Планробот и гонтів’ярської загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів Валківської районної ради Харківської області на 2016/2017 навчальний рік ПогодженоСторінка1/17
Дата конвертації25.12.2016
Розмір2.21 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
01 - 13
Затверджено

радою школивід протокол №_____

Голова ради школи Т.Карпик
П Л А Н Р О Б О Т И

Гонтів’ярської загальноосвітньої школи

І – ІІ ступенів

Валківської районної ради Харківської області

на 2016/2017 навчальний рік


Погоджено

на засіданні педагогічної ради


від протокол №______

Голова педради К. БогатирЗ М І С Т
з/п

Зміст роботи

Сторінки

1.

Аналіз організації навчально-виховної роботи в школі у 2015/2016 навчальному році
2.

Навчально-виховний процес у навчальному закладі
2.1.

Створення оптимальних умов щодо організованого початку навчального року
2.2.

Робота з кадрами
2.3.

Створення оптимальних умов щодо організованого закінчення навчального року
2.4.

Виконання ст.53 Конституції України, ст.35 Закону України «Про освіту», ст.6 Закону України «Про загальну середню освіту», Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку
2.5.

Робота з організації працевлаштування випускників
2.6.

Організація індивідуального навчання
2.7.

Організація допрофільної підготовки учнів
2.8.

Виконання ст.10 Конституції України
2.9.

Спортивно-масова та фізкультурно-оздоровча робота
2.10.

Професійна орієнтація
2.11.

Військово-патріотичне виховання
2.12.

Організація харчування
2.13.

Організація роботи бібліотеки
2.14.

Організація роботи з обдарованими дітьми
2.15.

Організація роботи щодо соціального захисту учнів
3.

Контрольно-аналітична діяльність
3.1.

Тематика засідань педагогічних рад
3.2.

Наради при директорі
3.3.

Вивчення стану викладання предметів
3.4.

Контроль за виконанням навчальним закладом вимог нормативно-правових актів у галузі освіти
3.5.

Контроль за організацією навчально-виховного процесу
3.6.

Контроль за результатами навчально-виховних досягнень учнів
3.7.

Контроль за організаційно-методичною роботою
3.8.

Організація роботи зі зверненнями громадян
4.

Організаційно-методична робота з педагогічними працівниками
4.1.

Структура методичної роботи
4.2.

Головні завдання для організації роботи по науково-методичному забезпеченню роботи школи
4.3.

Організація роботи з педагогічними працівниками щодо підвищення педагогічної майстерності у між курсовий період
4.4.

Робота шкільних методичних об’єднань
4.5.

Робота з резервом керівних кадрів
4.6.

Атестація педагогічних працівників
4.7.

Курсова перепідготовка вчителів школи
5.

Виховний процес у школі
5.1.

Заходи щодо правової освіти, профілактики злочинних проявів в учнівському середовищі
5.2.

Заходи щодо формування основ здорового способу життя
5.3.

Заходи щодо безпеки життєдіяльності учнів
5.4.

Заходи по навчанню дітей правилам пожежної безпеки
5.5.

Заходи щодо запобігання дорожньо-транспортному травматизму серед учнів школи
5.6.

Заходи з фізкультурно-оздоровчої роботи
5.7.

Заходи щодо роботи з учнями пільгових категорій
5.8.

Заходи щодо розвитку учнівського самоврядування
5.9.

Ціннісне ставлення до себе
5.10.

Ціннісне ставлення до родини, людей
5.11.

Ціннісне ставлення до праці
5.12.

Ціннісне ставлення до природи
5.13.

Ціннісне ставлення до культури та мистецтва
5.14.

Ціннісне ставлення до суспільства та держави
5.15.

Традиційні свята
5.16.

Заходи щодо марально-етичного, духовного виховання
5.17.

Організація роботи щодо охоплення дітей позашкільною освітою
5.18.

Організація роботи з оздоровлення учнів
5.19.

Організація військово-патріотичного виховання
6.

Робота з батьківською громадськістю
7.

Фінансово-господарська робота, зміцнення матеріально – технічної бази школи
8.

Охорона життя і здоров’я дітей, санітарно-оздоровчі заходи
9.

Охорона праці
9.1.

Організаційні заходи
9.2.

Навчання
9.3.

Масові заходи
9.4.

Безпечна та надійна експлуатація будівель та споруд
9.5.

Електробезпека
9.6.

Котельня
9.7.

Гігієна праці. Медичні огляди. Профілактика отруєнь та професійних захворювань
9.8.

Пожежна безпека
9.9.

Харчоблок
9.10.

Контроль за станом ОП
10.

Реалізація державних, обласних та районних програм у галузі освіти


Аналіз

організації навчально-виховної роботи в школі

у 2015/2016 навчальному році
У 2015/2016 навчальному році роботу школи було спрямовано на виконання завдань Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про загальну середню освіту» (зі змінами, положень Національної стратегії розвитку освіти, державних, регіональних та міських програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих і нормативно-правових документів у галузі загальної середньої освіти.

Школа здійснювала свою діяльність відповідно до статуту. Навчально-виховний процес відбувався в одну зміну. Головним завданням школи є забезпечення високої якості освіти та відповідності її потребам особистості. Сучасному суспільству потрібна людина творча й ініціативна, готова та здатна відповідати за власний добробут і добробут всього суспільства, бути свідомим громадянином України.Єдиною педагогічною темою, над якою працював педагогічний колектив школи у 2015/2016 навчальному році, була «Вдосконалення розвивального простору школи як умова формування всебічно розвиненої особистості, здатної реалізувати творчий потенціал в динамічних умовах розвитку суспільства».

Інтеграція України до світового й європейського освітнього простору передбачає необхідність перегляду деяких підходів до навчання та виховання учнівської молоді, аналізу чинників, що гальмують підвищення якості навчання, дотримання права на рівний доступ до загальної середньої освіти, формування життєспроможності особистості. Пріоритетними стають особистісно зорієнтований, компетентісний підходи, покликані підготувати особистість, спроможну бути активною здатною осмислено зберігати, самостійно відтворювати власну життєдіяльність, досягати життєвого успіху.Виконання ст.53 Конституції України, ст.35 Законів України «Про освіту», ст.6 «Про загальну середню освіту», Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку.

Спостерігаємо вплив демографічної ситуації на контингент учнів. Загальне зменшення кількості дітей на території обслуговування школи вплинуло й на шкільну мережу. Усі діти шкільного віку охоплені навчанням, здійснюємо контроль за проведенням обліку дітей шкільного віку: будинки території обслуговування закріплені за вчителями, збираються довідки-підтвердження про навчання, перевіряються списки дітей шкільного віку, складаються відповідні звіти за встановленою формою. Щороку у школі видається наказ щодо обліку дітей і підлітків, який містить конкретно поставлені завдання, відповідальних за їх виконання, оптимально визначені терміни. Наказ доведений до відома працівників школи із підписом про ознайомлення.

У школі протягом останніх навчальних років функціонує 9 класів.

На 01.09.2015 року території Гонтів’ярської сільської ради проживала 91 дитина шкільного віку, 90 учнів охоплені навчанням у загальноосвітніх навчальних закладах, 1 учениця не прийшла до 1 класу за бажанням батьків.

В школі впорядковані списки дітей і підлітків віком від 6 до 18 років та дітей, яким до 01.09.2015 року виповнювалося 5 років. До списків додані довідки з місця навчання тих дітей мікрорайону, які здобувають середню освіту в інших навчальних закладах.

У школі відсутні учні, які без поважної причини не відвідують школу.

У школі відрахування учнів здійснюється відповідно до чинного законодавства. Зокрема, видаються накази на кожного окремого учня, відповідно до заяви батьків та довідки з місця, де учень буде продовжувати навчання. Своєчасно оформлюється рух учнів за датами вибуття/прибуття, відсутня розбіжність між виданими наказами, записами в алфавітній книзі, класних журналах та особових справах.

Протягом 2015/2016 навчального року 2 учні протягом тривалого періоду перебували на санаторному лікуванні (Нестеренко М. – 7 клас, Нестеренко А. – 4 клас).

Питання щодо організації роботи щодо охоплення повною загальною середньою освітою та відвідування учнями навчальних занять розглядається на нарадах при директору (Протоколи № 12 від 01.09.2015, №12 від 12.12.2014, №1 від 18.01.2016), вживаються необхідні заходи щодо залучення дітей до навчання. У школі один раз на місяць проводяться засідання ради профілактики.

Першочерговим завданням школи є задоволення потреб населення території обслуговування, їх національно-культурних, національно-освітніх прав і запитів.

Ці потреби задовольняє, переважно, сформована мережа школи.

На початок 2015/2016 навчального року шкільну мережу становили 8 класів, в яких навчалося 66 учнів. Мережа учнівського контингенту та кількісні показники набору до 1 класу представлені діаграмою 1.

Діаграма 1

З даної діаграми видно, що у порівнянні з 2015/2016 навчальним роком у школі на 2 учні збільшився учнівський контингент, показник набору до 1 класу збільшився на 7 учнів.

Середня наповнюваність класів на початок 2015/2016 навчального року становила 7,3 учня, що на 1 учня менше ніж у минулому навчальному році. У 2016/2017 навчальному році середня наповнюваність класів складатиме 7,6 учня, враховуючи заяви батьків учнів, які прийдуть до 1 класу.

Діаграма 2

Спостерігається динаміка збільшення показника середньої наповнюваності класів у школі (діаграма 2).

З 05.09.15 року по 05.09.16 року 4 учні школи вибули в інші навчальні заклади у зв’язку із сімейними обставинами. Прибуло – 3 учні.

Основними заходами із збереження контингенту учнів у 2015/2016 навчальному році були: • організація обліку дітей та підлітків у мікрорайоні;

 • спільна робота з Гонтовоярським дошкільним навчальним закладом та Гонтовоярською сільською радою;

 • контроль за відвідуванням учнями навчальних занять;

 • організація навчання за індивідуальною формою;

 • організація підвозу учнів з с. Перелісок та з с. старі Валки до школи.

У 2016/2016 навчальному році заплановане функціонування 9 класів, у них очікуємо 68 учнів.

Усі класи з українською мовою навчання.

Відповідно до чинного Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах (зі змінами та доповненнями) у школі організовано індивідуальне навчання.

В 2015/2016 навчальному році у школі за індивідуальною формою навчання на дому за довідкою Валківської ЦРЛ ВКК навчався Собакар Даніїл (5 клас) – 5 годин для навчання.

Приділялась увага якісному складу вчителів, що працюють з учнями вдома. Індивідуальні навчальні плани розроблялись згідно відповідних програм з предметів. Оцінювання навчальних досягнень здійснювалось відповідно до діючих нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

У 2016/2017 навчальному році організувати індивідуальну форму навчання на дому планується для Собакаря Д. – 6 клас.

Слід зазначити, що організація навчально-виховного процесу за індивідуальною формою повинна забезпечувати не тільки певний освітній рівень дитини, відповідно до її здібностей, можливостей, а й розвивати соціальну компетентність дитини, шляхом залучення до участі у виховних заходах.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 р. №854 «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі» здійснювалася допрофільна підготовка учнів 8-9 класів шляхом запровадження курсів за вибором, факультативів, спецкурсів:8 клас:

 • спецкурс «Інформатика. Єдиний базовий курс» (1 година на тиждень) з метою оволодіння та розвитку вмінь та навичок роботи з інформаційно-комунікаційними технологіями;

 • курс за вибором «Географія культурної і природної спадщини свого регіону» (0,5 години на тиждень) з метою формування в учнів інтересу до вивчення географії, уміння самостійно набувати і застосовувати на практиці отримані знання;

 • індивідуально-групові заняття з української мови у 7-8 класах (по 0,5 години на тиждень) з метою удосконалення навичок усного та писемного мовлення учнів;

 • спецкурс «Харківщинознавство» (по 1 годині на тиждень) з метою вивчення історії, культури, традицій та обрядів рідного краю .

9 клас:

 • факультативний курс «Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу» (по 0,5 години на тиждень) з метою підвищення рівня індивідуального захисту молоді від ВІЛ-інфікування, формування толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ;

 • спецкурс «Харківщинознавство» (по 1 годині на тиждень) з метою вивчення історії, культури, традицій та обрядів рідного краю.

Педколективом здійснюється контроль за працевлаштуванням випускників школи. За останні п’ять років всі випускники школи продовжують здобувати загальну середню освіту про що надаються довідки (Таблиця 1).
Таблиця 1

Результати подальшого працевлаштування випускників 9 класу


Навчальний рік

Кількість випускників

До 10 класу шкіл

Інші заклади

ПТНЗ

ВНЗ І-ІІ рівнів

% учнів, які навчаються

2011 / 2012

13

11

1

1

-

100%

2012 / 2013

9

3

2

-

4

100%

2013 / 2014

7

4

1

-

2

100%

2014 / 2015

11

7

1

-

3

100%

2015 / 2016

8

2

-

-

6

100%

У школі здійснюється проведення профорієнтаційної роботи з учнями: проводиться роз’яснювальна робота з батьками, учнями щодо подальшого навчання учнів, ведеться співпраця з Валківським центром зайнятості, у школі оформлено постійно діючий стенд «Вибір професії».

У школі створено всі умови для забезпечення гарантованого права громадян на здобуття якісної базової загальної середньої освіти, для формування гармонійно розвиненої особистості, виявлення здібностей кожного учня.

На 2016/2017 навчальний рік заплановано продовження роботи з вищезазначених напрямів.

На кінець 2015/2016 навчального року учні показали такий рівень навчальних досягнень.

Таблиця 2Клас

К-сть

учнів

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий

рівень

Якість знань %

2

7

-

3

4

-

57%

3

9

-

2

6

1

78%

4

10

-

6

2

2

40%

5

11

-

8

2

1

27%

6

5

-

3

2

-

40%

7

6

-

4

-

2

33%

8

5

-

2

2

1

60%

9

8

-

4

4

-

50%

Всього

61

-

32

22

7

48%


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал