Погоджено на засіданні педагогічної ради «затверджено»Сторінка14/15
Дата конвертації25.12.2016
Розмір2.41 Mb.
ТипПротокол
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

VІІІ блок Робота бібліотеки
Основнi завдання i напрямки роботи шкiльної бiблiотеки.

Бiблiотека Харкiвської загальноосвітньої школи І ст.. № 176 Харкiвської мiської ради Харкiвської областi основною метою має забезпечення iнформацiєю навчально-виховного процесу.Виходячи iз основних завдань державної програми "Освiта", Закону України "Про загальну середню освiту", Концепцiї нацiональної програми iнформатизацiї України, Концепцiї iнформатизацiї загальноосвiтнiх навчальних закладiв, Закону України "Про нацiональну програму iнформатизацiї",положення про загальноосвiтнiй навчальний заклад,Нацiональної доктрини розвитку освiти України в 21 сторiччi, Конституцiї України, Концепцiї Державної цiльової програми пiдтримки та розвитку читання на перiод до 2015 року у 2014/2015 навчальному роцi перед бiблiотекою школи постають такi задачi :

 • Створення умов для розвитку iнтелектуального потенцiалу нацiї,зокрема шляхом пiдвищення читацької активностi,рiвня культурної компетентностi та зацiкавленостi учнiв у користуваннi друкованою книгою як джерелом iнформацiї;

 • Виховання в учнiв поваги до державних символiв України, Конституцiї України, свiдомого ставлення до обов'язкiв людини i громадянина;

 • Пошук нових форм роботи з виховання в учнiв загальнолюдських цiнностей, гуманiзму, милосердя, духовностi, естетичної, трудової, економiчної культури,здорового способу життя;

 • Використання рiзноманiтних форм i методiв краєзнавчої роботи.Виховання любовi до рiдного краю, пробудження iнтересу до iсторiї та сучасних проблем Харкова;

 • Iнформацiйне обслуговування педагогiв, спрямоване на пiдвищення їх методичної та педагогiчної майстерностi;

 • Своєчасне забезпечення учнiв та педагогiв навчальною, художньою та методичною лiтературою;

 • Подальший розвиток iнформативної функцiї бiблiотеки як iнформативно-культурного центру загальноосвiтнього навчального закладу;

 • Поступове створення на базi шкiльної бiблiотеки бiблiотечно-iнформацiйних ресурсних центрiв .

Iiяльнiсть шкiльної бiблiотеки щодо сприяння гуманiзацiї, гуманiтаризацiї навчально-виховного процессу та духовного становлення школяра.

Робота з читачами щодо формування i задоволення їх читацьких потребз/п

Зміст діяльності

Термін виконання

Відповідальний

Форма організації

Форма контролю

Узагальнення

1

Оформлення картотеки читацьких формулярiв у зв'язку з переформуванням класiв

Початок навчальн. року
Оформлення формулярів2.

Вивчення читацьких iнтересiв, динамiки читання школярiв.

Постiйно

Бiблiотекар
інформація
Взаємодiя бiблiотеки з педпрацiвниками

з/п

Зміст діяльності

Термін виконання

Відповідальний

Форма організації

Форма контролю

Узагальнення

1.

Забезпечення навчального процесу робочими навчальними планами, програмами, пiдручниками, навчально-методичною лiтературою

Серпень, вересень

Бiблiотекар


2.

Своєчасне iнформування вчителiв про новинки лiтератури, що надiйшли до бiблiотеки:

 • Iнформацiя про надходження нових пiдручникiв, програмної лiтератури, методичної лiтератури та лiтератури з позакласного читання;

 • Проведення "Днiв iнформацiї" для вчителiв.

Регулярно
Постiйно

1 раз у кварталБiблiотекар

інформування

інформація
3.

Спiльна робота бiблiотеки школи та педагогiчного колективу щодо збере ження фонду пiдручникiв

 • Органiзацiя видачi та прийому пiдручникiв;

 • Робота з лiквiдацiї заборгованостi пiдручникiв;

 • Проведення бесiд з учнями, батьками по збереженню пiдручникiв;

 • Перевiрка стану пiдручникiв

Вересень,

травеньТравень

Протягом рокуКвiтень
Протягом року

Бiблiотекар, класнi керiвники
інформація
4

Проведення разом з учителями заходiв щодо популяризацiї книги та читання.

Постiйно

Бiблiотекар

План заходів

інформація
5.

Допомога вчителям у пiдборi лiтера тури для проведення вiдкритих урокiв, класних годин та iнших заходiв.

Протягом року

Бiблiотекар


6.

Органiзацiя книжкових виставок, що сприяють удосконаленню навчально-виховного процесу.

Постiйно

Бiблiотекар

виставкиМасова робота з популяризацiї лiтератури.

з/п

Зміст діяльності

Термін виконання

Відповідальний

Форма організації

Форма контролю

Узагальнення

1.

Книжковi виставки:"Свiдок i творець трагiчної та великої епохи"(Пам'ятна дата вiд дня смертi В.Стуса) (03.09)

Вересень

Бiблiотекар

Книжкова виставка до Мiжнародного дня рiдної мови (21.02)

Лютий

Бiблiотекар

Книжкова виставка до Всесвiтнього дня поезiї (21.03)

Березень

Бiблiотекар

Книжкова виставка до Мiжнародного дня театру (27.03)

Березень

Бiблiотекар

Книжкова виставка до Дня Чорнобильської трагедiї (26.04)

Квiтень

Бiблiотекар

Книжкова виставка до Дня Перемоги у Великiй Вiтчизнянiй вiйнi (9.05)

Травень

Бiблiотекар

Книжкова виставка до Дня слов'янської писемностi та культури (24.05)

Травень

Бiблiотекар

Книжковi виставки до пам'ятних дат

 • До 71 – річниці визволення Харкова

 • День партизанської слави

 • День українського козацтва

 • День пам'ятi жертв Голодомору та полiтичних репресiй.

 • День вшанування учасникiв лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на Чорнобильскiй АЕС

 • День пам'ятi героїв Крут

 • Мiжнародний день рiдної мови

 • Мiжнародний жiночий день

 • Всесвiтнiй день авiацiї i космонавтики

 • Днi пам'ятi та примирення, присвяченi пам'ятi жертв Другої свiтової вiйни

 • Мiжнародний день захисту дiтей

 

02.09.2014р.  • 22.09.2014.

 • 14.10.2014р.

 • 24.11.2014р.
   

 • 14.12.2014р.
   
   

 • 29.01.2015р.

 • 21.02.2015р.

 • 08.03.2015р.

 • 12.04.2015р.


 • 08-09.05.2015р.
 • 01.06.2015р.

Бiблiотекар


ІІ.Iнформацiйна та довiдково-бiблiографiчна робота.

Iнформацiйно-бiблiографiчна дiяльнiсть бiблiотеки.

з/п

Зміст діяльності

Термін виконання

Відповідальний

Форма організації

Форма контролю

Узагальнення

1.

Розробка заходiв щодо ефективного використання iнформацiйного потенцiалу в роботi бiблiотеки.

Жовтень

Бiблiотекар

заходи2.

Впорядкування iнформацiйних матерiалiв за тематичними добiрками.

Протягом року

Бiблiотекар


3.

Вивчення iнформацiйних потреб дiтей, вчителiв за допомогою опитувань читачiв.

Регулярно

Бiблiотекар

анкетування

інформація
4.

Iндивiдуальне, групове та масове iнформування.

Регулярно

Бiблiотекар


5.

Проведення бiблiографiчних оглядiв книг та перiодичних видань.

1 раз у квартал

Бiблiотекар


Популяризацiя бiблiотечно-бiблiографiчних знань.

з/п

Зміст діяльності

Термін виконання

Відповідальний

Форма організації

Форма контролю

Узагальнення

1.

Проведення бесiд серед учнiв школи за тематикою

 • Ознайомлення з правилами ко- ристування книгами;

 • Каталоги: алфавiтний та система- тичний;

 • Тематичнi картотеки, пошук iнформацiї за ними;

 • Довiдкова лiтература, пошук iнформацiї за енциклопедiями, словниками, довiдниками

Жовтень

Листопад

Грудень

Лютий


Бiблiотекар

Бібліотечні урокиКраєзнавча робота.

з/п

Зміст діяльності

Термін виконання

Відповідальний

Форма організації

Форма контролю

Узагальнення

1.

Ведення краєзнавчої картотеки

Протягом року

Бiблiотекар
картотека
2.

Робота по удосконаленню краєзнавчого довiдково-бiблiографiчного апарату

Протягом року

Бiблiотекар


3.

Виставка "Мандрiвка по Харкову"

Січень 2015

Бiблiотекар
виставка
Ведення довiдково-бiблiографiчного аппарату

з/п

Зміст діяльності

Термін виконання

Відповідальний

Форма організації

Форма контролю

Узагальнення

1.

Каталогiзацiя нової лiтератури, розстановка карток в каталоги та картотеки

Постiйно

Бiблiотекар


2.

Ведення систематичної картотеки журнальних статей

Постiйно

Бiблiотекар


3.

Аналiтико-синтетична обробка матерiалiв з газет для тематичних картотек

Постiйно

Бiблiотекар


4.

Поповнення лiтературою довiдково-бiблiографiчного фонду

Постiйно

Бiблiотекар


ІІІ. Формування бiблiотечного фонду.

Комплектування. Органiзацiя фонду. Розстановка. Списання.

з/п

Зміст діяльності

Термін виконання

Відповідальний

Форма організації

Форма контролю

Узагальнення

1.

Забезпечення бiблiотеки довiдковою, методичною, навчальною лiтера-турою

Протягом року

Бiблiотекар


2.

Облiк бiблiотечного фонду (сумарний та iндивiдуальний), технiчна обробка, каталогiзацiя, розмiщення всiх видiв видань.

Протягом року

Бiблiотекар


3.

Розстановка лiтератури за таблицями ББК.

Протягом року

Бiблiотекар


4.

Проведення роботи по звiльненню фонду вiд застарiлої та зношеної лiтератури.

Протягом року

Бiблiотекар


5.

Оформлення щорiчної передплати на перiодичнi видання.

1 раз у пiврiччя

Бiблiотекар


6

Проведення акцiї "Подаруй книгу бiблiотецi школи!"

Жовтень

Бiблiотекар


7.

Вивчення складу та використання конкретних роздiлiв бiблiотечного фонду з метою його якiсного полiпшення, усунення недолiкiв.

Постiйно

БiблiотекарПоділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал