Положення про організацію освітнього процесу у київському дЕржавному інституті декоративно-прикладного мистецтва І дизайну імені михайла бойчука ухваленоСторінка4/7
Дата конвертації25.12.2016
Розмір1.11 Mb.
ТипПоложення
1   2   3   4   5   6   712.Відрахування студентів

12.1. Студент може бути відрахований ректором інституту в таких випадках:  • за власним бажанням;

  • якщо він не з'явився на заняття протягом 10 днів з початку занять у поточному навчальному семестрі та не сповістив деканат про наявність поважної причини для цього;

  • за невиконання навчального плану протягом семестру у разі недопуску до семестрового контролю (заліків та іспитів) з трьох і більше навчальних дисциплін;

  • у зв'язку з переведенням до іншого вищого закладу освіти;

  • за станом здоров'я на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії;

  • за академічну неуспішність:

 • у випадку отримання при семестровому контролі трьох і більше незадовільних оцінок;

 • у випадку отримання незадовільної оцінки з одного предмета після трьох спроб складання іспиту (заліку);

 • у випадку, якщо студент не ліквідував академічну заборгованість у встановлений термін;

  • за порушення навчальної дисципліни і правил внутрішнього розпорядку інституту;

  • як такий, що виконав навчальний план, але не пройшов державної атестації (у випадку отримання незадовільної оцінки при державній атестації або неявки на державну атестацію без поважних причин);

  • за порушення умов договору про навчання, у тому числі в частині оплати за навчання.

12.2. Відрахування студентів проводиться наказом ректора за подання декана

Відрахування неповнолітніх студентів здійснюється за погодженням зі службою у справах неповнолітніх місцевих органів виконавчої влади.

12.3Особам, відрахованим з інституту, після закриття обхідного листа, відділ кадрів видає підготовлену деканатом відповідного факультету академічну довідку встановленої форми та оригінал документів про попередню освіту, який зберігався в особовій справі студента. Реєстрація академічних довідок проводиться в спеціальній книзі. Для передачі в архів до особової справи студента додаються: підписана керівництвом факультету і скріплена печаткою факультету копія академічної довідки, завірена деканом залікова книжка, студентський квиток і скріплена печаткою за підписом декана навчальна картка студента із зазначенням виконання студентом навчального плану.

12.4. Відомості про вивчені предмети та складені заліки та екзамени вносяться до академічної довідки окремо за кожний семестр. Для всіх форм навчання до академічної довідки в графі «Кількість годин за навчальним планом» ставиться кількість годин, передбачена навчальним планом для денної форми навчання. Якщо студент раніше навчався в іншому навчальному закладі, в академічній довідці зазначаються назви навчальних закладів, в яких були складені екзамени з певних дисциплін.

12.5. До академічної довідки не вносяться предмети, з яких студент одержав незадовільні оцінки. Студентам, які вибули з першого курсу і не складали екзамени та заліки, видається академічна довідка із записом, що студент заліків та екзаменів не складав.

12.6. Студент, який не пройшов державної атестації, допускається до наступної державної атестації протягом трьох років після закінчення вищого навчального закладу. Якщо студент не захистив дипломний проект (роботу), державна комісія встановлює, чи може він повторно захищати той самий дипломний проект (роботу) або він зобов'язаний підготувати новий.

12.7. Студентам, які не захищали дипломній проект (роботу) з поважної причини (документально підтвердженої) ректором може бути продовжений строк навчання до наступного терміну роботи державної комісії зі складанням державних екзаменів чи захисту дипломних проектів (робіт) відповідно, але не більше, ніж на один рік.

13.Переведення студентів

13.1Переведення студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», з однієї спеціальності на іншу не допускаються.

Ректор інституту має право розглядати, як виняток, питання переведення з одного вищого закладу освіти до іншого, або з однієї форми навчання на іншу студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, тільки за умови переведення на ті ж самі спеціальності, за якими здійснювалась їх підготовка.

13.2. Переведення студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр».

13.2.1. Переведення студентів з іншого вищого закладу освіти незалежно від форми навчання, напряму підготовки фахівців з вищою освітою, спеціальності здійснюється за згодою ректорів обох вищих закладів освіти.

13.2.2. Переведення студентів з одного напряму підготовки на інший або на іншу спеціальність одного бакалаврського напряму, або з однієї форми навчання на іншу в межах інституту здійснюється наказом ректора інституту лише під час канікул на підставі заяви студента та висновку випускової кафедри. Зазначені переведення дозволяються при наявності вакантних місць і здійснюються за конкурсом інтегральних рейтингів студентів.

13.2.3. Переведення студентів, а також поновлення в число студентів осіб, які були відраховані з інституту, здійснюється, як правило, під час канікул.

13.2.4. Особи, які вступили до інституту і навчались за рахунок коштів державного бюджету, користуються пріоритетним правом при переведенні та поновленні на місця державного замовлення за умови наявності таких вакантних місць.

При відсутності вакантних місць, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, вищезгадані особи за їх згодою можуть бути переведені або поновлені на навчання з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ та фізичних осіб за умови наявності вакантних місць ліцензованого обсягу.

13.2.5 Особи, які навчаються на договірній основі з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ та фізичних осіб можуть бути переведені на навчання на таких же умовах до інших державних вищих закладів освіти. Такі переведення можуть бути здійснені за умови наявності вакантних місць ліцензованого обсягу та згоди замовників, що фінансують підготовку.

Вищезгадані особи можуть бути переведені і на вакантні місця державного замовлення інституті чи в іншому вищому закладі освіти на конкурсній основі і за умови згоди замовників.

13.2.6. Особи, які навчаються в акредитованому недержавному вищому закладі освіти, можуть бути переведені до інституту на умовах, що передбачені для осіб, які навчаються в державному вищому закладі освіти на договірній основі (п. 7.2.5).

13.2.7. Студенти, які навчаються в неакредитованих недержавних вищих закладах освіти, не користуються правом переведення до інституту.

13.2.8. При існуванні двосторонніх угод (студент і підприємство, організація, установа) або тристоронніх (студент, заклад освіти і підприємство, організація, установа) переведення студентів з одного напряму підготовки фахівців на інший, з однієї спеціальності на іншу, з однієї форми навчання на іншу або з одного вищого закладу освіти до іншого здійснюється за умови внесення відповідних змін до даних угод з дотриманням вимого чинного законодавства.

13.2.9. Переведення студентів на перший курс інституту забороняється. За умови виключних обставин ці питання можуть розглядатись Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

13.2.10. Студент, який бажає перевестись з іншого закладу освіти, подає на ім’я ректора вищого закладу освіти, в якому він навчається, заяву про переведення і, одержавши його письмову згоду, звертається з цією заявою до ректора інституту, до якого бажає перевестись.

При переведенні студент додатково додає до заяви копію договору про навчання в попередньому навчальному закладі, академічну довідку за весь період навчання, з обов’язковим зазначенням назв дисциплін, загальної кількості годин, залікових кредитів, передбачених на їх вивчення та форм контролю.

13.2.11. При позитивному розгляді ректором заяви, деканат проводить перезарахування результатів навчання з дисциплін шляхом порівняння кількості залікових кредитів і обсягу змістових модулів та визначає академічну різницю нормативних змістових модулів, яка не повинна перевищувати, як правило, 10 навчальних дисциплін.

За умови ліквідації академічної різниці, декан факультету видає розпорядження, яким студент допускається до занять, а до навчального закладу, в якому студент навчався раніше, направляє запит щодо одержання поштою особової справи. Особова справа студента, який переводиться до іншого навчального закладу, в тижневий термін пересилається на адресу другого навчального закладу.

13.2.12. Ректор вищого закладу освіти, в якому студент навчався раніше, отримавши запит, видає наказ про відрахування студента у зв'язку з його переведенням до іншого вищого закладу освіти і в тижневий термін пересилає особову справу студента на адресу вищого закладу освіти, від якого надійшов запит. У вищому закладі освіти, в якому студент навчався раніше, залишаються копії академічної довідки, навчальної картки студента, залікова книжка та список пересланих документів. Порядок збереження цих документів такий самий, як і особових справ студентів.

13.2.13. Ректор інституту після одержання особової справи видає наказ про його зарахування.

Студенту, переведеному з іншого навчального закладу, видається залікова книжка з проставленими перезарахованими навчальними предметами та відповідними оцінками. Перезарахування результатів раніше складених студентом заліків та екзаменів проводиться деканом за умови ідентичної назви, обсягу навчальної дисципліни та форм підсумкового контролю. В інших випадках питання про перезарахування результатів заліків та екзаменів вирішується відповідними кафедрами.

13.3.1. Переведення на вакантні місця держзамовлення студентів інституту, які навчаються на договірній основі.

13.3.2. Студент, який навчається в інституті на договірній (контрактній) основі і бажає перевестись на вакантне бюджетне місце, подає на ім’я ректора заяву про переведення, мотивуючи його причину.

13.3.3. Заяву студента про переведення розглядає кафедра, де навчається студент, яка ретельно вивчає суть заяви, супровідні документи заявника (матеріальний стан сім’ї, стан здоров’я членів сім’ї), рейтинг успішності студента, та виносить пропозиції до розгляду на раді факультету.

13.3.4. Рада факультету за поданням кафедри має право самостійно ініціювати питання перед ректоратом інституту щодо переведення студента з договірної (контрактної) основи навчання на вакантне бюджетне місце за відмінні успіхи у навчанні та активну участь у творчому і громадському житті інституту.

13.3.5. Під час розгляду документів заявника кафедрою та радою факультету, при однаковому рейтингу успішності перевага при рекомендації до зарахування надається студенту, у якого кращі показники успішності з фахових дисциплін. Враховуються також пільги, зазначені чинним законодавством.

13.3.6. Ректор інституту, за пропозицією ректорату, видає наказ про переведення студента з договірної (контрактної) основи навчання на вакантне бюджетне місце.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал