Питання з менеджменту та маркетингуСкачати 108.91 Kb.
Дата конвертації27.01.2017
Розмір108.91 Kb.
ТипКонцепція
ПИТАННЯ З МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ
МОДУЛЬ 1.

 1. Поясніть сутність і значення менеджменту.

Дайте визначення менеджменту. Що є об’єктом, предметом і суб’єктом вивчення менеджменту.

 1. Хто такий менеджер. Які є рівні управління в менеджменті?

 2. Охарактеризуйте зовнішнє та внутрішнє середовище організації.

Зовнішнє середовище прямого і не прямого впливу. Основні складові внутрішнього середовища.

 1. Якими якостями повинен володіти успішний менеджер?

 2. Виникнення науки менеджменту та напрямки еволюції управлінської думки.

 3. Класична теорія менеджменту (школа наукового управління й адміністративна школа управління).

Концепція наукового управління Ф. Тейлора. Універсальні принципи управління А. Файоль. Концепція ідеальної бюрократії М.Вебер.

 1. Неокласична теорія менеджменту (школа людських стосунків та школа організаційної поведінки).

 2. Кількісна теорія менеджменту (школа науки управління).

 3. Загальна характеристика та класифікація функцій

 4. Планування як функція менеджменту. Бізнес-планування.

Види планів. Етапи процесу планування. Принципи планування.

 1. Мотивація праці. Сутність мотивації праці.

 2. Характеристика основних теорій мотивації праці.

Процесні та змістовні теорії мотивації. Теорія А. Маслоу.

 1. Поняття організації як функції менеджменту.

Повноваження. Відповідальність. Делегування. Сутність лінійних і функціональних повноважень.

 1. Характеристика організаційних структур управління.

Лінійна, лінійно-штабна, лінійно-функціональна, функціональна, дивізіонльна, матрична, конгломератна структура управління.

 1. Функція контролю в менеджменті: сутність і поняття.

Види контролю. Основні етапи проведення контролю.

 1. Сутність поняття «методи менеджменту».

 2. Класифікація методів менеджменту за напрямком впливу на керований об'єкт, за способом врахування інтересів працівників, за формою впливу, за характером впливу.

 3. Поясніть адміністративні методи управління.

 4. Поясніть економічні методи управління.

 5. Охарактеризуйте соціально-психологічні методи управління.

 6. Поняття управлінського рішення.

Сутність управлінського рішення. Основні принципи, які потрібно враховувати при прийнятті управлінських рішень. Класифікація управлінських рішень.

 1. Наведіть процес прийняття рішень.

 2. Охарактеризуйте методи розробки та обґрунтування управлінських рішень.

Аналіз і синтез.  Індукція і дедукція.  Метод асоціацій. Метод аналогій.  Метод інтуїції. Математичні методи. Методи "Дельфі" і "мозкового штурму". Аналітичні методи (контрольного листка характеристик і морфологічного аналізу). Метод "дерева варіантів". 

 1. Поясніть сутність конфліктів.

Поняття конфлікту. Типи конфліктів.

 1. Наведіть основні причини виникнення конфліктів.

 2. Які бувають наслідки конфлікту?

Функціональні наслідки конфлікту. Дисфункціональні наслідки конфлікту.

 1. Наведіть та охарактеризуйте основні функції конфліктів.

Інформаційна функція.   Інтегративна функція. Інноваційна функція.

 1. Наведіть структурні методи та між особові стилі розв’язання конфліктів.

Структурні методи розв'язання конфліктів: роз'яснення вимог до роботи, координаційні та інтеграційні механізми, загальноорганізаційні комплексні цілі,  структура системи винагород.

Міжособисті стилі розв'язання конфліктів: ухилення, примушення, компроміс, згладжування, вирішення проблеми.

 1. Поясніть сутність управління змінами на підприємстві.

Що таке зміни і які вони бувають на підприємстві. Модель управління змінами за Л. Грейнером.

 1. Наведіть основні причини опору змінам та методи їх подолання.

 2. Поясніть поняття стресу. Види стресу. Основні причини виникнення стресу.

 3. Наведіть основні способи боротьби зі стресом.

 4. Охарактеризуєте поняття влади і відповідальності

Поняття влади. Особиста влада. Формальна влада. Реальна влада. Проблеми влади, що виникають в процесі функціонування системи.

 1. Наведіть основні форми влади.

Утилітарна влада. Авторитарно-нормативна влада. Об'єднана влада.

 1. Які джерела складають особистісну основу влади? Поясніть їх.

Експертна влада. Еталонна влада. Правова влада. Інформаційна влада. Потреба у владі.

 1. Які джерела складають організаційну основу влади? Поясніть їх.

Прийняття рішення. Влада винагород. Влада примусу. Влада над ресурсами. Влада зв'язків.

 1. Поясніть сутність лідерства та основні стилі управління.

Поняття лідерство. Що таке стиль управління? Авторитарний, демократичний та ліберальний стилі управління.

 1. Наведіть основні характерні риси лідера та поясніть їх.

 2. Поясність значення управлінської інформації та наведіть її класифікацію.

Поняття управлінської інформації. Джерела управлінської інформації. Класифікація управлінської інформації.

 1. Охарактеризуйте процес комунікації та його роль у менеджменті.

Поняття комунікації. Основна ціль комунікаційного процесу. Етапи проходження інформації.

 1. Які перешкоди виникають при проходженні комунікації?

Перешкоди обумовлені сприйняттям. Семантичні бар'єри. Невербальні перепони. Поганий зворотній зв'язок. Перешкоди в організаційних комунікаціях. Перешкоди пов'язані з чисто фізичними і психологічними моментами.

 1. Наведіть основні види і форми комунікації.

Інформування, передача інформації. Експресивна комунікація. Переконуюча. Соціально-ритуальна. Паралінгвістична комунікація. Усна, письмова і візуальна. Інструктуюча, мотивуюча та інформуючи. Висхідна, низсхідна, горизонтальна. Комунікації між організацією і зовнішнім середовищем. Міжрівневі комунікації в організації. Комунікації між різними підрозділами (відділами). Комунікації між керівниками і робочою групою. Неформальні комунікації. Особиста комунікація.

МОДУЛЬ 2.

 1. Розуміння маркетингу.

Концептуальний підхід, функціональний підхід, товарний підхід, системно-поведінковий підхід, інституційний підхід, національний підхід, управлінський підхід, предмет маркетингу, об’єкт маркетингу.

 1. Походження та еволюція концепції маркетингу

Етапи розвитку маркетингу, виробнича, товарна, збутова концепція маркетингу, ринковий маркетинг, стратегічний маркетинг.

 1. Основні поняття маркетингу

Потреби, піраміда потреб А. Маслоу, цінності, побажання (запити), попит (негативний, нульовий, що постійно зменшується, непостійний, креативний, латентний, повноцінний, оманливий, ажіотажний, небажаний (нераціональний), повсякденний (перманентний), особливий, інфляційний), товар, класифікація товару за призначенням, за терміном використання, за способом виготовлення, за рівнем ринкової новизни, за характером використання та рівнем ціни, товари споживчого попиту (повсякденного попиту, попереднього вибору, специфічного попиту, пасивного попиту), товари виробничо-технічного призначення, послуги, вартість, задоволення, обмін, ринок.

 1. Концепції управління маркетингу

Концепція удосконалення виробництва, концепція удосконалення товару, концепція інтенсифікації комерційних зусиль, концепція маркетингу, концепція соціально-етичного маркетингу.

 1. Завдання та функції маркетингу

Стратегічні завдання маркетингу, тактичні завдання маркетингу, основні функції.

 1. Сутність та необхідність маркетингових досліджень

Основне призначення маркетингових досліджень. Необхідність маркетингового досліджень. Роль маркетингових досліджень. Мета маркетингових досліджень. Основні завдання маркетингових досліджень.

 1. Основні методологічні принципи, що забезпечують ефективність маркетингових досліджень.

Об’єктивність, систематичність, комплексність, безперервність, оперативність.

 1. Види маркетингових досліджень

Кабінетні дослідження, польові дослідження, пілотні дослідження (пробний маркетинг), панельні дослідження, кількісні й якісні.

 1. Методика проведення маркетингових досліджень

Визначення проблем та формулювання цілей, відбір джерел інформації (вторинна, первинна інформація), збирання інформації, аналіз зібраної інформації, презентація отриманих результатів.

 1. Збір перинної інформації.

Спостереження (об’єкт спостереження, методи спостереження) експеримент, імітація, опитування.

 1. Анкетування як засіб збору інформації

Види запитань, вимоги до формулювання запитання.

 1. Виникнення, сутність і зміст STP-маркетингу

Значення сегментації, сегментація ринку, вибір цільових ринків, позиціювання, сегмент ринку, переваги й недоліки ринкового сегментування.

55. Фактори та критерії сегментації

Географічний принцип, демографічний принцип, психологічний принцип, поведінковий принцип. Факторами сегментування ринку промислових товарів.

56. Принципи ефективної сегментації.

57. Методи сегментування: метод побудови сітки сегментування; метод групувань; метод багатомірного статистичного аналізу.

58. Маркетингові стратегії охоплення ринку

Масовий маркетинг (недиференційований), диференційований маркетинг та цільовий маркетинг.

59. Процес оцінки цільового сегмента.60. Стратегії вибору цільового ринку їх переваги та недоліки.

Односегментна концентрація, товарна спеціалізація, сегментна спеціалізація, селективна спеціалізація, повне охоплення ринку.

61. Зміст та процедура позиціювання товару на ринку

Позиціювання, позиція товару, етапи позиціонування товару, перепозиціювання, стратегії позиціювання.

62. Зміст маркетингової товарної політики.Маркетингова товарна політика, основне завдання товарної політики, структура маркетингової товарної політики, розробка товару, обслуговавуння, елімінування.

63. Сутність та класифікація товарів.Товар, товарна одиниця, товар за задумом, товар у реальному виконанні, товар з підкріпленням, класифікація товару, опис товару, марка, марочна назва, марочний знак, патент, авторське право, торварний знак/торговельні знаки, комерційна таємниця, клас, форма, варіант.

64. Асортимент товару

Товарний асортимент, характеристики асортименту, бренд, суть асортиментної політики, завдання асортиментної політики, фактори, що впливають на асортимент продукції, формування асортименту.

65. Життєвий цикл товару

Етап розробки товару. Етап впровадження. Етап зростання. Етап зрілості. Етап падіння. Зобразіть графічно криву життєвого циклу.

66. Стратегії маркування товарів

Марка, підходи до проблеми присвоєння марочних назв.

67. Упаковка товару.

Упаковка. Функції упакування. Етикетка.

68. Види нового товару. Процес створення нового товару

Основні види товарів-новинок. Етапи розроби нового товару. Джерела нових ідей. Методи вироблення ідей. Методами творчого рішення проблем.69. Сутність маркетингової цінової політики, цілі та завдання.

Маркетингова цінова політика. Класифікація цін. Маркетингові цілі ціноутворення.

70. Ціна і попит.

Закон попиту. Цінова еластичність попиту. Еластичний та нееластичний попит.

71. Цінові стратегії.

Стратегічні рішення щодо цінового ринку: стратегії високих чи низьких цін, ціни на «піонерні» товари, стратегії щодо показників «ціна-якість», стратегія не заокруглених цін. Стратегії єдиних чи перемінних цін: єдині ціни, гнучкі ціни, цінова дискримінація, ціни, встановлені за географічним принципом. Цінові стратегії у межах товарного асортименту: цінові лінії, ціни на доповнювальні товари, ціни на «обов’язкове приладдя».

72. Методи ціноутворення.

Витратний метод. Метод на основі цільової норми прибутку. Метод встановлення ціни на основі відчутної цінності товару. Вибір ціни на основі рівня поточних цін. Установлення ціни на основі торгів.

73. Пристосування ціни.

Поправки на умови платежів. Знижки за кількість товару, який купують. Функціональні знижки. Бонусні знижки. Сезонні знижки.

74. Сутність маркетингової політики розподілу. Методи розподілу товарів

Політика розподілу. Стратегічні, тактичні завдання розподілу. Канали розподілу. Рівень каналу розподілу. Прямий та опосередкований збут.

75. Посередники при збуті товару.

Дилер, дистриб'ютор, комісіонер, агент, брокер, джобер, комісіонер, комівояжер, збутові філії, маклер, торгові представники, торгові синдикати, торгові дома. Оптова торгівля. Роздрібна торгівля.

76. Процес вибору каналів розподілу

Виявлення альтернативних систем розподілу (традиційна система; вертикальна маркетингова система; горизонтальна маркетингова система; багатоканальна (комбінована) маркетингова система). Визначення цілей і завдань розподілу. Вибір структури каналу (інтенсивний розподіл; вибірковий (селективний) розподіл; ексклюзивний розподіл на правах винятковості). Розробка стратегії комунікацій в каналі розподілу. Рішення про управління каналами розподілу

76. Управління рухом товарівТоварорух, або маркетинг-логістика. Етапи процесу товароруху.

 1. Сутність та елементи інтегрованих маркетингових комунікацій фірми.

 2. Етапи впровадження та завдання системи інтегрованих маркетингових комунікацій фірми.

 3. Галузі застосування та принципи стратегії інтегрованих маркетингових комунікацій.

 4. Реклама (поняття, функції, цілі).

 5. Переваги та недоліки реклами.

 6. Вимоги, котрі висуваються до рекламного повідомлення.

 7. Public Relations (поняття, функції, сфера діяльності).

 8. Методи Public Relations та особливості їх застосування.

 9. Зміст та заходи стимулювання збуту.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал