Положення про відділ кадрового забезпечення апаратуСкачати 110.37 Kb.
Дата конвертації26.06.2017
Розмір110.37 Kb.
ТипПоложення
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління

юстиції у м. Києві

від „29”липня 2013 року № 410/6   

 

Положення

про відділ кадрового забезпечення апарату

Головного управління юстиції у м. Києві та територіальних органів юстиції Управління кадрової роботи та державної служби

Головного управління юстиції у м. Києві

 

1. Загальні положення

1.1. Це положення визначає правовий статус відділу кадрового забезпечення апарату Головного управління юстиції у м. Києві та      територіальних органів юстиції (далі – відділ), його права, завдання, функції і структуру.

1.2.  Відділ є структурним підрозділом Управління кадрової роботи  та державної служби (далі - Управління) Головного управління юстиції у  м. Києві (далі – Управління юстиції), на який покладено здійснення кадрової роботи в апараті Головного управління юстиції у м. Києві та територіальних органах юстиції, координація кадрової роботи у підпорядкованих районних управліннях юстиції та державних нотаріальних конторах (далі – підпорядковані органи).

1.3.   У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Кодексом Законів про працю України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно – правовими актами з питань кадрової роботи та державної служби, а також цим Положенням.

1.4.   Відділ підпорядковується безпосередньо начальнику Управління та першому заступнику начальника Головного управління юстиції у м. Києві.

1.5.   Структура та штатний розпис відділу затверджується Міністерством юстиції України.

2. Основні завдання

2.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи.

2.2. Планування потреб у кваліфікованих кадрах, прийняття та просування по службі державних службовців апарату Управління юстиції та підпорядкованих органів.

2.3. Забезпечення процесу підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців апарату Управління юстиції та підпорядкованих органів.

2.4. Організація та контроль за веденням кадрового діловодства, веденням, обліком та зберіганням особових справ, трудових книжок працівників апарату Управління юстиції та підпорядкованих органів.

2.5. Взяття участі у розробці організаційно-штатної структури апарату Управління юстиції та підпорядкованих органів.

2.6. Надання методичної допомоги працівникам апарату Управління юстиції та підпорядкованих органів з питань кадрової роботи та державної служби.

2.7. Організація роботи щодо обробки персональних даних працівників та їх захисту від незаконної обробки та незаконного доступу до них.3. Функції

3.1.   Забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та державної служби в Головному управлінні юстиції  у м. Києві та підпорядкованих органах. Узагальнює практику роботи з кадрами, вносить керівнику управління юстиції пропозиції щодо її вдосконалення.

3.2.   Разом з іншими структурними підрозділами Управління юстиції та підпорядкованих органів розробляє річні  плани роботи з  кадрами, визначає потребу в кадрах, координує роботу з формування замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації  державних службовців управління юстиції та підпорядкованих органів.

3.3.Здійснює організаційне, методичне та інформаційне забезпечення кадрової роботи підпорядкованих органів; координує управлінську діяльність керівників  підпорядкованих органів з питань кадрової роботи.

3.4. Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад державних службовців, а також  керівників підпорядкованих органів.

3.5. Бере участь у роботі з резервом кадрів Управління юстиції та підпорядкованих органів, а також здійснює організаційно- етодичне керівництво формування кадрового резерву, аналізує та узагальнює практику формування кадрового резерву в Управлінні  юстиції та підпорядкованих органах, вносить керівництву Управління  юстиції пропозиції щодо її вдосконалення.

3.6. Готує пропозиції керівництву управління юстиції про зарахування до кадрового резерву державних службовців при плануванні періодичного переміщення по службі (ротації).

3.7. Вивчає разом з іншими структурними підрозділами Управління особисті, професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття   посад в Управлінні юстиції та підпорядкованих органах, попереджує їх про встановлені законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та проходженням державної служби,  забезпечує ознайомлення із Загальними правилами поведінки  державного службовця, контролює добір і розстановку кадрів в Управлінні юстиції та підпорядкованих органах.

3.8.Приймає від претендентів на посади державних службовців управління юстиції та підпорядкованих органів, призначення та звільнення  яких проводиться керівником управління юстиції, відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору.

3.9. Забезпечує підготовку запитів та організацію проведення спеціальної перевірки осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців.

3.10. Розглядає та вносить керівнику управління юстиції пропозиції  щодо проведення стажування кадрів на посадах державних службовців, готує разом з відповідними структурними підрозділами документи для організації стажування, здійснює контроль за його проведенням.

3.11.  Готує матеріали про призначення на посади та звільнення з посад працівників управління юстиції та підпорядкованих органів.

3.12Планує з урахуванням індивідуальних здібностей, професійної підготовки та результативності роботи державного службовця періодичне переміщення його по службі за згодою.

3.13. Контролює своєчасність присвоєння рангів державним службовцям, оформляє документи про прийняття Присяги та про присвоєння рангів, вносить про це записи до трудових книжок.

3.14.Обчислює загальний стаж роботи та стаж державної служби, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості.

3.15.    Формує для затвердження в установленому порядку графіки щорічних відпусток працівників управління юстиції та підпорядкованих органів.

3.16.    Розглядає матеріали та готує документи для заохочення та нагородження працівників управління юстиції та підпорядкованих органів, веде відповідний облік.

3.17. У межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни, оформляє документи, пов’язані з проведенням службового розслідування та притягненням до дисциплінарної відповідальності.

3.18.   Здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників, видає довідки з місця роботи, виписки з трудових книжок.

3.19. Оформляє і видає службові посвідчення та довідки з місця роботи працівникам, проводить оформлення листків тимчасової непрацездатності.

3.20.  У межах своєї компетенції бере участь у розробленні структури та штатного розпису управління юстиції та підпорядкованих органів, контролює розроблення посадових інструкцій у структурних підрозділах Управління юстиції та в підпорядкованих органах.

3.21. Здійснює організаційне забезпечення і бере участь у роботі атестаційної комісії та проведенні щорічної оцінки  виконання державними службовцями покладених на них  завдань і обов’язків, а також контролює проведення цієї роботи у підпорядкованих органах.

3.22.Разом з іншими структурними підрозділами Управління юстиції організовує, координує та виконує роботу з попередження корупційних діянь серед державних службовців органів юстиції міста Києва, здійснює контроль в управлінні юстиції та підпорядкованих органах за дотриманням Законів України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції», інших актів законодавства з питань кадрової роботи та державної служби.

3.23.    Здійснює облік військовозобов’язаних і призовників, забезпечує контроль за станом військового обліку військовозобов’язаних і призовників в підпорядкованих  органах.

3.24.Здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання державними службовцями управління юстиції та підпорядкованих органів відомостей про доходи, зобов’язання фінансового характеру та належне їм майно, в тому числі і за кордоном, щодо себе і членів своєї сім’ї (декларування доходів).

3.25. У межах своєї компетенції розглядає звернення громадян, веде прийом громадян, виявляє та усуває причини, що породжують обґрунтовані скарги громадян.

3.26.  Забезпечує кадрове діловодство відповідно до вимог нормативно-правових актів.

3.27.  Проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

3.28.  Здійснює обробку персональних даних працівників в частині особових справ працівників, особових карток працівників, наказів про  прийняття на роботу та переведення, копій звітів, що містять персоніфіковані дані працівників, електронних баз даних «Кадри». Забезпечує  захист персональних даних працівників, які обробляються.

3.29. Здійснює контроль за виконанням відповідних функцій керівниками структурних підрозділів, відповідальних за організацію робіт з обробки персональних даних та їх захисту в частині окремих складових бази.4. Керівництво

4.1. Відділ очолює заступник начальника Управління кадрової роботи та державної служби – начальник відділу кадрового забезпечення апарату Головного управління юстиції у м. Києві та територіальних органів юстиції у м. Києві, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником управління юстиції.

4.2. На посаду заступника начальника Управління – начальника відділу може бути призначений громадянин України, який має вищу  юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста  та має стаж кадрової роботи на посадах головного спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше 5 років.

4.3. Заступник начальника Управління – начальник відділу безпосередньо підпорядковується начальнику Управління кадрової роботи та державної служби Головного управління юстиції у м. Києві (далі – Управління).

 4.4. Заступник начальника Управління – начальник відділу:

-   здійснює загальне керівництво відділом, розподіл обов’язків між працівниками відділу та контроль за їх роботою;

-   забезпечує реалізацію державної правової політики з питань  кадрової роботи та державної служби;

- забезпечує здійснення організаційного, методичного та інформаційного забезпечення кадрової роботи структурних підрозділів апарату Головного управління юстиції у м. Києві та територіальних  органів юстиції;

- здійснює контроль за дотриманням працівниками відділу Законів України „Про державну службу”, „Про засади запобігання і протидії корупції” та інших нормативно - правових актів з питань кадрової роботи та державної служби. У разі необхідності забезпечує за дорученням керівництва підготовку проектів документів, пов’язаних з дотриманням актів законодавства, усуненням виявлених порушень

-  координує роботу з формування замовлення на підвищення кваліфікації державних службовців. Бере участь в організації роботи  щодо підвищення кваліфікації працівників Головного управління юстиції у  м. Києві та його територіальних органів, а також осіб, зарахованих до кадрового резерву;

-контролює відповідність освітньо-кваліфікаційної підготовки працівників покладеним на них обов’язкам. Систематично вивчає професійні, ділові та інші якості спеціалістів системи з метою підбору кадрів для заміщення посад більш вищої кваліфікації;

-  бере участь у розробленні структури  та штатного розпису Головного управління юстиції у м. Києві;

-  керує розробкою перспективних і поточних планів роботи з кадрами Головного управління юстиції у м. Києві;

-  бере участь у проведенні атестації, у розробці заходів по реалізації рекомендацій атестаційної комісії Головного управління юстиції у м. Києві, визначає коло посадових осіб, які підлягають черговому чи повторному атестуванню, організовує підготовку необхідних документів;

-  організовує та контролює роботу відділу по своєчасному  та правильному прийому, звільненню і переведенню працівників у відповідності з чинним законодавством про працю, положеннями, інструкціями і наказами Головного управління юстиції у м. Києві;

-  організовує ведення обліку особового складу, видачу довідок про трудову діяльність, ведення встановленої документації по кадрах;

-  забезпечує підготовку матеріалів для представлення працівників Головного управління юстиції у м. Києві до заохочення, нагородження, продовження строку перебування на державній службі, оформлення  відставки державного службовця;

-   організовує ведення, облік, зберігання особових справ, трудових книжок працівників апарату Головного управління юстиції у м. Києві та територіальних органів юстиції, підготовку графіків відпусток, документів, необхідних для розгляду призначення пенсійного забезпечення;

-здійснює контроль за веденням діловодства у відділі, організовує роботу з документами у відповідності до чинного законодавства, веде ділове листування з іншими органами виконавчої влади та органами самоврядування, підвідомчими установами з питань, що належать до компетенції відділу;

-  організовує проведення занять з питань кадрової роботи;

-  організовує в межах компетенції відділу розгляд пропозицій, заяв, скарг від громадян, органів виконавчої влади, а також установ, що належать до сфери управління Головного управління юстиції у м. Києві;

-здійснює особистий прийом громадян з питань, які стосуються роботи кадрової служби та вживає заходів щодо своєчасного розгляду їх пропозиції, заяв, скарг;

-  організовує роботу структурних підрозділів апарату Головного управління юстиції у м. Києві та територіальних органах юстиції з питань дотримання законодавства про державну службу та боротьби з корупцією;

-повідомляє у межах своєї компетенції безпосередньому керівнику про усі виявлені в процесі діяльності недоліки і вносить пропозиції  щодо їх усунення, а також вносить пропозиції щодо удосконалення роботи відділу;

-організовує виконання робіт щодо обліку персональних даних працівників  в частині функцій, покладених на структурний підрозділ та здійснює контроль за дотриманням працівниками відділу законодавства України з питань захисту персональних даних фізичних осіб та встановленого порядку обробки персональних даних;

- забезпечує підготовку та направлення до Міністерства юстиції України інформації щодо заходів запобігання та протидії корупції, руху кадрів в Головному управлінні юстиції у м. Києві та територіальних органах юстиції.5. Взаємодія

Відділ взаємодіє з іншими структурними підрозділами Головного управління юстиції та підпорядкованими йому органами та установами з питань отримання та надання  інформації, яка відноситься до  його компетенції.

Заступник начальника Управління –

начальник відділу кадрового забезпечення

апарату Головного управління юстиції

у м. Києві та територіальних органів

юстиції у м. Києві                                                                                 О.В.Бочарова

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник начальника

Головного управління юстиції

у м. Києві                                                                                               Н.В.Кравченко

Начальник Управління кадровоїроботи та державної служби                                                               Н.В.Бондарчук

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал