Питання до екзамену навчальної дисципліни «Фінансовий облік»Скачати 73.33 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір73.33 Kb.
Питання до екзамену навчальної дисципліни

«Фінансовий облік»
1.Загальні поняття про облік і його роль у системі управління.

2.Види господарського обліку.

3.Вимірники, що застосовуються в обліку.

4. Функції та завдання бухгалтерського обліку. Вимоги, що ставляться до обліку.

5.Предмет бухгалтерського обліку, його об’єкти.

6.Господарські засоби (активи) як об'єкт бухгалтерського обліку, їх класифікація за функціональною роллю в процесі відтворення капіталу.

7.Джерела господарських засобів (капітал, зобов'язання) як об’єкт бухгалтерського обліку, їх класифікація за призначенням.

8.Метод бухгалтерського обліку і його складові частини.

9.Баланс як складова частина методу бухгалтерського обліку.

10.Зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями. Типи господарських операцій.

11.Поняття про рахунки, їх будова та призначення.

12.Порядок відображення господарських операцій на рахунках та визначення оборотів і сальдо.

13.Подвійний запис господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку, його суть, обґрунтування та контрольне значення.

14.Синтетичний та аналітичний облік на рахунках.

15.Документація як складова частина методу бухгалтерського обліку.

16.Класифікація документів.

17.Способи виявлення і виправлення помилок у бухгалтерському обліку.

18.Інвентаризація як складова частина методу бухгалтерського обліку.

19.Основи організації бухгалтерського обліку.

20.Поняття про форми бухгалтерського обліку.

21.Облікові регістри, їх класифікація та значення в бухгалтерському обліку.

22.Економічний зміст основних засобів, їх класифікація та оцінка.

23.Синтетичний і аналітичний облік основних засобів.

24.Документальне оформлення та облік надходження основних засобів.

25.Документальне оформлення та облік переміщення та вибуття основних засобів.

26.Облік амортизації (зносу) основних засобів.

27.Документальне оформлення і облік витрат на утримання, ремонт, реконструкцію та модернізацію основних засобів.

28.Облік інших необоротних активів.

29.Облік нематеріальних активів.

30.Інвентаризація основних засобів і інших необоротних матеріальних активів.

31.Визнання запасів, завдання обліку запасів.

32.Первинна оцінка виробничих запасів у бухгалтерському обліку.

34.Методи обліку запасів та їх застосування в сучасних умовах.

36.Документальне оформлення переміщення та вибуття (використання) готової продукції.

37.Особливості обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів.

38.Інвентаризація запасів та відображення в обліку її результатів.

39.Облік наявності і руху грошових коштів у касі та контроль за дотриманням касової дисципліни.

40.Рахунки в банку, порядок їх відкриття. Особливості обліку наявності й руху коштів на поточних та інших рахунках в банку.

41.Дебіторська заборгованість, критерії визнання та класифікація.

42.Облік розрахунків з покупцями і замовниками.

43.Облік розрахунків з іншими дебіторами.

44.Особливості обліку розрахунків з підзвітними особами.

45.Облік резерву сумнівних боргів.

46.Фінансові інвестиції, критерії їх визначення, види та оцінка.

47.Облік фінансових інвестицій.

48.Облік фінансових інвестицій за методом участі в капіталі.

49.Поняття й призначення статутного капіталу.

50.Облік формування статутного капіталу при створенні підприємства.

51.Облік неоплаченого капіталу.

52.Облік вилученого капіталу.

53.Особливості обліку додаткового капіталу.

54.Облік резервного капіталу.

55.Облік нерозподіленого прибутку (непокритих) збитків.

56. Визнання, оцінка та класифікація зобов’язань.

57.Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками.

58.Облік довгострокових зобов’язань.

59. Облік поточних зобов’язань.

60.Облік кредитів банку.

61.Облік доходів майбутніх періодів.

62.Економічний зміст заробітної плати. Завдання обліку праці та розрахунків по її оплаті.

63.Класифікація та облік персоналу підприємства.

64.Види, форми і системи оплати праці..

65.Методика нарахування заробітної плати персоналу підприємства.

67.Види утримань із заробітної плати та їх облік.

68. Порядок складання розрахунково-платіжної відомості.

69.Облік створення та використання забезпечення виплат відпусток працівникам.

70.Облік розрахунків за пенсійним забезпеченням (із Пенсійним фондом України).

72.Витрати діяльності підприємства, критерії їх визнання і класифікація..

73.Класифікація операційних витрат.

74.Склад загальновиробничих витрат, їх облік і розподіл.

75.Склад адміністративних витрат та їх облік.

76.Облік витрат на збут.

77. Облік інших витрат діяльності.

78.Економічний зміст реалізації (продажу) продукції (товарів, робіт, послуг). 79.Документальне оформлення та облік реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

81.Доходи діяльності підприємства, критерії визнання і класифікація..

82.Облік доходів від основної діяльності.

83.Облік доходів від інвестиційної діяльності та фінансових операцій.

84.Облік фінансових результатів.

85.Звітність, її суть та значення.

86.Значення фінансової звітності та її використання в управлінні.

87.Склад і форми фінансової звітності, порядок їх складання.


Приклади типових завдань, що виносяться на іспит
Всі наведені задачі раніше розглядались при виконанні практичних завдань.

 1. Проаналізувати господарські операції, скласти бухгалтерські записи по рахунках, дати характеристику кореспондуючих рахунків. Визначити тип господарських операцій

 2. Вказати зміст господарських операцій по наведеній кореспонденції рахунків та дати характеристику цих рахунків.

 3. За наведеними кореспонденціями вибрати правильну кореспонденцію рахунків для господарських операцій.

 4. За наведеним переліком рахунків визначити активні та пасивні рахунки.

 5. За наведеним переліком засобів, джерел та господарських процесів, скласти баланс.

 6. За наведеним переліком засобів, джерел, вказати, що неправильно віднесено до засобів та джерел.

 7. За наведеними даними скласти бухгалтерський баланс та визначити суму статті балансу із знаком?

 8. Вказати правильну відповідь на поставлене питання

 9. На підставі наведених даних результатів інвентаризації (виявленні лишки та нестачі) відобразити їх на рахунках бухгалтерського обліку.

 10. За наведеними даними відобразити на рахунках бухгалтерського обліку вибуття (реалізованих, ліквідованих, безоплатно переданих та ін.) необоротних активів.

 11. На підставі наведених даних визначити первинну вартість необоротних активів і відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.

 12. На підставі наведених даних відобразити на рахунках бухгалтерського обліку вибуття необоротних активів.

 13. На підставі наведених даних нарахувати амортизацію основних засобів.

 14. На підставі наведених даних відобразити на рахунках бухгалтерського обліку випуск облігацій з премією та дисконтом.

 15. На підставі наведених даних визначити розмір сумнівних боргів.

 16. Визначити та розподілити транспортно-заготівельні витрати на витрачену частину матеріалів та відобразити їх в системі рахунків.

 17. На підставі наведених даних визначити вартість залишків матеріалів на кінець місяця, собівартість реалізованих матеріалів за різними методами вибуття.

 18. Розрахувати фактичну собівартість виготовленої продукції за наведеними даними та відобразити її на рахунках бухгалтерського обліку.

 19. На підставі наведених даних відобразити на рахунках бухгалтерського обліку купівлі і продажу іноземної валюти підприємством.

 20. На підставі наведених даних відобразити в обліку видані та використані грошові кошти підзвітними особами.

 21. За наведеними даними розподілити між видами випущеної продукції загальновиробничі витрати.

 22. За наведеними даними відобразити зареєстрований статутний капітал та відобразити на рахунках бухгалтерського обліку внески засновників. Визначити суму неоплаченого капіталу.

 23. На підставі наведених даних відобразити на рахунках бухгалтерського обліку додатковий, додатково-вкладений капітал, вилучений капітал.

 24. На підставі наведених даних відобразити на рахунках бухгалтерського обліку створення і використання забезпечень.

 25. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку суму нарахованої, виплаченої та депонованої заробітної плати; визначити суми обов’язкових утримань.

 26. На підставі наведених даних розрахувати суму заробітку за час відпустки. Провести утримання (прибутковий податок, внески до Пенсійного фонду, внески до фонду соціального страхування на випадок безробіття) та нарахування (внески до Пенсійного фонду, фонду соціального страхування). Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.

 27. На підставі наведених даних розрахувати допомогу по тимчасовій непрацездатності. Провести всі утримання (прибутковий податок, внески до Пенсійного фонду, внески до фондів соціального страхування) та нарахування (внески до Пенсійного фонду, фондів соціального страхування) на сукупний дохід працівника. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.

 28. На підставі наведених даних по нарахованій оплаті праці, премій та матеріальній допомозі провести всі утримання (прибутковий податок, внески до Пенсійного фонду, внески до фондів соціального страхування) та нарахування (внески до Пенсійного фонду, фондів соціального страхування). Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.

 29. На підставі даних відобразити на рахунках бухгалтерського обліку нараховану оплату праці працівників різних структур.

 30. На підставі наведених даних відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції з обліку доходів і витрат діяльності підприємства.

 31. На підставі наведених даних визначити і відобразити на рахунках податок на прибуток та фінансовий результат (чистий прибуток).

 32. На підставі наведених даних відобразити на рахунках бухгалтерського обліку використання прибутку підприємства.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал