Положення про об'єднання вчителів-предметників, мету та завдання, форми та методи роботи шкільного методичного об'єднання, критерії та рівні оцінки його діяльностіСторінка2/4
Дата конвертації23.12.2016
Розмір0.82 Mb.
ТипПоложення
1   2   3   4

ОРІЄНТОВНИЙ ЗРАЗОК

ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО

ОБ’ЄДНАННЯ

ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ,

ФІЗИКИ ТА ІНФОРМАТИКИПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора Директор Христинівської

з навчально-виховної спеціалізованої школи

роботи І – ІІІ ступенів №1

ім. О. Є. Корнійчука

___________ Л. В. Віхарєва ________ Л. О. Трясучкіна

"____ " __________ 2014 р. " ____ " _________ 2014 р.

РОЗГЛЯНУТО

на засіданні ШМО

від 28 серпня 2014 р.
ПЛАН РОБОТИ

ШКІЛЬНОГО МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ, ФІЗИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ НА 2014 – 2015 Н. Р.

ГОЛОВА ШКІЛЬНОГО

МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ –
ПАДАГУЦ О. Д.

Будьте самі шукачами,

дослідниками.

Якщо не буде вогника у Вас,

Вам ніколи не запалити

його в інших

В. О. Сухомлинський

І. ВСТУП

АНАЛІЗ РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ

ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ, ФІЗИКИ,

АСТРОНОМІЇ ТА ІНФОРМАТИКИ

ЗА 2013 – 2014 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Діяльність методичного об'єднання вчителів математики, фізики, астрономії та інформатики Христинівської спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів №1 у 2013-2014 навчальному році була спрямована на реалізацію державної політики в системі освіти, основних положень Національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті, законів України "Про освіту" 6, "Про загальну середню освіту" 7, постанов Уряду України, Концепції Державної цільової соціальної програми підвищення якості природничо-математичної освіти на період до 2015 року 8, інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо вивчення математики, фізики, інформатики, астрономії у 2013-2014 навчальному році, виконання державних програм викладання математики, фізики, інформатики, астрономії, створення належних сучасних умов для навчання і виховання учнів, підвищення професійної майстерності педагогічних працівників, ефективне використання інтелектуального потенціалу учасників навчально-виховного процесу 9 – 15.

Методичне об'єднання в минулому навчальному році продовжувало працювало над проблемою: "Забезпечення гармонійного розвитку, саморозвитку та самореалізації особистості школяра завдяки сучасним технологіям навчання".

Діяльність шкільного методичного об'єднання вчителів математики, фізики та інформатики спрямована на виконання таких завдань: • вдосконалення науково-теоретичної, психолого-педагогічної, загально-дидактичної, методичної і фахової підготовки членів методичного об'єднання з метою надання учням якісної базової і повної загальної середньої освіти;

 • вивчення і впровадження перспективного педагогічного досвіду;

 • узагальнення та обмін досвідом успішної педагогічної діяльності;

 • забезпечення методичного та психолого-педагогічного супроводів стандартизації якісної базової та повної загальної середньої освіти;

 • здійснення інформаційно-нормативного, методичного, психологічного забезпечення вчителів;

 • створення умов для професійного зростання, самоосвіти, дослідницької і творчої діяльності вчителів;

 • здійснення керівництва творчою діяльністю педагогів;

 • забезпечення засвоєння і впровадження найбільш ефективних технологій, методик і технік навчання та виховання школярів;

 • надання дидактичної, педагогічної та психологічної допомоги стосовно конкретного курсу, розділу, теми, уроку або виховного заходу;

 • забезпечення організації та проведення моніторингових досліджень якості знань із природничо-математичних дисциплін.

З метою реалізації Концепції Державної цільової соціальної програми підвищення якості природничо-математичної освіти на період до 2015 року пріоритетним напрямом розвитку освіти в Україні є постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу з метою формування та розвитку конкурентоспроможної особистості перед членами методичного об'єднання визначаються цілі, завдання та засади діяльності. Виникає необхідність створення умов для розширення життєвої компетентності, формування нових мотивів навчання, самоорганізації та самореалізації особистості і як кінцевий результат — орієнтації учнів на подальший вибір професії.

Цілі навчання чітко сформульовані в програмах з математики, фізики та інформатики. Це: • формування в учнів математичних, фізичних знань як невід'ємної складової загальної культури людини, необхідної умови її повноцінного життя в сучасному суспільстві на основі ознайомлення школярів з ідеями та методами математики як універсальної мови науки і техніки, ефективного засобу моделювання і дослідження процесів і явищ навколишньої дійсності;

 • інтелектуальний розвиток учнів, розвиток їхнього логічного мислення, пам’яті, уваги, інтуїції, умінь аналізувати, класифікувати, узагальнювати, робити умовиводи за аналогією, діставати наслідки з даних передумов шляхом несуперечливих міркувань тощо;

 • опанування учнями системи математичних, фізичних знань і вмінь, що є базою для реалізації зазначених цілей, а також необхідних у повсякденному житті й достатніх для оволодіння іншими шкільними предметами та продовження навчання».

В. О. Сухомлинський стверджував, що навчально-виховний процес має три джерела: науку, майстерність і мистецтво. Вчителі методоб’єднання прагнуть досконало володіти цими джерелами, щоб добре керувати навчально-виховним процесом. Пам’ятають і враховують, що основними тенденціями сучасного уроку є:

 • варіативність і гнучкість структури уроку;

 • спрямування уроку на особистість учня;

 • системний підхід до побудови процесу навчання;

 • чітка спрямованість уроку на основне, найбільш суттєве у навчальному матеріалі;

 • установка на повне засвоєння нового матеріалу на уроці;

 • установка на постійну увагу вчителя до формування в учнів навчальних умінь на уроці;

 • раціональне поєднання фронтальної, індивідуально-фронтальної, колективної, групової та індивідуально-групової самостійної навчальної роботи учнів на уроці;

 • спрямованість на удосконалення обов’язкових та необов’язкових домашніх завдань;

 • спрямованість на економію навчального часу на уроці.

Всі вчителі м/о намагаються виховувати в своїх учнях такі якості особистості як:

 • високий рівень працездатності;

 • прагнення до якісного кінцевого результату;

 • стійкість до стресів;

 • здатність долати труднощі;

 • творче ставлення до справи, праці;

 • прагнення до професійного вдосконалення;

 • здатність до прийняття відповідальних іноді ризикованих рішень;

 • комунікабельність;

 • здатність до кооперації, співпраці, співтворчості;

 • здатність до швидкого освоєння нової справи;

 • здатність до самоосвіти, самореалізації, саморозвитку;

 • вміння орієнтуватися в сучасному інформаційному просторі.

Основним завданням національної школи є формування творчої особистості, тому питання організації навчання, яке б забезпечувало б не тільки формальне засвоєння знань, але й оволодіння способами навчання, вміння самостійно організовувати свою діяльність, шукати і знаходити різні способи розв’язань тих чи інших задач, має пріоритетне значення.

Практично всі вчителі м/о використовують в своїй роботі технологію повноцінного засвоєння знань, головний принцип якої: логічно побудований урок – необхідна умова розвитку творчої особистості. Вчителі виступають на уроці в ролі організатора навчального процесу. Під час бесід обговорюються різні думки та відповіді учнів, оцінюється не лише правильність, а й самостійність та оригінальність відповіді. Вчителі підтримують творчу атмосферу впродовж усього уроку. Оволодіння спеціальними прийомами розумової роботи і наявність пізнавальних інтересів в учнів сприяють активізації їхньої навчально-пізнавальної активності.

Під час викладання математики та фізики вчителі Січкар В. І., Кривулько О. В., Ямкова Л. Б. і Сапун Н. Л. впроваджували в своїй роботі диференційований та індивідуальний підхід, що підвищує пізнавальну активність учнів, розвиває творчі здібності, а як результат: створює умови для розвитку інтелектуальних можливостей учнів; забезпечення психологічного комфорту; створення ситуації успіху та звільнення дитини від страху, напруження; створення позитивного настрою навчання; формування гуманних якостей особистості; підвищує результативність та якість знань, формує вміння спілкуватися один з одним.

Вчителі Падагуц О. Д., Бабій Н. М., Ніколайчук О. В., Кулеша О. М. на перший план шкільної освіти ставлять завдання створення оптимально сприятливих умов для виявлення і розвитку здібностей учнів, задоволення їхніх інтересів і потреб, розвиток навчально-пізнавальної активності. Вони творчо використовують нові інформаційні технології, а це забезпечує формування стійкого інтересу учнів до предмета, залучення їх до роботи з різноманітними джерелами інформації. Їхні учні не лише отримують глибокі та системні знання з предмета, а й всебічно розвиваються, вчаться творчо й критично мислити. Використання комп'ютера для супроводу навчального процесу при вивченні математики та фізики дає незаперечні переваги раціонального сполучення традиційних методів навчання з новими інформаційними технологіями; дає наочне представлення про поняття, які вивчаються; розвиває образне мислення, просторову уяву. Все це створює позитивний настрій для навчання, відчуття рівного серед рівних, забезпечує позитивну атмосферу в колективі для досягнення спільних цілей.

Працювали над впровадженням проектних технологій на уроках математики та інформатики вчителі Кулеша О. М., Ямкова Л. Б., Ніколайчук О. В., що організовує пізнавальну активність; розвиває розумові здібності учнів; дає можливість учням перебороти бар'єр між великим обсягом знань та неспроможністю застосувати їх на практиці; вчить дітей самостійно добувати нові знання; розвиває пізнавальні навички та критичне мислення учнів. При цьому учні працюють індивідуально, в парі, в групі протягом певного відрізку часу. Збагачення, уточнення і активізація словника учнів; стабільна мотиваційна сфера; розвиток творчої уяви і мислення – все це результат впровадження інновації "Методу проектів".

Технологію навчання у співпраці використовують у своїй роботі вчителі методоб’єднання Чекалюк К. П., Панченко Н. П., Бабій Н. М., Падагуц О. Д. Вони застосовують найбільш ефективні методи і прийоми організації навчання школярів математики, що сприяють збудженню і розвитку в учнів пізнавальної активності. Під час такого навчання вчителі м/о приділяють велику увагу розвитку школярів шляхом створення умов для широкого аналізу фактів, для вироблення умінь самостійно працювати, вчитися самому. Ці вчителі розвивають пізнавальну активність учнів, а це підвищує рівень розвитку дітей, поліпшує якість успішності.

Вчителі інформатики Ніколайчук О. В. і Кулеша О. М. доступно викладають навчальний матеріал, із урахуванням специфіки предмета, рівня підготовленості учнів, їх життєвого досвіду і віку; логічно правильно будують процес передачі навчальної інформації, використовуючи різні методи та їх поєднання: розповідь, пояснення, бесіду, проблемний виклад матеріалу та інші.

Ці вчителі доступно, лаконічно і виразно формулюють питання; ефективно використовують технічні засоби навчання, електронно-обчислювальну техніку, засоби наочності (графіки, діаграми, схеми тощо). Вони не тільки безпосередньо викладають навчальну інформацію, а й ознайомлюють учнів із методами її отримання та обробки; навчають правилам роботи з друкованими джерелами, бібліографуванням і способами здобувати та переробляти інформацію з інших джерел.

Проблемно-пошукове навчання є основою роботи вчителя фізики Бабій Н. М. Навчальна дискусія, евристична бесіда, лабораторна пошукова робота, що передує вивченню нового матеріалу, робота в малих групах, організаційно-діяльнісна гра – все це можна побачити на її уроках. Вона вчить поєднувати теоретичні знання з практичними діями, при цьому включає у процес навчання питання і задачі прикладного та практичного змісту, що є необхідною умовою такого навчання. Бабій Н. М. розвиває інтерес учнів до науково-дослідницької та експериментальної роботи.

Вчителі шкільного м/о мають широкі можливості для розвитку інтелекту учнів, тому дбають про належний рівень шкільної математичної, інформаційної та фізичної освіти в умовах особистісно зорієнтованого навчання та рівневої диференціації.

Для забезпечення головної мети навчально-виховного процесу вчителі м/о використовують перспективні технології та новітні досягнення педагогічної науки. Вони вчать учнів розв'язувати математичні чи фізичні проблеми з одного боку із використанням різноманітних методів, засобів навчання, а з іншого – з використанням інтеграції знань, умінь із різних галузей науки, техніки, технології, творчих галузей, а також впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

Технологію колективного навчання впроваджують практично всі вчителі методоб'єднання. Це дає змогу розвивати математичне мислення школярів, формує основні його прийоми: порівняння, узагальнення, абстрагування, класифікація, аналогія, аналіз, синтез; вчить учнів виділяти головне, робити індуктивні і дедуктивні висновки; встановлювати відношення між поняттями; складати схеми, план, конспект; застосувати минулий досвід; шукати закономірності.

Також вчителі м/о практикують в своїй роботі частково-предметні технології:


 • технологію навчання математики на основі розв’язування "ключових" задач, уроків-консультацій використовують вчителі математики Кривулько О. В., Чекалюк К. П.;

 • принцип оптимізації – виділення головного, підбір вправ для розвитку практичних умінь, навичок, пізнавального інтересу і розумової активності учнів на своїх уроках впроваджують Сапун Н. Л., Ямкова Л. Б., Кулеша О. М., Кривулько О. В.

 • вчителі математики Панченко Н. П. і Падагуц О. Д. використовують укрупнене введення нових знань, що дає можливість узагальнювати матеріал на кожному уроці, виявляти міжпредметні зв’язки, більш емоційно подавати матеріал, робити ефективним закріплення матеріалу;

 • вчителі інформатики Кулеша О. М., Ніколайчук О. В. та математики Падагуц О. Д., Кривулько О. В. вчать учнів створювати презентації до тем, що вивчаються за програмою та додатково.

Саме ці технології найбільш легко вписуються у навчальний процес та дають можливість досягти мети відповідно до будь-якої програми, морально та інтелектуально розвивають дітей, їх самостійність, комунікабельність, бажання допомогти іншим.

Вчителі м/о працюють над проблемою застосування знань на практиці, що вимагає формування в учнів уміння аналізувати й синтезувати ситуації, конкретизувати загальні абстрактні положення, впізнавати відомі фігури, залежності у конкретних ситуаціях, переусвідомлювати один і той самий об’єкт або явище під кутом зору різних систем знань, варіювати способи дій, переключатися з одного виду діяльності на інший.

Досвідом своєї роботи, результатами та досягненнями вчителі діляться на відкритих уроках і позакласних заходах, майстер-класах, під час круглих столів, семінарів і дискусій.

В рамках творчого звіту роботи над педагогічною проблемою "Удосконалення уроку як засіб розвитку творчої особистості вчителя та учня" вчитель математики Панченко Н. П. провела узагальнюючий відкритий урок в 7 – А класі на тему "Найпростіші геометричні фігури та їх властивості".

Працюючи над проблемою "Активізація творчої діяльності учнів засобами використання нетрадиційних інтерактивних методів", вчитель математики Кривулько О. В. провела відкритий підсумковий урок у 8 – В класі "Чотирикутники".

Результати роботи над проблемою "Формування ІКТ-компетентності на уроках математики шляхом використання індивідуального підходу як основи особистісно зорієнтованого навчання" побачили вчителі методичного об'єднання на відкритих уроках вчителя інформатики Кулеші О. М. в 10 – В класі "Побудова алгоритму із вкладеними розгалуженнями та оператором вибору" та в 5 – В класі на підсумковому уроці "Основи роботи з комп’ютером".Розвиток креативності учнів засобами продуктивних технологій на уроках математики продемонструвала вчитель Падагуц О. Д. на відкритих уроках алгебри в 7 – Б класі на тему "Степінь" і "Властивості степенів".

Був проведений моніторинг рівня та якості засвоєння знань учнями 5-х класів, результати якого зведені в таблиці та діаграми (Додаток А).

Вважаючи основним якісним показником організації методичної роботи рівень навчальних досягнень учнів, було проведено глибокий аналіз результатів ДПА з математики учнів 9-х (Додаток Б) та випускників 11-х класів з математики (Додаток В) та інформатики (Додаток Г), а також ЗНО учнів 11-х класів з математики (Додаток Ґ) і фізики (Додаток Д) у 2011 – 2012, 2012 – 2013 та 2013 – 2014 навчальних років. Для порівняння результатів ЗНО використані матеріали УЦОЯО 16.

Таке порівняння свідчить про те, що у школі зберігається тенденція щодо зростання кількості школярів, які мають високий рівень навчальних досягнень з математики, фізики, інформатики, за рахунок зменшення кількості учнів, які мають низький рівень, зростає кількість учнів із середнім рівнем знань.

Всі вчителі методичного об'єднання:


 • всебічно підтримують інтерес учнів до нового, невідомого;

 • навчають школярів спеціальних прийомів розумової роботи, що є необхідними для застосування теоретичних знань;

 • формують в них практичні вміння і навички, що лежать в основі застосування математики на інших уроках, у виробництві та побуті;

 • вчать працювати самостійно з підручником, додатковою літературою;

 • вчать складати плани-конспекти, порівнювати, зіставляти факти, вибирати найоптимальніші варіанти розв’язання задач і вправ.

І надалі необхідно:

 • продовжувати роботу по обладнанню навчальних кабінетів у відповідності із вимогами чинного законодавства;

 • провести роботу по переорієнтуванню навчального процесу – менше часу відводити на відпрацювання формалізованих алгоритмів дій, перевірку домашніх завдань, контрольні та самостійні роботи, а натомість збільшити час на організацію пізнавальної діяльності школярів, формування вмінь, що мають практичне спрямування;

 • активізувати роботу по переходу від інформаційно-пояснювального підходу до діяльнісного урізноманітнення прийомів, форм, методів навчання, використання групової, парної, індивідуальної роботи, педагогічних програмних засобів;

 • надавати допомогу учням та їхнім батькам в правильній орієнтації допрофільної та профільної спеціалізації в контексті задоволення реальних потреб учнів. Особливу увагу приділити питанням організації та проведення навчально-виховного процесу в профільних класах;

 • використовувати системний підхід до організації роботи зі здібними та обдарованими учнями;

 • детально проаналізувати результати участі випускників школи у зовнішньому незалежному оцінюванні 2014 року. Посилити роботу по підготовці учнів школи та їх батьків до зовнішнього незалежного оцінювання, моніторингових досліджень. Особливу увагу приділяти використанню тестових технологій.

Педагогічні працівники, які входять до складу методичного об'єднання, приділяють увагу роботі з обдарованими дітьми. Учні 10-х класів приймали участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

Нерушак Анастасія під керівництвом вчителя фізики Бабій Н. М. написала дослідницьку роботу на тему: "Розв’язування астрономічних задач геометричними методами та методом програмування". За її захист отримала І місце в ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у м. Черкаси та ІV місце на ІІІ етапі в м. Києві. Скоробрещук Сергій під керівництвом Бабій Н. М. написав дві науково-дослідницькі роботи "Використання законів гідродинаміки в ландшафтному будівництві" та "Використання природного ландшафту в будівництві фонтану". На ІІ етапі захисту цих робіт він зайняв ІІ місце в обох секціях.

Співпраця вчителів м/о з учнями уроками не закінчується. Розширення пізнавальних можливостей учнів; забезпечення позитивної атмосфери в колективі для досягнення спільних цілей; створення ситуації успіху, позитивного настрою навчання – все це результативність позакласних заходів. Логічним продовженням урочної навчально-пізнавальної діяльності школярів є позакласна робота.

А це:


 • участь в Інтернет-олімпіадах (Додаток Е);

 • участь в математичній олімпіаді "Олімпус" (Додаток Є);

 • участь в міжнародних конкурсах "Кенгуру" та "Левеня" (Додаток Є);

 • Міжнародний конкурс з інформатики та комп'ютерної вправності "Бобер 2014" (Додаток Є);

 • Заочний тур ІІ етапу Тринадцятого Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій "Екософт 2014" (Додаток Є);

 • участь в шкільних, районних та обласних предметних олімпіадах (Додаток Ж);

 • навчання в Заочній фізико-математичній школі при МАН України;

 • конкурс на кращий зошит;

 • участь в позакласних заходах із інформатики, математики, фізики;

 • астрономічні дослідження за допомогою телескопа;

 • створення презентацій для уроків та позакласних заходів;

 • написання рефератів;

 • залучення школярів до створення та поновлення наочності в кабінетах;

 • залучення школярів до оформлення стендів, випусків стінгазет;

 • виготовлення математичних моделей та різних пристроїв для проведення фізичного практикуму;

 • конкурс складачів кросвордів;

 • випуск математичних, фізичних та астрономічних газет;

 • інформаційні повідомлення про видатних математиків, фізиків, астрономів та багато ін. в ході проведення предметних декад;

 • написання та захист робіт в МАН (Додаток З);

 • участь в роботі літньої астрономічної школи при Кримській обсерваторії;

 • відпочинок у навчально-оздоровчому таборі "Ерудит" при Черкаському відділенні МАН.

Розширення пізнавальних можливостей учнів; забезпечення позитивної атмосфери в колективі для досягнення спільних цілей; створення ситуації успіху, позитивного настрою навчання – все це результативність позакласних заходів. Вчитель інформатики Ніколайчук О. В. на відкритому позакласному заході "Безпечний Інтернет" показала формування інформаційної компетентності через виховання всебічно та гармонійно розвиненої особистості учнів шляхом поєднання активних методів навчання. Вчитель математики Панченко Н. П. провела відкритий позакласний захід для учнів 5-тих класів "Міс і Містер Математика".

Педагогічні працівники, які входять до складу методичного об'єднання, приділяють увагу роботі з обдарованими дітьми.

Учні 7 – 11-х класів приймали участь у різноманітних конкурсах, предметних олімпіадах, Інтернет олімпіадах і конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. Результати цих конкурсів і олімпіад додаються.

Вся ця позакласна робота сприяє виробленню в учнів інтересу до предмету, розвиває нахили та здібності учнів до творчості у процесі навчання.

Члени м/о вдосконалювали свій науково-теоретичний, психолого-педагогічний, методичний та фаховий рівні підготовки.

Вчитель інформатики Ніколайчук О. В. взяла участь у науковій конференції з проблеми "Підготовка учнів до олімпіад різного рівня" при УДПУ імені П. Г. Тичини 23 жовтня 2013 року.Падагуц О. Д., вчитель математики, провела відкрите засідання методичного об'єднання "Круглий стіл. Професійне вигорання педагогів", а також взяла участь у вебінарі ВГ "Основа" для педагогів: "Мультимедійне супроводження сучасного уроку. Електронний конструктор уроку. Версія 3.0" та "Психологічні секрети продуктивного уроку", про що отримала сертифікати.

Вчителі інформатики Ніколайчук О. В. і Кулеша О. М. та математики Падагуц О. Д. і Панченко Н. П. взяли участь у районній виставці перспективного досвіду "Освіта Христинівщини" у березні 2014 року. Їхні роботи були відзначені сертифікатами Черкаського ОІПОПП та занесені до колекцій цифрових ресурсів і передового педагогічного досвіду.

Учитель інформатики Кулеша О. М. стала лауреатом Х Всеукраїнського конкурсу Microsoft "Вчитель-новатор".

Директор школи, вчитель математики Січкар В. І. нагороджена: • Дипломом за активну участь у представленні освітніх інноваційних технологій на V національній виставці "Інноватика в сучасній освіті";

 • Дипломом за презентацію досягнень інновацій модернізації національної освіти на V міжнародній виставці "Сучасні заклади освіти 2014".

Вчитель фізики та астрономії Бабій Н. М. була нагороджена:

 • Грамотою департаменту науки і освіти Черкаської обласної державної адміністрації Черкаського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді за якісну підготовку вихованців до І етапу Всеукраїнського конкурсу "Мирний космос";

 • Подякою від департаменту науки і освіти Черкаської обласної адміністрації за вагомий внесок у підготовку учнівської молоді до участі у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України;

 • Дипломом Христинівської райдержадміністрації за плекання творчої особистості.

Вчителі математики та інформатики Ямкова Л. Б., Панченко Н. П., Ніколайчук О. В., Кулєша О. М. працювали в творчій групі вчителів природничо-математичного циклу, що викладають у 5 класах 2013 – 2014 н. р. над проблемою "Системний та комплексний підхід до впровадження Державного стандарту базової та повної середньої освіти".

Завданням цієї групи було забезпечення: • психологічної підтримки переходу до нових підходів навчання учнів 5-х класів,

 • творчого потенціалу педагогів;

 • якості проведення уроків.

Вчителі творчої групи проводили апробацію підручників:

 • "Інформатика 5 клас" автора Н. В. Морзе;

 • "Математика 5 клас" авторів Н. А. Тарасова, І. М. І. М. Богатирьова, О. П. Бочко, О. М. Коломієць, З. О. Сердюк.

За результатами апробації були підготовлені методичні рекомендації щодо поліпшення змісту даних підручників.

Протягом навчального року вчителі обговорювали методичні рекомендації та статті провідних спеціалістів в галузі методики математики, фізики, інформатики, ділились досвідом своєї роботи, брали активну участь в: • виставці передового педагогічного досвіду "Освіта Христинівщини";

 • семінарах ("Впровадження методики створення учнівських проектів – важлива умова формування успішної інноваційної особистості учителя та учня");

 • дискусіях ("Розвиток творчих здібностей учнів засобами диференційованого навчання в аспекті гуманізації навчально-виховного процесу");

 • майстер-класах ("Організація роботи з обдарованими учнями на уроках та в позаурочний час", "Розвиток здібностей учнів на уроках математики");

 • круглих столах ("Професійне вигорання педагогів", "Урок математики і фізики в сучасних технологіях", "Що я думаю про зовнішнє тестування");

 • психологічних тренінгах ("Нестандартні ситуації на уроках", "Як запобігти стресу перед ДПА та ЗНО");

 • методичних практикумах ("Підготовка учнів до предметної олімпіади. Секрети успіху", "Організація взаємодії учнів на етапі контролю знань", "Фахова культура уроку в профільному класі", "Якими повинні бути підручники з математики, фізики, інформатики");

 • виступали на педрадах та засіданнях районних методоб'єднань;

 • виступали з лекціями для батьків.

Разом з тим недоліком роботи вчителів м/о було недостатнє взаємовідвідування уроків із-за неузгодженості розкладу та мала кількість відкритих позакласних заходів.

Потребує значної уваги організація роботи в профільних класах. Хвилює недосконалість підручників математики для 10 – 11 класів рівня стандарту та малоефективний контроль за засвоєнням знань учнями.

Необхідно вирішити питання активізації пропедевтичної підготовки учнів 5 – 7 класів та допрофільної освіти у 8 – 9-х класах, впроваджувати анкетування, тестування, проводити роз’яснювальну роботу для більш свідомого вибору профілю навчання та професійного самовизначення старшокласників.

Потрібно переходити від епізодичного застосування комп'ютерних технологій при викладанні навчального предметів до їхнього постійного застосування всіма вчителями м/о, а для цього укомплектовувати навчальні кабінети проекторами, комп’ютерами та ін., підвищувати комп’ютерну грамотність вчителів.

Удосконалювати підготовку та проведення уроків математики, фізики, астрономії, інформатики з використанням активних форм організації діяльності учнів. Не перевантажувати уроки репродуктивними методами навчання, які знижують інтерес до предмету, не дозволяють отримати повну інформацію про рівень знань учнів.

Вчителям необхідно постійно звертати увагу на дотримання вимог єдиного орфографічного режиму та культури ведення записів у зошитах учнів. Обов'язково дотримуватися критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти.

Необхідно розробити методичні рекомендації для учнів та їх батьків щодо найкращого засвоєння відповідних предметів і курсів, підвищення культури навчання, дотримання режиму праці та відпочинку.

Аналіз роботи членів методичного об’єднання дає підставу зробити висновок, що завдання, які випливають із науково-методичної проблеми об’єднання, в основному виконано.

У 2014 – 2015 навчальному році школа буде продовжувати працювати над проблемою: "Формування та розвиток конкурентно спроможної особистості шляхом підвищення якості освітніх послуг".

Виходячи із результатів діагностування, нагальних проблем, які повинні вирішувати вчителі природничо-математичних наук, методичне об'єднання вчителів математики, фізики, інформатики і надалі працюватиме над проблемою: "Формування математичної компетентності, гармонійної особистості та інформаційної культури учнів шляхом поєднання оптимальних методів навчання".

Враховуючі потреби розвитку конкурентоспроможної особистості, навчально-виховний процес повинен бути підпорядкований:


 • упровадженню в освітянський процес принципів профільного навчання як економічно доцільної форми підготовки молоді до майбутнього життя;

 • формуванню достатньої життєвої компетентності учнів і конкурентоспроможності випускників на ринку праці;

 • формуванню логічної культури як стратегії під час використання інформаційних технологій у навчальному процесі;

 • вихованню особистості, здатної самостійно приймати рішення та займати активну громадянську позицію;

 • створенню умов для використання новітніх освітніх технологій та вивільнення творчої складової в діяльності педагога, викладача.

f:\малюнки\картинки школа\завантаження.jpgПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал