План Виникнення соціології як науки. Об’єкт та предмет соціології. Структура та функції соціології. Макросоціологічний та мікросоціологічний підходи до аналізу суспільства. Основні поняттяСкачати 66.36 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації14.07.2017
Розмір66.36 Kb.

ТЕМА 1. СОЦІОЛОГІЯ – НАУКА ПРО СУСПІЛЬСТВО
План
1.
Виникнення соціології як науки. Об’єкт та предмет соціології.
2.
Структура та функції соціології.
3.
Макросоціологічний та мікросоціологічний підходи до аналізу суспільства.
Основні поняття: соціологія, об’єкт соціології, предмет соціології, структура соціології, загально соціологічні теорії, теорії середнього рівня, емпіричні дослідження, макросоціологія, мікросоціологія, конфліктний підхід, структурно-функціональний підхід, функції соціології.
Теми рефератів та реферативних виступів
1.
Соціологія та філософія.
2.
Р. Мертон про особливу роль теорій середнього рівня.
3.
Особливості та переваги макросоціологічного підходу до аналізу суспільства.
4.
Особливості та переваги мікросоціологічного підходу до аналізу суспільства.
Теми есе
1.
Чи може знання соціології допомогти у повсякденному житті?
2.
Яким чином вивчення соціології може допомогти мені у професійній діяльності?
3.
Соціологія і влада.
4.
Мобільний телефон з точки зору соціології.
5.
Інтернет з точки зору соціології.
ТЕМА 2. ОСОБИСТІСТЬ І СУСПІЛЬСТВО
План
1.
Основні структурні елементи особистості
2.
Поняття соціалізації особистості та її етапи
3.
Типологія можливих соціальних відхилень
4.
Процес соціального контролю.
Основні поняття: індивід, індивідуальність, особистість, соціальний статус, соціальна роль, рольовий конфлікт, потреба, мотив, ціннісні орієнтації, соціалізація, норма, соціальне відхилення, девіантна поведінка, делінквентна поведінка, кримінальна поведінка, стигматизація, соціальний контроль, санкція.
Теми рефератів та реферативних виступів:
1.
Типи особистості.

2.
Теорії особистості.
3.
Соціалізація особистості на різних етапах життя людини.
4.
Основні положення теорії ролей.
5.
Корупція: історія та сучасність.
6.
Суїцид як форма девіантної поведінки.
7.
Наркотизм як соціальне явище.
8.
Феномен тероризму в сучасному суспільстві.
Теми есе
Охарактеризуйте основні види потреб студентів та визначте до яких типів вони відносяться.
1.
Ідеальний, базисний та модальний типи особистості стосовно до українського суспільства.
2.
Типи ціннісних орієнтацій, які, на Вашу думку, превалюють в сучасному українському суспільстві.
3.
Моя власна соціалізації.
4.
Порівняльний аналіз біологічного, психологічного та соціологічного пояснення девіантної поведінки.
5.
Специфіка різних напрямків соціологічного пояснення девіантної поведінки.
6.
Процес соціального контролю особистості.
ТЕМА 3. СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА ТА СОЦІАЛЬНА
СТРАТИФІКАЦІЯ
План
1.
Поняття соціальної групи, види соціальних груп.
2.
Поняття соціальної структури.
3.
Соціальна стратифікація у сучасному українському суспільстві.
4.
Використання основних теоретичних підходів при аналізі класів в Україні.
5.
Соціальна мобільність: сутність і види.
Основні поняття: соціальна структура, соціальна спільнота, соціальна група, референтна група, велика, середня та мала соціальні групи, первинна та вторинна малі групи, соціально- професійна підструктура, соціально-демографічна підструктура, соціально-територіальна підструктура, соціально-етнічна підструктура; соціально-класова підструктура суспільства, соціальна стратифікація, критерії соціальної стратифікації, профіль соціальної стратифікації, закрита і відкрита соціальна стратифікація, історичні типи стратифікації, соціальний клас, соціальна мобільність, типи соціальної мобільності, канали соціальної мобільності.

Теми рефератів та реферативних виступів
1.
Еволюція підходів до розуміння соціальної структури.
2.
Теорія структурації Ентоні Гідденса.
3.
Тенденції розвитку соціально-демографічної структури сучасного українського суспільства.
4.
Тенденції розвитку соціально-етнічної структури сучасного українського суспільства.
5.
Бідність як соціальний феномен.
6.
Робочий клас у сучасному суспільстві.
7.
Флуктуації розвитку середнього класу в Україні.
Теми есе
1.
Структура суспільства як основа всіх соціальних процесів.
2.
Зміни соціально-професійної структури і майбутнє.
3.
Заходи соціальної політики для вирішення проблеми народжуваності в сучасному світі.
4.
Як я розумію соціальну (не)рівність.
5.
Соціальна (ім)мобільність моєї родини.
6.
Відтворення соціального розшарування у родині.
Тема 4. ГЕНДЕР ТА ЕтнІЧНІСТЬ як фактор соціальної
диференціації
План
1.
Поняття та історичні типи етносу.
2.
Етнічна свідомість народу України. Проблеми ксенофобії.
3.
Поняття ґендеру. Ґендерні ідеали.
4.
Причини виникнення ґендерної нерівності.
Основні поняття: етнос, рід, плем’я, народність, нація, національно-етнічний конфлікт, етнічні відносини, ксенофобія, регіоналізм, біологічна стать, ґендер, ґендерна сегрегація праці, маскулінність, фемінність, андрогінність.
Теми рефератів та реферативних виступів
1.
Сучасні проблеми національної ідентичності, толерантності, ксенофобії.
2.
Проблеми етносоціального розвитку: український і світовий контекст.
3.
Фемінізм як теорія і соціально-політичний рух.
4.
Гегемонна маскулінність: поняття, складові, соціальний вплив.
5.
Ґендерні стереотипи в професійній сфері.
6.
Процес моєї етнічної самоідентифікації?
7.
Соціальна нерівність етнічних груп: реальність чи міф.
8.
Шляхи вирішення мовного питання в Україні.

9.
Моя ґендерна соціалізація.
10.
Моє бачення ґендерної рівності.
11.
Розвиток рівноправності жінок і чоловіків: наслідки для суспільства й окремого індивіду в перехідний період.
ТЕМА 5. СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ. ОСВІТА ЯК СОЦІАЛЬНИЙ
ІНСТТУТ
План
1.
Соціальні інститути як чинники соціальної інтеграції і стабільності соціальних систем.
2.
Процеси інституціоналізації в сучасній Україні.
3.
Особливості функціонування інституту громадської думки у сучасній Україні.
4.
Освіта як соціального інститут. Функцій й цілі інституту освіти.
5.
Реформування освіти. Проблеми та перспективи вищої освіти в
Україні.
Основні поняття: соціальний інститут, інституціоналізація, функція соціального інституту, дисфункція соціального інституту, явна та латентна функції, громадська думка, освіта, функції освіти: явні та латентні, екстенсивна, інтенсивна та продуктивна цілі освіти, реформування освіти.
Теми рефератів і реферативних виступів
1.
Громадська думка як фактор соціальних змін.
2.
Влада та громадська думка.
3.
Українські дослідницькі центри вивчення громадської думки.
4.
Маніпулювання громадською думкою: причини та наслідки.
5.
Оновлення освіти на рубежі ХХI ст.: причини та головні тенденції.
6.
Основні проблеми студентської молоді в Україні.
7.
Освіта й соціальна нерівність.
8.
Сутність та проблеми Болонського процесу.
Теми есе
1.
Соціальні інститути і свобода волі людини.
2.
Зміни соціальних інститутів в українському суспільстві: напрями та протиріччя.
3.
Чи існує громадська думка в українському суспільстві?
4.
Вплив громадської думки на процес формування особистості.
5.
“Рівність шансів” як проблема сучасної соціології освіти.

6.
Проблема якості у системі вищої освіти.
7.
Проблеми контрактного навчання в Україні.
ТЕМА 6. СІМ’Я ТА ШЛЮБ ЯК СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ
План
1.
Поняття шлюбу та основні форми.
2.
Типи сім’ї та форми шлюбу.
3.
Основні функції, які виконує сім’я на рівні окремих індивідів та суспільства.
4.
Основні тенденції розвитку сім’ї в сучасних західних країнах та в
Україні
Основні поняття: шлюб, сім’я, функції сім’ї, нуклеарна сім’я, розширена сім’я, моногамія, полігамія, життєвий цикл сім’ї.
Теми рефератів:
1. Родина як фактор девіантної поведінки.
2. Родинні конфлікти: причини та наслідки.
3. Шлюбна поведінка та шлюбний відбір.
4. Сексуальна революція: сутність, тенденції, вплив на сім’ю.
Теми есе
1.
Шлюби, розповсюджені в Україні.
2.
Тенденції розвитку сім’ї в сучасних західних країнах та в Україні.
3.
Життєві цикли моєї родини.
4.
Заборона розлучень і абортів: можливі наслідки.
ТЕМА 7. КУЛЬТУРА ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ
План
1.
Поняття, форми та функції культури.
2.
Етноцентризм та культурний релятивізм.
Основні поняття: культура, матеріальна та духовна культура, мова, символи, цінності, норми, технології, панівна культура,
субкультура, контркультура, елітарна культура, народна культура, масова культура, етноцентризм, культурний релятивізм.
Теми рефератів та реферативних виступів
1.
Економічна культура як елемент соціальної культури суспільства.
2.
Українські культурні універсалії: поняття, зміст, функції.
3.
Культурні риси та цінності сучасного українського студентства.
4.
Сутність та походження масової культури.
Теми есе
1.
Вплив масової культури на життя сучасного українця.
2.
Культура та цінності моєї професії.
3.
Культура та цінності моєї родини.
4.
Молодіжні субкультури в період системних суспільних змін.
ТЕМА 8. СУСПІЛЬСТВО ТА СОЦІАЛЬНІ ЗМІНИ
План
1.
Суспільство як соціальна система: поняття, основні елементи, структура та функції.
2.
Поняття та причини соціальних змін. Зміни в сучасному українському суспільстві.
3.
Поняття та основні теорії соціальних змін.
4.
Проблеми глобалізації.
Основні поняття: суспільство, соціальна система, соціальні зміни, соціальний розвиток, країна, держава, еволюція, революція, доіндустріальне, індустріальне, постіндустріальне суспільство, модернізація, глобалізація.
Теми рефератів та реферативних виступів
1.
Головні етапи та тенденції трансформації українського суспільства.
2.
Вплив сучасних технологій на розвиток суспільства.
3.
Масове суспільство.
4.
Суспільство і природа.
5.
Еволюція концепції глобалізації.
6.
Порівняльна характеристика формаційного й цивілізаційного підходів у соціологічному пізнанні суспільства.
7.
Теорія модернізації та неоднаковість шляхів суспільного розвитку.
8.
Основні характеристики постіндустріального суспільства.
Теми есе

1.
Спостерігаючи за змінами: поліпшується, чи погіршується життя в Україні?
A.
Можливо чи ні українське суспільство назвати “масовим суспільством”?
B.
Еволюція концепції глобалізації.
C.
Порівняльна характеристика формаційного й цивілізаційного підходів у соціологічному пізнанні суспільства.
D.
Теорія модернізації та неоднаковість шляхів суспільного розвитку.
E.
Особливість модернізації українського суспільства.
F.
Глобалізація для України: загрози та переваги.
G.
Чи може відбутися планетна цивілізація?
H.
Соціальний розвиток: соціальна революція чи соціальна еволюція?


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал