Побудова моделі психічного здоров’я особистостіСкачати 68.29 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації05.02.2017
Розмір68.29 Kb.

ПОБУДОВА МОДЕЛІ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я
ОСОБИСТОСТІ
Терлецька Л.Г.,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
В статті розглянуто поняття психічного здоров’я особистості, задачі психології здоров’я, різні підходи до побудови моделі здорової особистості.
Запропонована модель впливу психокорекційних методів на чинники психічного здоров’я особистості.
Ключові слова: психологія здоров’я, психічне здоров’я, чинники психічного
здоров’я, модель психічного здоров’я особистості.
Психологія здоров'я як нова область знання про людину безпосередньо зв'язана з появою профілактичної медицини. Шлях її становлення умовно можна розділити на три етапи. На кожному з них формувалася своя концептуальна стратегія. Перший етап зводився до залякування населення тими чи іншими недугами, що неминуче підстерігають будь-кого, хто зловживає, наприклад, алкоголем, чи палінням, чи жирною їжею тощо.
Квінтесенцією другого етапу було звертання до розуму людини: здорове тіло є продукт здорового розуму.
Сучасний третій етап розвитку профілактичних концепцій орієнтований на вихідні причини і, таким чином, може бути названий каузальним. Такий підхід націлений на усунення причин, а не на боротьбу з наслідком. Досвід і наукові дослідження свідчать, що першопричина, яка дає поштовх до розвитку різних захворювань і девіантних форм поведінки, найчастіше виявляється в психології людини.
Завданням нашого дослідження є проведення аналізу психологічної літератури щодо розуміння поняття психічного здоров’я особистості та побудова моделі психічного здоров’я особистості.
Античні філософи одними з перших в історії психології змогли осмислити здоров'я в його аксіологічному аспекті, як справжню цінність буття і відкрили неминущі принципи здорового, гармонійного
існування. Недарма Геродот стверджував: “Коли немає здоров'я, мовчить мудрість, не може розквітнути мистецтво, не грають сили, не приносить користі багатство і неспроможний розум” (2, С. 145).
Поряд з античною концепцією здоров'я як внутрішньоособистісної узгодженості поширення і визнання набула модель, що виникла на стику соціологічного підходу і біологічних наук і становить концептуальний базис сучасної психіатрії. У даному випадку говориться про стійкий соціокультурний еталон здоров'я, що
знаходить вираження як у наукових теоріях, так і на рівні масової свідомості, що оперує такими характеристиками, як «добре адаптований», «адекватно або неадекватно реагуючий», «не пристосований до життя» тощо.
У світлі адаптаційної моделі поняття «здоров'я людини» синонімічне поняттю
«повноцінність» (а не
«благо» чи
«благополуччя», як в античній концепції). Оскільки людська адаптація включає два аспекти, то й повноцінність як результат або показник успішності адаптації розуміється двояко: як повноцінність організму і як соціальна повноцінність особистості. Якщо в античному розумінні здоров'я - це інтегральна узгодженість душі та тіла, то адаптаційна модель розглядає ці дві складові окремо, виділяючи фізичне і психічне здоров'я у дві самостійні, хоч і взаємозалежні категорії. Здоров'я визначається характером співвідношення біологічного і соціального компонентів, повна узгодженість яких здається, найімовірніше,
ідеалом чи абстракцією, ніж безпосередньо пережитою внутрішньою гармонією.
Третій, антропоцентричний підхід базується на уявленні про динамічну особистість, що вільно розвивається, відкрита досвіду й орієнтовану на вищі цінності. Основними принципами і критеріями здорового існування у світлі цього підходу варто визнати вільне творче самовираження, розвиток (особистісне зростання), інтеграцію досвіду і духовне самовизначення.
Порівняльний аналіз різних концепцій і моделей здорової особистості дозволяє зрозуміти, що виявлена поліваріантність філософських і наукових інтерпретацій здоров'я вимагає врахування якісно різних аспектів проблеми і застосування комплексного,
інтегративного підходу при побудові нової моделі здорової особистості. Такий підхід цілком відповідає принципу єдності і цілісності психіки, якого додержувалися вітчизняні психологи, починаючи з Л.С.Виготського, О.М.Леонтьева, С.Л.Рубінштейна. В другій половині ХХ ст. принципи комплексного вивчення, обґрунтовані у світлі міждисциплінарної теорії систем, було впроваджено в різні галузі знань про людину, й вони створили нову науково-дослідну парадигму. У сфері вітчизняної біологічної науки системний підхід було запропоновано П.К.Анохіним, тоді як у гуманітарних дисциплінах необхідність його застосування обґрунтував
Б.Г.Ананьєв, що говорив про необхідність дослідження цілісної особистості як багаторівневої системи (1). Цілісність психіки не можна адекватно збагнути за допомогою її аналітичного дроблення на окремі
складові, а системні властивості особистості не слід зводити до простої суми діагностичних типологічних рис і нормативних характеристик.
Здоров'я характеризує особистість у всій повноті її проявів; у цьому феномені відбивається сутність і мета основних біологічних, соціокультурних і інтрапсихічних процесів, що інтегрують особистість. Здоров'я варто розглядати не тільки як соціокультурну змінну чи інтегральний семантичний конструкт, але і як інтегративну характеристику особистості, що охоплює всілякі рівні і зміни
індивідуального буття.
Розгляд особистості як цілісної системи, що самоорганізується, припускає облік наступних семи рівнів:
1)
рівень тілесних відчуттів і реакцій;
2)
рівень образів і уявлень;
3)
рівень самосвідомості і рефлексії;
4)
рівень міжособистісних відносин і соціальних ролей;
5)
рівень соціокультурної детермінації особистості;
6)
рівень екзистенціальних (сутнісних) чи трансперсональних переживань;
7)
рівень самоактуалізації (Самості).
Внутрішня погодженість складених компонентів структури особистості припускає таке функціонування на всіх рівнях системи, що забезпечує оптимальне і погоджене протікання трьох основних процесів: саморегуляції, соціальній адаптації і самоактуалізації. Це вимагає дотримання принципу ієрархічної співпідпорядкованості рівнів.
Отже, відмінна риса психічно здорової особистості полягає в тому, що в межах її структури процеси саморегуляції, соціальної адаптації і самоактуалізації нерозривно пов’язані, скоординовані і є складовими
єдиного процесу становлення Індивідуальності.
Висновки: узагальнюючи вищевикладене, можна зробити висновок, що побудова цілісної моделі здорової особистості вимагає інтеграції двох дослідницьких підходів: структурного, що вкоренився в теоретичній психології особистості, і процесуального - більш характерного для психологічної практики. Тільки збагнення особистості як цілісної, складно організованої структури і розуміння прихованої логіки її індивідуального розвитку дозволяють здобути більш об'ємне і повне уявлення про здоров'я. Здорова особистість характеризується упорядкованістю і співпідпорядкованістю її елементів, з одного боку, і погодженістю процесів, що забезпечують її цілісність і гармонійний розвиток - з іншого. При цьому здоров'ї виступає як показник, що характеризує особистість в її цілісності – як
необхідній умові інтеграції всіх складових особистості в єдину
Самость.
ЧИННИКИ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
ГАРМОНІЯ
Фізичний Розумовий
Особистісний Емоційний
Соціальний Творчий
Духовний
Усвідомлен- ня власної тілсності
Розвиток фізичної складової здоров»я
Енергія
Повнота життя
Вміння аналізувати
Усвідомлен-ня своїх здібностей і можливостей
Готовність розвиватись
Прагнення до пізнання
Здатність до саморозкрит- тя
Вміння ставити мету
Вміння досягати мети адекватним засобом
Упевненість у собі
Здатність переживати
Здатність конгруентно виражати свої почуття
Усвідомлення емоцій і почутів
Здатність сприймати почуття
інших
Здатність адаптуватись до соц. умов
Здатність до почуттів приналежнос- ті до групи
Співпраця з
іншими
Відкритість і довіра
Здатність до творчої активності
Здатність творчо самовира- жатися
Самореалі- зація
Інтегрова- ність
Здатність розвивати дух.природу
Доброта і щирість
Людяність і гуманізм
Любов
Жити
Усвідомлювати Розкриватися Переживати Діяти
Створювати Єднатися

ВИБІР

Вмирати Не усвідомлю-
вати
Не розкрива-
тися
Не переживати
Не діяти
Руйнувати Відмежовував-
тися

Нелюбов власного тіла
Слабкість физичної складової здоров»я
Хвороба
Вгасання
Слабкість
інтелектуальної діяльності
Самоприни- ження здібностей
Зневага до розвтку
Консервативність установок
Страх саморозкрит-тя
Безцільність
існування
Маніпулювання
іншими
Самоприни- ження
Закритість і замкненість
Неконгруентніст ь вираження почуттів
Спонтанність і бурхливість емоцій
Прагматизм і лицемірство
Дезадаптова- ність до змін
Ізольованість
Конфліктність
Конформізм
Шаблонні- сть і рутинність
Репродук- тивність діяльності
Нереалізован
ість мотивів
і потреб
Дезінтегро- ваність
Заперечення духовног о розвитку
Відчуженість
Самозвели-чення
Тиранство
Фізичний Розумовий
Особистісний Емоційний
Соціальний Творчий
Духовний
ДЕГРАДАЦІЯ
Кожна особистість на своєму шляху до психічного здоров’я повинна зробити вибір: 1) жити, усвідомлювати, розкриватися, переживати, діяти, створювати, єднатися або 2) вмирати, не усвідомлювати, не розкриватися, не переживати, не діяти, руйнувати, відмежовуватися. Якщо особистість йде першим шляхом – вона вибирає гармонію психічного життя, якщо другим – то це шлях до деградації, до розпаду особистості. Усвідомлення шляху свого життя - складний і нелегкий процес, який розпочинається з процесу самопізнання.
Література
1.
Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания.- Л., 1969.
2.
Панкратов
А.Н.
Саморегуляция психического здоровья.
Практ.руководство.- М., 2001.
This article “The construction model health of personality” present a problem of psychical health personality, the missions psychology of health to the various aspects of construction model health of personality. It were model influense psychocorrections metods to factors of psychical health personality.

Key words: psychology of health, psychical health, factors of psychical health,
model health of personality.
В статье рассмотрено понятие психического здоровья личности, задачи психологии здоровья, разные подходы к построению модели здоровой личности. Предложена модель влияния психокорекционных методов на факторы психического здоровья личности.
Ключевые слова: психология здоровья, психическое здоровье, факторы
психического здоровья, модель психического здоровья личности.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал