Початкова школаPdf просмотр
Сторінка4/17
Дата конвертації23.12.2016
Розмір5.06 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Розділ
«Орфографічно-
пунктуаційний практикум».
У розділі «Вступ» додано тему
«Повноцінне функціонування української мови
– запорука
європейського розвитку держави».
У розділі «Узагальнення і
систематизація
найважливіших
відомостей з орфоепії,
фонетики, лексикології,
фразеології, будови слова,
словотвору, морфології,
стилістики» додано теми замість вилучених:
«Правильна вимова голосних і приголосних звуків. Складні випадки правопису: слів
із ненаголошеними голосними, спрощенням у групах приголосних, чергування голосних і приголосних звуків, префіксів
і суфіксів, м′якого знака, апострофа, великої букви, слів із подвоєнням і подовженням приголосних, імен та імен по батькові, прізвищ, складних слів і слів
іншомовного походження, прислівників.
Будова слова. Способи словотвору.
Лексикологія.
Лексичне значення слова.
Багатозначні й однозначні слова.
Шляхи збагачення лексики української мови.
Синоніми, омоніми, антоніми, пароніми.
Синонімічне багатство мови.
Лексична сполучуваність.
Складні випадки слововживання.
Фразеологізми в мовленні.
Частини мови. Складні випадки відмінювання
іменників, прикметників, числівників».
Соціокультурна змістова лінія
Спрощено й внесено зміни в змістове
Українська мова – державна.
Мова і естетика.
Мова і етика
Додано в орієнтовний
зміст текстового
матеріалу:
наповнення, тематику для реалізації
соціокультурної
змістової лінії.
Роль мови у формуванні особистості.
Мовна особистість.
Ремісник чи майстер.
“Не бійтесь заглядати у словник”
Духовний пантеон України.
Дружба.
Любов.
Сім′я.
Культура сімейних взаємин.
Загальнолюдські цінності.
Моя країна – Україна.
Вищі освітні заклади України.
Історія освіти в Україні.
Освіта за кордоном.
Що впливає на вибір професії.
Моя майбутня професія.
Український мовленнєвий етикет.
Повноцінне функціонування української мови
– запорука
європейського розвитку держави.
Духовний світ українців.
Мова злагоди й гармонії.
Планування й організація власного життя.
Сучасний гуманізм.
Уміння любити й бути щасливим.
Життєві цілі.
Благодійність як норма життя.
Волонтерство.
Інтереси і стимули життя.
Досягнення гармонії.
Збереження здоров’я й життєдіяльності.
Сила волі.
Світ емоцій.
Емоційна підтримка як потреба.
Життєві цінності.
Життя без конфліктів.
Кроки морального вдосконалення.
Виховання впевненості в собі.
Моє покликання.
Вибір професії.
Суспільна думка.
Діяльнісна змістова лінія
Спрощено державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.
Використання мовних засобів у навчальній діяльності з певною стилістичною метою.
Застосування загальнонавчальних умінь у різних ситуаціях, зокрема нестандартних.
Розробка й реалізація комунікативних стратегій і тактик в
інтерактивній діяльності.
Самоорганізація, самодисципліна в навчанні і творчості.
Уточнено й додано державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, удосконалено загальнонавчальні, організаційні, контрольно- оцінні уміння, ціннісні орієнтації, що забезпечать оптимальність мовленнєвої діяльності учнів, а саме:
Учень
володіє конкретними діями, операціями
(аналізує, уявляє, застосовує, виявляє, порівнює, узагальнює, вибирає, оцінює тощо);
стає суб’єктом навчальної
діяльності (ставить цілі, мотивує власну пізнавальну діяльність, виявляє проблему, пропонує способи розв’язання її, визначає
етапи, прогнозує, оцінює проміжні й відповідає за кінцеві результати роботи);
здійснює самоконтроль у процесі навчальної діяльності;
використовує здобуті знання, сформовані вміння й навички в різних ситуаціях, зокрема нестандартних.
11
клас
Мовленнєва змістова лінія – зменшено кількість годин на вивчення з 20 год. до 18 год.
У мовленнєвій
змістовій лінії,
підрозділі
«Письмо»
спрощено шляхом заміни видів роботи.
«Переказ
із творчим завданням» видозмінено на
«Докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням».
Тему
«Стаття» видозмінено в
«Стаття до журналу або шкільного веб- сайту в публіцистичному стилі»,
Уточнено вид твору: «Твір- роздум на морально-етичну тему в публіцистичному стилі».
У підрозділі
«Ділові
папери» спрощено шляхом заміни видів роботи: «Протокол.
Витяг із протоколу» замінено на

«Резюме».
Вилучено розділ «Культура
мовлення і комунікація» і
його теми:
«Поняття комунікації як діяльності учасників спілкування з метою
інформаційного обміну та взаємовпливу. Усне й писемне ділове спілкування.
Дотримання ознак культури мовлення
– важлива передумова ефективної комунікації.
Комунікація в професійній сфері.
Особистість
і комунікативна діяльність.
Комунікабельність як риса характеру людини.
Етика професійного спілкування.
Модель вербальної комунікації: адресант (автор висловлювання), повідомлення, створене в певних умовах спілкування, адресат (той, кому адресоване повідомлення). Використання вербального й невербального коду
(засобу передачі
інформації) в комунікації.
Міжкультурна комунікація і професійна діяльність.
Універсальне й національне в міжкультурній комунікації.
Символіка в міжмовній комунікації»
Розділ «Основи риторики» змінено на
«Практична
риторика» й вилучено з нього
теми: «Риторичні вимоги до мовця. Професійний імідж.
Полеміка у професійному спілкуванні.
Полемічні прийоми: спростування помилкового твердження фактами, критика доказів
Розділ
«Культура
мовлення і комунікація»
замінено на розділ
«Культура мовлення і
стилістика» й додано теми:
Культура мовлення
і стилістика. Норми сучасної української літературної мови
(орфоепічні, правописні, лексичні, морфологічні, синтаксичні, стилістичні) і дотримання
їх у мовленнєвій практиці.
Основні характеристики мовлення й дотримання їх.
Стилі мовлення.
Стилістично нейтральна й стилістично забарвлена лексика.
До підрозділу «Читання» конкретизовано назви стилів «Читання текстів
художнього і наукового стилів».
У розділі «Створення
власного
мовлення.
Говоріння» додано теми:
«Виступ під час дискусії
(підготовлений
і непідготовлений) на суспільну або морально- етичну теми.
Доповідь на науково- популярну або морально- етичну тему».
У розділі «Створення
власного
мовлення.
Письмо» тему «Переказ із творчим завданням» видозмінено на
«Докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням».
Тему
«Стаття»
З розділу
«Створенн
я власного
мовлення.
Говоріння.
Діалогічне
мовлення» теми
«Виступ на семінарах, зборах, конференція
»
Переговори
» спрощено
, видозмінено й перенесено в розділ
«Практичн
а
риторика»
опонента, атака запитаннями тощо.
Етика полемічної майстерності».
У розділі
«Створення
власного
мовлення»
в підрозділі
«Говоріння»
вилучено теми «Переказ тексту на професійну тему із творчим завданням»; у підрозділі
«Письмо» − «Звіт про виконану роботу»,
«Конспектування публічного виступу.
Конспектування висловлювання, що сприймаються на слух. Відгук на телепередачу», «Протокол.
Витяг із протоколу».
Вилучено розділ «Переклад». видозмінено в «Стаття до журналу або шкільного веб-сайту в публіцистичному стилі»,
Уточнено вид твору: «Твір- роздум на морально- етичну тему в публіцистичному стилі».
До підрозділу «Ділові
папери» додано вид роботи «Резюме».
Мовна змістова лінія – збільшено кількість годин на вивчення 15 год. до 17 год.
У розділі «Вступ» вилучено тему «Українська мова у світі.
Українська діаспора».

У розділі «Узагальнення і
систематизація
найважливіших відомостей із
синтаксису, пунктуації і
стилістики» вилучено теми:
«Найважливіші відомості з синтаксису
і пунктуації: словосполучення і речення, синтаксичні зв′язки в них.
Класифікація речень за будовою.
Стилістичні особливості простих і складних речень. Особливості вживання в мовленні односкладних і двоскладних, поширених і непоширених, повних
і неповних, ускладнених
і неускладнених простих речень.
Особливості вживання в мовленні різних видів складних речень.
Інтонування різних видів складних речень.
Синтаксичний аналіз. Основні пунктограми в простому і складному реченнях, у реченнях з прямою мовою та в діалозі. Способи цитування.
Текст як середовище функціонування мовних одиниць.
Основні ознаки тексту: зв’язність, комунікативність, членованість, інформативність.
Текст у професійному
У розділі «Вступ» додано тему «Мовна стійкість як ключова риса національномовної особистості».
У розділі
«Узагальнення

і
систематизація
найважливіших
відомостей із синтаксису,
пунктуації і стилістики»
додано теми:
Словосполучення
і речення. Просте речення.
Просте ускладнене речення.
Односкладні речення.
Складне речення. Типи складних речень за способом зв’язку частин
їх: сполучникові й безсполучникові.
Сурядний і підрядний зв'язок між частинами складного речення.
Основні види складнопідрядних речень.
Складнопідрядні речення з кількома підрядними частинами, розділові знаки в них.
Безсполучникове складне речення й розділові знаки в ньому.
Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв'язку.
Синтаксична синонімія як
спілкуванні.
Зміст і будова тексту. Складне синтаксичне ціле. Актуальне членування речення. Способи зв’язку речень у тексті.
Класифікація текстів за сферою використання, метою, структурними особливостями.
Види текстів у діловому, професійному мовленні.
Тексти різних стилів, типів, жанрів мовлення.
Основні види переробки тексту».
Розділ
«Орфографічно-
пунктуаційний практикум». джерело багатства й виразності мови.
Особливості вживання в мовленні простих
і складних речень.
Розділові знаки в реченнях
із прямою мовою і в діалозі.
Способи цитування.
Основні ознаки тексту: зв’язність, комунікативність, членованість,
інформативність.
Зміст і будова тексту
Тексти різних стилів, типів, жанрів мовлення.
Основні види роботи з текстом
(редагування, скорочення, доповнення тощо).
Стилістичні особливості синтаксису.
Соціокультурна змістова лінія
Спрощено й внесено зміни в змістове наповнення, тематику для реалізації
соціокультурної
змістової лінії.
Українські народні промисли й ремесла
Права і обов’язки громадян.
Українська мова у світі.
Людина і Всесвіт.
Цікава людина.
Цікаві винаходи.
Культура ділового спілкування.
Мандрівки рідною землею.
„Ти знаєш, що ти людина?”
„Я вибрала долю собі сама”
Інтернет-комунікації.
Віртуальна мовна особистість.
Герої, що залишилися з нами назавжди.
Кроки до успіху.
Мистецтво спілкування й критики.
Здивування – крок до пізнання.
Жити у злагоді з природою.
Джерела радості.
Ознаки чоловічої культури.
Жіночність як спосіб життя.
Турбота про власне здоров’я.
Прекрасне в мистецтві й у дійсності.

Діяльнісна змістова лінія
Спрощено державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.
Застосування в навчальній діяльності комунікативних мовних одиниць з певною стилістичною метою.
Застосування загальнонавчальних умінь у різних ситуаціях, зокрема й нестандартних.
Відбір комунікативних стратегій, реалізація і корекція комунікативних тактик у навчальній діяльності.
Самоорганізація, самодисципліна в навчанні і творчості.
Уточнено й додано державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, удосконалено загальнонавчальні, організаційні, контрольно- оцінні уміння, ціннісні орієнтації, що забезпечать оптимальність мовленнєвої діяльності учнів, а саме:
Учень:
володіє конкретними діями, операціями
(аналізує, уявляє, застосовує,
виявляє, порівнює, узагальнює, вибирає, оцінює тощо);
стає
суб’єктом
навчальної
діяльності
(ставить цілі, мотивує власну пізнавальну діяльність, виявляє проблему, пропонує способи розв’язання її, визначає етапи, прогнозує, оцінює проміжні й відповідає за кінцеві результати роботи);
здійснює самоконтроль у процесі навчальної діяльності;
використовує здобуті знання, сформовані вміння й навички в різних ситуаціях, зокрема нестандартних.
Кількість фронтальних та індивідуальних видів контрольних робіт з української мови в загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання залишається незмінною.
Фронтально оцінюються аудіювання, читання мовчки, диктант, письмовий переказ і письмовий твір
– мовні знання й уміння, запис яких здійснюється на сторінці класного журналу «Зміст уроку».
Індивідуально оцінюються говоріння (діалог, усний переказ, усний твір) і читання вголос. Для цих видів діяльності не відводять окремого уроку, проте відводять окрему колонку без дати на сторінці класного журналу
«Облік навчальних досягнень». У І семестрі проводять оцінювання 2 видів мовленнєвої діяльності (усний переказ, діалог), результати оцінювання виставляють у колонку без дати й ураховують у найближчу тематичну. У ІІ семестрі проводять оцінювання таких видів мовленнєвої діяльності, як усний
твір і читання вголос, яке здійснюється у 5–9 класах. Повторне оцінювання чотирьох видів мовленнєвої діяльності не проводять.
Перевірка мовних знань і вмінь здійснюється за допомогою завдань тестового характеру (на виконання їх відводиться орієнтовно 20 хвилин уроку) залежно від змісту матеріалу, що вивчається. Решта часу контрольного уроку може бути використано на виконання завдань з
аудіювання, читання мовчки тощо.
Тематичну оцінку виставляють на підставі поточних оцінок з урахуванням контрольних робіт, а за семестр – на основі тематичного оцінювання.
Фронтальні види контрольних робіт

(5-9 класи)
Форми контролю

5
6
7
8
9
І
ІІ
І
ІІ
І
ІІ
І
ІІ
І
ІІ
П
ЕРЕВІРКА МОВНОЇ
ТЕМИ
*

4 4
4 4
3 3
2 2
2 2

П
ИСЬМО
:
ПЕРЕКАЗ

1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
ТВІР

1

1

1 1
1 1
1
П
РАВОПИС
:
ДИКТАНТ
**
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
А
УДІЮВАННЯ
*

1

1

1

1

1
Ч
ИТАННЯ МОВЧКИ
*
1

1

1

1

1

Фронтальні види контрольних робіт (10–11класи)
(
рівень стандарту, академічний рівень)
Форми контролю
10 11
І
ІІ
І
ІІ
Перевірка мовної теми*
2 2
2 2
Письмо: переказ
1 1
1 1 твір
1
-
1
-
Правопис: диктант**
1 1
1 1
Аудіювання*

1

1
Читання мовчки*
1

1

Фронтальні види контрольних робіт (10–11 класи)
(філологічний напрям: профіль – українська філологія)
Форми контролю
10 11
І
ІІ
І
ІІ
Перевірка мовної теми*
3 3
3 3
Письмо: переказ
1 1
1 1 твір
1 1
1 1
Правопис: диктант**
1 1
1 1
Аудіювання*
1 1
1 1
Читання мовчки*
1
-
1
-
* Основною формою перевірки мовної теми, аудіювання і читання мовчки є тестові завдання.
** Основною формою перевірки орфографічної й пунктуаційної грамотності є контрольний текстовий диктант.
У таблицях зазначено мінімальну кількість фронтальних видів контрольних робіт, учитель на власний розсуд має право збільшувати цю кількість, залежно від рівня підготовленості класу, здібностей конкретних учнів, умов роботи тощо.
Оцінка за контрольний твір з української мови та переказ є середнім арифметичним за зміст і грамотність, яку виставляють у колонці з датою написання роботи (надпис у колонці «Твір», «Переказ» не робиться).
Кількість робочих зошитів з української мови визначається за класами:
5–9 класи – по два зошити;
10–11 класи – по одному зошиту.

Для контрольних робіт з української мови в усіх класах використовують по одному зошиту.
Ведення зошитів оцінюється від 1 до 12 балів щомісяця протягом семестру і вважається поточною оцінкою. Під час перевірки зошитів ураховується наявність різних видів робіт, грамотність, охайність, уміння правильно оформити роботи.
Під час підготовки вчителів до уроків радимо використовувати періодичні фахові видання: журнали «Дивослово», «Українська мова і література в школі», «Українська мова і література в школах України», газету
«Українська мова та література».

Українська література
Вивчення української літератури в 5-8 класах здійснюватиметься за навчальною програмою (
зі змінами, затвердженими наказами Міністерства від 04.08.2014 № 895, від 29.05.2015 № 585 )
: Українська література. 5-
9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта,
2013.
У 9 класах – за програмою: Українська література. 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів К.: Ірпінь: Перун, 2005 (
зі змінами, затвердженими наказом Міністерства від 29.05.2015 № 585
).
Вивчення української літератури в 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів – за програмами, затвердженими наказом Міністерства від 28.10.2010 № 1021, крім академічного рівня та рівня стандарту. Рівень стандарту та академічний рівні затверджені наказом Міністерства від 14.07.
2016 № 826)
Програми розміщені на офіційному сайті МОН за посиланням:
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html.
Науково - методичною радою з питань освіти МОН протягом 2015-
2016 навчального року схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах навчальні програми курсів за вибором та факультативів з української літератури:
«Поетика», 5-6 класи (автор О.Колінченко );
«Казка як епічний жанр», 5-7 класи (автори Є.Квітень, А.Ткач );
«Література рідного краю», 5-11 класи (укладачі П.Ходанич,
Л.Ходанич, Т.Гнаткович );
«Літературне краєзнавство», 5-11 класи (автори А.Ткач, Я.Пінтяк );
«Звичаї та обряди українського народу в контексті художньої літератури», 8 (9) класи (автори А.Ткач, Н. Клим );
«Слов’янська міфологія у творчому доробку українського письменства»,
8-11 класи (укладач К.Богачук );
«Українознавство», 9 клас (автор І.Головай );
«Основи зорової (візуальної) поезії», 9-11 класи (автор О.Колінченко) ;
«Українська література. 5-11 класи» (укладачі О.Береш, Т.Гнаткович,
О.Ківеждій, Н. Ребрик, М.Шкурда ).
«Сучасне франкознавство», 10-11 класи (укладач Н.Бондаренко).
Звертаємо увагу на зміни, внесені в 2015 році до навчальних програм з української літератури для 8 та 9 класів.

8 клас
( програма 2013 року)
Вилучено з програми поезію Лесі Українки «Ви щасливі, пречистії зорі», твори В. Самійленка, Остапа Вишні, повість О.Бердника «Хто зважиться – вогнем наречеться».
Включено в програму твір
Володимира Дрозда «Білий кінь Шептало», повість Юрія Винничука «Місце для дракона».
Вилучено літературознавчі поняття: силабо-тонічне віршування»,
«трискладові віршові розміри», «асоціативні образи», «літературний характер», «психологізм».
Курс української літератури у 8 класі структуровано за такими взаємопов’язаними тематично-проблемними блоками: «Усна народна творчість», «Світ української поезії», «Національна драма», «З української прози», «Український гумор і сатира».
До кожного з них відповідно до вікових особливостей учнів підібрані тексти, які за своїм змістом дають можливість максимально репрезентувати ту чи іншу тему.
9 клас (програма 2005 року)
Вилучено з програми твори: баладу «Бондарівна»,
Притчу про сіяча, трактат
Г.Сковороди «Вступні двері до християнської добронравності», повість
Г.Квітки-Основ’яненка
«Конотопська відьма», поезію
М.Костомарова «Соловейко», поему Т.Шевченка «Великий льох», поетичні твори П.Куліша: «До рідного народу», «Троє схотінок», «Заворожена криниця», тему «З літератури XX століття».
Додано вірш Т.Шевченка «Заповіт».
Оповідання Марко Вовчок «Максим Гримач» замінено на повість
«Інститутка».
Вилучено літературознавчі поняття: «силабо-тонічне віршування»,
«літературний напрям», «течія», «психологізм у літературі», «роман- хроніка».
Звертаємо увагу, що запропонована у програмі кількість часу на вивчення кожного розділу, теми є орієнтовною, учитель може її змінювати
(у межах 70 годин). Резервний час може використовуватися для уроків розвитку мовлення, контрольного оцінювання, різних видів творчих та інших робіт (екскурсій, диспутів, семінарів).
В основній школі біографія письменників загалом не вивчається, вона згадується лише вибірково, диференційовано. З 9-го класу зміст навчального матеріалу доповнюється розглядом біографій письменників, хоча й у доступних межах.
До навчальної програми з української літератури (10-11 класи, рівень
стандарту та академічний рівень) внесено такі зміни:
10

клас
Вилучено з програми теми: Вступ.
Вилучено з програми твори: поезії І.Франка «Безмежнеє поле…»,«Розвивайся, ти високий дубе…», Лесі Українки «І ти колись боролась, мов Ізраїль», «Все-все покинуть, до тебе полинуть…», «To be or not to be?».

Змінено кількість годин на вивчення творчості: Панаса Мирного (2 год.), Івана Карпенка-Карого (4 год.), М. Старицького (2 год.), І. Франка (10 год.), Б. Грінченка (2 год.), М. Коцюбинського (6 год.), Лесі Українки (8 год.), В. Винниченка (3 год.), узагальнення та систематизацію вивченого – 4 год.).
Змінено послідовність вивчення тем: творчість Б. Грінченка вивчатиметься перед творчістю І. Франка.
Конкретизовано назву твору М. Старицького: «Облога Буші».
11 клас
Вилучено з програми теми: творчість Г. Косинки; Вступ до теми
«Драматургія другої половини ХХ – поч. ХХІ ст.»; Українська російськомовна поезія; огляд прози У. Самчука, Т. Осьмачки, Д. Гуменної, Н.
Королевої («Еміграційна література (огляд)»).


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал