Погоджено на засіданні педагогічної ради «затверджено»Сторінка1/15
Дата конвертації25.12.2016
Розмір2.41 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
ПРОЕКТ
Погоджено на засіданні педагогічної ради «ЗАТВЕРДЖЕНО»

Харківської загальноосвітньої школи І ст. № 176 на засіданні ради Харківської загальноосвітньої

Харківської міської ради Харківської області школи І ст.. № 176

Протокол № від 29.08.2014 Харківської міської ради Харківської області

спільно з адміністрацією закладу

Директор ЗНЗ № 176 __________І.О. Петренко Протокол № від 29.08.2014

Директор ЗНЗ № 176 _______________І.О.Петренко
Голова ради ЗНЗ № 176 ____________ Н.М.Долгова

РІЧНИЙ ПЛАН

НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОЇ РОБОТИ

НА 2014/2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ХАРКІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

І СТУПЕНЯ № 176

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗМІСТ

І Аналіз результативності управління освітнім процесом у школі

2013/2014 навчального року
Вступ
Освітня діяльність у Харківській загальноосвітньої школи І ст.. № 176 функціонує в правовому полі, що ґрунтується на Конституції України, Законах України "Про освіту", враховуючи зміни до Закону України "Про загальну середню освіту", постановах Верховної Ради України, Указах Президента України, постановах Кабінету Міністрів України, наказах Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннях місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, інших нормативно-правових актах України в галузі освіти, Положенні про загальноосвітній навчальний заклад, Положенні про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, Інструкції про організацію і діяльність школи, власному Статуті та інших нормативних документах, що не суперечать законодавству України в галузі освіти.

Навчальний процес у закладі ведеться відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 20.04.2011 №462, який впроваджується з 01 вересня 2012 р., на підставі Робочого навчального плану і навчальних програм, що затверджені в установленому порядку.

Єдиною педагогічною темою, над якою працював педагогічний колектив школи в 2013/2014 навчальному році, була «Створення умов для формування ключової компетентності «Умій вчитися» в учнів початкової школи шляхом застосування інноваційних технологій та на основі провідних ідей педагогіки життєтворчості».

Згідно з цією темою протягом навчального року адміністрація та педагогічний колектив школи вирішували такі пріоритетні питання: • Забезпечити перехід на новий зміст навчання учнів 1-4 класів ( Державний стандарт початкової освіти);

 • Створити належні умови для адаптації до навчання учнів 1-х класів;

 • Працювати над укомплектуванням уроку як засобу розвитку творчої особистості вчителя й учня, над інформатизацією навчально – виховного процесу;

 • Продовжувати вивчати та застосовувати інноваційні технології, інтерактивні методи навчання;

 • Забезпечити якісну підготовку та проведення ДПА учнів 4-х класів;

 • Забезпечити подальший розвиток учнівського самоврядування, залучення його до вирішення питань організації навчально – виховного процесу, розвитку громадянської активності, організації здорового способу життя;

 • Здійснювати роботу щодо поліпшення умов виховання, навчання та оздоровлення учнів;

 • Забезпечити процес виявлення нахилів і здібностей молодших школярів діагностичними інструментарієм;

 • Налагодити систематичну організацію роботи з вивчення індивідуальних нахилів і здібностей учнів молодших класів;

 • Забезпечити умови формування в учнів ключової компетентності «Умій вчитися»;

 • Створити сприятливий психологічний мікроклімат для реалізації суб’єкт – суб’єктивних відносин у навчально – виховному процесі;

 • Створити умови для формування критичності та креативності мислення, для застосування інноваційних педагогічних технологій

Початкова ланка освіти є фундаментом для набуття учнями в майбутньому необхідних знань та формування навичок.

Від результативності та ефективності початкової освіти значною мірою залежить якість функціонування середньої і старшої школи. Тому виявлення ключових проблем на етапі молодшої школи сприятиме поліпшенню якості освіти на всіх рівнях навчання.

Щоб навчальна діяльність приносила дитині радість, слід організувати її так, щоб дитина стала активним учасником засвоєння знань. Саме активне засвоєння знань забезпечить пізнавальний інтерес учнів, задоволення від процесу і результату навчання, психологічний комфорт, відчуття особистісного успіху. На досягнення цієї мети спрямована модернізація змісту початкової освіти.

Одним зі шляхів оновлення змісту освіти і узгодження його із сучасними потребами, інтеграцією до європейського та світового навчального простору є орієнтація навчальних програм, складених відповідно до нового Державного стандарту, на набуття ключових компетентностей і на створення ефективних механізмів їх запровадження. Пріоритетними стають особистісно зорієнтований, компетентнісний підходи, покликані підготувати особистість, спроможну бути активною, здатною осмислено зберігати, відтворювати власну життєдіяльність, досягати життєвого успіху.Головною метою Навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття початкової загальної освіти.

Головним завданням навчального закладу є:

 • забезпечення реалізації права громадян на доступність та безоплатність здобуття початкової загальної освіти;

 • виховання громадянина України;

 • виховання шанобливого ставлення до родини,поваги до народних традицій і звичаїв та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості;

 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

 • реалізація прав учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.


Стан і розвиток шкільної мережи.
Першочерговим завданням навчального закладу є задоволення потреб населення території обслуговування, їх національно – культурних , національно – освітніх прав і запитів.

Ці потреби задовольняє, переважно, сформована мережа навчального закладу. Педагогічним колективом закладу освіти проведено певну роботу щодо збереження і розвитку шкільної мережі. На початку 2013-2014 навчального року у школі було відкрито 13 класів. Мова навчання – російська і українська. Станом на 05.09.2013 кількість учнів становила 374 учня . Середня наповнюваність учнів у 1-4-х класах складала – 28,7 учнів ( у 2012-2013 н.р. – 27,5). Кількість учнів на кінець навчального року становить – 368 учнів.Рух учнів у порівнянні з попередніми навчальними роками становить:


2010-2011 навчальний рік

2011-2012 навчальний рік

2012-2013 навчальний рік

2013/2014 навчальний рік

Мережа

на 05.09.2010

Мережа на кінець навчального року

Різниця

Мережа

на 05.09.2011

Мережа

на кінець навчального року

Різниця

Мережа

на 05.09.2012

Мережа на кінець

навчального року

Різниця


Мережа на 05.09.2013

Мережа на кінець навчального року

різниця

351

348

- 3

353

353

0

357

355

2

374

368

6

Аналіз руху учнів протягом навчального року свідчить про дієвість і результативність зусиль педагогічного колективу щодо збереження шкільного контингенту та забезпечення обов’язковості початкової освіти. Вибуття учнів зі школи відбувається переважно у зв’язку з переїздом родини до іншого місця проживання.

Протягом навчального року спостерігали випадки переходу учнів із класу в клас або з однієї групи до іншої під час вивчення іноземної мови, що пояснювалося бажанням дитини та батьків і не пов’язано з конфліктними ситуаціями.

Працювало 4 групи продовженого дня ( 120 учнів), що складає 32% від загальної кількості дітей 1 -4 класів.

З метою реалізації творчих здібностей учнів у позаурочний час працювало 5 гуртків ( минулого року- 4). Із них : 2 спортивні секції; 1 танцювальний гурток, 1 гурток хору і 1 предметний («Еврика»). Також працювало 9 груп додаткових занять із різних предметів за позабюджетні кошти.

Показник охоплення дітей гуртками та спортивними секціями склав __________% ( минулого року - ______% ).

Сучасний стандарт гуманізації освіти потребує індивідуальної форми навчання. У навчальному закладі створено умови для здобуття освіти за індивідуальними планами та програмами ( за необхідністю), так як в школі вже кілька років відсутні учні, які за станом здоров’я не можуть відвідувати заклад.

У школі діє єдина загальношкільна система обліку відвідування учнями занять. Слід зазначити, що в результаті цілеспрямованої роботи класних керівників та адміністрації школи відсутні діти, які не відвідують школу без поважних причин. Пропуски учнями занять підкріплено довідками або заявами батьків . Колективом школи вжито заходів щодо збереження контингенту учнів: • контроль за відвідуванням занять;

 • індивідуальна робота з учнями та батьками.

Отже, у 2014/2015 навчальному році з цього питання пред колективом постають завдання:

 • забезпечити постійний контроль за охопленням навчанням учнів та їх відвідування навчальних занять;

 • активно застосовувати різноманітні форми підвищення мотивації учнів до навчання;

 • на кожному уроці контролювати відвідування учнями навчальних занять;

 • у кожному конкретному випадку відсутності учнів на заняттях невідкладно з’ясовувати причини , встановлювати місце перебування дитини, інформувати батьків, або осіб, які їх заміняють;

 • у разі якщо причиною невідвідування учнем занять є конфлікт в учнівському колективі, залучати шкільного практичного психолога Ілліну В.В., надавати психологічну допомогу та вживати заходів для усунення конфліктної ситуації.ВИКОНАННЯ СТ.53 КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ, СТ.35 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ», СТ.6 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ»

На виконання статті 35 Закону України «Про освіту», статті 6 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 19 Закону України «Про охорону дитинства» та «Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку» було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного та дошкільного віку, які проживають у мікрорайоні закладу. Усього таких дітей 367 , з них шкільного віку 367, дошкільного віку - 26. Навчались в ХЗОШ І ст..№ 176 - 29 ,у школах району 252 , у школах інших районів 62 , у технікумах 16, шести річок 28. Усі діти охоплені навчанням.Педагогічний колектив школи організував постійний контроль за здобуттям мешканцями території обслуговування повної загальної середньої освіти та проводив роз’яснювальну роботу серед населення щодо обов’язковості здобуття освіти. Відповідно до наказу по закладу освіти “Про проведення обліку дітей і підлітків шкільного віку та закріплення території обслуговування Харківською загальноосвітньою школою І ст. . № 176 на 2012-2013 навчальний рік. ”, з метою забезпечення здобуття громадянами України повної загальної середньої освіти організовано роботу щодо обліку дітей і підлітків шкільного віку на території обслуговування закладу освіти № 176 адміністрацією школи та педагогічним колективом своєчасно та в повному обсязі вжито заходів для забезпечення нормативності роботи з обліку дітей і підлітків шкільного віку щодо охоплення іх навчанням, а саме:

 • було складено список дітей п’ятирічного віку 26 - дітей;

 • з 01 по 05 вересня 2013 року вчителі перевіряли явку даних учнів до навчальних закладів. Списки дітейта підлітків були повернені до районного управління освіти з відміткою про те, до яких навчальних закладів з’явилися учні на навчання, разом із довідками з місця навчання всіх учнів, які здобувають загальну середню освіту в інших навчальних закладах району та міста;

 • складені та подані до районного управління освіти статистичні звіти про кількість дітей і підлітків шкільного віку за наступними затвердженими формами;

 • складені та подані до управління освіти статистичні звіти Форма № 77-РВК;

 • дітей і підлітків шкільного віку з вадами розумового та фізичного розвитку, які повинні навчатися у закладах освіти для дітей, що потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації таких дітей - немає .

 • закладам освіти та закладами освіти інших районів було надано списки дітей і підлітків шкільного віку, які мешкають на їх території обслуговування, та довідки, що підтверджують навчання цих учнів у ХЗОШ І ст.. №176 .


Кадрове забезпечення.
Кадрова політика Харківської загальноосвітньої школи І ст..№ 176 будується з урахуванням підвищених професійних вимог до вчителя, зумовлюється інтенсивністю оновлення, модернізацією компонентів освітнього процесу на всіх рівнях системи освіти а набуває значної актуальності у зв’язку з переходом до нового змісту навчального процесу.
У 2013- 2014 навчальному році не було гострої проблеми в забезпеченні навчального закладу педагогічними кадрами. Навчально-виховний процес забезпечували 25 педагогічних працівників. Протягом року за власним бажання звільнився 1 педагог..На сьогодні відсутні вакансії вчителів. Кількість молодих спеціалістів-випускників педагогічних ВНЗ склала 4 особи. В декретній відпусці знаходиться 1 педагог.

Кількісний склад педагогічних працівників

Категорії педагогічних працівників

Всього працівників

Директор

Заступник директора

Педагог- організатор

Вихователі ГПД

Учителя

Психолог,соціальний педагог

Учителя в

декретній

відпусці

26

1

1

1

1

20

1

1


Склад педагогічних працівників за стажем

Всього педагогів

Стаж педагогів
До 3-х років

Від 3 х до 10 років

Від 10 до 20 років

Від 20 років і більш

26

1

3

11

8Педагогічні працівники мають кваліфікаційні категорії.


2013-2014 навчальний рік

кількість

%

педагогічне звання “вчитель - методист ”


1

4 %

педагогічне звання “старший учитель ”


7

28 %

спеціалісти вищої категорії


12

48 %

спеціалісти І категорії


3

12%

спеціалісти ІІ категорії


6

24 %

Спеціалісти


3

12 %

Всього:

25 вчителів
Велику стимулюючу роль у професійному зростанні педагогічних кадрів відіграє атестація, яка сприяє моральному і матеріальному заохоченню педагогічних працівників, узагальненню та впровадженню досвіду кращих вчителів у практику навчання та виховання школярів.

Вчителями школи протягом року проводились відкриті уроки та позакласні заходи.

З метою визначення динаміки зростання творчого потенціалу педагогів у міжатестаційний період, визначення зв’язку між кваліфікаційною категорією педагогів та результативністю роботи у 2013/2014 навчальному році адміністрацією школи проводився моніторинг досліджень результативності навчально-виховної діяльності вчителів, що атестуються.

Під час проведення атестації забезпечується плановість та безконфліктність. З метою якісної організації атестаційного процесу проводиться низка методичних заходів: інструктивно – методичні наради, засідання методичних об’єднань.

Атестація нині стала звичайною справою у професійному житті вчителя, проте в умовах соціальної та економічної нестабільності слід передбачити такі форми організації цього процесу, які були б спрямовані на створення психологічного комфорту процесу атестації. Під час атестації , крім встановлення міри відповідності вчителя займаній посаді та присвоєння кваліфікаційної категорії, його оцінюють як особистість. Під час атестації вивчається стан психологічної комфортності вчителя. Запропонована вчителям анкета щодо вивчення стану їх психологічної комфортності під час атестації дозволила зробити висновок:
Свій психологічний стан під час підготовки та проведення атестації більшість вчителів ( 80 %) характеризують як напружений, 6% - стресовий.

Емоційний стан після завершення атестації вчителі характеризують як :


В 2013/2014 навчальному році проводилась робота з кадровим резервом: • затверджено список осіб, зарахованих до кадрового резерву;

 • відвідування районного та міського семінарів резерву керівних кадрів;

 • залучення вчителів, зарахованих до кадрового резерву, до управлінської, методичної роботи з метою підвищення їхньої професійної( управлінської) майстерності.

Велика робота проводилась і з молодими спеціалістами ( відповідальна за роботу В.М.Шевченко)

Згідно річного плану роботи в школі працювала „ Школа молодого вчителя”, мета якої: надання педагогам - початківцям методичної допомоги у розв’язанні першочергових проблем, подоланні труднощів, з якими зустрічаються молоді вчителі, сприяння самопізнанню своїх особливостей професійної спрямованості, створення умов для їх професійного зростання, розкриття творчого потенціалу та компетентності.

Для досягнення поставленої мети було вибрано такі завдання:


 • засвоєння молодими вчителями практичних навичок, необхідних для роботи;

 • розвиток уміння застосовувати теоретичні знання в конкретній практичній професійній діяльності;

 • ознайомлення з особливостями роботи зі шкільною документацією;

 • ознайомлення з сучасними нетрадиційними методами і прийомами навчання, формами організації навчальної діяльності на уроці, новими педагогічними технологіями;

 • ознайомлення з сучасними засобами навчання, засвоєння методики їх використання, ознайомлення з психолого-педагогічними особливостями роботи зі здібними та обдарованими учнями;

 • створення умов для розвитку професійної спрямованості та компетентнісної особистості педагога.

В « Школі молодого вчителя» навчалося два молодих спеціалісти. До Горошко В.О. було призначено наставником учителя вищої категорії Буцько Т.І., а до Чабаненко Н.О. – вчителя вищої категорії «старшого учителя» Просяник С.Ю. Наставники та молоді спеціалісти склали спільний план роботи.

На початку 2013-2014 навчального року було проведено анкетування молодих вчителів для виявлення труднощів при організації навчально-виховного процесу, визначення знань, умінь, навичок, яких бракує в педагогічній діяльності. Аналіз анкет показав, що молоді спеціалісти відповідають отриманій освіті, швидко навчаються і не відчувають труднощів при плануванні своєї роботи. Однак, більша частина питань виникає при безпосередньому проведенні уроків і контролі діяльності учнів. З урахуванням отриманих результатів було сплановано проведення і теми засідань ШМВ.

Робота з молодими спеціалістами складалася з теоретичної та практичної частин.

Молоді спеціалісти протягом року отримували методичні консультації щодо організації навчально-виховного процесу: • правила та основні вимоги щодо складання календарного планування та заповнення класного журналу;

 • вивчення документів Міністерства освіти і науки України;

 • формування самоосвітньої компетенції учнів;

 • врахування принципів диференціації та індивідуалізації навчання;

 • використання інноваційних технологій;

 • формування життєвих компетентностей;

 • оптимальність домашнього завдання;

 • нетрадиційні форми проведення батьківських зборів;

 • критерії оцінювання навчальних досягнень учнів;

 • методи стимулювання навчальної діяльності учнів;

 • результативність уроку (ступінь досягнення мети, якості знань, рівень оволодіння вміннями та навичками);

 • типи уроків,аналіз та самоаналіз уроку.

Практична частина роботи ШМВ складала проведення відкритих уроків наставниками для молодих спеціалістів з метою демонстрації різноманітних форм і методів організації пізнавальної діяльності учнів. В свою чергу молоді вчителі самостійно аналізували дані уроки за схемою, яка була попередньо їм надана. Одночасно молоді спеціалісти відвідували відкриті уроки досвідчених вчителів інших шкіл району.

Молоді вчителі творчо підійшли до проведення відкритих уроків і позакласних заходів, розроблених самостійно. Уроки, запропоновані молодими спеціалістами, показали достатній рівень володіння методичними прийомами для розвитку навчальної та пізнавальної активності, прагнення до впровадження передових форм і методів в індивідуальній педагогічній практиці.

На уроці української мови « Види речень за метою висловлювання» в 3-Б класі Горошко В.О. створила атмосферу активізації інтелектуального потенціалу учнів, творчої активності, розвитку культури мовлення. Відвіданий урок був проведений на достатньому методичному рівні. Чіткість його визначається логічним взаємозв’язком окремих структурних частин, які оптимально витримані часом, мають свою мету та зміст і відзначаються логічною завершеністю. Раціонально, вдумливо й дидактично грамотно визначена основна мета уроку, вона чітко випливає зі змісту навчального матеріалу.

Уміло проводилась мотивація навчальної діяльності учнів на всіх етапах уроку, що сприяло збудженню їхнього інтересу до вивченої теми, творчої діяльності.

Учитель використовував різноманітні форми роботи на уроці: вправа „Закінчи речення”, « Мікрофон», листки самооцінювання.


В підсумках уроку вчитель уміло зв’язував вивчений матеріал з життям. На уроці створювались належні матеріальні, морально-психологічні, гігієнічні, естетичні умови.

Чабаненко Н.О. на уроці з основ здоров’я у 2-В класі створила належні умови для формування загальних та здорв’язберігаючих компетентностей учнів. Запобігання перевтоми та особистісно орієнтованого підходу на уроці було досягнуто завдяки раціональному використанню різноманітних форм і методів навчання.

Учителі-наставники, які відвідали уроки молодих спеціалістів, зазначили, що уроки методично продумані, відповідали навчальним програмам і календарному плануванню, було враховано вікові особливості дітей.

Молоді вчителі в повному обсязі охоплені методичною роботою. Вони разом з наставниками працювали відповідно до плану.

Протягом року адміністрація школи та вчителі-наставники відвідували уроки молодих спеціалістів з метою надання їм методичної допомоги. В свою чергу молоді спеціалісти відвідували уроки своїх наставників, а також всі відкриті уроки, що проводились протягом року, брали участь в їх аналізі.

Робота з молодими спеціалістами допомогла становленню їх педагогічної майстерності. Вчитель Горошко В.О. взяла участь в районному конкурсі «Урок на свіжому повітрі» і посіла І місце.

В наступному навчальному році доречно продовжити консультаційну роботу з малодосвідченими вчителями. Необхідно продовжити співпрацю з психологом школи щодо роботи з учнями, які потребують до себе уваги, а також з учнями з високою навчальною мотивацією, приділити більше уваги відпрацюванню ефективних прийомів і методів в організації навчальної діяльності.

Висновок.

Молодим спеціалістам надається допомога адміністрацією школи та педагогами-наставниками з питань вдосконалення теоретичних знань, підвищення професійної майстерності.

Школа молодого вчителя завершила ІІІ етап з молодими спеціалістами Горошко В.О. та Чабаненко Н.О.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал