Питання до пмкСкачати 201.54 Kb.
Дата конвертації23.02.2017
Розмір201.54 Kb.
ПИТАННЯ ДО ПМК


 1. Предмет і завдання курсу, його зв'язок з іншими лінгвістичними дисциплінами та місце серед них.

 2. Історія наукового підходу до опису тексту в діахронії. Що таке "текст"?

 3. Рівень речення і рівень тексту. Надфразової єдності.

 4. Засоби поєднання вислвовлень у тексті.

 5. Тематичні й лінгвістичні класифікації текстів.

 6. Функціонально-стильова типологія текстів.

 7. Предикативно-релятивний комплекс. Інші види членування тексту (приєднування, парцеляція, конструкції чужого мовлення та ін.).

 8. Схожі й відмінні, облігаторні й факультативні риси формальної організації приєднувальних конструкцій порівняно з складнопідрядними реченнями.

 9. Критерії відмежування приєднувальних конструкцій від інших видів приєднування й парцеляції.

 10. Характер і сила зв'язку між частинами синтаксичних одиниць. Симетричні й асиметричні частини.

 11. Автосемантичність і синсемантичність частин складних синтаксичних одиниць. Семантичне “вкладання / невкладання” у зміст одна одної. Вихідні та вивідні конструкції.

 12. Приєднувальні конструкції в семантичному вимірі. Ступінь спільності семантично симетричних і семантично асиметричних форм приєднувальних конструкцій і розподіл інформації між їхніми частинами.

 13. Взаємозалежність частин складних синтаксичних одиниць. Семантичні класи й взаємозалежність частин приєднувальних конструкцій.

 14. Семантико-прагматичні функції приєднувальних конструкцій.

 15. Додаткові функції, яких набувають складні синтаксичні одиниці тільки в тексті.

 16. Поняття слова-модифікатора. Вплив модифікаторів на семантико-синтаксичні відношення частин складних синтаксичних одиниць.

 17. Значущість розташування модифікаторів відносно сполучникового засобу і один одного. Частотність вживання модифікаторів.

 18. Особливості лінгвальних й екстралінгвальних чинників як факультативних складових приєднувальних конструкцій при реалізації текстових категорій зв’язності й дискретності.

 19. Особливості комунікативного членування складних синтаксичних одиниць.

 20. Різні типи рем у частинах складних синтаксичних одиниць погляду ступеню новизни інформації та композиційної значущості другої частини висловлення.


6. Теми практичних занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Одиниці текстового рівня
Рівень речення і рівень тексту. Надфразової єдності. Предикативно-релятивний комплекс. Інші види членування тексту (приєднування, парцеляція, конструкції чужого мовлення та ін.).

Ключові слова: надфразова єдність, складне синтаксичне ціле, предикативно-релятивний комплекс, приєднування, приєднувальна конструкція, парцеляція.

2

2

Граматичні засади приєднувальних конструкцій і складнопідрядних речень
Схожі й відмінні, облігаторні й факультативні риси формальної організації приєднувальних конструкцій порівняно з складнопідрядними реченнями.

Ключові слова: приєднувальна конструкція, складнопідрядне речення, логіко-граматична класифікація, формально-граматична класифікація, структурно-семантична класифікація, головна частина, підрядна частина, базове висловлення, приєднувальна частина.

2

3

Формально-синтаксична специфіка приєднувальних конструкцій і складнопідрядних речень
Критерії відмежування приєднувальних конструкцій від інших видів приєднування й парцеляції. Характер і сила зв'язку між частинами. Симетричні й асиметричні частини.

Ключові слова: підрядний сполучниковий засіб, приєднувальний сполучниковий засіб омонімічний підрядному, просте речення, складне речення, безсполучникове речення, предикативна одиниця, передбачуваний зв'язок, непередбачуваний зв'язок.

2

4

Роль модифікаторів у визначенні пропозиціональних відношень між частинами складних синтаксичних одиниць
Вплив модифікаторів на семантико-синтаксичні відношення частин складних синтаксичних одиниць. Значущість розташування модифікаторів відносно сполучникового засобу і один одного. Частотність вживання модифікаторів.

Ключові слова: модифікатор, сполучниковий засіб, препозитивне розташування, постпозитивне розташування, контактне розташування, дискантне розташування, верифікатор, медитатор.

2

5

Екстралінгвальні засоби і їхня актуалізація в приєднуальних конструкціях і складнопідрядних реченнях
Особливості лінгвальних й екстралінгвальних чинників як факультативних складових приєднувальних конструкцій при реалізації текстових категорій зв’язності й дискретності. Особливості комунікативного членування складних синтаксичних одиниць.

Ключові слова: лінгвальний засіб, екстралінгвальний засіб, зв’язність, дискретність, ремарка, тема, рема.

2

6

Функції рематичних компонентів приєднувальних конструкцій
Різні типи рем у частинах складних синтаксичних одиниць погляду ступеню новизни інформації та композиційної значущості другої частини висловлення.

Ключові слова: відносно автосемантична рема, синсемантична рема, дублювання, експресивна рема, екзистенціональна рема, експресивна рема, модальна рема.

2
Разом

12


7. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Курс “Складні синтаксичні одиниці текстового рівня” як складова лінгвісттики тексту. Головні напрямки розвитку лінгвісттики тексту
Предмет і завдання курсу, його зв'язок з іншими лінгвістичними дисциплінами та місце серед них. Наукового підхід до опису тексту в діахронії. Що таке "текст".

4

2

Одиниці текстового рівня
Рівень речення і рівень тексту. Надфразової єдності. Предикативно-релятивний комплекс. Інші види членування тексту (приєднування, парцеляція, конструкції чужого мовлення та ін.).

6

3

Граматичні засади приєднувальних конструкцій і складнопідрядних речень
Схожі й відмінні, облігаторні й факультативні риси формальної організації приєднувальних конструкцій порівняно з складнопідрядними реченнями.

4

4

Формально-синтаксична специфіка приєднувальних конструкцій і складнопідрядних речень
Критерії відмежування приєднувальних конструкцій від інших видів приєднування й парцеляції. Характер і сила зв'язку між частинами. Симетричні й асиметричні частини.

4

5

Приєднувальні конструкції та складнопідрядні речення в порівняльному аспекті
Автосемантичність і синсемантичність частин складних синтаксичних одиниць. Семантичне “вкладання / невкладання” у зміст одна одної. Вихідні і вивідні конструкції. ern English.

6

6

Семантико-прагматична характеристика приєднувальних конструкцій і складних речень з підрядним зв’язком
Приєднувальні конструкції в семантичному вимірі. Ступінь спільності семантично симетричних і семантично асиметричних форм приєднувальних конструкцій і розподіл інформації між їхніми частинами.

2

7

Семантичні класи приєднувальних конструкцій
Взаємозалежність частин складних синтаксичних одиниць. Семантичні класи й взаємозалежність частин приєднувальних конструкцій. Семантико-прагматичні функції приєднувальних конструкцій. Додаткові функції, яких набувають складні синтаксичні одиниці тільки в тексті.

2

8

Роль модифікаторів у визначенні пропозиціональних відношень між частинами складних синтаксичних одиниць
Вплив модифікаторів на семантико-синтаксичні відношення частин складних синтаксичних одиниць. Значущість розташування модифікаторів відносно сполучникового засобу і один одного. Частотність вживання модифікаторів.

4

9

Екстралінгвальні засоби і їхня актуалізація в приєднуальних конструкціях і складнопідрядних реченнях
Особливості лінгвальних й екстралінгвальних чинників як факультативних складових приєднувальних конструкцій при реалізації текстових категорій зв’язності й дискретності. Особливості комунікативного членування складних синтаксичних одиниць.

4

10

Функції рематичних компонентів приєднувальних конструкцій
Різні типи рем у частинах складних синтаксичних одиниць погляду ступеню новизни інформації та композиційної значущості другої частини висловлення.

4
Разом

408. Індивідуальні завдання
Теми рефератів 1. Типологія синтаксичних одиниць.

 2. Типологія синтаксичного зв'язку.

 3. Типологія синтаксичних відношень.

 4. Словосполучення як мінімальна одиниця синтаксису.

 5. Речення як основна одиниця синтаксису.

 6. Типологія простого речення в сучасній науковій граматиці.

 7. Семантична структура речення.

 8. Позиційні аспекти семантичної структури речення.

 9. Основні семантичні компоненти речення

 10. Загальна структурна характеристика речення.

 11. Конструкції, перехідні між простими та складними реченнями.

 12. Ускладнення речення вставними / вставленими словами / конструкціями.

 13. Комунікативний аспект опису синтаксичних одиниць (Актуальне членування речень в англійській та українській мовах і способи його вираження).

 14. Сегментовані, парцельовані й приєднувальні конструкції в сучасному синтаксисі.

 15. Предикативно-релятивний комплекс.

 16. Складне речення як одиниця синтаксису. Складносурядні речення.

 17. Складне речення як одиниця синтаксису. Складнопідрядні речення.

 18. Тип складних речень, перехідний між сурядністю й підрядністю.

 19. Безсполучникові складні речення.

 20. Складне синтаксичне ціле як структурно-семантична одиниця синтаксису.

 21. Текст як об'єкт синтаксису.Питання для самоперевірки


 1. Предмет і завдання курсу, його зв'язок з іншими лінгвістичними дисциплінами та місце серед них.

 2. Типологія синтаксичних одиниць. Одиниці мінімальні, основні, складні. Спірні питання виділення синтаксичних одиниць.

 3. Типологія зв'язку. Зв’язок у словосполученні.Зв’язок у реченні. Зв'язок у ССЦ і тексті.

 4. Дискусійні питання визначення синтаксичного зв'язку.

 5. Типологія синтаксичних відношень. Синтаксичні відношення на рівні словосполучення. Синтаксичні відношення на рівні простого речення.

 6. Синтаксичні відношення на рівні складного речення. Семантичні блоки в багаточленних складних реченнях. Тип зв'язку на першому рівні семантичного членування синтаксичного багаточлена.

 7. Словосполучення як мінімальна одиниця синтаксису. Трактування словосполучення в синтаксичній традиції і в сучасній синтаксичній науці (визначення словосполучення, структурні типи словосполучень і т.і.). Словосполучення і сполучення слів. Словосполучення і словоформи.

 8. Речення як основна одиниця синтаксису. Аспекти опису речення. Трактування речення в шкільній і науковій граматиках. Речення і пропозиція. Речення і структурна схема. Речення і висловлювання.

 9. Типологія простого речення в сучасній науковій граматиці.

 10. Синтаксична парадигматика. Типологія структурних схем простого речення. Схема і реалізація схеми. Схемна семантіка. Понятіе парадигми речення. Види парадигм.

 11. Семантична структура речення. Пропозиція. Основні семантичні ролі, засоби їх вираження. Модусна і діктумна частини речення. Об'єктивна і суб'єктивна модальність і способи їх вираження.

 12. Позиційні аспекти семантичної структури речення. Предикативний центр. Конститутивні і неконстітутівние члени речення. Розповсюджувачі предикативного ядра (ліві і праві актанти і визначальники).

 13. Основні семантичні компоненти речення. Семантичні типи предикатів. Співвідношення семантичної й формальної структури речення. Співвідношення семантичних ролей і відмінкових значень, семантичних ролей і станових відношень.

 14. Загальна структурна характеристика речення. Склад та повнота. Принципи виділення односкладних речень. Дискусійні питання теорії односкладних (виразно-особисті, невизначено-особисті, узагальнено-особисті, вокатівние речення). Співвідношення односкладних і Нечленімие. Односкладні і фразеологичности, односкладних і повноти речення.
  Неповнота і еліптичність речення. Способи заповнення інформаційної недостатності. Імпліцитна інформація та її роль в розумінні речення.

 15. Загальна структурна характеристика речення. Поширеність. Поняття предикативного ядра. Предикативний і номінативний мінімум предложения.Синсемантичные слова, аналітичні конструкції, метафоричний контекст, фразеологізми і внутрішнє граматичне членування речення (складності розбору).

 16. Загальна структурна характеристика речення. Ускладненість. Синтаксичне поняття однорідності. Структура і семантика блоку однорідних членів. Способи вираження однорідності в сурядному ряді. Відкриті та закриті сурядні ряди.

 17. Конструкції, перехідні між простими та складними реченнями. Алгоритм розмежування ускладнень і складності.

 18. Зв'язок предикативний і напівпредікатівний. Пояснювальні та уточнювальні члени як особливий вид відокремлення. Функції й види пояснення (повна / неповна тотожність) і способи його вираження. Функції та види уточнення (обмеження, конкретизація) і способи його вираження. Відокремлення порівняльних конструкцій.

 19. Ускладнення речення вставними словами. Типи вставних слів за функцією. Модальні слова як виразники суб'єктивної модальності.

 20. Ускладнення речення вставленими конструкціями. Функції та форми вставок. Семантика вставки (додаткова інформація). Комунікативна роль вставки (функція реми). Інтонаційне і пунктуаційних оформлення вставки.

 21. Комунікативний аспект опису синтаксичних одиниць. Актуальне членування речень в англійській та українській мовах і способи його вираження. Тематично-рематична прогресія. Тема- і рема-індикатори.

 22. Співвідношення речення та висловлювання. Парцеляція і приєднування. Сегментовані, парцельовані й приєднувальні конструкції в сучасному синтаксисі.

 23. Складне речення як одиниця синтаксису. Дискусійні аспекти теорії складного речення (складне речення і просте речення, складне речення і ССЦ, складне речення і текст).

 24. Засоби зв'язку предикативних одиниць у складі складного речення. Структурно-семантичні моделі складного речення. Відображення відмінностей засобів зв'язку предикативних одиниць у складі складного речення в існуючих типологіях складного речення.

 25. Принципи класифікації складних речень в сучасній синтаксичній науці.

 26. Складносурядні речення. Співвідношення структурного та семантичного підходів в існуючих класифікаціях.

 27. Засоби зв'язку в складносурядному реченні. Синтаксичні значення, що виражаються сурядністю.

 28. Складнопідрядні речення нерозчленовані й розчленовані. Складні питання теорії складнопідрядного речення (займенниково-співвідносні речення в різних класифікаціях, співвідношення займенниково-співвідносних і фразеологізованих СПР і т. і.)

 29. Засоби зв'язку в складнопідрядному реченні. Синтаксичні значення, що виражаються підрядністю.

 30. Класифікація складнопідрядних речень у шкільній і науковій граматиках.

 31. Тип складних речень, перехідний між сурядністю й підрядністю.

 32. Безсполучникові складні речення. Співвідношення безсполучникового складного речення й ССЦ (тексту).

 33. Безсполучникове складне речення в шкільній і науковій граматиці. Засоби зв'язку в безсполучниковому складному реченні. Синтаксичні значення, що виражаються безсполучниковим складним реченням. Рівні членування у багаточленному складносурядному і безсполучниковому реченнях.

 34. Складне синтаксичне ціле як структурно-семантична одиниця синтаксису. Засоби зв'язку в ССЦ. Ланцюговий і паралельний зв'язок в ССЦ. Лексико-синтаксичний паралелізм. Анафора. Епіфора.

 35. Предикативно-релятивний комплекс.

 36. Деривація значення в ССЦ. Типи рематичних домінант.

 37. Текст як об'єкт синтаксису. Категорії тексту. Одиниці тексту.

 38. Мовні засоби тематизації і рематізаціі. Текстові скрепи. Схемна семантика. Схемна домінанта тексту. Синтаксичний «ритм».9. Методи навчання
І. Загальні методи:

Метод спостереження. Індукція. Дедукція. Гіпотеза. Аналіз. Синтез. Таксономія. Порівняння. Формалізація. Ідеалізація. Експеримент. Фальсифікація. Моделювання. Всі ці методи дозволяють оперувати з явищами об’єктів дисципліни, що вивчається.ІІ. Лінгвістичні методи:

Є спеціальними, необхідними для дослідження мови, продуктів мовлення та мовленнєвої діяльності, мають власну специфіку при вивченні об’єкта та предмета пропонованого курсу: парадигмальні (порівняльно-історичний, структурний, функціональний, конструктивний), міжпарадигмальні (типологічний, зіставний, описовий), маргінальні (психолінгвістичний, соціолінгвістичний, етнолінгвістичний), комплексні / комбіновані.


10. Методи контролю


 • усне опитування;

 • тестові завдання закритого та відкритого типу;

 • ситуаційні вправи;

 • творчі завдання.

11. Розподіл балів, які отримують студенти
Модуль 1

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль № 1

Змістовий модуль № 2

Т 1

Т 2

Т 1

Т 2

Т 3

30


6

6

6

6

6


Модуль 2


Поточне тестування та самостійна робота

Сума

ПМК

Сума

Змістовий модуль № 3

Змістовий модуль № 4

Т1

Т 2

Т 3

Т 1

Т 2

30

40

100


6

6

6

6

6


Шкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


12. Методичне забезпечення
1. Авторська монографія до курсу.

2. Автореферат авторської кандидатської дисертації до курсу.

3. Тексти лекцій до курсу.

4. Питання для самоперевірки.

5. Завдання до підсумкового тесту.

6. Теми рефератів.7. Дидактичний матеріал для практичних занять.

13. Рекомендована література
Базова


 1. Богдан В. В. Синтактика, семантика, прагматика англомовних приєднувальних конструкцій і складних речень з підрядним зв'язком : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Германські мови" / В. В. Богдан – Одеса, 2002. – 20 с.

 2. Богдан В. В. Синтактика, семантика, прагматика англомовних приєднувальних конструкцій і складних речень з підрядним зв'язком : монографія / В. В. Богдан. – Донецьк: «ЛАНДОН-ХХІ», 2011. – 263 с.

 3. Баранник Д. Х. Текст і його складові / Д. Х. Баранник // Дослідження з лексикології і граматики української мови. – Збірник наукових праць. – Т. 1. – Дніпропетровськ: Навчальна книга, 1999. – С. 15-20.

 4. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования / И. Р. Гальперин – М. : Наука, 1981. – 138 с.

 5. Каменская О. Л. Текст и коммуникация: Учеб. пособие для ин-тов и фак-тов иностр. яз. / О. Л. Каменская – М. : Высш. шк., 1990. – 152 с.

 6. Коцюбовська Г. А. Приєднувальні конструкції: функціонально-текстовий аспект : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Українська мова" / Коцюбовська Г. А. – Дніпропетровськ, 2002. – 188 с.

 7. Папина А. Ф. Текст: его единицы и глобальные категории / А. Ф. Папина – М. : Эдиториал УРСС, 2002. – 368 с.

 8. Пустовар О. В. Номінативний і комунікативний аспекти парцеляції в сучасній німецькій мові : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Германські мови" / О. В. Пустовар – Донецьк, 2006.

 9. Ринберг В. Л. Конструкции связного текста в современном русском языке / В. Л. Ринберг – Львов: Вища школа, 1987. – 168 с.

 10. Селиванова Е. А. Основы лингвистической теории текста и коммуникации: Монографическое учебное пособие / Е. А. Селиванова – К. – ЦУЛ, “Фитосоциоцентр”, 2002. – 336 с.

 11. Тураева З. Я. Лингвистика текста на исходе второго тысячелетия / З. Я. Тураева // Вісник Київськ. лінгвістичного ун-ту. – 1999. – № 2. – Т. 2. – С. 17-25.

 12. Филиппов К. А. Лингвистика текста : Курс лекций / К. А. Филиппов − СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2003. – 336 с.

 13. Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность / Л. В. Щерба – Л. : Наука, 1974. – 428 с.


Допоміжна


 1. Арполенко Г. П. Структурно-семантична будова речення в сучасній українській мові / Г. П. Арполенко, В. Арполенко – К. : Наук. думка, 1982. – 131 с.

 2. Бабайцева В.В. Синкретизм парцеллированных и присоединенных субстантивных фрагментов текста / В. В. Бабайцева // Филологические науки. – 1997. – № 4. – С. 56-65.

 3. Баталова И.К. Квалификация высказываний с присоединением в аспекте актуального членения в английском языке : автореф. дис. на соискание научн. степени доктора филол. наук : спец. 10.02.04 "Германские языки" / – Л., 1974. – 28 с.

 4. Белунова Н. И. Бессоюзные сложные предложения и соположенные самостоятельные предложения в текстовом аспекте : автореф. дис. на соискание научн. степени доктора филол. наук : спец. 10.02.01 "Русский язык" / Н. И. Белунова – Л., 1987. – 24 с.

 5. Білодід І. К. Надфразні єдності як елемент тексту в функціональних стилях літературної мови / І. К. Білодід // Мовознавство. – 1979. – № 2. – С. 14-23.

 6. Бойко Ю. П. Вживання підрядних речень у текстах різних функціональних стилів (на матеріалі англомовної прози та публіцистики) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Германські мови" / Ю. П. Бойко – Одеса, 2002. – 20 с.

 7. Богдан В. В. Варіативність приєднувальних конструкцій і складних речень із підрядним зв’язком в сучасній англійській мові / В. В. Богдан // Матеріали IV Міжнарод-ної науково-практичної конференції “Динаміка наукових досліджень – ‘2005”. – Том 59. Філологічні науки – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С. 6-8.

 8. Богдан В.В. До питання про співвідношення парцеляції та приєднання / В. В. Богдан // Вісник Харківськ. нац. ун-ту. Сер. Романо-германська філологія. – 2000. – № 500. – С. 192-197.

 9. Богдан В. В. Пропозиціональні відношення в рамках приєднувальних конструкцій і складнопідрядних речень / В. В. Богдан // Матеріали Всеукраїнської наукової конфе-ренції “Другі Каразінські читання: Два століття Харківської лінгвістичної школи” – Харків: Харківськ. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – 2003. – С. 23-24.

 10. Богдан В. В. Рематичні компоненти приєднувальних конструкцій із підрядним приєднувальним зв’язком і складнопідрядних речень та їхні різновиди / В. В. Богдан // Вісник Харківськ. нац. ун-ту. Сер. Романо-германська філологія. – 2005. – № 649. – С. 116-119.

 11. Богдан В. В. Роль екстралінгвістичних чинників у складі приєднувальних конструкцій з підрядним зв’язком і складнопідрядних речень у прагматичній орієнтації тексту / В. В. Богдан // Матеріали Міжнародної науково-практич-ної конференції “Наука і освіта ‘2003”. – Т. 13. Філологія ; за заг. ред. Ю. О. Шепеля – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – С. 100-102.

 12. Богдан В. В. Співвідношення лексико-граматичних форм підрядних приєднувальних конструкцій і складнопідрядних речень у сучасній англійській мові / В. В. Богдан // Вісник Харківськ. нац. ун-ту. Сер. Романо-германська філологія. – 2002. – № 567. – С. 101-108.

 13. Богдан В. В. Тематично-рематичні кореляції в частинах приєднувальних конструкцій з підрядним приєднувальним зв’язком і складнопідрядних речень / В. В. Богдан // Вісник Харківськ. нац. ун-ту. Сер. Романо-германська філологія. – 2003. – № 611. – С. 155-159.

 14. Бузаров В. В. Основы синтаксиса английской разговорной речи (на английском языке). Учебное пособие для студентов педагогических институтов и университетов по специальности “Иностранный язык” / В. В. Бузаров – М. : КРОНН-ПРЕСС, 1998. – 365 с.

 15. Ванников Ю. В. Существует ли присоединительная связь предложений? / Ю. В. Ванников // Тр. Ун-та дружбы народов: Литературоведение и языкознание. – 1965. – Т. 8. – Вып. 2. – С. 163-183.

 16. Виноградов А. А. К вопросу о дифференциации явлений парцелляции и динамического присоединения / А. А. Ви-ноградов // Вопросы языкознания 1981. – № 3. – С. 98-100.

 17. Дмитренко В. А. Структура, семантика и функции союзных форм связи в смысловых миниатюрах в современном английском языке / В. А. Дмитренко // Вісник Харківськ. нац. ун-ту. Сер. Романо-германська філологія. – 2002. – № 572. – С. 87-93.

 18. Горбунова Л. Г. Типология и средства выражения присоединительных отношений в бессоюзных сложных предложениях : автореф. дис. на соискание научн. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.04 «Руссский язык» / – М., 1990. – 19 с.

 19. Денисова С. П. Типологія категорій лексичної семантики / С. П. Денисова – К., 1996. – 294 с.

 20. Дымарский М. Я. В каком смысле сложноподчиненное предложение является структурно-семантическим единством? (К проблеме классификации) / М. Я. Дымар-ский // Теоретические проблемы функциональной грамматики: Материалы Всероссийской научной конференции (Санкт-Петербург, 26-28 сентября 2001 г.). – 2001. – С. 27-35.

 21. Загнiтко А. П. Український синтаксис (науково-теоретичний i навчально-практичний комплекс): Навч. посiбник / А. П. Загнітко – К. : ІЗМН. – Ч. 1. – К., 1996. – 202 с; – Ч. 2. – К., 1996. – 240 с.

 22. Козіцька О. А. Контаміновані складнопідрядні багатокомпонентні речення в сучасній українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Українська мова" / О. А. Козіцька – Київ, 2003. – 20 с.

 23. Коцюбовська Г. А. Приєднувальні конструкції як ознака індивідуально-авторського стилю Олеся Гончара / Г. А. Ко-цюбовська // Вісник Дніпропетровського ун-ту. Мовознавство. – Вип. 9. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетровського ун-ту, 2003. – С. 128-132.

 24. Прокопчук А. А. Сложноподчиненное предложение и текст / А. А. Прокопчук – Х. : Изд-во "Основа" при Харьков. ун-те, 1990. – 192 с.14. Інформаційні ресурси


 1. Бібліотека БДПУ.

 2. Медіотека ІФСК БДПУ (чит. зал 5б 208).

 3. Інтернет сайти, які рекомендовано викладачами.

Використай:

 • Онтологические, и гносеологические особенности текста (лекц 1)

 • Эволюция лингвистических идей во второй

 • Грамматическая сущность и природа явления парцелляции


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал