Планування середовища діяльності фірми процедура проведення системного аналізуСторінка1/4
Дата конвертації03.03.2017
Розмір0.69 Mb.
  1   2   3   4

ПЛАНУВАННЯ СЕРЕДОВИЩА ДІЯЛЬНОСТІ ФІРМИ


9.1. Процедура проведення системного аналізу

У найбільш загальному сенсі теорія ухвалення оптимальних рішень є сукупністю математичних і чисельних методів, що орієнтовані на знаходження найкращих варіантів з безлічі альтернатив; і що дозволяють уникнути їх повного перебору. З огляду на те, що розмірність практичних завдань, як правило, достатньо велика, а розрахунки відповідно до алгоритмів оптимізації вимагають значних витрат часу, то методи ухвалення оптимальних рішень головним чином орієнтовані на реалізацію за допомогою ЕОМ.

Можна виділити наступні науково-технічні передумови становлення «Теорії ухвалення рішень»:

 • дорожчання «ціни помилки». Чим складніше, дорожче, масштабніше планований захід, тим менш допустимі в ньому «вольові» рішення і тим важливіше стають наукові методи, що дозволяють наперед оцінити наслідки кожного рішення, наперед виключити неприпустимі варіанти і рекомендувати найбільш вдалі;

 • прискорення науково-технічного прогресу техніки і технології. Життєвий цикл технічного виробу скоротився настільки, що «досвід» не встигав накопичуватися і було потрібне застосування більш розвиненого математичного апарату в проектуванні;

 • розмірність і складність реальних інженерних завдань не дозволяли використовувати аналітичні методи.

Основою ухвалення рішень є системний аналіз. Дуже близьке до терміну «системний аналіз» поняття «дослідження операцій», яке традиційно позначає математичну дисципліну, що охоплює дослідження математичних моделей для вибору величин, що оптимізують задану математичну модель (критерій). Системний аналіз може зводитися до вирішення ряду завдань дослідження операцій, але має властивості, що не охоплюються даною дисципліною. Проте в зарубіжній літературі термін «дослідження операцій» не є чисто математичним і наближається до терміну «системний аналіз». Широка база системного аналізу на дослідження операцій призводить до таких його математизованих розділів, як:

 • постановка завдань ухвалення рішення;

 • опис безлічі альтернатив;

 • дослідження багатокритерійних завдань;

 • методи рішення задач оптимізацїї;

 • обробка експертних оцінок;

 • робота з макромоделями системи.

Системний аналіз наука, що займається проблемою ухвалення рішення в умовах аналізу великої кількості інформації різної природи.

З визначення виходить, що метою застосування системного аналізу до конкретної проблеми є підвищення міри обгрунтованості ухвалюваного рішення, розширення безлічі варіантів, серед яких проводиться вибір, з одночасною вказівкою способів відкидання свідомо поступливим іншим. У системному аналізі виділяють:

 • методологію;

 • апаратні реалізації;

 • практичні додатки.

Методологія включає визначення використаних понять і принципи системного підходу.

Елемент деякий об'єкт (матеріальний, енергетичний, інформаційний), який володіє рядом важливих для нас властивостей, але внутрішня сутність (зміст) якого не має відношення до мети розгляду.

Зв'язок важливий для цілей розгляду обмін між елементами речовиною, енергією, інформацією.

Система сукупність елементів, яка володіє наступними ознаками:

 • зв'язками, які дозволяють за допомогою переходів по ним від елементу до елементу з'єднати два будь-які елементи сукупності;

 • властивістю, що відмінна від властивостей окремих елементів сукупності.

Практично будь-який об'єкт з певної точки зору може бути розглянутий як система. Питання полягає в тому, наскільки доцільна така точка зору.

Велика система система, яка включає значне число однотипних елементів і однотипних зв'язків. Як приклад, можна привести трубопровід. Елементами останнього будуть ділянки між швами або опорами. Для розрахунків на міцність за методом кінцевих елементів елементами системи вважаються невеликі ділянки труби, а зв'язок має силовий (енергетичний) характер кожен елемент діє на сусідні.

Складна система система, яка складається з елементів різних типів і володіє різнорідними зв'язками між ними. Як приклад, можна привести ЕОМ, лісовий трактор або судно.

Автоматизована система складна система з визначальною роллю елементів двох типів:

 • у виді технічних засобів;

 • у виді дії людини.

Для складної системи автоматизований режим вважається переважнішим, ніж автоматичний.

Структура системи розділення системи на групи елементів з вказівкою зв'язків між ними, що незмінне на весь час розгляду і дає уявлення про систему в цілому. Вказане розділення може мати матеріальну, функціональну, алгоритмічну або іншу основу. Приклад матеріальної структури — структурна схема збірного моста, яка складається з окремих, що збираються на місці секцій і указує тільки ці секції і порядок їх з'єднання. Приклад функціональної структури розподіл двигуна внутрішнього згорання на системи живлення, мастила, охолодження тощо. Приклад алгоритмічної структури — алгоритм програмного засобу, що вказує послідовність дій або інструкція, яка визначає дії при відшуканні несправності технічного пристрою.

Структура системи може бути охарактеризована за наявними в ній типами зв'язків. Простими з них є послідовне, паралельне з'єднання і зворотний зв'язок.

Декомпозиція розподіл системи на частини, який зручний для яких-небудь операцій з цією системою. Прикладами будуть: розподіл об'єкту на окремо проектовані частини, зони обслуговування; розгляд фізичного явища або математичний опис окремо для даної частини системи.

Ієрархія структура з наявністю підлеглості, тобто нерівноправних зв'язків між елементами, коли дія в одному з напрямів роблять набагато більший вплив на елемент, чим в другому. Види ієрархічних структур різноманітні, але важливими для практики ієрархічних структур всього дві — деревовидна і ромбоподібна.

Деревовидна структура найбільш проста для аналізу і реалізації. Крім того, в ній завжди зручно виділяти ієрархічні рівні групи елементів, що знаходяться на однаковому віддалені від верхнього елементу. Приклад деревовидної структури завдання проектування технічного об'єкту від його основних характеристик (верхній рівень) через проектування основних частин, функціональних систем, груп агрегатів, механізмів до рівня окремих деталей.

Принципи системного підходу це положення загального характеру, що є узагальненням досвіду роботи людини із складними системами, їх часто вважають основою методології. Відомо близько двох десятків таких принципів, ряд з яких доцільно розглянути:

принцип кінцевої мети: абсолютний пріоритет кінцевої мети; • принцип єдності: сумісний розгляд системи як цілого і як сукупності елементів;

 • принцип поєднання: розгляд будь-якої частини спільно з її зв'язками з оточенням;

 • принцип модульної побудови: корисно виділення модулів в системі і розгляд її як сукупності модулів;

 • принцип ієрархії: корисно введення ієрархії елементів і(або) їх ранжування;

 • принцип функціональності: сумісний розгляд структури і функції з пріоритетом функції над структурою;

 • принцип розвитку: облік змінності системи, її здібності до розвитку, розширення, заміни частин, накопичення інформації;

 • принцип децентралізації: поєднання в ухвалюваних рішеннях і управлінні централізації і децентралізації;

 • принцип невизначеності: врахування невизначеностей і випадковостей в системі.

Апаратна реалізація включає стандартні прийоми моделювання ухвалення рішення в складній системі і загальні способи роботи з цими моделями. Модель будується у вигляді зв'язної безлічі окремих процедур. Системний аналіз досліджує як організацію таких множин, так і вид окремих процедур, які максимально пристосовують для ухвалення управлінських рішень, що узгоджуються в складній системі.

Модель ухвалення рішення найчастіше зображується у вигляді схеми з осередками, зв'язками між осередками і логічними переходами. Осередки містять конкретні дії — процедури. Сумісне вивчення процедур і їх організації витікає з того, що без урахування сутності і особливостей осередків створення схем виявляється неможливим. Ці схеми визначають стратегію ухвалення рішення в складній системі. Саме з опрацьовування зв'язаної безлічі основних процедур прийнято починати вирішення конкретної прикладної задачі.

Окремі ж процедури (операції) прийнято класифікувати на ті, що формалізуються і не формалізуються. На відміну від більшості наукових дисциплін, що прагнуть до формалізації, системний аналіз допускає, що в певних ситуаціях рішення, що не формалізуються, приймаються людиною і є більш важними. Отже, системний аналіз розглядає в сукупності процедури, що формалізуються і не формалізуються, і одним з його завдань є визначення їх оптимального співвідношення.

Сторони окремих операцій, що формалізуються, лежать у області прикладної математики і використання ЕОМ. У ряді випадків математичними методами досліджується зв'язна безліч процедур і проводиться саме моделювання ухвалення рішення. Все це дозволяє говорити про математичну основу системного аналізу. Такі області прикладної математики, як дослідження операцій і системне програмування, найбільш близькі до системної постановки питань.

Практичний додаток системного аналізу надзвичайно обширний за змістом. Найважливішими розділами є науково-технічні розробки і різні завдання економіки.

Операцією називається всякий захід (система дій), що об'єднані єдиним задумом і направлені на досягнення якоїсь мети.

Мета дослідження операцій попереднє кількісне обгрунтування оптимальних рішень.

Всякий певний вибір залежних від нас і називається рішенням. Оптимальним називаються рішення, які за тими або іншими ознаками є переважні перед іншими.

Параметри, сукупність яких утворює рішення, називаються елементами рішення.

Безліччю допустимих рішень називаються задані умови, які фіксовані і не можуть бути порушені.

Показник ефективності — кількісна міра, що дозволяє порівнювати різні рішення по ефективності.

Всі рішення ухвалюються завжди на основі інформації, яку має в своєму розпорядженні особа, що приймає рішення.

Кожне завдання в своїй постановці повинне відображати структуру і динаміку знань менеджера про безліч допустимих рішень і про показник ефективності.

Завдання називається статичним, якщо ухвалення рішення відбувається в наперед відомому інформаційному стані, що не змінюється. Якщо інформаційний стан в ході ухвалення рішення змінюють один одного, то завдання називається динамічним.

Інформаційні стани менеджера можуть по-різному характеризувати його фізичний стан:

Якщо інформаційний стан складається з єдиного фізичного стану, то завдання називається визначеним. • Якщо інформаційний стан містить декілька фізичних станів і менеджер окрім їх множини знає ще і вірогідність кожного з цих фізичних станів, то завдання називається стохастичним (частково невизначеним).

 • Якщо інформаційний стан містить декілька фізичних станів, але менеджер окрім їх множини нічого не знає про вірогідність кожного з цих фізичних станів, то завдання називається невизначеним.

Не дивлячись на те, що методи ухвалення рішень відрізняються універсальністю, їх успішне застосування значною мірою залежить від професійної підготовки фахівця, який повинен мати чітке уявлення про специфічні особливості системи, що вивчається, і уміти коректно поставити завдання. Мистецтво постановки завдань розглядається на прикладах успішно реалізованих розробок і ґрунтується на чіткому уявленні переваг, недоліків і специфіки різних методів оптимізації. Сформулюємо наступну послідовність дій, які складають сутність процесу постановки завдання:

 • встановлення належної межі оптимізації системи, тобто представлення системи у вигляді деякої ізольованої частини реального світу. Розширення меж системи підвищує розмірність і складність багатокомпонентної системи і, тим самим, ускладнює її аналіз. Отже, в практиці необхідно провести декомпозицію складних систем на підсистеми, які можна вивчати окремо без зайвого спрощення реальної ситуації;

 • визначення показника ефективності, на основі якого можна оцінити характеристики системи або її проекту з тим, щоб виявити «найкращий» проект або безліч «найкращих» умов функціонування системи. У додатках звичайно вибираються показники економічного (витрати, прибуток тощо) або технологічного (продуктивність, енергоємність, матеріаломісткість тощо) характеру. «Найкращому» варіанту завжди відповідає екстремальне значення показника ефективності функціонування системи;

 • вибір внутрішньосистемних незалежних змінних, які повинні адекватно описувати допустимі проекти або умови функціонування системи і сприяти тому, щоб всі найважливіші техніко-економічні рішення знайшли віддзеркалення у сформульованих завданнях;

 • побудова моделі, яка описує взаємозв'язки між змінними завдання і відображає вплив незалежних змінних на значення показника ефективності. У більшості випадків структура моделі включає основні рівняння матеріальних і енергетичних балансів; співвідношення, що пов'язані з проектними рішеннями; рівняння, що описують фізичні процеси, які протікають в системі; нерівності, які визначають область допустимих значень незалежних змінних і встановлюють ліміти наявних ресурсів. Елементи моделі містять всю інформацію, яка звичайно використовується при розрахунку проекту або прогнозуванні характеристик інженерної системи. Очевидно, процес побудови моделі є вельми трудомістким і вимагає чіткого розуміння специфічних особливостей даної системи.

Не дивлячись на те, моделі ухвалення оптимальних рішень відрізняються універсальністю, їх успішне застосування залежить від професійної підготовки менеджера, який повинен мати повне уявлення про специфіку системи, що вивчається. Основна мета розгляду прикладів, що наводяться нижче, продемонструвати різноманітність постановок оптимізаційних завдань на основі спільності їх форми.

Всі оптимізаційні завдання мають загальну структуру. їх можна класифікувати як завдання мінімізації (максимізації) М-векторного показника ефективності Wm(x), т = 1, 2,М, iV-мірного векторного аргументу х = (хи х2, ...,xN), компоненти якого задовольняють систему обмежень-рівності hk (х) = 0, до = 1, 2, К, обмежень-нерівностей gj (х) > 0,7 = 1, 2,/, обласним обмеженням*// < хі < хиі, і = 1, 2, N

Всі завдання ухвалення оптимальних рішень можна класифікувати відповідно до виду функцій і розмірності Wm(x), М(х), gj(x) і розмірністю і та сутністю вектора х:

 • одноцільове ухвалення рішень Wm (х) скаляр;

 • багатоцільове ухвалення рішень Wm (х) вектор;

 • ухвалення рішень в умовах визначеності початкові дані детерміновані;

 • ухвалення рішень в умовах невизначеності початкові дані випадкові.

Найбільш розроблений і широко використовується на практиці апарат одноцільового ухвалення рішень в умовах визначеності, який одержав назву математичного програмування.

Розглянемо процес ухвалення рішень з найзагальніших позицій. Психологами встановлено, що рішення не є початковим процесом творчої діяльності. Виявляється, безпосередньо акту рішення передує тонкий і обширний процес роботи мозку, який формує і зумовлює спрямованість рішення. У цей етап, який можна назвати «передрішен-ням», входять наступні елементи:

мотивація, тобто бажання або необхідність щось зробити. Мотивація визначає мету якої-небудь дії, використовуючи весь минулий досвід, включаючи результати;

можливість неоднозначності результатів;

можливість неоднозначності способів досягнення результатів, тобто свобода вибору.Після цього попереднього етапу слідує, власне, етап ухвалення рішення. Але на ньому процес не закінчується, оскільки звичайно після ухвалення рішення слідує оцінка результатів і коректування дій. Таким чином, ухвалення рішень слід сприймати не як одноразовий акт, а як послідовний процес.

Висунуті вище положення носять достатньо загальний характер, звичайно детально досліджуваний психологами. Ближчою з погляду менеджера буде наступна схема процесу ухвалення рішення. Ця схема включає наступні компоненти:

 • аналіз початкової ситуації;

 • аналіз можливостей вибору;

 • вибір рішення;

 • оцінка наслідків рішення і його коректування.

Для того, щоб конкурувати в складній і швидкозмінній сьогоднішній обстановці, фірма повинна визначитися з тими, хто управляє розробкою стратегії менеджерами з розробки стратегії. їх завдання забезпечення діяльності всієї організації за певним напрямком (часто їх називають комплексними менеджерами). Вони відрізняються від функціональних менеджерів, які забезпечують реалізацію окремих функцій бізнесу (кадри, постачання, виробництво, продаж, обслуговування клієнтів, облік) і займають унікальне положення в компанії, управляючи всією організацією в стратегічному сенсі. На думку Е. Враппа, найбільш успішні стратегічні менеджери повинні володіти наступними якостями:

 • бути добре інформованими;

 • уміти управляти своїм часом і енергією;

 • бути хорошими політиками (творцями консенсусу);

 • вони не повинні бути, як експерти, «зациклені»;

 • здатністю просувати програму в приватних напрямах.

Хороша інформованість передбачає можливість ухвалення широкого діапозона управлінських рішень на різних рівнях управління. Менеджери повинні створити мережу джерел інформації в різних частинах організації, що дасть їм можливість залишатися в межах оперативних реальностей. Вони повинні уміти розподіляти свій час і енергію серед різних справ, рішень або проблем. Вони повинні знати, коли треба делегувати відповідальність, а коли треба включатися в прийняття рішення.

Хороший політик повинен володіти мистецтвом досягнення консенсусу на основі своїх ідей, а не тиснути своїм авторитетом для їх просування. Він повинен діяти як представник або лідер коаліції, а не як диктатор. Світ, що змінюється, вимагає від стратегічного менеджера певної гнучкості. Він повинен бути готовим до маневру і адаптації до обстановки, що складається. Це не означає, що фірма повинна діяти без певної мети, але треба бути готовим до її коректування.
9.2. Організація оперативного та стратегічного планування
Стратегічне планування є однією з основних функцій стратегічного управління. Воно представляє собою процес прийняття управлінських рішень відносно стратегічного передбачення (формування стратегій), розподілу ресурсів, адаптації компанії до зовнішнього середовища, внутрішньої організації.

Стратегічне планування забезпечує основу для всіх управлінських рішень, функції організації, мотивації і контролю, що орієнтовані на розробку стратегічних планів. Процес стратегічного планування забезпечує основу для управління організацією.

Стратегічне планування - це процес визначення головних цілей організації; ресурсів, які необхідні для їх досягнення; та політики, яка направлена на придбання та використання цих ресурсів.

Стратегічне планування має на меті довгострокове забезпечення результативності підприємства і освоєння його нових можливостей. Для цього необхідно, перш за все, найбільш повно враховувати зміни в навколишньому середовищі, які представляють собою потенційні погрози і майбутні можливості для підприємства. Потрібно передбачити непідконтрольні сили, критичні тенденції з боку оточення та обмежити їх можливий вплив на підприємство.

Планування (прогнозування) полягає в систематичному пошуку можливостей діяти і в прогнозуванні наслідків цих дій в заданих умовах.

Планування можна класифікувати за декількома критеріями:

за ступенем обхвату: загальне і часткове;за вкладом в аспекти підприємницької діяльності: стратегічне пошук нових можливостей і продуктів, тактичне передумови для відомих можливостей і продуктів, оперативне реалізація даної можливості;

 • за предметом (об'єктом) планування: цільове; засобів потенціал, устаткування, матеріали, фінанси, інформація; програмне; дій;

 • за сферами функціонування: виробництво, маркетинг, НДДКР, фінанси;

 • за обхватом: глобальне, контурне, макровеличин, детальне;

 • за термінами: коротко-, середньо-, довгострокове;

 • жорстке і гнучке;

Критерії вибору форми планування (принципи планування):

 • повнота (потрібно врахувати все);

 • деталізація (глибина її визначається метою планування);

 • точність;

 • простота і ясність;

 • безперервність;

 • еластичність і гнучкість (використання планових резервів, облік множинності можливих альтернатив, відстрочення деталей планування до з'ясування обстановки, варіантність);

 • вирівнювання при плануванні (облік «вузьких місць»);

 • економічність.

При оцінці економічності планування слід врахувати його корисність (що звичайно важко) і витрати на планування.

Підхід менеджменту до планування може бути здійснений постановкою критеріїв і завдань планування, визначенням засобів планування, методів узгодження планів, напрямів і методів планування.

Слід чітко визначити:

 • об'єкт планування (що планується);

 • суб'єкт планування (хто планує);

 • період (горизонт) планування (на який термін);

 • засоби планування (в т.ч. ОТ);

 • методику планування (як планувати);

узгодження планів (яких, з ким і на яких умовах). Розрізняють:

 • послідовне планування (новий план складається після закінчення терміну дії попереднього);

 • ковзаюче планування (після закінчення частини терміну дії попереднього плану проводиться його ревізія на період, що залишився, і складається новий план на період після закінчення всього терміну попереднього тощо);

 • жорстке планування (конкретно указуються всі цілі і заходи);

 • гнучке планування (враховується можливість виникнення неоднозначних умов і перегляду плану з їх врахуванням).

У принципі будь-яка фірма має ієрархію планів. У ряді спідпоряд-кованості можна розрізнити наступні види планування:

 • загальне (довгострокове основоположне, концепція фірми);

 • стратегічне (довгостроковий розвиток фірми, сфер побуту, виробництва, НДДКР, персоналу);

 • тактичне (умов господарських операцій виробничих потужностей, засобів виробництва, капіталів, інвестицій, персоналу тощо);

 • оперативне планування (конкретних дій на короткостроковий період).

Основними ознаками стратегічного планування є:

 • мета планування довгострокове забезпечення існування і виконання основної мети фірми;

 • носій ідеї планування вищий менеджмент;

 • проблеми планування відсутність надійності і структуризації;

 • горизонт планування довгострокове;

 • обхват глобальний, широкий спектр альтернатив;

 • принципи зміна навколишнього оточення (контрольовані чинники).

Звичайно найважливіші питання планування ринки збуту. Це планування включає:

 • вироблення стратегії;

 • стратегічне планування виробничої програми;

 • планування розвитку потенціалу;

 • планування розвитку структури потенціалу.

Тактичне планування здійснюється на основі стратегічного і є основою здійснення стратегічних планів (горизонт 1—5 років), торкається в першу чергу фінансування, інвестицій, середніх термінів збуту, МТЗ, персоналу.

Відмінними рисами оперативного планування є:

 • носій ідей планування середні і нижчі рівні менеджменту;

 • завдання планування забезпечення відносної надійності і відносної структуризації;

 • горизонт;

 • глибина;

 • діапазон;

 • основа;

 • короткі і середні терміни;

 • деталізація планів;

 • обмежений спектр альтернатив;

 • створений потенціал.

Оперативним плануванням охоплюються окремі функціональні підрозділи підприємства.

При плануванні розв'язується безліч проблем, основні причини яких:

 • особливості початкового стану (проблеми планування погано структуровані, їх важко визначити і виміряти);

 • особливості кінцевого стану (характер впливу на цілі і ресурси при плануванні не визначений, а проявить себе тільки в майбутньому, множинність цілей);

 • проблеми альтернатив (є невизначеність відносно наявних альтернатив, пошук інших вимагає часу і засобів);
 • проблеми інструментарію (вибір найбільш оптимального);

 • велика кількість осіб, що беруть участь у плануванні;

відповідальність (лінійний виробничий керівник приймає на себе відповідальність, план же складають інші);

проблема контролю (в ході складання, виконання і коректування).В умовах щодо стабільного зовнішнього середовища може використовуватися стандартна система прогнозів і планів підприємства (рис. 9.1).

Річний план виробничого підприємства звичайно складається у вигляді комплексної програми виробничої, фінансової і інвестиційної діяльності.

Він складається з наступних взаємопов'язаних розділів:

 • план маркетингу;

 • виробнича програма;

 • технічний розвиток і організація виробництва;

 • підвищення економічної ефективності виробництва;

 • норми і нормативи;

 • капітальні вкладення і капітальне будівництво;

 • матеріально-технічне забезпечення;

 • праця і кадри;

 • собівартість, прибуток і рентабельність виробництва;

 • фонди економічного стимулювання;

 • фінансовий план;

план охорони природи і раціонального використання природних ресурсів;

соціальний розвиток колективу.Ми бачимо, що прогнози займають провідне (початкове) положення у всій системі прогнозів і планів фірми. По суті між прогнозом (передбаченням майбутнього) і планом немає різкої межі. Можна сказати, що прогноз недостатньо певний план, а план це уточнений прогноз.

Найбільш істотною відмінністю плану від прогнозу є наявність в плані елементів вибору, ухвалення рішень і заходів щодо здійснення цих рішень.Як зазначено на рис. 9.1, основними об'єктами прогнозування на рівні підприємства (фірми) є:

- потреба в продукції підприємства;

потреби підприємства у виробничих ресурсах (матеріальних, фінансових, трудових, інформаційних, технологічних).Розробкою методів прогнозування займається прогностика. Всі методи прогнозування (їх більше 100) можна розділити на дві групи:

 • неформалізовані (евристичні);

 • формалізовані.

До неформалізованих відносять:

 • індивідуальні експертні оцінки;

 • колективні експертні оцінки;

 • написання сценаріїв тощо.

До формалізованих методів відносять:

 • методи екстраполяції;

 • моделювання.

Неформалізовані (евристичні) методи застосовуються в тих випадках, коли неможливо використовувати знання експертів у формалізованому вигляді.

Найширше використовуються методи інтерв'ю, «мозкової атаки», колективних експертних дослідів.

Невід'ємною частиною планування на підприємстві є норми і нормативи. Під нормою розуміється науково обґрунтована міра витрат живої або суспільної праці на виготовлення одиниці продукції або виконання заданого об'єму робіт. Норматив характеризує ступінь використання ресурсу на одиницю вимірювання продукції або роботи (на одиницю площі, ваги тощо).

Розрізняють норми (нормативи):

 • витрат живої праці;

 • витрати предметів праці (сировини, матеріалів, палива тощо);

 • використання знарядь праці (машин, устаткування тощо);

руху (організації) виробництва (тривалість виробничого циклу, часу випередження, партіонності тощо);

 • витрат виробництва (в т. ч. НЗВ);

 • соціально-економічні тощо.

Сукупність норм і нормативів представляє собою основу для поточного і перспективного внутрішньофірмового планування. На базі цих норм формуються баланси споживання матеріальних ресурсів, енергобаланси тощо. За ступенем деталізації розрізняють норми специфіковані і зведені. За методом розробки:

 • розрахунково-аналітичні;

 • дослідні;

 • дослідно-статистичні.

Вся сукупність норм і нормативів утворює нормативну систему фірми, яке вводиться в автоматизовану систему управління і використовується для оперативного планування і управління виробництвом, планування всіх видів діяльності підприємства і організації підготовки виробництва.

Наприклад, при плануванні матеріально технічного забезпечення використовують питомі витрати матеріалів на одиницю готової продукції.

Норма витрати матеріалу включає:

 • витрати матеріалу за технологічним процесом;

 • додаткові витрати, що викликані технологічним процесом;

- витрати, що не пов'язані з технологічним процесом (наприклад, з причини некратності довжини розкрою, бою, витоку тощо).

Важливим показником є коефіцієнт використання матеріалу (відношення чистої маси виробу до норми витрати).

Норма запасу матеріалів служить для встановлення потрібного завезення на планований період з урахуванням порядку їх надходження від постачальників, розміру складських приміщень, допустимої витрати оборотних коштів для створення матеріальних запасів.

Встановлюються також норми поточного, страхового запасу і їх складського запасу.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал