Податкова реформаСкачати 213.35 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/3
Дата конвертації25.12.2016
Розмір213.35 Kb.
  1   2   3

ПОДАТКОВА РЕФОРМА
ОЦІНКА ОСНОВНИХ ІНІЦІАТИВ
(СТАНОМ НА ВЕРЕСЕНЬ 2015 РОКУ)

ПОДАТКОВА РЕФОРМА:
Оцінка основних ініціатив
1
ПОДАТКОВА РЕФОРМА
ОЦІНКА ОСНОВНИХ ІНІЦІАТИВ
(СТАНОМ НА ВЕРЕСЕНЬ 2015 РОКУ)
ЗМІСТ
Вступ. Основні критерії оцінки реформи ......................................................2 1. Зменшення кількості податків ...................................................................4 2. Інституційна реформа Державної фіскальної служби України ...............6 3. Розширення використання електронних сервісів ....................................8 4. Удосконалення системи податкового контролю ....................................10 5. Оподаткування доходів фізичних осіб та єдиний соціальний внесок ...................................................................12 6. Реформа податку на додану вартість .....................................................15 7. Реформування податку на прибуток .......................................................17 8. Спрощена система оподаткування .........................................................19 9. Акцизний податок з роздрібних продажів ..............................................21 10. Додатковий імпортний збір ....................................................................23 11. Податок на нерухомість ..........................................................................24 12. Трансфертне ціноутворення ..................................................................26 13. Податковий компроміс ...........................................................................27 14. Міжсекторальний вплив податкової реформи .....................................29
Позначення ....................................................................................................30

ПОДАТКОВА РЕФОРМА:
Оцінка основних ініціатив
2
ВСТУП. ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РЕФОРМИ
Податкова реформа є однією з найбільш очікуваних реформ для бізнесу та інвесторів в
Україні. Історія постійних змін до податкового законодавства відходить ще до далеких
90-х. Проте, за всі ці роки ні одна влада так і не змогла побудувати ефективної податко- вої системи. Така ситуація погіршує розвиток бізнесу в Україні та позиції нашої держа- ви на глобальному економічному ринку і в глобальних економічних рейтингах. На жаль, все частіше зазначається, що податкова реформа для України – це вже не процес, який має окреслені часові рамки, а перманентний стан, в якому вона перебуває майже 20 років.
Неефективне адміністрування податків, що підтверджують рейтингові оцінки цієї сфери, велике та несправедливе податкове навантаження, низький рівень платіжної дисциплі- ни, нестабільність та недосконалість податкового законодавства, правова незахищеність платників податків, збільшення частки збиткових підприємств – все це наслідок неефек- тивних податкових реформ.
Щоб забезпечити ухвалення та виконання державних рішень, що будуть сприяти реальній податковій реформі, Україна повинна буде підвищити свою спроможність до належного планування та змінити систему управління. Бізнес та громадянське суспільство від самого початку активно намагалося сприяти ефективному здійсненню податкової реформи, при- діляючи найбільшу увагу полегшенню адмініструванню податків, запровадженню електро- нних сервісів та зменшенню податкового навантаження на бізнес. Також дані зацікавлені сторони спільно намагалися внести зміни до державної політики, які вирішили б існуючі проблеми, проте такі спроби не мали значного успіху.
Основними бенефіціарами реформи є бізнес та держава. Виконавцем більшості заходів з боку держави є Державна фіскальна служба та Міністерство фінансів України.
Керівними документами для оцінки пропонованих органами влади реформ є:
• Коаліційна угода Верховної Ради України VIII скликання.
• Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020».
• План заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Страте- гії сталого розвитку «Україна – 2020» у 2015 році.
• Угода про Асоціацію між Україною та ЄС (включно з ПВЗВТ).
• Меморандум про економічну та фінансову політику між Україною та МВФ.
• Пропозицій Міністерства фінансів України щодо нової податкової реформи (вере- сень 2015 року).
• Пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики щодо податкової реформи (вересень 2015 року).
• Інші державні рішення, що подавалися як реформи.
Керівними документами для оцінки пропонованих громадськими ініціативами реформ є:
• Ініціативи у відкритому доступі (ініціативи Реанімаційного пакету реформ (РПР), Асо- ціації податкових консультантів, Нової країни).
• Ініціативи за результатами надісланих звернень.

ПОДАТКОВА РЕФОРМА:
Оцінка основних ініціатив
3
Аналіз ініціатив щодо податкової реформи здійснювався за напрямами, відповідно до ке- рівних документів:
1. Зменшення кількості податків.
2. Інституційна реформа Державної фіскальної служби України (ДФС).
3. Розширення використання електронних сервісів.
4. Удосконалення системи податкового контролю.
5. Зміни щодо основних податкових платежів та зборів:
5.1. оподаткування доходів фізичних осіб;
5.2. податку на додану вартість (ПДВ);
5.3. податок на прибуток, спрощена система оподаткування;
5.4. акцизний податок;
5.5. додатковий імпортний збір;
5.6. податок на нерухомість.
6. Трансфертне ціноутворення.
7. Податковий компроміс.

ПОДАТКОВА РЕФОРМА:
Оцінка основних ініціатив
4 1. ЗМЕНШЕННЯ КІЛЬКОСТІ ПОДАТКІВ
Коаліційна угода ВРУ:
«…3.1. Зменшення кількості податків до 9, які відповідатимуть своїй економічній сутності:
3.1.1. Податок на прибуток;
3.1.2. Податок на додану вартість;
3.1.3. Податок з доходів фізичних осіб;
3.1.4. Акцизний податок;
3.1.5. Рентний платіж;
3.1.6. Податок на нерухомість (в т. ч. на земельні ділянки);
3.1.7. Екологічний податок;
3.1.8. Єдиний податок (в т. ч. фіксований сільськогосподарський податок);
3.1.9. Мито».
Стратегія «Україна – 2020»:
«Зменшення кількості податків, їх розміру та спрощення порядку розрахунку і сплати».
Програма діяльності КМУ:
«Скорочення кількості податків з 22 до 9».
План заходів з виконання програми КМУ і Стратегії «Україна – 2020»:
План був прийнятий після прийняття Закону України «Про внесення змін до Податково- го кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від
28.12.2014, який запроваджував скорочення кількості податків.
Угода про Асоціацію між Україною та ЄС:
документом не визначено.
Меморандум між Україною та МВФ:
«В частині надходжень, беручи до уваги необхідність зменшити податкове навантаження,
одночасно розширивши податкову базу, ми скоротили викривлююче і несуттєве оподатку-
вання за рахунок відміни або консолідації різних невеликих податків і зборів та відмінили
податок на безготівкові валютні операції».
Нова податкова реформа Мінфіну (вересень 2015 р.):
документом не визначено.
Податкова реформа Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної
політики:
документом не визначено.
Реанімаційний пакет реформ:
«Ліквідація дрібних та антиринкових податків і зборів (як-от «держмита» та ПДФО при про-
дажі особистого майна) за рахунок підвищення рентних платежів до оптимального рівня».
Результат:
• Прийнято Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та де- яких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014, який за- проваджував скорочення кількості податків.

ПОДАТКОВА РЕФОРМА:
Оцінка основних ініціатив
5
Оцінка громадськості: деклароване зменшення кількості податків і зборів стало укруп- ненням деяких податків і зборів, податкове навантаження не зменшилося.
Оцінка бізнесу: скорочення кількості податків у цілому не призвело до зниження подат- кового навантаження на суб’єкти господарювання, оскільки основні податки не зазна- ли істотних позитивних змін у частині їхнього адміністрування, не відбувся перегляд баз оподаткування.
Проблеми: зменшення кількості податків і зборів з 22 до 11 насправді означає трансфор- мацію у вже існуючі податки, крім того були введені додаткові збори: військовий збір та додатковий імпортний збір. Запроваджені зміни не мають нічого спільного зі зменшенням податкового навантаження
РЕКОМЕНДАЦІЇ:
1) зміни повинні стосуватися не тільки зменшення кількості податків, а й зменшення по- даткового навантаження, перегляду податкової бази.

ПОДАТКОВА РЕФОРМА:
Оцінка основних ініціатив
6 2. ІНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА ДЕРЖАВНОЇ
ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Коаліційна Угода ВРУ:
«Суттєве зменшення чисельності Державної фіскальної служби України».
Стратегія «Україна – 2020»:
документом не визначено.
Програма діяльності КМУ:
документом не визначено.
План заходів з виконання програми КМУ і Стратегії «Україна – 2020»:
• «суттєве зменшення чисельності працівників Державної фіскальної служби (Угода);
установлення особистої фінансової відповідальності працівників податкових та мит-
них органів за втрати, понесені суб’єктами підприємницької діяльності через незаконні
дії або бездіяльність чиновників (Угода);
реформа державної митної справи та інтеграція в митну спільноту Європейського Со-
юзу (Стратегія)».
Угода про Асоціацію між Україною та ЄС:
документом не визначено.
Меморандум між Україною та МВФ:
«До кінця квітня 2015 р. підготуємо план вдосконалення адміністрування; Очікується, що
запровадження цієї нової системи розпочнеться з січня 2016 року надходжень, спрямова-
ний на модернізацію Державної фіскальної служби України».
Нова податкова реформа Мінфіну (вересень 2015 р.):
документом не визначено.
Податкова реформа Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної
політики:
• «центри обслуговування платників, виключно сервісні центри, до функціоналу яких
належить приймання звітності та методологічна допомога, укомплектовані не обов’яз-
ково державними службовцями;
обласні та у великих містах регіональні управління (аудиторські, юридичні та з питань
адміністрування податкового боргу);
офіс великих платників податків;
аналітичний департамент у структурі Міністерства фінансів (загальна аналітика,
застосування ризиків, розрахунки дохідної частини бюджету);
незалежна організація державної форми власності, що фізично супроводжує бази
даних та електронні сервіси;
поновлення автономного статусу митних органів (створення окремого органу
виконавчої влади, підпорядкованого Міністерству фінансів);
утворення фінансової поліції, як структурного підрозділу Міністерства фінансів, на
принципах та засадах ЄС (в частині, зокрема, чисельності працівників, демілітаризації);

ПОДАТКОВА РЕФОРМА:
Оцінка основних ініціатив
7
запровадження інституту податкових консультантів з використанням досвіду Польщі
та Німеччини як найбільш вдалого (допомога у сплаті податків, складанні звітності,
представлення інтересів платника у суді та податкових органах)».
Асоціація податкових радників:
«Встановлення персональної відповідальності працівників і службовців фіскальної служ-
би та правоохоронної системи за неправомірні дії; реформування Інституту індивідуальних
консультацій».
Результат:
• Розроблено та затверджено «План інституційних змін діяльності Державної фіскаль- ної служби України»;
• Прийнято Постанову КМУ «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів
України» № 548 — редакція від 22.07.2015.
Оцінка громадськості: існує ймовірність того, що більшість кадрів буде перепризначено знову, а реформа робиться для виконання вимог МВФ та отримання чергового траншу.
Оцінка бізнесу: бізнес підтримує ліквідацію податкової міліції, проте не її трансформацію у фіскальну поліцію; бізнес підтримує створення офісу Уповноваженого з питань підприєм- ницької діяльності.
Проблеми: існує ймовірність того, що принципи роботи фіскальних органів не зміняться,
ДФС залишиться каральним органом замість сервісної служби.
РЕКОМЕНДАЦІЇ:
1) зміна в принципах і підходах до діяльності органу;
2) перехід до сервісної служби з надання якісних послуг та використанням новітніх елек- тронних інструментів для платників податків;
3) посилення відповідальності за корупційні діяння; перегляд кількості та функціональних обов’язків працівників фіскальної служби, підвищення їх кваліфікації;
4) продовження широкого обговорення реформування ДФС із залученням бізнесу, гро- мадськості та міжнародних партнерів.

ПОДАТКОВА РЕФОРМА:
Оцінка основних ініціатив
8 3. РОЗШИРЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ СЕРВІСІВ
Коаліційна Угода ВРУ:
«Забезпечення скорочення витрат часу та коштів платників податків на нарахування та
сплату податків шляхом скорочення кількості та обсягів податкової звітності, розширення
можливостей безперешкодного дистанційного звітування та сплати податків (електронні
сервіси)».
Стратегія «Україна – 2020»:
«Впровадження електронних сервісів для платників податків, забезпечення відкритості до-
ступу до інформації про сплату податків».
Програма діяльності КМУ:
Положення відсутні.
План заходів з виконання програми КМУ і Стратегії «Україна – 2020»:
«Впровадження електронних сервісів для платників податків, розроблення та прийняття
нормативно-правового акту щодо скорочення кількості та обсягів податкової звітності,
розширення можливостей безперешкодного дистанційного звітування та сплати податків
(електронні сервіси), забезпечення відкритості доступу до інформації про сплату податків;
Закріплення на законодавчому рівні функції надання узагальнюючих податкових консуль-
тацій за Мінфіном».
Угода про Асоціацію між Україною та ЄС:
«Сторони також посилюють і зміцнюють співробітництво, спрямоване на вдосконалення і
розвиток податкової системи та податкових органів України, зокрема посилення потужнос-
тей збору і контролю».
Меморандум між Україною та МВФ:
Положення відсутні.
Нова податкова реформа Мінфіну (вересень 2015 р.)
документом не визначено.
Податкова реформа Комітету Верховної ради України з питань податкової та митної
політики:
• «он-лайн доступ платників податків до управління особовим рахунком (облік авансів,
переплат, заліки, податковий борг);
сплата всіх податків на єдиний казначейський рахунок без поділу на коди, підкоди
бюджетної класифікації;
спрощення форм податкових декларацій, зменшення обсягів податкової звітності».
Реанімаційний пакет реформ:
«Оптимізація всіх процесів; заборона контролю витрат, відміна податкового обліку; адмі-
ністрування податків шляхом їх автоматизації, зведення контакту платника, скорочення
штату працівників та підвищення рівня обслуговування платників податків за рахунок за-
провадження якісних сервісів».

ПОДАТКОВА РЕФОРМА:
Оцінка основних ініціатив
9
Нова країна:
«Відсутність важелів податкової для перевірок – всі накладні в електронному виді, пере-
важний контроль простих величин – оборот, площа, кількість співробітників».
Результат:
• прийнято Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та дея- ких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014;
• прийнято Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість» від 16.07.2015;
• прийнято Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення податкового тиску на платників податків» від 17.07.2015.
Оцінка громадськості та бізнесу: позитивне відношення до запровадження електронних сервісів до адміністрування податків та ведення податкової звітності, розширення можли- востей до зменшення фізичного контактування з податківцями для зменшення корупційних проявів.
Проблеми: повільне забезпечення електронних сервісів в Україні; необхідність значних фінансових ресурсів на ці цілі.
РЕКОМЕНДАЦІЇ:
1) розширення можливостей «Електронного кабінету платника податків»;
2) розширення сфери податкових електронних перевірок;
3) посилення електронного консультування платників податків; запровадження електро- нної акцизної марки.

ПОДАТКОВА РЕФОРМА:
Оцінка основних ініціатив
10 4. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ
Коаліційна Угода ВРУ:
«Відмова від каральної моделі податкового контролю».
Стратегія «Україна – 2020»:
«Формування системи податкового контролю залежно від ступеня ризику в діяльності
платників податків».
Програма діяльності КМУ:
документом не визначено.
План заходів з виконання програми КМУ і Стратегії «Україна – 2020»:
• «перехід від наглядово-каральної функції фіскальних органів до обслуговуючої, що
допомагає в нарахуванні та проведенні сплати податків, формування системи подат-
кового контролю залежно від ступеня ризику діяльності платників податків;
Скасування штрафних фінансових санкцій щодо платників податків, які без оскаржен-
ня податкового повідомлення-рішення сплатили донараховані платежі (Угода);
Запровадження обов’язковості видачі податкового повідомлення-рішення у разі скла-
дення акту за результатами перевірки (Угода);
Поширення дії Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у
сфері господарської діяльності” на податкові органи (Угода)».
Угода про Асоціацію між Україною та ЄС:
документом не визначено.
Меморандум між Україною та МВФ:
документом не визначено.
Нова податкова реформа Мінфіну (вересень 2015 р.):
• «боротьба з контрабандою на митниці;
боротьба з ухилянням від сплати податків;
конфіскація активів «режиму».
Податкова реформа Комітету Верховної ради України з питань податкової та митної
політики:
• «запровадження механізму медіації – альтернативного врегулювання податкових спо-
рів (створення незалежного від ДФС колективного органу для розгляду податкових
спорів, рішення якого будуть обов’язковими для виконання контролюючими органами);
однорівнева система апеляційних оскаржень платниками».
Реанімаційний пакет реформ:
«повинні бути скасовані штрафні санкції за порушення, що не призвели до зменшення
надходжень до бюджету; інспектор повинен не карати, а допомагати платнику подат-
ків правильно розраховувати, сплатити і відзвітувати».
Асоціація податкових радників:
• «ліквідація податкової міліції, створення Фінансової гвардії;
відміна фактичних та камеральних перевірок, зустрічних звірок;
закріплення норми щодо заборони порушення під час проведення перевірки робочого
графіка підприємства;

ПОДАТКОВА РЕФОРМА:
Оцінка основних ініціатив
11
скасування планів донарахувань;
зменшення кількості перевірок платників податків;
запровадження єдиного документу – акт + податкове повідомлення-рішення;
розробка (вдосконалення) та внесення до Податкового кодексу чітких, прозорих та
зрозумілих критеріїв відбору суб’єктів господарювання для проведення перевірок
запровадження елементів медіації; заборона відкриття кримінальних проваджень до
узгодження податкових зобов’язань і фактичної несплати угоджених податкових зо-
бов’язань до бюджету».
Нова країна:
«Відсутність важелів податкової для перевірок – всі накладні в електронному виді, пере-
важний контроль простих величин – оборот, площа, кількість співробітників».
Результат:
• Прийнято Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та дея- ких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014;
• Прийнято Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшен- ня податкового тиску на платників податків».
• ПрийнятоЗакон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення податкового тиску на платників податків» від 17.07.2015.
Оцінка громадськості:
Громадськість підтримує намагання держави зменшувати податковий тиск на платників податків, проте темпи проведення даного напряму реформи залишаються доволі низьки- ми. Основною проблемою є те, що Фіскальна служба України по своїй суті залишається фіскальним органом, а не сервісною службою.
Оцінка бізнесу:
«Протягом року вносилися лише «косметичні» зміни і жодним чином не компенсує ті втра- ти, які вже понесені бізнесом, особливо малим, внаслідок посилення фіскального тиску ра- ніше прийнятими змінами до законодавства, зокрема щодо ліцензування виробництва та продажу пива, та застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку, роздрібного продажу деяких підакцизних товарів. Позитивно оцінюється бажання законодавців налагоджувати партнерські відносини між платниками податків та фіскальни- ми органами, проте нереформовані податкові органи зберігають старий фіскальний тиск
1
».
Проблеми: існує велика ймовірність того, що у разі відмови платника податку від про- ведення фактичної перевірки до нього може бути застосований адміністративний арешт майна.
РЕКОМЕНДАЦІЇ: підвищення професійності роботи працівників податкової служби з плат- никами податків, розширення застосування електронних сервісів для зменшення можливо- стей до ухилення від сплати податків та проявів корупції.
1
First Consulting Company - http://firstconsulting.com.ua/articles/63-chi-spravdi-khochut-v-ukrajini-zmenshiti-podatkovij-tisk-populizm-vs-real-ni-zmini

ПОДАТКОВА РЕФОРМА:
Оцінка основних ініціатив
12 5. ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
ТА ЄДИНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ВНЕСОК
Коаліційна Угода ВРУ:
«зменшення фіскального навантаження на фонд оплати праці, в тому числі, розміру єди-
ного соціального внеску до 18 % з застосуванням запобіжника у вигляді обов’язкового
збереження розміру нарахувань та відрахувань з ФОП протягом року та поступовий пе-
рерозподіл фіскального навантаження на ФОП між роботодавцем та найманою особою;
забезпечення сплати податку з доходів фізичних осіб виключно за місцем здійснення діяль-
ності працівника, податок з доходів якого сплачується».
Стратегія «Україна – 2020»:
«Зменшення податкового навантаження на заробітну плату з метою її детінізації».
Програма діяльності КМУ:
«Легалізація заробітної плати шляхом зменшення навантаження на фонд оплати праці;
Розроблення та сприяння прийняттю Закону України «Про внесення змін до Закону Украї-
ни «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страху-
вання» (поетапне зменшення розміру єдиного внеску з 41 до 15 відсотків)».


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал