Положення про кафедру психології факультету педагогіки та психології Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського на 2016-2017 н р. Миколаїв 2016Скачати 250.63 Kb.
Дата конвертації05.04.2017
Розмір250.63 Kb.
ТипПоложення


МНУ імені В. О. Сухомлинського

від __.__.2016 р. № ___


Затверджено


Наказ МНУ імені В. О. Сухомлинського

__ ___________ 2016 р. № ___ПОЛОЖЕННЯ

про кафедру психології

факультету педагогіки та психології

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського

на 2016-2017 н. р.

Миколаїв – 2016

1.1. Дане положення про кафедру психології факультету педагогіки та психології розроблено відповідно Статуту МНУ імені В.О.Сухомлинського та чинного законодавства України і є документом, який регламентує його діяльність.

1.2. Юридична адреса кафедри Психології МНУ ім. В.О.Сухомлинського: Україна (код 54030), м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24, тел. (0512) 76-89-75.

1.3. Кафедра Психології є багатопрофільним структурним підрозділом вищого навчального закладу освіти державної форми власності без права юридичної особи, що здійснює підготовку фахівців з вищою освітою, проводить наукові дослідження, є науково-методичним центром, що сприяє поширенню наукових знань і здійснює культурно-просвітницьку діяльність серед населення.

1.4. Кафедра є структурним підрозділом факультету педагогіки та психології МНУ, забезпечує координацію у відокремлених структурних підрозділах з реалізації Закону України «Про вищу освіту» впровадження системи ступеневої підготовки фахівців за наскрізними навчальними планами та програмами за денною, дистанційною, заочною формами навчання з використанням сучасних технологій, здійснення цільової підготовки фахівців для зацікавлених установ України, надання консультаційних послуг.

Відповідно до Статуту МНУ та Положення кафедра на бюджетній та комерційних основах здійснює такі основні види діяльності:


 • підготовка спеціалістів ІІІ-IV освітньо-кваліфікаційних рівнів для підприємств та організацій народного господарства різних форм власності, закладів освіти за стаціонарною, заочною формами навчання з використанням сучасних мобільних технологій;

 • підготовка молоді до вступу у вищі навчальні заклади;

 • організація курсів для спеціалістів установ України, для учнів і студентів інших навчальних закладів;

 • фахова підготовка наукових та педагогічних працівників;

 • культурно-освітня, наукова, рекламна, видавнича, інформаційно-консультативна;

 • організація наукових конференцій (в т.ч. міжнародних), семінарів, виставок та інших заходів;

1.5. Як структурний підрозділ університету, кафедра розпоряджається відокремленою частиною державної власності у вигляді навчально-технічного обладнання та устаткування, інших матеріальних ресурсів, що виділені МНУ на договірних засадах, або отриманих від юридичних чи фізичних осіб (спонсорська допомога, добровільні пожертвування тощо).

1.6. Штатний розпис кафедри є складовою частиною штатного розпису факультету педагогіки та психології МНУ і формується в межах держбюджетних асигнувань, виділених університету на поточний рік з розподілом їх по відповідних підрозділах. Навчальний процес ведеться професорсько-викладацьким складом.

1.7. Кафедра несе відповідальність за:


 • дотримання вимог Законів України «Про вищу освіту», «Про мови в Україні» та інших законодавчих актів;

 • дотримання державних стандартів освіти;

 • забезпечення безпечних умов проведення освітньої, наукової, виробничої та іншої діяльності;

 • соціальний захист учасників навчально-виховного процесу;

 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, наукової, виробничої та іншої діяльності та приватними особами, у тому числі і за міжнародними угодами;

 • дотримання фінансової дисципліни та збереження державного майна.

1.8. Науково-педагогічний персонал кафедри зобов’язаний:

 • забезпечувати ефективність навчального процесу, виховувати у студентів високу моральність, розвивати в них прагнення до пізнавальної діяльності та ініціативу, творчі здібності.

 • Вести навчально-методичну роботу, наукові дослідження, забезпечувати високий рівень змісту освіти, активно залучати до наукової діяльності студентів;

 • Постійно підвищувати свій професіональний та загальнокультурний рівень, регулярно (не менше одного разу в 5 років) проходити різноманітні форми підвищення кваліфікації;

 • Дотримуватися правил внутрішнього розпорядку у вузі.

2. Основні напрями та завдання діяльності кафедри

2.1. Основними напрямками діяльності спеціальності 053 «Психологія» є: • навчальна робота;

 • методична робота;

 • науково-інноваційна робота;

 • організаційна робота;

 • виховна робота;

 • міжнародна діяльність.

2.2. Головним завданнями кафедри психології є впровадження освітньої діяльності, яка включає організаційну, навчальну, наукову, виховну та методичну. Основними завданнями кафедри є:

у навчальній роботі:

 • організація та проведення навчального процесу за такими формами навчання (денна; заочна, дистанційна), формами організації навчального процесу (навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка, індивідуальні заняття , контрольні роботи) та видами навчальних занять (лекції, практичні та лабораторні заняття, комп’ютерні практикуми, семінарські та індивідуальні заняття, консультації) з навчальних дисциплін кафедри відповідно до навчального плану спеціальності 053 «Психологія» та програм навчальних дисциплін;

 • забезпечення високої якості навчального процесу відповідно до стандартів вищої освіти та нормативних документів з організації навчального процесу;

 • удосконалення змісту навчання з урахуванням сучасних досягнень науки, техніки, технології та виробництва;

 • упровадження прогресивних методів і сучасних інформаційних технологій навчання;

 • удосконалення методів оцінювання якості навчального процесу, проведення заліків, екзаменів та атестації студентів, участь у проведенні ректорського контролю;

 • організація та проведення практик і дипломного проектування;

 • організація та проведення державної атестації випускників, забезпечення ефективної роботи державних екзаменаційних комісій;

 • організація та проведення вступних випробувань на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями (ОКР) «спеціаліст» і «магістр»;

 • проведення вступних екзаменів до аспірантури та кандидатських екзаменів;

у методичній роботі:

 • розроблення навчальних і робочих навчальних планів за напрямами підготовки 053 «Психологія»

 • розроблення навчальних і робочих програм навчальних дисциплін (кредитних модулів) кафедри, наскрізних програм та програм практик;

 • розроблення тематики курсового й дипломного проектування;

 • видання підручників, навчальних посібників, методичних розробок, рекомендацій, вказівок, курсового й дипломного проектування, а також іншої навчальної літератури, засобів навчання та навчального обладнання за спеціальностями;

 • розроблення засобів діагностики навчальних досягнень (тестові завдання, питання для виконання модульних контрольних робіт, екзаменаційні білети) та рейтингових систем оцінювання;

 • розроблення й упровадження в навчальний процес нових комп’ютерних практикумів; технічних засобів навчання;

 • рецензування та експертиза навчально-методичних матеріалів;

 • проведення експертизи конкурсних дипломних проектів (робіт);

 • розроблення складників стандартів вищої освіти за напрямами підготовки 053 Психологія;

 • проведення підвищення педагогічної майстерності викладачів кафедри;

у науково-інноваційній роботі:

 • підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації (підготовка аспірантів, здобувачів, підготовка до захисту кандидатських дисертацій, надання рекомендацій до груп наукового резерву студентів випускних курсів, магістрів; надання рекомендацій до вступу до аспірантури; затвердження тем дисертацій; попередня атестація аспірантів і здобувачів; попередня рекомендація завершених дисертацій до захисту);

 • обговорення та висунення кандидатів на отримання вчених і почесних звань;

 • організація та створення умов для проведення науково-дослідних робіт за профілем кафедри(Тема НДР: “Психолого-педагогічні засади становлення професійної суб’єктності” № реєстрації теми: 0115U001209 та Тема наукової роботи кафедри: «Концептуальні засади розвитку особистості» (№ реєстрації в УкрНТІ 0112U005123); підготовка звітів із НДР та наукової роботи кафедри);

 • організація маркетингу та просування на ринки результатів виконання НДР (упровадження результатів розробок у навчальний процесс; перевірка та експериментальне впровадження пошукових наукових розробок);

 • організаційне забезпечення з підготовки та видання публікацій монографій, словників, довідників, стандартів, наукових журналів, статей, доповідей; підготовка, сертифікація електронних публікацій; здійснення експертизи / рецензування НДР, авторефератів, дисертацій, наукових видань, статей , опонування дисертацій;

 • організація, проведення та участь у наукових семінарах, конференціях, виставках (усіх рівнів та наукового парку);

 • створення умов для залучення студентів до наукової роботи (керівництво студентами, які беруть участь у виконанні НДР, роботі студентських наукових гуртків, наукових конференціях, семінарах; підготовка студентів до участі в міжнародних і всеукраїнських олімпіадах; обговорення та організація участі дипломних проектів і робіт магістрів і спеціалістів у конкурсах університету та всеукраїнських конкурсах студентських НДР);

 • ефективне використання творчого потенціалу науково-педагогічних і наукових працівників кафедри у вирішенні актуальних проблем науки, техніки, технології;

в організаційній роботі:

 • формування кадрового складу та штатного розпису в межах затверджених фондів і нормативів для усіх категорій;

 • формування розкладу занять спільно з деканатом факультету;

 • створення умов для професійного росту студентів і співробітників кафедри, задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному, моральному та фізичному розвитку;

 • організація та контроль проведення науково-педагогічними працівниками кафедри занять, практик та виховних заходів;

 • встановлення творчих зв’язків із вищими навчальними закладами, загальноосвітніми школами, будинками художньої творчості науково-дослідними інститутами, іншими підприємствами та організаціями незалежно від форм власності;

 • сприяння в перепідготовці та підвищенні кваліфікації науково-педагогічними працівниками кафедри та контроль цих заходів;

 • організація та проведення концертних заходів, методичних, науково-методичних та наукових семінарів, конференцій;

 • організація співпраці з викладачами інших кафедр, які викладають навчальні дисципліни, що забезпечують навчальний процес кафедри;

 • організація заходів із профорієнтації та залучення осіб на навчання за напрямами підготовки 053 Психологія;

 • проведення заходів із залучення осіб для післядипломної підготовки та підвищення кваліфікації;

 • організація систематичного зв’язку з випускниками університету, у тому числі й аспірантами кафедри;

 • підготовка договорів на проведення практики;

 • підготовка документів щодо працевлаштування випускників;

 • підготовка ліцензійних та акредитаційних справ за напрямами підготовки 053Психологія;

 • створення й підтримка веб-сайту кафедри;

 • організація висвітлення результатів діяльності кафедри на інформаційних стендах і в засобах інформації;

 • організація наповнення змістом, повнотою та актуальністю веб-сайту кафедри та інших інформаційних ресурсів, розроблених для висвітлення та супроводження діяльності кафедри в мережі Інтернет;

 • організація навчально-наукової роботи науково-педагогічних працівників зі студентами через веб-сайт кафедри;

в організаційно - виховній роботі:

 • здійснення комплексу заходів, спрямованих на виховання високорозвиненої особистості в дусі українського патріотизму та поваги до Конституції України в умовах розвитку української державності;

 • призначення та організація роботи кураторів академічних груп;

 • проведення заходів із дотримання студентами законодавства України, морально-етичних норм поведінки як в університеті, так і за його межами, дбайливого ставлення до майна університету (будівель, приміщень, меблів, обладнання, інвентарю, навчальних видань, приладів та ін.);

 • проведення заходів із пропаганди в студентському середовищі здорового способу життя;

 • підвищення духовного та культурно-освітнього рівня студентської молоді;


у міжнародній діяльності:

 • розробка та реалізація комплексу заходів з інтеграції у міжнародний освітньо-науковий простір;

 • вивчення міжнародного досвіду підготовки фахівців за профілем кафедри та його використання у навчальному процесі;

 • організація обмінних практик зі спорідненими кафедрами університетів-партнерів;

 • інформаційно-рекламна робота з набору на навчання іноземних громадян та забезпечення підготовки фахівців із числа іноземців;

 • участь у виконанні науково-технічних робіт на замовлення чи за участі іноземних партнерів;

 • участь у виконанні міжнародних проектів, програм;

 • організація зв’язків з іноземними випускниками кафедри, підтримання бази даних іноземних випускників кафедри (за їх наявності);

 • сприяння вивченню та використанню науково-педагогічними та науковими працівниками кафедри англійської мови;

 • участь у міжнародній інтеграції у сфері підготовки кадрів шляхом реалізації програми «Подвійний диплом»;

 • організація, участь у міжнародних конференціях, семінарах, конкурсах, виставках;

 • забезпечення надходжень від різних форм зовнішньоекономічної діяльності.

Кафедра проводить цілеспрямовану соціальну політику щодо підвищення продуктивності праці і громадської активності студентів, викладачів та співробітників. З цією метою за відповідними угодами, складеними з різними структурами, забезпечується ефективність і продуктивність навчання та праці, здорового побуту і відпочинку студентів, викладачів, співробітників та їх родин.

Випускаюча кафедра здійснює профорієнтаційну діяльність серед робочої та учнівської молоді, проводить роботу з підготовки та укладення договорів на навчання в МНУ з підприємствами (організаціями) різноманітних форм власності, приймає участь у формуванні контингенту абітурієнтів.

3. Функції кафедри

3.1. Функціями кафедри є такі: • проведення згідно з діючими навчальними планами усіх видів навчальної роботи з дисциплін, закріплених за кафедрою;

 • розробка та систематичне оновлення на основі вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик освітньо-професійних програм і робочих навчальних планів, навчально-методичних комплексів із дисциплін, що закріплені за кафедрою;

 • забезпечення на основі системного підходу безперервного поліпшення якості навчального процесу з використанням світового досвіду, а також залучення провідних учених і фахівців галузі до навчального процесу;

 • здійснення комплексного методичного забезпечення навчальних дисциплін кафедри навчальною, науково-методичною літературою та іншими навчально-методичними матеріалами, серед яких і їхні електронні версії;

 • наукова діяльність, скерована на проведення наукових досліджень з актуальних напрямів науки, галузевими програмами МОН України; господарськими угодами; ініціативними науковими програмами; грантами міжнародних організацій тощо;

 • обговорення результатів наукових досліджень, підготовка методичних і нормативних матеріалів та безпосередня участь у впровадженні наукових розробок у виробництво та навчальний процес, а також безпосередня участь у роботах, пов'язаних із практичним упровадженням наукових розробок;

 • підготовка науково-педагогічних працівників, організація робіт стажистів, аспірантів, надання допомоги молодим викладачам, узагальнення досвіду кращих педагогічних працівників, організація підвищення кваліфікації викладачів в інших вищих навчальних закладах, наукових , на виробництві;

 • розробка комплексних планів і організація науково-дослідної роботи студентів; конкурсів професійної майстерності;

 • активна участь у культурно-виховній роботі зі студентами, надання допомоги студентським товариствам у їхній роботі;

 • співпраця з іншими установами та організаціями, а також надання методичної допомоги педагогічним працівникам шкільним та позашкільним навчальним закладам, коледжів, науково-педагогічним працівникам і науковцям інститутів.

 • пропаганда наукових знань, участь у роботі конференцій, нарад, семінарів із проблем вищої освіти та наукової роботи.

3.2. Окремі функції випускової кафедри визначаються власним Положенням згідно зі Статутом університету.

4. Організація роботи кафедри

4.1. Робота кафедри організовується та здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту» і «Про вищу освіту», Положення про державний вищий навчальний заклад, Статуту університету, Положення про факультет, до складу якого входить кафедра психології, а також на основі нормативних актів Міністерства освіти і науки України та цим Положенням.

4.2. Діяльність кафедри психології здійснюється на підставі щорічного плану роботи кафедри, що охоплює напрями й завдання, зазначені в п. 2 цього Положення. План роботи кафедри обговорюється та затверджується на її засіданні.

4.3. Основні питання діяльності кафедри обговорюються на засіданні кафедри, рішення якої є обов’язковим для виконання її співробітниками.

4.4. Засідання кафедри проводяться не рідше ніж один раз на місяць.

4.5. У засіданні кафедри беруть участь науково-педагогічні та наукові працівники кафедри. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин зазначених працівників, а рішення кафедри приймаються простою більшістю голосів. Засідання кафедри оформлюється протоколом, що підписується завідувачем кафедри (за відсутності завідувача – його заступником) і вченим секретарем кафедри.

4.6. На засідання кафедри можуть бути запрошені інші працівники кафедри, а також працівники інших кафедр і вищих навчальних закладів, підприємств, установ та організацій.

5. Структура кафедри

Кафедра психології може мати навчальні лабораторії,центри,кабінети,наукові школи,що забезпечують її навчальну, наукову й організаційно-виховну роботу.

Структура кафедри затверджується ректором університету.
6. Вимоги до науково-педагогічних працівників

Навчально-виховну роботу кафедри психології забезпечують викладачі які мають базову освіту.

6.1. Науково-педагогічні працівники – особи, які за основним місцем роботи в університеті проводять навчальну, методичну, наукову (науково-технічну) та організаційну діяльність.

Посади науково-педагогічних працівників можуть обіймати особи, які мають науковий ступінь або вчене звання, а також особи, які мають ступінь магістра.

В окремих випадках, у разі неможливості забезпечення освітнього процесу наявними штатними працівниками, вакантні посади науково-педагогічних працівників можуть заміщуватися за трудовим договором до проведення конкурсного заміщення цих посад у поточному навчальному році.

6.2. Робочий час науково-педагогічних працівників становить 36 годин на тиждень (скорочена тривалість робочого часу).

Робочий час науково-педагогічного працівника включає час виконання ним навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи та інших трудових обов’язків.

Норми часу навчальної роботи. Норми часу методичної, наукової, організаційної роботи визначаються вищим навчальним закладом.

Максимальне навчальне навантаження на одну ставку науково-педагогічного працівника не може перевищувати 600 годин на навчальний рік.

Рекомендований перелік видів навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи для науково-педагогічних працівників встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

6.3. Види навчальної роботи науково-педагогічних працівників відповідно до їх посад встановлюються вищим навчальним закладом за погодженням з виборними органами первинних організацій профспілки (профспілковим представником).

Залучення науково-педагогічних працівників до роботи, не передбаченої трудовим договором, може здійснюватися лише за їх згодою або у випадках, передбачених законодавством.


7. Права, обов’язки та гарантії співробітників кафедри

Права та обов’язки випускової кафедри психології здійснюється згідно Закону України «Про вищу освіту» 7.1. Права науково-педагогічних працівників

Науково-педагогічні працівники вищого навчального закладу всіх форм власності мають право:

- на академічну свободу, що реалізується в інтересах особи, суспільства та людства загалом;

- на академічну мобільність для провадження професійної діяльності;

- на захист професійної честі та гідності;

- брати участь в управлінні вищим навчальним закладом, у тому числі обирати та бути обраним до вищого органу громадського самоврядування, вченої ради вищого навчального закладу чи його структурного підрозділу;

- обирати методи та засоби навчання, що забезпечують високу якість навчального процесу;

- на забезпечення створення відповідних умов праці, підвищення свого професійного рівня, організацію відпочинку та побуту, встановлених законодавством, нормативними актами вищого навчального закладу, умовами індивідуального трудового договору та колективного договору;

- безоплатно користуватися бібліотечними, інформаційними ресурсами, послугами навчальних, наукових, спортивних, культурно-освітніх підрозділів вищого навчального закладу;

- на захист права інтелектуальної власності;

- на підвищення кваліфікації та стажування не рідше одного разу на п’ять років;

- одержувати житло, у тому числі службове, в установленому законодавством порядку;

- отримувати пільгові довгострокові кредити на будівництво (реконструкцію) і придбання житла в установленому законодавством порядку;

- брати участь в об’єднаннях громадян;

- на соціальне та пенсійне забезпечення в установленому законодавством порядку.

Науково-педагогічні працівники мають також інші права, передбачені законодавством і Статутом вищого навчального закладу. На науково-педагогічних працівників поширюються всі права, передбачені законодавством для наукових працівників наукових установ.

Науково-педагогічні працівники мають право на пенсійне забезпечення відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

7.2. Обов’язки науково-педагогічних працівників

Науково-педагогічні працівники зобов’язані:

- забезпечувати викладання на високому науково-теоретичному і методичному рівні навчальних дисциплін відповідної освітньої програми за спеціальністю, провадити наукову діяльність;

- підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову кваліфікацію;

- дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, які навчаються в університеті, прищеплювати їм любов до України, виховувати їх у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України та державних символів України;

- розвивати в осіб, які навчаються в університеті, самостійність, ініціативу, творчі здібності;

- дотримуватися Статуту університету, законів, інших нормативно-правових актів.

7.3. Гарантії науково-педагогічним працівникам

Науково-педагогічним:

- створюються належні умови для праці, підвищення кваліфікації, організації побуту, відпочинку та медичного обслуговування, у тому числі викладачам з інвалідністю;

- виплачуються у разі втрати роботи компенсації відповідно до законодавства.

7.4 Підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників

Університет забезпечує підвищення кваліфікації та стажування, науково-педагогічних працівників не рідше одного разу на п’ять років із збереженням середньої заробітної плати.

8. Документація кафедри

8.1. Перелік документів навчально-організаційного забезпечення: • Положення про кафедру;

 • штатний розпис кафедри;

 • графіки щорічних відпусток працівників кафедри;

 • графіки навчального процесу за всіма формами навчання;

 • план роботи кафедри;

 • дані для розрахунку обсягу навчальної роботи кафедри на поточний рік (від деканатів-замовників навчання);

 • розрахунок обсягу навчального навантаження кафедри на поточний рік;

 • план навчального навантаження науково-педагогічних працівників кафедри на поточний навчальний рік;

 • звіт про виконання навчального навантаження науково-педагогічними працівниками кафедри за попередній навчальний рік;

 • індивідуальні плани роботи викладачів;

 • графік підвищення кваліфікації викладачів;

 • розклад занять викладачів;

 • графік зайнятості лабораторій кафедри;

 • графік консультацій викладачів;

 • протоколи засідань кафедри;

 • звіт кафедри про роботу за минулий навчальний рік;

 • журнал закріплення за студентами тем (варіантів) індивідуальних семестрових завдань із дисциплін;

 • журнали обліку виконання студентами лабораторних робіт (комп’ютерних практикумів);

 • журнали обліку виконання контрольних робіт та індивідуальних завдань студентами-заочниками та екстернами;

 • екзаменаційні (залікові) роботи студентів за минулий навчальний рік;

 • курсові проекти (роботи), дипломні проекти (роботи) (за їхньої наявності) відповідно до «Інструкції з обліку та зберігання дипломних (курсових) проектів (робіт) в університеті»).

8.2. Навчально-методична документація:

 • навчальні та робочі навчальні програми дисциплін кафедри;

 • інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних, лабораторних занять, комп’ютерного практикуму та самостійної роботи студентів із навчальних дисциплін;

 • індивідуальні семестрові завдання з навчальних дисциплін, у тому числі тематика курсових проектів і робіт;

 • комплект контрольних завдань із навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння студентами окремих модулів навчального матеріалу та критерії оцінки рівня підготовки студентів;

 • екзаменаційні білети та / або комплект контрольних завдань для семестрового контролю з навчальних дисциплін (кредитних модулів);

 • Положення про порядок розрахунку рейтингу студентів із кредитних модулів (навчальних дисциплін);

 • навчально-методичні документи з усіх спеціалізацій, закріплених за кафедрою;

 • методичні вказівки для студентів щодо самостійної роботи студентів, виконання індивідуальних завдань (курсових і дипломних проектів, розрахунково-графічних робіт, рефератів тощо);

 • інші документи за рішенням кафедри (у разі необхідності, наприклад, графік самостійної роботи студентів (виконання контрольних робіт, здавання домашніх завдань, курсових проектів та ін.));

 • галузевий стандарт вищої освіти відповідної спеціальності (напряму підготовки), що містить освітньо-кваліфікаційну характеристику, освітньо-професійну програму підготовки, засоби діагностики та їхні варіативні частини;

 • навчальні й робочі навчальні плани підготовки фахівців відповідних ОКР;

 • навчальні програми з усіх дисциплін навчальних планів (електронні версії);

 • наскрізні програми практик і програми практик;

 • програми державних екзаменів (за їхньої наявності);

 • індивідуальні навчальні плани студентів;

 • накази про закріплення за студентами тем дипломних проектів (робіт);

 • вимоги до дипломних проектів (робіт) випускників відповідних ОКР.

9. Майно та кошти кафедри

За кафедрою Психології з метою забезпечення діяльності, закріплюються на правах оперативного управління приміщення, обладнання та інше необхідне майно.

Кафедра в межах її майнового комплексу відповідає за належний стан аудиторного та лабораторного фонду, а також за цільове використання приміщень. Фінансування кафедри здійснюється в межах коштів відповідного факультету. Кафедра самостійно розпоряджається відповідними коштами згідно із структурою видатків відповідно до чинного законодавства.

10. Права інтелектуальної власності кафедри та її захист

10.1. До інтелектуальної власності членів кафедри належать:

- Навчально-методичні комплекси (лекції, практичні заняття, карти самостійної роботи студентів, тренінгові програми, сценарії рольових, ділових та організаційно-діяльнісних ігор);

- Підручники, посібники, монографії, словники, навчально-методичні рекомендації;

- Навчально-методичні розробки у мережі Інтернет, комп’ютерні програми;

- Виступи, промови.

10.2. У разі посягання на інтелектуальну власність кафедри члени кафедри мають право:

- вимагати визнання та поновлення своїх прав, у тому числі забороняти дії, що порушують авторське право і (або) суміжні права чи створюють загрозу їх порушення;

- звертатися до суду з позовом про поновлення порушених прав та (або) припинення дій, що порушують авторське право та (або) суміжні права чи створюють загрозу їх порушення;

- подавати позови про відшкодування моральної (немайнової) шкоди;

- подавати позови про відшкодування збитків (майнової шкоди), включаючи упущену вигоду, або стягнення доходу, отриманого порушником внаслідок порушення ним авторського права і (або) суміжних прав, або виплату компенсацій;

- вимагати припинення підготовчих дій до порушення авторського права і (або) суміжних прав;

- вимагати, у тому числі в судовому порядку, публікації у засобах масової інформації даних про допущені порушення авторського права і (або) суміжних прав та судові рішення щодо цих порушень.
11. Вимоги до підвищення кваліфікації та перепідготовки

Підвищення кваліфікації та перепідготовка науково-педагогічних працівників кафедри психології здійснюється за Положенням щодо перепідготовки працівників та відповідно графіку.

11.1. Метою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників є вдосконалення професійної підготовки особи шляхом поглиблення і розширення її професійних знань, умінь і навичок, набуття особою досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у межах спеціальності.

11.2. Основними завданнями підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників є:

- оновлення та розширення знань, формування нових професійних компетентностей у психолого-педагогічній, науково-дослідній та організаційно-управлінській діяльності;

- засвоення інноваційних технологій, форм, методів та засобів навчання;

- набуття досвіду формування змісту навчання з урахуванням його цільового спрямування, посадових обов’язків працівників, здобутої освіти, досвіду, практичної роботи та професійної діяльності, їх інтересів і потреб;

- вивчення психологічного та педагогічного досвіду, методів управління, ознайомлення з досягненнями науки і техніки та перспективами їх розвитку;

- розроблення пропозицій щодо вдосконалення навчально-виховного процессу, впровадження у практику навчання досягнень науки і техніки;

- застосування інноваційних технологій реалізації змісту навчання, що передбачає його диференціацію, індивідуалізацію, запровадження дистанційних, інформаційно-комунікативних технологій навчання тощо.

11.3. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників здійснюється за такими видами:

- довгострокове підвищення кваліфікації (курсова перепідготовка, наукове та науково-методичне стажування, творча відпустка);

- короткострокове підвищення кваліфікації (семінари, семінари-практикуми, семінари-наради, семінари-тренінги, тренінги, вебінари, «круглі столи» тощо).

11.4. Зміст навчання працівників

11.4.1. Навчання за программою довгострокового підвищення кваліфікації спрямовується на оволодіння, оновлення та поглиблення працівниками спеціальних фахових, науково-методичних, педагогічних, соціально-гуманітарних, психологічних, правових, економічних та управлінських компетентностей, у тому числі вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду, що сприяє якісному виконанню ними своїх посадових обов’язків, розширенню їх компетенції тощо.

11.4.2. Навчання за программами короткострокового підвищення кваліфікації – семінарів, семінарів-практикумів, семінарів-нарад, семінарів-тренінгів, тренінгів, вебінарів, «круглих столів» тощо - передбачає комплексне вивчення сучасних та актуальних наукових проблем галузі освіти, науки, педагогіки, відповідних нормативно-правових актів, вітчизняного та зарубіжного досвіду, підвищення рівня професійної культури тощо. Навчальні програми семінарів-тренінгів спрямовані на формування, розвиток та вдосконалення особистісних професійних компетентностей (організаторських, творчих, лідерських, комунікативних тощо), підвищення ефективності професійної діяльності у галузі освіти. Короткострокове навчання не замінює довгострокове навчання.

11.4.3. Курсова перепідготовка може поєднуватися зі стажуванням, яке здійснюється з метою формування і закріплення на практиці професійних компетентностей, здобутих під час теоретичної підготовки, щодо виконання завдань і обов’язків на займаній посаді або посаді вищого рівня, засвоєння вітчизняного та зарубіжного досвіду, формування особистісних якостей для виконання професійних завдань на новому, більш високому якісному рівні у межах спеціальності.

11.5. Термін та періодичність навчання працівників

11.5.1. Термін довгострокового підвищення кваліфікації за обсягом годин навчальної програми становить не менше 108 академічних годин (два національних кредити або три кредити ECTS): 72 години аудиторних і 36 годин самостійної навчальної роботи або в іншому співвідношенні у межах від однієї третини до двох третин загального обсягу академічних годин.

Періодичність довгострокового підвищення кваліфікації встановлюється один раз на п’ять років.

11.5.2. Термін короткострокового підвищення кваліфікації за обсягом годин навчальної програми становить менше 108 академічних годин (один національних кредити або два кредити ECTS) з розподілом загального обсягу годин на аудиторні і самостійну навчальну роботу і співвідношеннях, зазначених у пункті 11.5.1 цього розділу.

Періодичність короткострокового підвищення кваліфікації встановлюється кафедрою.

11.5.3 Термін стажування працівників визначається кафедрою з урахуванням обсягу годин навчальної програми, її мети та завдання за погодженням з керівником закладу-виконавця і становить не більше 32 національних кредитів (48 кредитів ECTS), але не менше двох національних кредитів (3 кредитів ECTS).

11. 6. Затвердження навчання працівників засвідчує підсумковий контроль і відповідний документ про післядипломну освіту.


12. Взаємовідносини з іншими підрозділами

12.1. З іншими кафедрами взаємовідносини здійснюються з метою виявлення та реалізації міждисциплінарних зв'язків, обміну досвідом організації навчального процесу використання навчально-наукової бази, проведення комплексних наукових досліджень.

12.2. З навчально-науковим центром взаємовідносини здійснюються як із керівним органом у зв'язку з підзвітністю йому кафедри за всіма напрямками діяльності.

12.3. З факультетом педагогіки та психології – з питань організації навчально-виховного процесу за освітньо-професійними програмами та навчальними планами підготовки фахівців напрямів 053 Психологія.

12.4. З навчальною, науковою, адміністративно-господарською частинами, навчально-дослідними господарствами та іншими підрозділами університету – у зв'язку з виконанням покладених на колектив кафедри відповідних функцій та необхідністю надання поточної інформації про стан і перспективи її діяльності відповідно до діючого в університеті порядку.
13. Відповідальність

13.1. Відповідальність кафедри реалізується через відповідальність її завідувача та співробітників. При цьому відповідальність кожного співробітника є індивідуальною та визначається його посадовою інструкцією.


13.2. Завідувач кафедри одноосібно несе повну відповідальність за результати роботи кафедри музичного м мистецтва та соціальної роботи за всіма напрямами її діяльності; стан трудової дисципліни співробітників; створення творчої обстановки в колективі кафедри; стан і раціональне використання навчально-матеріальної бази; підбір і розстановку кадрів; використання фонду оплати праці. На всіх рівнях, де вирішується питання діяльності кафедри, завідувач бере безпосередню участь.

Завідувач кафедри психології І.І.СавенковаСХВАЛЕНО

Протокол засідання кафедри психології

МНУ імені В. О. Сухомлинського

“24” травня 2016 р. №12

Протокол засідання вченої ради

факультету педагогіки та психології

МНУ імені В. О. Сухомлинського

“___”___________ 2016р. № _____

ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання вченої ради

МНУ імені В. О. Сухомлинського

“____” __________2016 р №___

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал