла. Така структура є оптично активною. При попаданні на нього білого світла. Ми можемо спостерігати райдужний ефект. (При офсетного друку на один міліметр наноситься не більше десяти ліній).
В даний час голограми виробляються в двох основних видах: самоклеючі етикетки і фольга гарячого тиснення
У 80
- х роках XX століття почалося вдале використання голографічних технологій для виготовлення товарних знаків. На ринку товарів і послуг з'явився голографічний товарний знак (ГТЗ).
Масове використання голограм для ГТЗ обумовлено їх низькою вартістю при великих тиражах.
Ті додаткові витрати, пов'язані зі створенням і виготовленням власного ГТЗ окуповуються і несуть цілий ряд безумовних позитивних переваг. При серійному випуску голограм ціна однієї штуки невеликого розміру близько 1 кв.см. складає близько 1 цента. Чим більший тираж, тим менша вартість
1 штуки.
Одним з перших, кому вдалося на початку 90 років минулого століття створити в Росії успішний горілчаний бренд з використанням ГТЗ був відомий підприємець Володимир Довгань. Як ГТЗ в даному випадку виступав голографічний портрет підприємця. У Східній Європі в цей же час однією з перших

Історія товарних знаків

20 використала ГТЗ відома чеська фірма "FRUKO
- SCHULZ",
захистила фірмовим знаком свою основну продукцію.
В даний час голографічні товарні знаки широко використовуються вітчизняними і зарубіжними фірмами
- виробниками.
Використання ГТЗ в різних промислових галузях в даний час продиктоване нагальною потребою виробника і споживача.
Області використання ГТЗ:
·
• алкогольна та безалкогольна продукція;
·
• парфюмерно
- косметичні товари;
·
• продукти харчування;
·
• дитячі іграшки;
·
• одяг, взуття та ін товари народного споживання;
·
• медико
- фармацевтичні препарати, медтехніка;
·
• аудіо
- відео
- носії;
·
• електроніка і оргтехніка;
·
• побутова хімія;
·
• приладобудування;
·
• годинна промисловість;
·
• запасні частини автомобілів, верстатів і т.п.
·
• автомобільні шини, автокосметика;
·
• виготовлення цінних паперів
- облігацій, векселів, чеків, акцій, кредитних карток;
·
• поліграфічна продукція;
·
• гарантійні талони;
·
• талони на бензин;
·
• банківські та дисконтні пластикові картки;
·
• виробництво квитків на видовищні заходи, проїзних документів, пропусків;
·
• сертифікати, свідоцтва, дипломи;
·
• програмні продукти;
·
• упаковка товарів різного призначення;
·
• при захисті приміщень та оргтехніки від несанкціонованого доступу;
·
• грошові купюри;
·
• візи, паспорта;
·
• бланки установи, договірні документи.
Список цей можна продовжити до нескінченності


Поняття торговельної марки як об'єкта правового захисту, її функції і види

21
Модуль
2.
Поняття торговельної марки як об'єкта правового захисту,

її функції і види


Тема
5
. Поняття “торговельна марка”
,
її об’єкти та умови надання правової охорони.

Поняття торговельна марка, торговий знак є варіантами перекладу англомовного слова
«trademark». «Trademark»
(торговельна марка, торговий знак, товарна марка)
- те ж, що і товарний знак, тобто позначення, здатне відрізняти товари одних юридичних або фізичних осіб від однорідних товарів інших юридичних або фізичних осіб.
У наш час торгові марки надійно увійшли в повсякденне життя майже кожної людини.
Немарковані товари зазвичай вважаються менш якісними і викликають у споживача певну підозру щодо товару, який знаходиться в обігу "анонімно''. Тому, як правило, немарковані товари реалізуються за цінами на 15
-
25% нижче маркованих. Даючи можливість споживачам зробити свій вибір серед різних товарів, що є на ринку, торгові марки спонукають своїх власників до збереження та поліпшення якості товарів, щоб виправдати надії споживачів.
Торгові марки розміщуються на товарах виробниками для того, щоб відзначити товари, які вони виробляють чи продають, і дати можливість споживачам за цим зовнішнім позначеннями відрізнити свої марковані товари від тих, які виробляють або продають інші підприємства.
Призначення марки полягає в тому, щоб індивідуалізувати товар на ринку, відокремити його від аналогічних товарів інших виробників.
Мета даного розділу
- дати юридичне визначення поняттю "торговельна марка" та дослідити зміст і характер функцій, які вона виконує на сучасному етапі становлення економіки України.
Досягнення цієї мети в подальшому дозволить розглянути торговельну марку як об'єкта правового захисту.
Чіткість і повнота визначення торговельної марки вимагають розгляду питання про поняття об'єкта цивільних прав і об'єкта цивільних правовідносин. Правова наука виходить із того, що торговельна марка
- це об'єкт цивільних правовідносин.
Об'єктом права є те ж саме, що є об'єктом зобов'язання. Тільки поведінка людини (дія) здатна до реагування на вплив, який здійснює суб'єктивне право і правовий обов'язок. Речі та результати творчої діяльності не здатні до такого реагування, і тому не можуть бути, на наш погляд, об'єктами права у науковому розумінні.
Крім цього, згідно з думкою А.Я. Магазінера і О.
І. Іоффе необхідно розділити об'єкт цивільних правовідносин на матеріальний і юридичний. Під матеріальним об'єктом слід розуміти не лише матеріальні об'єкти (речі, до яких можна доторкнутися, але і нематеріальні (права на результати
інтелектуальної власності).
Юридичний об'єкт
- це дії зобов'язаної особи у відносних правовідносинах або дії всіх зобов'язаних третіх осіб в абсолютних правовідносинах. Якщо об'єктом права вважати лише річ або продукт творчої діяльності: торговельну марку, винахід і т.д., то тоді в різних правах буде один об'єкт.
Так, при використанні винаходу він повинен стати об'єктом різних прав: права на винагороду, права на звільнення від прибуткового податку і т.д. Але у вказаних права елемент самостійних правовідносин, в яких обов'язково є "свій" юридичний об'єкт. У правовідносинах щодо виплати винагороди це будуть дії зобов'язаної особи виплатити певну суму винагороди автору винаходу. Винахід
- гроші (речі)
- це вже матеріальний об'єкт.
З повною впевненістю те ж саме можна стверджувати і стосовно торговельної марки. У разі її реєстрації, використання, надання права на використання, вона неодмінно повинна стати об'єктом різних прав, а суб'єктивні права
- елементами різних цивільних правовідносин, у яких є свій матеріальний і юридичний об'єкт. Так, у правовідносинах з надання права на використання торговельної марки необхідно розрізняти два об'єкти: торгову марку, її репутацію (нематеріальний об'єкт) і зміст торговельної марки (смислові характеристики), а також мати на увазі ще один об'єкт
- це

Поняття торговельної марки як об'єкта правового захисту, її функції і види

22 дії зобов'язаної особи щодо використання торговельної марки. Ці дії особи і є "юридичним об'єктом". У цьому випадку елементами правовідносин є: а) обов'язок однієї особи (зобов'язаної) здійснити або не здійснити дію, і б) право іншої особи (уповноваженої) на здійснення або не вчинення зобов'язаною особою певної дії. Сукупність обов'язків до дії і права вимоги відносно дій становлять зміст правовідносин.
Названа теорія дозволяє враховувати ще одну важливу річ. Справа в тому, що наука цивільного права безпосередньо торговельну марку не вивчає. Норма права тільки враховує ті чи інші
її природні властивості, які встановлюються іншими науками, і пов'язує з ними виникнення, зміну або припинення певних прав та обов'язків.
Врахування тих чи інших властивостей торговельної марки допускає наявність її визначення.
На даний час не існує єдиного визначення торговельної марки. І це зрозуміло. Торговельна марка
- явище містке і багатостороннє.
Перш за все розглянемо визначення торговельної марки в нормативних актах. Необхідно відзначити, що визначення не залишалося незмінним у міру вдосконалення принципів правової охорони марок. У Положенні про товарні знаки, затвердженого Постановою Комітету у справах винаходів і відкриттів при Раді Міністрів СРСР від 23 липня 1962, давалося таке визначення: це оригінально оформлене художнє зображення (оригінальні назви і слова, окремі поєднання букв, цифр, віньєтки, різні види упаковок, художні композиції і малюнки в поєднанні з буквами, цифрами, словами або без них тощо), що служить для відмінності товарів і послуг одного підприємства від однорідних товарів і послуг інших підприємств і для їхньої реклами. Неважко помітити, що в цьому визначенні було кілька слабких місць.
По
- перше, визначення "оригінально оформлене художнє зображення" формально виключало з кола об'єктів, що підлягають охороні як торгові марки, поширений світі її вид
- словесні в стандартному шрифтовому виконанні. По
- друге, сприйняття даного визначення викликає певні складнощі, адже список у ньому конкретних різновидів торгових марок є в принципі невірним, оскільки мова йде про визначення поняття. А пізнавальна цінність поняття полягає в тому, що воно має виділяти в предметі
істотне, загальне (властивість, ознака, функцію і т.д.), абстрагуючись від індивідуального, приватного; завдяки цьому поняття зазвичай характеризує не той чи інший окремий предмет, а цілий клас предметів, які об'єднуються певною ознакою. До того ж закінчувати формулювання невизначеним "і т.д." взагалі неприпустимо.
Наступне за часом визначення торговельної марки містилася в п. 13 Положення про товарні знаки, затвердженого Державним комітетом Заради Міністрів СРСР у справах винаходів і відкриттів від 8 січня 1974. У ньому говорилося, що торговельна марка
- це зареєстроване у встановленому порядку позначення, що служить для відмінності товарів (послуг) одних підприємств від однорідних товарів (послуг) інших підприємств. Як бачимо, в порівнянні з попереднім визначенням відсутня зовнішня характеристика торговельної марки, а також не йдеться про її рекламну функцію.
Стаття 1 Закону України "Про охорону знаків для товарів і послуг" визначає торговельну марку як позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.
Зауважимо, що схоже визначення міститься і в ст. 492 ЦК України де вказано, що це будь
- яке позначення або будь
- яка комбінація позначень, придатні для відмінності товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Неважко помітити, що в легальному визначенні торговельної марки підкреслюється важливість тільки її однієї функції
- відмінної. Але є і дві інші, не менш важливі.
Учені також не обходили стороною проблему визначення поняття торговельної марки. Так, О.
М. Адуев визначає торговельну марку як зареєстроване в належному порядку позначення, призначене для індивідуалізації і для відмінності продукції або послуг одних підприємств від однорідної продукції або послуг інших підприємств. На наш погляд, немає необхідності виділяти окремо індивідуалізуючу і відмінну функцію торговельної марки, тим більше, що підстав для такого розділу немає.

Поняття торговельної марки як об'єкта правового захисту, її функції і види

23
Необхідно згадати також визначення, дане В.М. Сергєєвим, що це марки, які використовуються в установленому порядку підприємствами та організаціями для позначення певних видів товарів
(послуг) з метою їх реклами та відмінності від однорідних товарів (послуг) інших підприємств. На думку автора, таке визначення, з одного боку, відображає можливість охорони марки не тільки на основі законодавства в певній країні, але й на основі міжнародних угод, з іншого боку, підкреслює правове значення використання марки в господарському обороті. Але й у цьому визначенні є певні суперечності. По
- перше, з даного визначення можна зробити висновок, що підставою виникнення права на марку є її застосування в господарському обороті. Бажання автора відобразити у визначенні саме важливість використання марки призведе до виникнення двозначності неприпустимої в нормативному визначенні. Взагалі немає необхідності включення в легальне визначення торговельної
марки підстав набуття права на марку, достатньо, щоб визначення включало вказівку на те, що марка
є охоронним об'єктом.
Маміофа І.Є. пропонує розділити визначення торговельної марки як соціальної реальності і як правового явища. Торговельної марки як соціальної реальності пропонується наступне визначення: торговельна марка
- це відображення в громадській уяві об'єктивно існуючого стійкого зв'язку між специфічними споживчими властивостями товару певного роду і характерною рисою зовнішньої цього товару або його упаковки. Вважаємо, що в цьому визначенні є деякі спірні моменти. По
- перше, з даного визначення випливає, що торговою маркою буде те, що визнає таким споживач, а не обов'язково те, що пропонує для цієї ролі виробник, оскільки споживач може виділити в товарі деякі
інші риси, за якими він буде його дізнаватися: колір , особливості форми і т.д., але це вже не буде торговельною маркою в загальноприйнятому і в легальному сенсі цього поняття. Це можна пояснити тим, що виробник як активний елемент випав з визначення.
Для повноти картини наведемо одне з сучасних визначень торговельної марки. Так, О.Ю.
Кашинцев визначає торговельну марку як засіб індивідуалізації результатів господарської діяльності суб'єктів господарювання за допомогою використання певних символів, здатних викликати у споживача певні асоціації з особою товаровиробника, або особою, яка надає послуги. З яким також не можна погодитися, оскільки призначення торговельної марки полягає у відмінності певних однорідних товарів (послуг), а не джерела їх походження, тобто товаровиробників. Тому включати в визначення торговельної марки функцію ідентифікації джерела походження товарів, вважаємо, є не доречно.
В цілому можна зазначити, що існує багато різних визначень марки, але всі вони схожі за своєю суттю, тому досить навести одне з них, а саме: марка
- це зареєстроване у встановленому порядку позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг
інших осіб. Семіотика виділяє в марці план вираження і план змісту. У торговій марці планом вираження є чуттєво
- прийнятною об'єкт, що складається в ролі торговельної марки, а компонентами плану змісту можуть бути марковані товари і їхні властивості, а іноді і їх виробник. Кожна марка являє собою єдність плану вираження і плану змісту. Природно, що марка має значення тільки в тому випадку, коли існує й інший невід'ємний елемент знакової ситуації
- той, кого марка відсилає, у нашому випадку
- людина.
Отже, що стосується відмінностей у визначенні торговельної марки як соціальної реальності і як правового феномена, нам здається, що єдиною відмінною рисою останнього повинно бути відображення в ньому факту визнання, тоді як для торговельної марки як соціальної реальності факт визнання не є суттєвим. З урахуванням висловлених міркувань спробуємо сконструювати нове авторське визначення торговельної марки. Отже, визначення торговельної марки повинне відповідати наступним умовам.
По
- перше, у визначенні повинно знайти відображення родо
- видових відносин, повинна бути показана належність торговельної марки до категорії марок (або знаків). Така перевага пояснюється саме небажаною полісемією слова "позначення", яке може стосуватися як і дії, так і об'єкта, і в обох цих випадках зустрічається в Законі. Як справедливо зазначає О.Ю. Кашинцев термін "позначення" з

Поняття торговельної марки як об'єкта правового захисту, її функції і види

24 його смисловим навантаженням, охоплює певний зріз взаємоіснування марки і об'єкта
- фізичне нанесення (маркування) марки на об'єкт. Тому виходячи з знакової природи торговельної марки, вона повинна бути відокремлена щодо свого об'єкта (товару, послуги), який вона супроводжує, не поєднуючись з об'єктом. Тому при визначенні поняття "торговельна марка" слід оперувати саме терміном "марка".По
- друге, у визначенні повинна бути відображена специфіка інституту торгових марок, яка полягає в його першочерговим орієнтації на задоволення інтересів споживачів. По
- третє, у визначенні повинні бути названі основні притаманні торговельній марці функції: відмінна, гарантійна та рекламна.
З урахуванням перерахованих вимог сформулюємо можливе легальне визначення торговельної марки. Торговельна марка
- це марка (знак), що відрізняє товари (послуги) одних осіб від однорідних товарів (послуг) інших осіб і призначена для реклами цих товарів (послуг) та полегшення споживачам вибору товарів (послуг) відповідної якості.
Таким чином, підсумовуючи вищесказане, можна відзначити, що це визначення об'єднує особливості торговельної марки як соціальної реальності і правового феномену, а також робить вказівку на головні функції торговельної марки, завдяки вираженому службовому характеру торговельної марки збагачує визначення.
Конкретна марка асоціюється в покупця з певним змістом споживчих властивостей товару і відповідною якістю. Торговельна марка є виразом, що приваблює увагу споживача засобом позначення того чи іншого товару або виду послуги з точки зору їх відповідності рівню споживчих якостей, які забезпечуються виробниками. Зарекомендувавши себе позитивно, товари (їх можна визначити як фірмові, марочні) розшукуються споживачами саме завдяки нанесеним на них торговим маркам. Американські фахівці в області маркетингу та реклами Д. Райт, Д. Корнер і В. Вінтер запропонували класифікувати товари за такими групами: 1)товари повсякденного попиту; 2)обрані товари; 3)спеціально розшукувані товари. Якщо покупцям потрібен товар з останніх двох категорій, то вони здійснюють купівлю, орієнтуючись на певну марку, яка згідно з їх твердим переконанням перевершує всі конкуруючі марки. З цією метою споживач йде в конкретний магазин, де продається товар потрібної йому марки. Його не задовольнить заміна в разі відсутності товару «його» марки.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал